Kezdőlap

Tüdős János,

ref. főgymnasiumi igazgató, T. János kántortanító fia, szül. 1824. jún. 13. Debreczenben, hol a felső iskolai (philosophiai, jogi és theologiai tanfolyamot 1839-1845. végezte. A következő két tanévben ugyanott esküdt felügyelő egy évig pedig a gymnasium IV. osztályának köztanítója volt. 1848. márcz.-tól 1851. márcz-ig a kisujszállási VI. osztályú gymnasiumban rector és a felsőbb osztályok tanítója volt. Az 1851-53. két tanévben a debreczeni főiskolában akkor teljesen még nem rendezett gymnasium VI. osztályának ideiglenes oktatója, 1853-tól a teljesen berendezett és nyilvánossági jogot nyert VIII osztályú gymnasiumban rendes tanár volt, 1884-től igazgató három évi időközre a tanári kar által háromszor megválasztva. Mint tanár a latin, görög, magyar, német nyelv tanításával s mellékesen a történelem és földrajz előadásával is foglalkozott; 43 évi szolgálat után nyugalomba vonult. Meghalt 1897. jún. 1. Debreczenben.

Munkái:

1. Latin mondattan. Gymnasiumi használatra. Pest, 1895. (2. kiadás. Debreczen, 1875. 3. k. U. ott, 1887.).

2. Phaedri Augusti liberti fabularum Aesopiarum libri quinque. Cum triplici appendice fabularum novarum. Függelék példák a szokottabb latin versnemekre... Magyarázó jegyzetekkel ellátta. Debreczen, 1872. (2. szótárral bővített kiadás. U. ott, 1892., 3. k. 1899. U. ott).

3. Magyar fordítási feladatok a latin nyelv gyakorlati tanítására. Gymnasium III-VI. osztálya számára. U. ott, 1885.

Petrik Könyvészete.

Kiszlingstein Könyvészete.

Vasárnapi Ujság 1897. 24. sz. (Nekr.).

Önéletrajzi adatok és gyászjelentés.