Kezdőlap

Zelliger Vilmos,

bölcseleti doktor. kath. segédlelkész, előbbinek fia, szül. 1862. máj. 26. Zohoron (Pozsonym.); a gymnásiumot Beszterczebányán és Nagyszombatban végezte, egy évig a budapesti egyetemen a bölcseleti tanfolyamot hallgatta, miközben gyorsírási tanári oklevelet nyert. Növendékpapnak fölvétetvén, a theológiát Esztergomban végezte. 1884. szept. 29. fölszenteltetett. Már mint szerpap fővárosi hitoktatóvá lett. 1887. szept. l. Bpest-Terézvárosi segédlelkészszé neveztetett ki és jelenleg is ezen minőségben működik a fővárosban.. A fővárosi hitoktatók értekezletének jegyzője s pápai káplán.

1888. jún. óta a Népnevelő tanügyi hetilapnak főmunkatársa, 1892. szept. óta felelős szerkesztője. A Pallas Nagy Lexikonában a görög egyházat illető czikkeket irta. Számos czikket, értekezést, könyvbírálatot közölt Boldogfalvi, Mester sat. nevek alatt különböző lapokban és folyóiratokban. A kath. Hitoktatásban számos bibl. és katech. mintaleczkéje jelent meg és a lapban kifejtett tevékenységeért pályadíjjal tüntették ki. Írt a Nagyszombati Hetilapba (1880); a Népiskolai Tanügyi Figyelőbe (1881), a Népnevelőbe (1884. 1887), a Religióba (1887 Miképen segíthetik elő az egyházi férfiak a kath. sajtó terjedését és emelhetik belső tartalmát?), a Függetlenségbe (1887. 222. sz. A zsidókérdés megoldása, 259. sz. A herczegprimási könyvtár), a kath. Hitoktatásba (1888. szept. okt.), a Ker. Magyarországba (1889. 33. sz. A zsidók története az iskolában) és a M. Államba sat.

Munkái:

1. Pozsonymegye tantestülete IX., 1880. jún. 7. 8. Pozsonyban tartott nagygyűlés beszédjei és határozatai. Nagyszombat, 1880.

2. Királyi kegyelet nemzetünk nagyjai iránt... Bpest, év n. (Többekkel. A fővárosban emelt tíz szobor emlékére, arczképekkel.)

3. A kath. hit- és erkölcstan tananyag beosztása a székes-főváros elemi és polgári iskoláiban... Bpest. 1897. (Többekkel).

4. Üdvösség útja . . . Oktató és imádságos könyv felnőttebb r. kath. leányok számára. Bpest, 1899. (Papanek Ferenczczel.)

5. A titokteljes asszony. (16 májusi szentbeszéd). Idegen kútfőkböl. Bpest, 1902.

6. Májusi virágok. Tizenhat szent beszéd. Idegen kútfők után. Bpest, 1903.

7. Máriaképek. (Tizenhat májusi szent beszéd. Idegen kútfők után. Bpest, 1904.

8. Máriaünnepek. (Tizenhat májusi szent beszéd.) Idegen Kútfőkből összeállította. Bpest, 1906.

9. Földrajz polg. leányiskolák I. osztálya számára. I. kötet Magyarország. Írta Schultz Imre. Az új püspöki tanterv alapján átdolgozta. Számos szövegképpel Harmadik kiadás. Bpest. 1909.

Álnevei: Boldogfalvi, Falvi és B-i. (A M. Államban, Új M. Sionban, Függetlenségben sat.)

Zelliger Alajos, Egyházi írók Csarnoka. Nagyszombat, 1893. 571. l.

Budapesti VI. reáliskola Értesítője1895.

Pallas Nagy Lexikona XVI. 1132. l

Petrik M. Könyvészet 1886-1900.

M. Könyvészet 1909.

Magyarország Vármegyéi. Pozsony vármegye 471. l. és önéletrajzi adatok.