Kezdőlap

Zlinszky István

gazdasági egyesületi titkár, szül. 1834. Dabason (Pest m.). Iskoláit a piaristák pesti gymnasiumában kezdte, de a szabadságharcz kitörésekor félbeszakította s otthon folytatta prefektusa vezetése alatt. Nemsokára azonban mind a ketten huszároknak csaptak fel s a 18. (Attila) huszárezredben végigharczolták a szabadságharczot. Az ötvenes évektől kezdve a gazdasági pályára lépett s gazdatisztként működött hosszabb ideig. 1888. a Békésmegyei Gazdasági Egyesület megválasztotta titkárának. Neje, mojsfalvi Mojsisovics Emma, 1877. országos mozgalmat indított Kossuth Lajos atyjának, Lászlónak, Dabason nyugvó hamvai fölé emelendő síremlék érdekében. E czélból a hirlapokban s külön nyomtatványokon is buzdító és lelkes felhívásokat intézett a közönséghez s állandó levelezést folytatott Kossuth Lajossal: Buzgólkodásának meg is lett az eredménye s 1880. jún. 13. országos ünnepség keretében felavatták a szép síremléket.

Czikkei és szépirodalmi dolgozatai: M. Néplap (1857. 21. A vidék, farsangi kép. 26. Az árva és a király, vers). Kalauz (1857. 7. István gazda, vers. 19. Hagyjunk fel a fonókákkal. 1858. 14. A varázslás. 19. A pásztor, vers). Nővilág (1858. 7. Farsangi tréfa. 13. Két Luiz. 1859. 24. Lefőzettem. 1860. 43. A próbaév). Szarvasi Lapok (1884. 11., 12. Gr. Batthyány Lajosról). Békésmegyei Lapok (1880. 51. Petőfi Sándor életrajza). Békésmegyei Közlöny (1886. 90-98. Görgey Arthur. 1887. 22. Az orosz betörés és előzményei 1849-ben). Nemzetgazdasági Szemle (1895. Az agrár-socialismus Békés vármegyében).

Gazdasági szakczikkeinek jegyzékét l. Szinnyei Repertorium II. r. I. köt. 1672.

Munkái:

1. Bárányfelhők (2 kötet). Arad, 1861. (2. k. Nagyvárad. 1863.)

2. Nesze semmi, fogd meg jól (elbeszélések 2 köt.) Békéscsaba, 1895.

3. A békésvármegyei gazdasági egyesület története. Békéscsaba, 1896.

4. A háziszárnyasok okszerű tenyésztése. Békéscsaba, 1891. (2. k. 1899., 3. k. év n.)

5. Néhány szó kisgazdáink szarvasmarhatenyésztéséről. Békéscsaba, 1898.

6. A csikók felneveléséről. Békéscsaba, 1898.

7. A trágyáról. Békéscsaba, 1898.

8. Mikép gazdálkodjunk? Kisbirtokos társai okulására írta...Budapest, 1899. (2. k.)

9. A kender. Békéscsaba, 1900.

10. Emlékirat a dohány termelése, beváltása és gyártása tárgyában. Békéscsaba, év n.

Kossa, Állatorvosok 289.

Petrik Könyvészete.

Szinnyei Repertoriuma I. I.

Önéletrajzi adatok.