Kezdőlap

Zebignyei János,

sárospataki ref, theol. tanár és ref. lelkész. 1635. iratott be a sárospataki ref. iskola nagyobb tanulói közé; az iskolából a gönczi egyházba hivatott meg tanítónak; onnét 1639. a franekerai akademiára ment és Angolországot is meglátogatta. Visszatérve Magyarországba 1642 a sárospataki iskolában lett conrector, hol 1643. jan. 8. tanári hivatalába felavattatott. 1646. febr. 14. mint az iskola rektora jelen volt a tokaji zsinaton. Azon évben a pataki iskolának búcsút mondott és a tályai egyház papja lett; 1650. Tokajba és hét év mulva a gönczi egyházba költözött lelkésznek. 1657 táján a tornai egyházmegye esperese lett; ezen hivatalát 1665-ben is viselte. Meghalt 1668 körül.

Munkája: Disputatio Theologica. LI. Resp. Franekerae, 1640. (Vedelii Ničolai Collegium Hungaricum.)

Sárospataki Füzetek 1865. 908-915. l. (közli a pataki conrectorságra való bevezetése alkalmával, 1643 jan. 8. mondott latin beszédét magyar fordításban.)

Szabó Hellebrant, Régi M. Könyvtár lII. l. rész 469. l.