Kezdőlap

Zanathy Bódog Lajos,

szent Benedekrendi áldozópap és tanár, szül. 1848. nov. 26. Győrött; gymnasiumi tanulmányait a VI. osztályig Győrött végezte után 1867. szept. 8. a Benczések rendébe lépett. 1874. júl: 30. áldozópappá szenteltetett. Gymnasiumi tanár volt 1874-75. Esztergomban, 1875-81. Győrött, mely idő alatt kapta tanári oklevelét a latin és görög nyelvből. 1881-től Kőszegen volt tanár, 1887-től házgondnok. Jelenleg zalaapáti plébánoshelyettes és a zalavári apátság tagja.

Czikkeí a kőszegi főgymnasium értesítőjében (1882. Titus Livius, 1885. Dr. Stern Pál élete 1832-1885.); ezeken kívül a kőszegi helyi lapban sok czikket és verset közölt rendszerint névtelenül; prédikáczióí a Szent Gellért cz. egyházi folyóiratban vannak (1902 óta).

Munkája: Magyar-latin szótár Schultz-Kiss Latin Gyakorló-könyvéhez. 3. jav. kiadás. Győr, 1884. (Három év alatt három kiadást ért.)

Kőszeg és vidéke 1881. 25. sz.

Zelliger Alajos, Esztergomvármegyei írók. Bpest. 1888. 253. l.

Kiszlingstein Könyvészete.