Kezdőlap

Závodszky Levente (zavodjei),

bölcseleti doktor, főgymnasiumi tanár, szül. 1881. Ujpesten (Pestm.); 1906-ban tett tanári vizsgát a latinból és történelemből. 1905 óta tanár volt Zomborban, hol az áll. főgymnasiumnál működött. Ugyanott a bács-bodrogvármegyei tört. társulat másodtitkára, a zombori városi könyvtáregylet és a délmagyarországi kultúr-egylet bács-bodrogmegyei fiókjának jegyzője és a bácsmegyei történelmi társaság bizottságának tagja volt. Jelenleg a bpesti VII. ker. főgymn. tanára.

Czikkei, nagyobbrészt történelmiek, a főgymnasium Értesítőiben és a szakfolyóiratokban, nevezetesen a Századokban (1913. Székely Miklós jajczai bánsága sat.) jelentek meg.

Munkái:

1. Szent István, szent László és Kálmán korabeli törvények és zsinati határozatok forrásai. Függelék: A törvények szövege. Bölcsészetdoktori értekezés. Bpest, 1904. (Művelődéstörténeti Értekezések 10. sz.)

2. A Héderváry-család oklevéltára. I. kötet. Bpest, 1909. (Közli br. Radvánszky Bélával.)

3. Héderváry-Lorándffy per. Bpest, 1911.

4. Báró Pongrácz Imre egri kanonok római útja és iskolázása. Bpest, 1911.

5. Héderváry István és a szigetközi ellenreformáczió. Bpest, 1912. (Rövid ism. Századok 1913. 66. l.)

M. Könyészet 1904., 1909.

Kalmár Elek, Tanári Névkönyv. Lőcse, 1907. 215. l.

Corvina 1911. 21. sz.

Századok 1912. 726. l.