Kezdőlap

Tranoscius (Tranowski) György,

ev. lelkész, szül. 1591. ápr. 9. Teschenben (Szilezia), a hol tanulását is kezdte. Még Guben és Kolberg városokban és 1607-től Wittenbergben tanult, honnét 1612. Prágába ment segédtanárnak. Később Morvaországban helleszovai igazgató, 1616. mezericzi lelkész lett. A harminczéves háború zavarai miatt 1621. menekülnie kellett, 1623. fogságot is szenvedett, míg 1625. végleg számkivetették Morvaországból. Ekkor Sziléziában kapott állást mint bieliczi lelkész, de innét is elűzték. Magyarországba vonult, hol 1628 elején Árva várában, 1631. pedig Liptó-Szent-Miklóson lett lelkész, hol 1637. máj. 20. meghalt.

Munkái:

1. Az ágostai hitvallás tót fordítása. Olmücz, 1620.

2. Odarum sive hymnorum libri tres ... 1628.

3. Phiala Odoramentorum. Lőcse, 1635. (Tót imakönyv. 2. kiadás. U. ott, 1685.).

4. Cithara sanctorum. U. ott, 1635. (Tót énekeskönyv. Mintegy ötven kiadása jelent meg, a XIX. század második felében is nem egyszer újra nyomatott).

Házi Kincstár 1863. 260. l.

Szabó Károly, Régi M. Könyvtár II. 146. l.

Petrik Bibliogr.

Zoványi Jenő, Theologiai Ismeretek Tára III. 344. l.

A temetésén elmondott beszédek szintén megjelentek.