Kezdőlap

Zelliger Alajos,

nagyszombati érsekhelynöki titkár, szentszéki jegyző és levéltárnok, Z. József kántortanító, később nagyszombati tanítóképző intézeti igazgató és Bende Teréz fia, szül. 1863 jún. 27. Zohoron (Pozsony m.); a gymnasiumot Nagyszombatban, a bölcseletet és theologiát Esztergomban végezte. Mint szerpap fővárosi hitoktatónak neveztetett ki. 1885. decz. 16. fölszenteltetett. 1888. jún. 22-től 1897-ig Nagyszombat káplánja s 1888-1895. káptalani karkáplán, 1888 aug. 29-től 1895-ig egyúttal kir. kath. tanitóképzőintézeti tanár, 1895. márcz. 26. helyettes igazgató tanár volt. 1891. jún. 11. a katholikus legényegylet elnökévé neveztetett ki. (Az intézet az 1895-1896. tanév végével megszünt). 1896. január 31. a Szent István-társulat tudományos és irodalmi osztályának tagjává választatott. 1897. júl. 6. a hg.-prímás kinevezte a nagyszombati érseki helynökség titkárává, egyúttal levéltárnokává és szentszéki jegyzővé. 1909. okt. 6. a kath. népnevelők egyesülete tiszt. tagjává választotta. 1913. születésének ötvenedik évfordulója alkalmából 15 ezer koronával leányrokonai javára alapítványi helyet létesített a nagyszombati Orsolya-szűzek nevelőintézetében (internatus).

Már mint növendékpap az irodalommal kezdett foglalkozni s több pályadíjat nyert; írt czikkeket, könyvbirálatokat sat. a Népiskolai Tanügybe, a Figyelőbe, a Népnevelőbe, M. Államba, M. Koronába, Hazánkba sat., beszédeket a Külföld Szónokaiba. Főbb czikkei: István bácsi Naptárában (1884. Kubinszky Mihály püspök), a M. Katholikusban (1885. Majer István), a Hazánkban (1887. Kubriczky Endre), a Figyelőben (1888. Rényi Rezső). a Népnevelőben (1888. Cselka Nándor, Zádori János, Somogyi Károly, Hornyik Károly, Lonkai Antal), a kath. Egyh. Közl.-ben (1890. Balásfi Tamás 1580-1625).

Munkái:

1. Simor János, herczegprimás, bíbornok és esztergomi érsek vázlatos élet- és jellemrajza. Budapest, 1886. (Különny. a M. Katholikusból).

2. Esztergomvárm. írók . . . Pályadíjjal koszorúzott mű. Budapest. 1888.

3. Egyházi írók csarnoka. Esztergom főegyházmegyei papság irodalmi munkássága. Nagyszombat, 1893. (Ism. Kath. Szemle).

Szerkesztette a Népnevelőt 1886. szept. – 1888. jún. 15-ig. Álnevei: Zohori A., -er Alajos, -os Pál sat, a M. Államban, M. Koronában, Népisk. Tanügyi Figyelőben és a Népnevelőben.

Zelliger Alajos, Egyházi Írók Csarnoka. Nagyszombat, 1893. 570. l.

Pallas Nagy Lexikona XVI. 1131. l.

Petrik, M. Könyvészet 1886-1900.

Magyarország Vármegyéi. Pozsony vármegye, és önéletrajzi adatok.