Kezdőlap

Tuzson János,

bölcseleti doktor, a budapesti kir. m. tudományegyetem és a kir. József-műegyetem magántanára és növénytani adjunctusa, a m. tudom. Akadémia levelező tagja (1909. ápr. 29. választatott meg); szül. 1870. máj. 19. Szász-Csanádon (Alsó-Fehérm.). Eleinte a selmeczi erdészeti Akadémián volt alkalmazva s ott a növénytan tanításával megbízva, kivált a fák boncztanával és a bükkfa korhadásával és konzerválásával foglalkozott s az utóbbi tárgyra nézve a földmívelési m. kir. miniszterium megbízásából igen beható vizsgálatokat végzett. Budapestre kerülve leginkább növénypalaeontologiai és növénysystematikai vizsgálatokkal foglalkozik. A m. kir. földm. miniszterium központi kisérletügyi bizottságának, a kir. m. természettudományi társulat választmányának, az orsz. erdészeti egyesület igazgató-választmányának tagja.

Czikkei a M. tudom. Akadémia Almanachjában (1910.. 216-218. l.) felsorolvák.

Munkái:

1. Anatomiai és physiologiai vizsgálatok a vörösfenyő fáján. Bpest, 1899. (Doktori dissertatio).

2. A bükkfa korhadása és konzerválása. U. ott, 1904.

3. Adatok egyes növénykórt okozó gombafajok ismeretéhez. U. ott, 1904. (Különnyomat az Erdészeti Lapokból).

4. Anatomisched und mykologische Untersuchungen über die Zersetzung und Konservierung des Rothbuchenholzes. Berlin, 1905. 17 szövegábrával és 3 színes táblarajzzal.

5. A növényvilág fejlődéstörténete. (Sillabus). Bpest, 1907. (Szabad Egyetem).

6. A növényország filetikai és palaeontologiai fejlődéstörténetének alapvonásai. (A M. T. Akadémia III. osztályának 1909. febr. 15. előterjesztett dolgozat. Kivonata az Akadémiai Értesítőben).

Szerkeszti a Növénytani Közlemények cz. folyóiratot 1907 óta Budapesten.

M. Könyvészet 1904.

A M. tudom. Akadémia Almanachja 1910.