Kezdőlap

Zivuska Jenő

bölcseletdoktor, főgymnasiumi tanár, szül. 1876. aug. 10. középiskoláit Eperjesen éa Debreczenben végezte, azután Selmeczbányán tanult három évig a bányászati és erdészeti akadémián. Ungvárt erdészgyakornok volt, majd elvégezte az egyetemet, bölcseletdoktori és tanári oklevelet nyert s most a beszterczebányai főgymnasium tanára.

Czikkei a következő lapokban jelentek meg: Selmeczi Hiradó, Felvidék, Beszterczebánya és Vidéke, Figyelő, Ung, Beszterczebányai Hirlap, Pesti Napló, Budapesti Hirlap, Erdészeti Lapok, Magyar Erdész, Egyetemes Phil. Közlöny stb.

Munkái:

1. A selmeczi m. kir. bányász- és erdész-akadémia ifjúsági körének millenniumi emlékirata 1763-1896. Debreczen, 1896.

2. Az ítélet. Szomorújáték. Selmeczbánya, 1998. (Előadták Debreczenben 1898.)

3. Versek. Selmeczbánya, 1898.

4. A becsületbiró. (Főv. Szinházak műsora. 102.) Budapest, 1901. (Az ítélet cz. darab átdolgozása, elnyerte az Akadémia Teleki-díját 1899., előadták a budapesti Nemzeti Szinházban 1901. szept. 6. Ismertetései az akkori fővárosi lapokban).

5. Pyrker László élete és művei. Beszterczebánya, 1904.

6. Prolegomena ad fabulas Terentianas. Beszterczebánya, 1904.

7. A beszterczebányai m. kir. erdőigazgatóság régi okiratainak tartalomjegyzéke. Beszterczebánya, 1906.

8. A megreformált akadémia. Paed. tanulmány a felső erdészeti oktatás köréböl. Ungvár, 1906.

9. Platon Parmenidese, mint az eszmetan egyik fejezete. (Kny. a Beszterczebányai. főgimnázium értesítőjéből.) Beszterczebánya, 1911.

10. A filozófia története Thalestől Platonig. Beszterczebánya, 1912. (Ism. Budapesti Hirlap, 1912. 278.)

11. A methodikai idealismus kritikája. Beszterczebánya, 1914.

Olgyai Bertalannal együtt szerkesztette Beszterczebányán a Havi Szemle cz. folyóiratot.

Budapesti Hirlap 1899. 87.

Pallas Nagy Lex. Pótk.

Petrik Könyvészete.

M. Könyvészet. 1901. 1906.

Hellebrant repertoriumai a Phil. Közlönyben.