Kezdőlap

Zay Károly gróf (csömöri),

cs. kir. kamarás, evang. egyh. főfelügyelő, Zay Imre gróf insurgens alezredes és báró Calisch Mária fia, szül. 1797. febr. 12. Sopronban. Az 1825. országgyűléstől kezdve minden alkalommal ott volt a főrangú ellenzék soraiban. A küzdelemben, melyet gr. Széchenyi István indított meg, mellette volt Zay is. Midőn Széchenyi később konzervativebb irányban haladt, ellenfelek lettek és 1844. okt. l. kemény összeütközés keletkezett közöttük a zsidó emancipáció kérdésében és Z. már ekkor erősen sürgette a zsidók honpolgári jogosultságát. Szabadelvű eszméinek érdekében szóval és ujságczikkekkel küzdött. Tekintélye igen nagy volt az országgyűlés előtt, a minek jele az is, hogy az 1847. nádorválasztásnál a négy jelölt egyike ő volt. Nyilvános hivatalt nem fogadott el, csak az ág. evang. egyháznál viselte 1840-től a főfelügyelőséget. Meghalt 1871. okt. 8. Bucsánban.

Czikkei a Pesti Hirlapban (1841. 21. sz. Néhány szó a Pesten felállítandó ref. főiskola ügyében, 36. sz. Általános nézetek Zalamegyének a vegyes házasságokbani felírása ügyében); az Uj M. Múzeumban (lV. 1854. Historiai forgácsok, V. 1855. A Garai-Zay-ház nemzékrende); a Honban (1865. 223. sz. Egy pár szó a napi kérdéseinkhez); a Vasárnapi Ujságban (1866.); az Athenaeum Nagy Naptárában (1872. Zay-Ugróczi régi vár Trencsénben); Lója Károly névvel sokat írt a Hazánk és Külföldbe.

Munkái:

1. Az uniói alválasztmánynak a magyarországi két protestáns felekezet egyesítése módjáról és eszközeiről. Kiadta. Pozsony, 1840.

2. Rede gehalten zu Pest am 10. Sept. 1840. bei der feierlichen Einführung desselben als General-Inspector sämmtlicher ev. Kirchen und Schulen A. C. im Königreich Ungarn. Aus dem Magyarischen übersetzt. Hely és év n.

3. Schreiben des General-Inspectors der evang. Kirchen und Schulen Augsb. Conf. in Ungarn, an die Professoren zu Leutschau. Leipzig, 1841.

4. Das Buch gehört dem Vaterlande. Leipzig, 1845. (Névtelenül.)

5. Die Ungarische Frage im wahren Lichte. Wien, 1864.

Adamis Károly tótra fordította és kiadta munkáit.

Országgyűlési Emlékkönyv 1848. I. 52. I.

Újabbkori Ismeretek Tára VI. 605. l .

Vasárnapi Ujság 1859. 50. azám arczk. 1867.

Prot. Nagy Képes Naptár 1857. arczk.

Magy. Mágnások Életrajza. Pest. 1860. 10 .. köny. arczk.

Nagy Iván, Magyarország Családai XII. 332., 338. l.

Magyarország és a Nagyvilág 1867. 52. sz. arczk.

Hazánk és a Külföld 1871. 41. sz.

Pressburger Zeitung 1872. 85. sz .

Galgóczy Károly Emlékkönyve. Pest, V. köt.

Petrik Bibliogr.

Wurzach, Biogr. Lexikon. LIX. 221. l .

Pallas Nagy Lexikona XVI. 1126. l.

Irodalomtörténeti Közlemények 1912. 349. I. (Magyar irók levelei Zay Károlyhoz.)