Kezdőlap

Zempléni Árpád (családi néven Imrey),

költő, a Kisfaludy- és a Petőfi társaság tagja, Imrey András fia, szül. 1865. jún. 11. Tállyán (Zemplén m.); középiskolát végzett a sárospataki ref. collegiumban; a Magyar Földhitelintézet tisztviselője; a Petőfi-Társaság 1902-ben, a Kisfaludy-Társaság 1911-ben választotta tagjának.

Bővebben foglalkozott Vajda János életével és költészetével; aesthetikai és társadalmi czikkei a legszabadelvűbb irányt szolgálják; mint elbeszélő lélektani alapokon mozgó novelláival tünt fel. Költeményei a Képes Családi Lapokban (1890-92), Budapesti Hirlapban (1901) és a Petőfi-Albumban (Petőfi); czikkei az Életben (1893. Emma, Stechetti Lőrincz után ford.), a Vasárnapi Ujságban (1899. elbeszélés, 1905. Lavotta János, 1906. 39. sz. Pálóczi Horváth Ádám).

Munkái:

1. Költeményei Bpest, 1891. (2. bőv. kiadás 1884-1891. Bpest, 1892. 3. bőv. kiadás 1884-1892. Bpest. 1893.)

2. Uj versek, Z. A. újabb költeményei 1893-1897. (4. kiadás.)

3. Válogatott költeményei. 1884-1892-1897. Költemények. Új versek. Bpest, 1897. Díszkötésben.

4. Kis emberek. Elbeszélések, Bpest. 1899.

5. Didó. Verses lírai regény. Bpest. 1901. 2. kiadás Tóth István szobrász négy dombormű képével. Bpest. 1901. Ism. Vasárnapi Ujság 1902. 6. sz).

6. Wesselényi emlékezete. Pályanyertes óda. Írta és Zilahon br. Wesselényi szobrának leleplezésén 1902. szept. 18. szavalta. Zilahon. 1902.

7. Bosszú. A Kisfaludy-Társaság 1907., Bulyovszky-díjával jutalmazott kisebb elbeszélő költemény. Bpest. 1908. (Előbb a Budapesti Szemlében. 2. kiadás. Bpest, 1908. Osztyák hősi ének. Ism. Budapesti Hirlap 1908. 100. sz. «Rache» cz. németre fordította Lechner Gyula).

8. A kalapács Költői elbeszélés. Bpest, 1909. A M. Tud. Akadémia gróf Nádasdy-díját nyerte. (Különny. a Budapesti Szemléből.)

9. Turáni dalok. Mondai és történelmi hős énekek. Bpest, 1910. (Második ezer. Ism. Budapesti Hirlap 72. sz., Pesti Hirlap 38. sz., Vasárnapi Ujság 15. sz.).

10. Istár és Gilganosz. Babiloni rege. Bpest, 1910. (Németre ford. Lechner Gyula.)

11. Miranda, Fogazzaro Antal verses lírai regénye. Az olasz eredetinek 1900-ban megjelent XIII. kiadásából ford. olaszból. 1900-1910. Bpest, 1911.

Pallas Nagy Lexikona XVI. 1184. l.

Vasárnapi Ujság 1903. l. sz. arczk. 1911. 7. sz. arczk.

Petrik M. Könyvészet 1886-1900.

Budapesi Hirlap 1902. 355. sz.

M. Könyvészet 1908. és a m. n. múzeumi könyvtár példányairól.