Kezdőlap

Tüdős József,

ref. lelkész, szül. 1788. okt. 28. Pocsajon (Biharm.); tanult Debreczenben, hol 1805. lépett a felső osztályba; 1815. főiskolai senior, majd Komáromban ref. gymnasiumi tanár és lelkész volt, hol 1857. jún. 17. meghalt.

Munkái:

1. Temetési beszéd, mellyet nemes Badicz Julianna... Szabó Pál... majd Csepy József özvegyének temetésekor a csepi ref. templomban 1825. máj. 5. mondott. Komárom.

2. Gyászinnepi beszéd, mellyet a dicsőült I. Ferencz apostoli királyunk halálán kesergő rév-komáromi ref. gyülekezet mondott márcz. 29. 1835. U. ott.

3. Ne bántsd az árvát. Tek. ns. ásvai Jókay Jósef ur... utolsó tisztességének megadásakor Rév-Komáromban Őszhó 31. 1837. U. ott.

3. Urnapi elmélkedések, mellyeket a rév-komáromi h. v. gyülekezetben elmondott, Baján tűz által megkárosult lakosi számára némi segedelem eszközlése végett. U. ott, 1840. (Erre: Észrevételek. Egy kath. paptól. Buda, 1840.).

Thewrewk József (ponori), Magyarok születés napjai. Pozsony, 1846. 106. l.

Prot. Wochenblatt 1857. 1. sz.

Petrik Bibliogr. és a debreczeni ref. főiskola jegyzőkönyvéből.