Kezdőlap

Tunyogi Csapó József,

jogtanár, a m. tudom. Akadémia levelező tagja, T. Cs. Sándor és Kun Borbála nemes szülők fia, szül. 1790. okt. 24. Kémeren (Krasznam.); tanult 1800. szept.-től Zilahon, 1804-től pedig Kolozsvárt, hol a főbb iskolákat végezte. 1814. kormányszéki eskütt írnok lett s ugyanez évben a kir. táblán Marosvásárhelyt törvényes gyakorlatra vétetett fel. 1816. jún. 21. ügyvédi oklevelet nyert és gróf Teleki József erdélyi kormányszéki tanácsos magával vitte Kolozsvárra, hol szolgálatát a kir. kormányszéknél tovább folytatta; e mellett a hazai történethez tartozó eredeti levelek gyűjtését nagy szorgalommal űzte. 1820., a kolozsvári ref. főiskolában törvénytanítóvá neveztetett és hogy magát szakában tökéletesítse, előlegesen Pesten és Bécsben fél évig tartózkodott 1823., egyszersmind az erdélyi főegyházi tanács titkára lett s e hivatalát 1838-ig viselte. Több ízben volt a kolozsvári főiskola rectora. 1824. Kolozsvármegye táblabirájának neveztetett ki 1832. márcz. 9. a m. tudom. Akadémia levelező tagjának választotta. 1834. Közép-Szolnokmegyének az erdélyi országgyűlésen követe volt s az országgyűlés folyamát napló-alakban szerkesztette. 1847-től különösen kedvelt foglalatossága a selyemtenyésztés volt és ezen czélból 1855-től Kolozsvárt selyemtenyésztési tanszéket állított. Azon hitben, hogy többet lehet használni az életre-hatással, mint könyvírással, keveset írt és ezt is többnyire latinul. Meghalt 1858. aug. 27. Kolozsvárt. A m. tudom. Akadémiában 1865. ápr. 24. Szilágyi Ferencz tartott fölötte emlékbeszédet.

Czikkei a Közhasznú Esmeretek Tárában (1832. III. Compilata és Aprobata constitutiók Erdélyben); a Kolozsvári Lapban (1852. 377., 2378. és 380. sz. Selyemtenyésztési czikkek); a Mezei Naptárban (Kolozsvár, 1856. Selyemtermelés szüksége), az Erdélyi Múzeumban (1856. Mivel kellene Erdélyben jelenleg a selyemtermelést megkezdeni a kormány ápolása és védelme alatt?); az Erdélyi ref. egyház Névkönyvében (1860., 1861. Aranka György, Lázár György, Csernátoni Vajda Péter és Eperjesi Zsigmond életrajza). Több oklevelet is közölt a kolozsvári Erdélyi Tört. Adatok III. kötetében (1858).

Kéziratban: 12 kötet okmánygyűjtemény (1690 darab oklevél) a ref. főiskola könyvtárában. Hat levele van 1830-31-ből a br. Wesselényi család görcsönyi levéltárában.

Ujabbkori Ismeretek Tára VI. 415. l.

Szilágyi Ferencz, Egy lap Erdély legújabb történelméből. Emlékbeszéd. Pest, 1867. (Értekezések a tört. tudom. köréből V. szám.

Török István, A kolozsvári ref. kollegium története. Kolozsvár, 1905. II.