Kezdőlap

Zemplén Győző,

bölcseleti doktor, műegyetemi rendes tanár, a m. tudom. Akadémia lev. tagja, az előbbinek bátyja, szül. 1879. október 17. Nagy-Kanizsán. Középiskoláit Fiuméban végezte, hol 1896. tett érettségit, felsőbb tanulmányait a budapesti tudományegyetemen végezte 1896-1900. mint a br. Eötvös-kollégium tagja. E közben két ízben nyert egyetem pályadíjat. 1901. doktorátust tett s 1902. jan. 28. sub auspiciis regis doktorrá avatták. 1904-5. Göttingában és Párizsban volt tanulmányúton. 1905. elnyerte a Term. Tud. Társulat Bugát-díját. 1905 óta a Tudomány-, 1908 óta a Műegyetemen a physika magántanáraként működött, míg 1912. május 25. a József-műegyetem elméleti physikai tanszékére rendes tanárnak neveztetett ki. 1908. április 30. a Magy. Tudom. Akadémia levelező tagjának választotta és 1911. a gázok belső surlódásáról szóló munkáját a Rózsay-díjjal jutalmazta. A budapesti tud. egyetemnek ma is magántanára, a Kir. m. Természettudomány-Társulat 1908-1914. másodtitkára, a Felső Oktatási Egyesület titkára, az Uránia magy. tud. egyesület jegyzője, a Math. és Physikai Társulat titkára, továbbá a M. Philosophiai Társaság választmányi, a M. Electrotechnikai egyesület, a Deutsche physik. Gesellschaft és a párisi Société Française de Physique rendes tagja. Munkatársa az Encyklopädie der mathem. Wissenschaften nemzetközi vállalatnak és a «Tables annuelles des constantes» nemzetközi szerkesztő bizottságának magyarországi tagja.

Dolgozatai a Mathem. Term.-tud. Értesítő, Math. és Phys. Lapok, Természettud. Közlöny. Uránia, külföldön pedig az Annalen der Physik, Physikalische Zeitschrift, Comptes rendus de 1'Académie de Paris cz. folyóiratokban jelentek meg. Részletes jegyzékük megjelent az Akad. Almanach 1909. 223-227. l., 1910. 227. 1., 1911. 242. l., 1912. 228. l., 1913. 218. l. 1914. 233. l.

Főbb munkái:

1. Próbamérések a gázok belső surlódásának egy új kísérleti módszerrel való megvizsgálásához. Bpest, 1901. (Doktori értekezés. Különny. a Mathem. és Physikai Lapokból. Németül is a Mathem. und Naturw. Berichte aus Ungarn-ban.)

2. A kinetikai gázelmélet alaphipoteziseiről. Bpest, 1901. (Különny. a Math. és Physikai Lapokból.)

3. A legnagyobb energiaforgalom elvéről. Bpest, 1902. és 1903. (Mathem. és Physikai L. különnyomata, továbbá 1906. Math. Természettud. Értesítő kny.)

4. A mechanikai elvek alkalmazása surlódással történő mozgásokra, Bpest, 1903. (Kny. a Matb. Phys. L-: ból.)

5. Sur l'imposibilité des ondes de choc négatives. Paris, 1905. és 1906. (Kny. a Comptes rendus de 1'Académie-ből.)

6. A gázok belső surlódásának új kisérleti módszerrel való megvizsgálásáról. Budapest, 1905. (Különny. a Mathem. és Term.-tud. Értesítőből.)

7. A testek radioaktiv viselkedéséről. 14 ábrával. A M. Természettudományi Társulatnak 1905. jan. 25. közgyűlésen Bugát-díjjal kitüntetett pályamű. Budapest, 1905. (A Természettudományok Elemei V.)

8. Radioaktiv anyagokra vonatkozó vizsgálatok. Sklodowska Curie után ford. Budapest, 1906. (Előbb a Mathem. és Physikai Lapokban 1904-1905.)

9. Besondere Ausführungen über unstetige Bewegung in Flüssigkeiten, Leipzig, 1906. Encyklopädie der mathem. Wissenschaften. IV. k. II. rész.

10. Folyadékokban végbemenő nem folytonos mozgásokról. Bpest, 1906. (Kny. a Math. Phys. Lapokból.)

11. Nem folytonos jelenségek az elektrodinamikában. Bpest, 1906. és 1907. (Kny. a Math. Phys. Lapokból.)

12. Vizsgálatok a gázok belső surlódásáról. Székfoglaló értekezés. Bpest, 1909. (Különny. a Mathem. és Természettud. Értesítőből.) Ugyane tárgyról a második közlemény 1911. E dolgozathal nyerte az Akadémia Rózsay-díját.

13. Az elektromosság és gyakorlati alkalmazása. 400 képpel Bpest, 1910. (Természettudományi Könyvkiadó Vállalat LXXXII.)

14. A lökéshullámok elméletéhez Bpest, 1912. (Kny. a Math. Phys. Lapokból.)

15. A Röntgen-sugarak rezgésszáma és az elemi energia-adag hypothesise. Bpest, 1913. (Kny. a Math. és Természettud. Értesítőből).

16. A fényforrás mozgásának hatása a fényjelenségekre. Bpest, 1914. (Kny. a Math. és Természettud. Értesítőből.) Mindezek a dolgozatok fordítása külföldi folyóiratokban is megjelent.

Vasárnapi Ujság 1902. 6. sz. arczk.

M. Könyvészet 1901., 1902., 1905., 1909.

A Nap 1912. 156. sz. és a M. N. Múzeumi könyvtár példányairól.

Akad. Tagajánlások. 1908.