Kezdőlap

Tuba János,

takarékpénztári igazgató, szül. 1855. decz. 5. Komáromban; középiskoláit szülővárosában és Pápán végezte, hol jogot is hallgatott. Jogi tanulmányainak a budapesti egyetemen történt befejezése után 1863-ban három államvizsgát tett; ekkor Komárom városa aljegyzőjévé, 1884. főjegyzőnek választotta. 1891-ben a Komáromvidéki takarékpénztár vezérigazgatójának választatván, előbbi állását otthagyta; ezen intézetnél jelenleg is működik és az újjá szervezte. 1892-ben Komárom város képviselőjének választotta és városát 1905-ig képviselte s a szabadelvű párt híveihez tartozott. Komáromban élénk részt vett a közügyek terén és érdemeket szerzett a város fejlesztése körül; különösen a tanügy és iparügyek terén fejtett ki tevékenységet. A községi iskolaszéknek hat évig jegyzője volt, 1887 óta pedig elnöke. Ő alapította meg 1882. a női ipariskolát is. A polgári leányiskola létesítése is főként az ő fáradozásának eredménye; ez iskola ügyeit vezető gondnokságnak, valamint az óvodai felügyelő bizottságnak elnöki tisztét is már évek óta viszi. Az ipartestület megalakítása neki köszönhető; annak éveken át iparhatósági biztosa volt; jelenleg pedig díszelnöke. Az 1891. komáromi ipari és gazdasági kiállítást ő rendezte és ő volt annak elnöke vagy titkára. Az ő elnöklete alatt a Klapka emlékbizottság művészi síremlékkel jelölte meg Klapka György tábornok sírját és Komárom főterén díszes szobrot állított neki.

Számos czikket írt a Komáromi Lapokba.

Munkái:

1. Indítvány a főgymnasium létesítése iránt újabb mozgalom megindítása tárgyában. Komárom, 1897.

2. Ünnepi beszéd ... Deák Ferencz születése századik évfordulója alkalmából Komárom ... 1903. okt. 17. közgyűlésen. U. ott, 1903.

Alapította és szerkesztette a Komáromi Lapokat 1880. jan. 1-től 1896. márcz. 31-ig (másokkal együtt); ezentúl főszerkesztő és a lap tulajdonosa; a lap hetenként egyszer jelent meg, 1910-ben kétszer hetenként megjelenő politikai lap lett.

Álnevei: Kontrás, Batu Chan, Orion, Mephisto, Halifax, Nemo; jegyei: -a, -l.

Sturm Albert, Országgyűlési Almanach. Bpest, 1901. 383. l.

Vasárnapi Ujság 1902. 12. sz. arczk.

Magyarország Vármegyéi. Komárom vármegye. Bpest, 1908. 375., 379. l.