Kezdőlap

Tuczy János,

főgymnasiumi tanár, szül. 1859. ápr. 18. Győr-Szent-Ivánban; elvégezvén a gymnasiumot, érettségi vizsgát tett és mint cistercita növendék négy évi theologiai tanfolyamot hallgatott. Egészségi okból a rendet elhagyta s a minorita-rendiek sorába lépett és Kolozsvárt 1877. febr. 16. kelt engedélylyel három évi bölcseleti tanfolyamot végzett. A minorita rendből is távozott és 1887-89-ig a kolozsvári m. kir. tanárképző történelem-latin csoportjának rendes tagja volt. 1889. aug. 30. a gyulafehérvári gymnasiumnál helyettes tanárrá neveztetett ki (1892. ápr. 5. rendes tanár lett). 1890. máj. 17. tett tanári vizsgát a latinból és történelemből; 1892. aug. 24. a sátoralja-ujhelyi főgymnasiumnál helyettes tanárnak neveztetett ki s ugyanott 1894. febr. 3. rendes tanár lett. 1894. júl. 16. végleges rendes tanári minőségben a szegedi főreáliskolához helyeztetett át; 1895-től a zalaegerszegi állami főgymnasium tanára.

Czikke a zalaegerszegi főgyimnasium Értesítőjében (1896. Történeti visszapillantás hazánk ezeréves multjára).

Munkája: Levelek a magyar tanulók párisi utazásából. Zalaegerszeg, 1900.

Homor István, A szegedi főreáliskola története. Szeged, 1895. 166. l.

Petrik, M. Könyvészet 1886-1900.

Kalmár Elek, Tanári Névkönyv. Lőcse, 1907. 211. l.