Kezdőlap

Zay Albert gróf (csömöri),

cs. kir. huszárszázados szolgálaton kívül, a szász Henrik katonai rend vitéze, a magyar főrendiház tagja és volt országgyűlési képviselő; Zay Károly gróf cs. kir. kamarás, a Dunán-inneni kerület birája és br. Prónay Sarolta fia, szül. 1825. jún. 22. Pesten; eleinte a katonai pályára készült s miután a Bécs-újhelyi mérnökkari akadémiát 1842-ben bevégezte, előbb mint hadnagy a 6. és 4. sz. dragonyos, majd az l. sz huszárezrednél szolgált és mint kapitány a szász Henrik-renddel tüntettetett ki. 1852-ben szakított a katonai pályával, hazament, hogy családot alapítson és atyjának, ki már 1845-ben posztógyárat alapított, az ősi jószágok kezelésében segédkezzék; így lett úttörője a magyar gyáriparnak. Mint gyáros, pomologus és mezei gazda a legtávolabbi külföldön is tekintélyes hírnévnek örvendett. A 20 község határára kiterjedő zay – ugróczi uradalmában több mint 40,000 gyümölcsfát ültetett és öt gyártelepet létesített; ő keltette életre az első nagy üveggyárat is. Az 1887. általános választások alkalmával a baáni kerületben országgyűlési képviselővé választatott és a szabadelvű párthoz csatlakozott. Az 1892. általános választásoknál előbbi mandátumát tartotta meg. Meghalt 1904. július 9. Budapesten.

A véderővita idejében kíméletlenül támadta meg nagy feltűnést keltett czikkeiben Tisza Kálmánt. Mint publicista rendkívül szellemes volt. A Pesti Hirlap számos czikkét közölte. Országgyűlési beszédei a Naplókban vannak.

Munkái:

1. Főispán vagy megyei főnök? Adalék a közigazgatási reformhoz. Budapest, 1890.

2. Kit válaszszunk püspöknek? Néhány szó a dunáninneni ág. ev. egyházkerületben megejtendő püspökválasztáshoz. Budapest, 1890.

3. Adalékok a mai politikai helyzethez. Budapest, 1894.

Magyar Nemzetségi Zsebkönyv. Főrangú Családok. Bpest. 1888. 271. l.

Sturm Albert, Országgyűlési Almanach. Bpest, 1892. 319. l.

Pesti Hirlap 1904. 192. sz.

Vasárnapi Ujság 1904. 29. az. (Nekr.) és a m. n. múzeumi könyvtár példányairól.