Kezdőlap

Zelliger József,

tanítóképzőintézeti igazgató-tanár, Z. Ferencz és Bende Teréz fia, szül. 1837. okt: 21. Szeniczen (Nyitra m.); az algymnasiumot Szakolczán, a főgymnasium hét osztályát Pozsonyban végezte; azután a képzőintézeti tanulmányalt ismét Érsekujvárt és már 16 éves korában tanképesítő oklevelet nyert. Mint tanító Nádason, Sándorfán és Nagy-Lenárdon működött; 1859-től Zohoron kántortanító, 1865. jún. 12. igazgató-tanító lett Malaczkán (Pozsony megye.), 1869. a beszterczebányai, 1872-ben pedig a nagyszombati tanítóképzőintézet tanárává neveztetett ki; 1873. jún. igazgató-tanár lett. 1882. szept. 14-én megalapította 439 taggal a nagyszombati kath. néptanítók egyesületét, melynek elnöke volt. A 80-as években külföldön tanulmányutakat tett. Meghalt 1886. aug. 31. Nagyszombatban, hol síremlékét 1887. okt. 27. leplezték le.

Czikkei a Népnevelőben (1882-86) jelentek meg.

Munkái:

1. Vezérkönyv a földgömb tanításához. Bpest, 1871.

2. Méter-mértékekről. Szakolcza, 1875. (Német és tót kiadásban is).

3. Magyar alkotmány, vagyis a magyar honpolgár jogai és kötelességei. Népiskolák számára. Nagyszombat, 1878.

4. Magyar Abéczéskönyv Magyarország kath. népiskolái számára. Bpest, 1879.

5. Magyar beszédgyakorlatok. A népiskolák I. és II. osztályának. Nagyszombat, 1879. (4. kiad. Nagyszombat, 1902).

6. Magyar olvasókönyv a tót kath. népiskolák II. oszt. számára, Bpest, 1880.

7. Magyar nyelvgyakorlatok a tót népiskolák II. oszt. számára. Nagyszombat, 1882.

8. Magyar nyelvgyakorlatok a tót népiskolák III. oszt. számára. Nagyszombat, 1882.

9. Tanoda látogatási és szorgalmi jegyzőkönyv. Nagyszombat, 1882.

10. Kis általános földleírás. Képekkel. Nagyszombat, 1883.

11. Kis általános földleírás. Képekkel magyar- és német nyelven. Nagyszombat, 1883.

12. Kis általános földleírás. Képekkel magyar és tót nyelven. Nagyszombat, 1883.

13. Számolási gyakorlókönyv a népiskola II. és III. oszt. számára. Nagyszombat, 1883.

14. Számolási gyakorlókönyv a népiskola II. és III. oszt. számára, magyar- és német nyelven. Nagyszombat 1883.

15. Számolási gyakorlókönyv a népiskola II. és III. oszt. számára, magyar és tót nyelven. Nagyszombat 1883.

Még több iskolai könyvet írt és kiadott tótul. Munkái több kiadást értek. Szerkesztette a Népiskolai Tanügyi Figyelőt 1880 és 81-ben Nagyszombatban és 1882. jan. 1. megalapította a Népnevelő cz. paedagogiai lapot és annak haláláig egyik szerkesztője és kiadó-tulajdonosa volt.

Verédy Paedagogiai Encyclopaediája 893. l.

Népnevelö 1886. 16. sat. 1887. okt. 27. rendk. sz, arczk.

Komlósy Ferencz, Z. József életrajza. Nagyszombat, 1888, (Különnyomat a Népnevlőből).

István bácsi Naptára 1888. arczk.

Kiszlingstein Könyvészete.

Pallas Nagy Lexikona. XVI. 1132. l.

Magyarország Vármegyéi. Pozsony vármegye 471. l.

Petrik, M. Könyvészet 1886-1900. (Győrffy János tanár szives közlése.