Kezdőlap

Zolnay Jenő

jogtudor, ügyvéd, Pest megye t. tiszti főügyésze, szül. régi nemes családból Pesten 1854. okt. 10. atyja Z. Sándor negyvennyolczas honvéd hadbíró-főhadnagy és ügyvéd, anyja Válkai Emilia (volt írónő, kinek több novellája jelent meg a hatvanas években a Napkeletben, Hölgyfutárban s másutt Hontiné s más álnevek alatt). Középiskoláit Budapesten az ág. ev. és állami főgymnasiumokban végezte, jogi tanulmányait pedig az egyetemen. 1879. az ügyvédi oklevelet megszerezvén, Dalmady Győző felhívására Pest várm. szolgálatába lépett. 1880. mint t. aljegyző s árvaszéki fogalmazó. 1890. közig. tiszti ügyésznek választották meg s mint ilyen 1901 óta tiszteletbeli tiszti főügyészi czímet visel. E mellett gyakorló ügyvéd s élénk részt vesz az ág. ev. egyház életében.

Czikkei: Jogtudományi Közl. (1886. 26. A magyarországi unitáriusok házassági bíróságának kérdéséhez. 1890. 9. Az 1877: 20. t.-cz. 254. §-ához. 1894. A községek jogi ügyeinek ellátásáról). Magyar Közigazgatás (1892. 22., 23. A nyilvános betegápolási költségek behajtása. 1895. 16. Méltányossági és köztekintetek a közigazgatásban. 1899. 10., 12. A volt úrbéresek közönségének jogviszonya. 7. sz. Megállapítási eljárás a közigazgatásban. 1901. Egyszerűsítési javaslatok a jogorvoslatok módozatairól s főleg azok határidejéről. 1903. 25. A biróságok eltérő felfogása a városi (községi) járdaköltségekről. 1905. 8. A tiszti ügyész és az ügyviteli szabályzat. 20. Városaink utczaszabályozása. 1907. 16. A községek járdakövezési díjai. 1908. 42. Egyházi követelésék behajtásáról). Községi Közlöny (1908. Községi telepekkel és birtokfelosztásokkal kapcsolatos kérdések). Vármegye (1904. A vm. tisztviselők orsz. egyesületének jövőjéről. 1905. A vm. tisztviselők büntetőjogi felelőssége. Két főispán, hat alispán egy vármegyében. 1907. Bírálat. 1908. Eszmék a m. közmívelődési egyesületek jövőjéről). Pestvármegye (1902. Kossuth néhány külföldi beszédjéről. A Majthényi-perről). Magyarország (1906. ápr. 14. Tisztviselőink husvéti ünnepe).

Munkája: Árpád vezér sírjáról. Budapest, 1908.

M. Könyvészet 1908. és önéletrajzi adatok.