Kezdőlap

Trsztyenszky Gyula,

ev. esperes-lelkész, T. János és Diskay Julia földbirtokos szülők fia, szül. 1834. jan. 28. Ostfi-Asszonyfán (Vasm.); tanult otthon és 1846-tól a középiskolai III. oszt. kezdve Sopronban. A szabadságharcz alatt bezáratván a soproni iskolák, magánúton végzett két osztályt és 1850. újra Sopronba ment. Majd 1853 őszén a bécsi theol. intézetbe iratkozott be. 1855. nemesdömölki káplán, 1857. máj. bőnyi (Győrm.), 1859. szendi (Komáromm.) lelkész lett. 1860 őszén fehér-komáromi esperesnek választották; de már 1861. Nagy-Geresdre hivatott lelkésznek; 1863 nyarán aztán a soproni alsó esperesség szintén esperesi hivatalra emelte, 1876. pedig a dunántúli egyházkerület aljegyzőjévé választotta. Esperesi hivataláról később betegeskedése miatt lemondott. 1863. megalkotá Nagy-Geresd és vidéke előkelő hölgyeiből a n.-geresdi nőegyletet, melynek 240 tagja gyűjtött és osztott ki segélyeket. A tanító-egylet, lelkészértekezlet s könyvtár az alsó-soproni egyházmegyében neki köszöni lételét. Meghalt 1884. júl. 7. Nagy-Geresden.

Egyházi dolgozatai a Prot. Egyh. és Isk. Lapban, a Margócsy-féle prédikáczio-gyűjteményben, a Házi Kincstárban (1862. Süle Sándor büki ev. lelkész, 1863. Nőegyletek, Luther és a reformatio, 1864. Luther végrendelete) az Egyházi Reformban (1873) jelentek meg; írt a helyi lapokba is (1866-80).

Munkái:

1. Az evangyélmi egyház sarkkövei. Egyházi szent beszéd a nemes-kéri ev. toronyépítési hálaünnepélyen 1862. nov. 16. Sopron, 1863.

2. Nincsen itt! Husvéti prédikáczio. U. ott, 1868.

3. Az iskola lépcsője. (Prédikáczio iskola megnyitáskor). U. ott, 1868.

4. Ki sír Pálffi József koporsójánál? U. ott, 1869.

5. Beszéd Mesterházy István honvédezredes emlékszobrának felállításakor. U. ott, 1871.

6. Gyász-elmélkedés és ima Káldy Józsefné Chernel Czeczilia felett. U. ott, 1873.

7. Az orgona hangja. (Prédikáczio orgona beállításakor.) U. ott, 1874.

8. Az igaz ember. (Temetési beszéd). U. ott, 1874.

9. Ki koszorúzza meg a koporsót? (Gyászbeszéd br. Radó Gedeon felett). U. ott, 1876.

10. Egy nőtlen lelkész. Egyházi beszéd, melyet a nagy-geresdi ev. gyülekezethez intézett 1878-ban. U. ott. (Ism. Prot. Egyh. és Isk. Lap).

11. «Oltsátok a tüzet!» Egyházi beszéd, melyet a tűzoltó egylet ünnepélyén mondott Nagy-Geresden 1879. szept. 28. U. ott. (Ism. Prot. Egyh. és Isk. Lap 1880.).

12. Mi szünteti meg a vészt? Egyházi beszéd, melyet 1880. ápr. 18. történt berekaljai tűzvész alkalmából mondott Nagy-Geresden. 1880. ápr. 25. U. ott, 1880. (Ism. Egyh. és Isk. Lap).

13. Egy beszélő kő. Egyházi beszéd Haubner Máté ev. superintendens emléktáblája leleplezésekor Nagy-Geresden 1885. máj. 15. U. ott, 1889.

Nagyobb dolgozata van még a «Nőnevelésről» s a «Temetők és temetkezések történeté»-ről.

Protestáns Képes Naptár 1884. arczk.

Petrik Könyvészete.

Uj M. Athenás 458., 524. l.

Zoványi Jenő, Theologiai Ismeretek Tára III. 348. l.