Kezdőlap

Zádori János,

theologiai doktor és tanár-kanonok, szül. 1831. nov. 6. Kátlóczon (Nyitram.); atyja Draxler Antal a gróf Erdődy-uradalom erdésze volt. Tanult Léván, Érsekújvárott, Esztergomban és 1847. Nagyszombatban. A theologiát 1850-54. a bécsi egyetemen hallgatta. 1854. decz. 7. fölszenteltetett. Segédlelkész volt Balassa-Gyarmaton. Draxler családi nevét 1864-ben változtatta Zádorira. 1864. júl. 27-től haláláig tanár volt az esztergomi papnevelő-intézetben. 1867. jan. 26. Pesten avattatott theologiai doktorrá. Zsinati vizsgáló, 1874. július 3. pápai kamarás, 1884. aug. 2. esztergomi tanár-kanonok lett. Meghalt 1887. decz. 30. Esztergomban.

Írt számos czikket a következő hirlapokba, folyóiratokba és évkönyvekbe: M. Sajtó (1856. 142. sz. Emléksorok Balassa-Gyarmat polgáraihoz Kék László nyomdája működésének megkezdésekor), Népnevelők Közlönye (1858.), Religio (1858-tól), Tanodai Lapok (1859.), Pesti Napló (1859. 48. sz. Szózat irodalmunk érdekében), Kath. Néplap (1864.), M. Sion (1867-től), István bácsi Naptára (1868-tól), Egyházi Lapok (1867.), Kath. Közlöny (1868.) és Piros Könyv (1869.).

Munkái:

1. Egyházi beszéd, melyet Szűz Mária szeplőtelen fogantatása ünnepén mondott. Balassa-Gyarmat, 1856.

2. Három búcsújárási szent beszéd (a mátraverebélyi sz. kúthoz). Pest, 1859.

3. Gyászbeszéd, melyet gróf Széchenyi István üdveért Balassa-Gyarmaton 1860. Szent-György-hava 20. tartott áldozatok alkalmával mondott Kádlóczi Draxler János. Pest, 1860.

4. Isten a legtisztább szeretet. Imakönyv Eckartshausen után írta Zádori Ármin. Négy aczélmetszettel. Olcsó kiadás egy aczélmetszettel. Pest, 1860.

5. Szent Péter apostol két levele. A pesti egyetem hittani kara által Lonovits-díjjal jutalmazott pályamunka. Pest, 1860.

6. Gyémánt avagy üveg. Stolcz Albán után magyarítá Kádlóczy. Pest, 1860. (Ism. Religio II. 50. sz.)

7. Rabságom órái. Írta Pellico Silvio. Olaszból fordította Draxler János. Pest, 1861.

8. Isten a valódi szeretet! Oltáregyleti imakönyv. Pest, 1862. (3. kiadás. Balassa-Gyarmat. 1906.)

9. Isten a legtisztább szeretet. Imakönyv. Balassa-Gyarmat, 1862.

10. Egyházi beszéd, melyet a japáni vértanuk első nyilvános dicsőítése alkalmával Szécsényben a Ferencz-rendiek templomában Sz. György-hava 19. mondott Zádori János. Balassa-Gyarmat, 1863.

11. Egyházi beszéd sz. Feliczián tiszteletére. Balassa-Gyarmat 1863.

12. A társadalom alapelvei. Pest, 1864.

13. Harminczkét május havi szent beszéd. Pest, 1865.

14. Máriahavi nefelejts. Imakönyv a májusi ájtatosság idejére. Pest, 1866.

15. Árpádházi szent Erzsébet élete. Írta Stolcz Albán. Ford. Eger, 1867. (Klimstein I-vel.)

16. Theses ex universa Theologia quas superatis rigorosis examinibus pro obtinendo Doctoris in SS. Theologia gradu publice defendendas suscepit. Strigonii, 1867.

17. Földünk nem hittani központja a mindenségnek. Bölcsészeti adalék minden ker. hittanhoz. Pest, 1868.

18. A római katakombák . . . Pest, 1868. Húsz ábrával.

19. Jézus Krisztus a történelemben. Lacordaire nyomán. Esztergom, 1868.

20. Úti vázlatok Olaszországból. 1867. Eger, 1869.

21. Spanyol út 1868. Pest, 1869.

22. Egyházi beszéd, melyet szent István apostoli magyar király ünnepén Budán 1869. a Nagy-Boldog-Asszony templomában mondott. Pest, 1869.

23. Kilenczedik Pius pápa Élete. Esztergom, 1869.

24. EmlékIombok IX. Pius pápa életéből. Bécs, 1869.

25. Kihez menjünk! Stolcz Albán után. Pest, 1871.

26. Földünk helyzete a mindenségben. Pest, 1871. (Házi Könyvtár IIL).

27. Egyptom. Úti vázlatok a legújabb kútfők nyomán. Bpest, 1874. (Házi Könyvtár XVI.)

28. Jézus szíve ájtatosságának története, mivolta, hittani alapja. Bpest, 1878. (Ism. M. Korona 274-276. sz.)

29. Szűz Mária szeplőtelen Szívének tisztelete... Esztergom, 1879.

30. A nemzeti zarándoklat Lourdesba 1881. Esztergom, 1881. (Különnyomat az Új M. Sionból. 2. bőv. kiadás. Esztergom, 1887.)

31. Syntagma Theologicae Dogmaticae Fundamentalis. Esztergom, 1882.

32. Egri manna. Ima és énekkönyv a ker. kath. ifjúság számára. Bpest és Winterberg, 1882.

33. Isten az én reményem. Imakönyv keresztény katholikusok számára. Winterberg, 1882. (Tótra ford. Ozvald Richard. Ism. Religio II. 17. sz.)

35. Pázmány Péter szobra Esztergomban. Esztergom, 1883. (Különnyomat az Új M. Sionból.)

35. Fragmenta Syntagmatis. Esztergom, 1885.

36. Alkalmi szent beszédek. Esztergom, 1886.

37 Margitsziget története. Esztergom, év n .

Szerkesztette a Katholikus Lelkipásztort (1871-1875-ig) és az Új M. Siont 1870-től 1886-ig).

Álnevei: Esztergályi, Kádlóczi és Solymos.

M. Korona 1879, 283. sz. (25 éves áldozási és irói jubileuma.)

Petrik Könyvészete, Bibliogr. és M. Könyvészet. 1886-1900.

Egyetértés 1888. 1. sz. (Nekr.)

Walter Gyula, Zádori János élete. Esztergom. 1888. (2. kiadás. Esztergom, 1889.)

M. Sion 1888. és 1889.

Kiszlingstein Könyvészete.

Zelliger Alajos, Egyházi írók Csarnoka. Nagyszombat, 1893. 562. l.

Pallas Nagy Lexikona XVI. 1100. l.

Magyarország Vármegyéi. Pozsony vármegye 471. l.

M. Könyvészet 1906.