Kezdőlap

Tőry Gusztáv,

jogi doktor, igazságügyi miniszteri államtitkár, szül. 1857. okt. 24. Pesten; u. ott végezte tanulmányait és szerezte meg a jogi doktori oklevelet. Német-, Franczia- és Angolországban, további Belgiumban és Svájczban egészítette ki jogi ismereteit. Állami szolgálatát 1880. mint joggyakornok kezdte meg a budapesti kir. ítélőtáblánál; honnét 1883. az igazságügyi miniszteriumba helyezték át. 1898 óta, mint miniszteri tanácsos a nemzetközi ügyek osztályát vezeti. Tevékeny részt vett a házassági jogról szóló törvény (1894. XXXI. t.-cz.) nemzetközi rendelkezéseinek kidolgozásában. Németországban, valamint Svájczban hivatalos kiküldetései folytán tett tanulmányok alapján ő készítette az 1895. évi 27,243 sz. terjedelmes házassági utasításnak, úgyszintén az idézett törvény végrehajtása végett szükséges többi rendeletek legnagyobb részének tervezeteit. A gyermekek vallásáról szóló 1894. XXXII. t.-cz., az állami anyakönyvekről szóló 1894. XXXIII. s a vallás szabad gyakorlatáról szóló 1895. XVIII. t.-cz. alapján kibocsátott rendeletek megállapításában és gyakorlati meghonosításában szintén része volt. Sokat foglalkozott különösen a korábbi években birtokrendezési kérdésekkel és ő dolgozta ki a volt naszódvidéki községek birtokviszonyainak rendezéséről szóló 1890. XVIII. t.-cz.-et, továbbá az erdélyi részek és a volt Partium területén követendő birtokrendezési eljárás novelláját (1892. XXIV. t.-cz.), nemkülönben a kapcsolatos rendeleteket és utasításokat, ezek közt az 1893. évi 356. sz. kimerítő utasítást is az erdélyrészi birtokrendezési eljárásról. Szerzője ezenkívül sok más igazságügyminiszteri rendeletnek és intézkedésnek, valamint az igazságügyi kormány által a többi miniszteriumok részére adott jogi véleménynek. Az igazságügyi kormányt más miniszteriumoknál különösen, törvényalkotási kérdésekben gyakran képviselte.

Munkái:

1. A hágai harmadik nemzetközi konferenczia határozatairól. Tanulmány. Bpest, 1901.

2. Inaugural Adress delivered of the royal Hungarian minister of justice. U. ott, 1908. (The conference of the international law association in Budapest, 1908.).

Szerkeszti az 1892 óta kiadott Igazságügyi Közlöny cz. hivatalos lapot; 1898 óta az igazságügyi miniszterium működéséről (1875-87., 1892-95., 1895-98. sat) minden esztendőben kiadott Jelentés szerkesztő tagja. Családi neve Spiesz volt.

Pallas Nagy Lexikona XVIII. 729., II. Pótkötet 1904. 752. l.

M. Könyvészet 1905. és a m. n. múzeumi könyvtár példányáról.