Kezdőlap

Zilahi János,

zsibói ref. pap s a szilágysági eklézsiák esperese.

Munkája: Az igaz vallásnak világos tüköre, melyben az Cálvinista vallásnak tökélletes tiszta igassága és igaz fundamentomos régisége minden jó lelki-isméretű embereknek szemek eleiben tétettetik . . . Kolozsvár, 1672.

Bod Péter, M. Athenás (egy verset is közöl föntebbi munkájából).

Horányi, Memoria III.

Ferenczy-Danielik, M. Irók.

Szabó Károly Régi M. Könyvtár I.

Wurzbach, Biogr. Lex. LX. 202.