Kezdőlap

Trausch (Ferencz) József,

nyug. kir. pénzügyi tanácsos, szül. 1795. febr. 9. Brassóban, hol atyja T. János József városi tanácsos volt; tanult 1813-ig a brassói gymnasiumban; azután a kolozsvári lyceumban; jogi gyakorlaton a marosvásárhelyi kir. táblánál, az erdélyi kormányzószéknél és az erdélyi udvari kanczelláriánál volt 1817-ig; azon év jún. 19. kezdte hivatalos pályáját szülővárosánál Brassóban, hol actuarius, titkár és városi levéltárnok lett. Miután 1818. júl. 29. a város külső tanácsosává választották és rövid ideig városi és kerületi ügyész volt, a városi tanács aljegyzőségét bízták reá, 1827. aug. főjegyzővé lépett elő s ezen állásában 1841. okt. 25-ig szolgált; ekkor rendőrkapitánynyá választatott. 1849. decz. 3. kilépett a városi szolgálatból, miután báró Wohlgemuth, Erdély katonai és polgári kormányzója, meghívta kormányzói előadónak és jogtanácsosának Nagyszebenben. 1850. febr. 26. ideiglenes erdélyi cs. kir. kamaraügyésznek a tartományi pénzügyi igazgatósághoz, 1853. szept. 13. pedig valóságos cs. pénzügyi tanácsosnak nevezték ki. 1860. decz. 9. nyugalomba vonult s ekkor a Ferencz József-rend lovagkeresztjével tüntették ki. Hivataloskodása idején a szászok részéről több vallási és politikai kiküldetésben részesült. Utazott Törökországban és Németországban. Hazája történetét előszeretettel művelte s 1840-től részt vett a Nagyszebenben alakult erdélyi történelmi társulat működésében mint ennek választmányi tagja, helyettes elnöke és 1858-tól elnöke. 1869-től látása és hallása gyengülvén, visszalépett ezen állásától; hanem 1859-től mint az erdélyi természettudományi társulat tiszteleti tagja s 1863. jan.-tól az ágost. ev. egyház kerületi felügyelője továbbműködött. 1863-ban a bécsi cs. k. geologiai társaság is megválasztotta tagjának. Meghalt 1871. nov. 16. Brassóban.

Czikkeit, nyomtatásban megjelent kéziratban lévő összes munkáit felsorolja bő magyarázatokkal saját munkájában (Schriftsteller-Lexikon III. és Schuller a IV. kötetében).

Munkái:

1. Mosaik für das Jahr 1840. Kranstadt.

2. Bemerkungen über die vom siebenbürgischen griechisch – nichtunirten Bischof ... Basilius Moga ... 1837. den zu Hermannstadt versammelten Landes-Ständen unterlegte Bittschrift von J. Trausch. U. ott, 1844.

3. Chronicon Fuschio-Lupino-Oltardinum ... Edidit ... U. ott, 1848-49. Két kötet.

4. Uebersichtliche Darstellung der ältern Gemeinde-Verfassung der Stadt-Kronstadt ... U. ott, 1865.

5. Beiträge und Aktenstücke zur Reformationsgeschicthe von Kronstadt ... U. ott, 1865.

6. Actenmässige Darstellung der ungarischen und siebenbürgischen Landtags-Verhandlungen über eine Vereinigung des Grossfürstenthuns Siebenbürgen mit dem Königreiche Ungarn. U. ott, 1866.

7. Schrifsteller-Lexikon, oder biographisch-literarische Denk-Blätter der Siebenbürger Deutschen. U. ott, 1868., 1870., 1871. Három kötet. (A IV. kötet Schuller Frigyestől Nagy-Szebenben jelent meg 1902-ben).

Trausch, Schriftsteller-Lexikon III. 409-421. l., IV. 480. l.

Teutsch Gy. D., Denkrede auf J. T. (Vereins Archiv XII. k. 1874.).

Zoványi, Teologiai Ismeretek Tára III. 346. l.