Kezdőlap

Zahoránszky István,

szül. 1868. júl. 23. Akna-Sugatagon (Máramarosm.); 1891. szept. 4. szenteltetett fel a szatmármegyei püspökmegyében papnak; ezután nevelő volt a gróf Teleki családnál, 1898. a gróf Andrássyaknál; 1899 óta az egyházmegyei alapítványi pénztár főkönyvelője (1899. óta); ügyvivő alelnöke a szatmári k. kaszinónak; elnöke a kath. legényegyletnek. 1902. a szatmári kath. elemi iskolaszék elnöke volt. 1908 óta adminisztrátor Mezőpetriben

Két hosszabb értekezést írt, melyeket az egyetemen pályadíjjal tüntettek ki: («A római pápa primatusa» és «A dogmatikus hagyomány és a protestantizmus». Mindkettő a budapesti növendékpapság irodalmi iskolájának Munkálataiban jelent meg 1891. és 1892-ben). Ezenkívül számos czikke jelent meg a helyi lapokban.

Magyarország Vármegyéi. Szatmár vármegye. Bpest, 1908. 146., 147. l.

Schematismus dioec. Szatmariensis 1913. 157. l.