Kezdőlap

Trsztyénszky Ferencz,

ev. lelkész-esperes, szül. 1835. október 23. Lestén (Nógrádm.), hol atyja ev. lelkész volt; tanult Losonczon, 1847-től Rozsnyón 3 évig; a logikát és physikát az eperjesi kollegiumban hallgatta; 1854. theologiára Pozsonyba és még ugyanazon évben Jenába ment, hol 3 félévet töltött. Visszatérve a hazába, több évig nevelő volt. 1862. segédlelkész lett Szarvason. 1865. a losonczi ev. egyház hívta meg lelkészének. 1876. jan. 2. a pozsonyi ev. egyház választotta meg magyar-tót lelkészévé és lyceumi tanárrá. 1882. megalakulván Pozsonyban az ev. theol. akadémia; ennek rendes tanár lett, de e mellett a lyceumban is megmaradt és hittant tanított a gymnasium felsőbb osztályaiban. 1870-től Pozsonyvárosi esperes és az egyházkerület jegyzője volt. Az 1891-93. egyetemes zsinaton mint a pozsonyi ev. egyház egyik küldöttje vett részt. Meghalt 1910. máj. 1. Pozsonyban.

Czikke a szarvasi ev. gyimnasium Értesítőjében (1868. Haviár Dániel emlékezete).

Szerkesztette az Evangelikus Egyház és Iskola cz. lapot 1883-tól 1896-ig Pozsonyban.

Markusovszky Sámuel. A pozsonyi ág. hitv. evang. Lyceum története. Pozsony, 1896. 674. l.

Budapesti Hirlap 1910. 105. sz. (Nekr.).