Kezdőlap

Zlinszky Imre

kir. táblai bíró, jogtudós, Zlinszky Jánosnak, Pest megye főszolgabirájának fia. szül. 1834. nov. 4. Középiskolai tanulmányait a piaristák pesti gymnasiumában, a jogtudományokat pedig a pesti egyetemen végezte. Az ötvenes években a helytartótanácsnál volt tisztviselő, de csakhamar a birói pályára Iépett. Birósági gyakorlatát Jászberényben kezdte, onnan Czeglédre került, 1867. pedig a kecskeméti törvényszék birája lett. 1869. az újonnan felállított kuria semmitőszéki osztályába nevezték ki segédelőadóvá, 1871. a kir. táblához pótbiróvá a 1875. rendes biróvá. Kiváló jogi tanulmányaival két ízben nyert akadémiai pályadíjat. Az Akadémia 1876. választotta levelező tagjainak sorába. Meghalt 1880. júl. 14. Balatonfüreden.

Számos czikke jelent meg a szaklapokban, főként a Jogtudományi Közlönyben (l. a Jogt. Közl. tárgymutatóját).

Munkái:

1. A birósági végrehajtók kézikönyve. Budapest, 1872.

2. A telekkönyvi rendtartás és az erre, valamint az ingatlan vagyonra eszközlendő végrehajtási eljárásra vonatkozó törvények és rendeletek magyarázata. Budapest, 1873.

3. A bizonyítás elmélete a polgári peres eljárásban, tekintettel a jogfejlődésre és a különböző törvényhozásokra. Budapest, 1875.

4. Kézikönyv kir. közjegyzők számára (Dárday Sándorral együtt). Budapest. 1875.

5. A magyar örökösödési jog és az európai jogfejlődés (Sztrokay-díjjal jutalmazott pályamű). Budapest, 1877.

6. A magyar telekkönyvi rendtartás mai érvényében. (A 2. alatti munkának teljesen átdolgozott 2-ik kiadása.) Budapest, 1877. (3. k. Imling Konrád dr. átdolgozásában 1887., 4. k. 1891., 5. k. 1893., 6. k. 1902.)

7. A magyar váltó- és kereskedelmi eljárás párhuzamosan tárgyalva, összehasonlító s felvilágosító jegyzetekkel kisérve. Budapest, 1877.

8. A telekkönyvi intézmény befolyása a tulajdonjog szerzésére éa érvényesítésére. (Ért. a társadalomt. köréből IV. 7. Székfoglaló ért.) Budapest, 1877.

9. Két legújabb törvényhozási mű a polgári pörjog köréből. (Ért. a társadalomt. köréből V. 6.) Budapest, 1879.

10. A kisebb polgári peres ügyekben való eljárás rendszere. Budapest. 1878.

11. A jogorvoslatok rendszere tekintettel a jogfejlődésre és a különböző törvényhozásokra. Budapest, 1879.

12. A magyar magánjog mai érvényében különös tekintettel a gyakorlat igényeire. Budapest, 1880. (2. k. kiegészítette Dárday Sándor, 1883., 3. k. 1888., 4. k. 1891., 5. (átd. Imling K.) 1894., 6. k. (átd. Reiner János) 1897., 7. k. 1899., 8. k. 1902).

Szerkesztette a Döntvénytár 15-25. kötetét s a Közigazgatási Döntvénytár öt kötetét másokkal együtt, a Jogtudományi Közlönyt Dárday Sándorral 1879-80.

Pesti Napló 1880. 79.

Ellenőr 1880. 344.

Hon 1880. 180.

Pesti Hirlap 1880. 194.

Vasárnapi Ujság I880. 38.

Jogtud. Közl. 1880. 30. (Dárday Sándor nekrologja).

Tóth Lőrincz emlékbeszéde. (Akad. Emlékbeszédek.) 1881.

Pallas Nagy Lex. XVI.

Petrik és Kiszlingstein Könyvészete.

M. Könyvészet, 1902.