Kezdőlap

Zoltai Lajos

múzeumi őr, szül 1861. Földesen (Hajdu m.). Középiskolai tanulmányait Hajdunánáson és Debreczenben elvégezvén, a theologiai akadémiára lépett. A lelkészkedésre kevés hajlamot érzett s azért, midőn elvégezte a theologiát, hírlapíró lett. Legtovább dolgozott a Debreczeni Ellenőrbe, melynek 1897. szerkesztője is volt, hasonlóképen szerkesztette a Debreczeni Reggeli Ujságot is 1899 közepéig. 1890. városi segédlevéltárnokká választották. Ettől kezdve foglalkozik a levéltári anyag feldolgozásával. Gazdaság- és művelődéstörténeti tanulmányainak gyűjteményét a városi tanács 1902. tekintélyes pénzjutalomban részesítette. A városi múzeumnak 1905. történt megnyitása után öt bízták meg a régészeti ásatások vezetésével, 1907. pedig az újonnan szervezett múzeumi őri állásra nevezték ki. Őre a Csokonai ereklyetárnak. Szerkeszti Debreczen sz. kir. város múzeumának évi jelentéseit 1907 óta s a Debreczeni Képes Kalendáriomot.

Czikkei: Debreczen (1901. márcz. Tollrajzok a régi Debreczenről. 1902. nov. decz. Parochiális házakról és professori lakásokról. 1903. jan. D. határának jelentékenyebb lakott helyei). Debreczeni Protestáns Lap (1902. jún. 2l. Adatok Méliusz Péter szülőföldjéhez. 1903. jan. Újabb adatok a parochialis házakról és professori lakásokról. 1904. márcz. április. A régi debreczeni polgárság áldozatkészsége). Turul (1902. A váradi és micskei Baranyai család. 1903. Mártonfalvi György czímere és nemes levele). Századok (1904. Az óháti és zámi apátságokról). Történelmi Tár (1903. Adatok a debreczeni polgárok háztartásához 1567-1638). Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle (1903. D. város 1676-1684. évi számadásai. D. város zálogos jobbágyai. 1905. D. város ménese, gulyája a XVIII. sz. első felében). Debreczeni Képes Kalendáriom (1903. D. v. czímere. 1907. D. vidékének kő- és bronzkora. 1908. Birtokos nemes urak és jobbágy népség D. és Hajdúvármegye területén a XVI. sz.-ban. 1909. Domokos Márton debreczeni főbíró és kora 1725-1764. 1910. D. v. múzeuma. 1911. A mai Hajdu vármegye területe 200 év előtt. 1912. D. ipara és kereskedelme a XVIII. század elejéig). Irodalomtört. Közlemények (1905. Adatok a Csokonai-család életéhez). Régi Okiratok és levelek tára (1905-6. A szabad kir. városi rangra emelt D. életének első esztendeiből: Névtelen naplója 1696-1700, magyarázó jegyzetekkel. D. lakossága foglalkozási ágak szerint a XVIII. sz. végéig. Adatok a városi nyomda történetéhez). Debreczeni Független Ujság Naptára (1905. Egy könyv, a Komáromi Csipkés-féle biblia, melyre 33 ezer m. forintot költött D. 1906-12. D. város történelmének nevezetesebb eseményei,. hét sorozat. 1913. A hegyesi és macsi zálogváltó per). Magyar Nyelvőr (1906. Ő-ző nyelvjárás D.-ben 1550 és 1600 közt). Múzeumi és Könyvtári Értesítő (1907. A debreczeni múzeum 1905., 1906. évi ásatásai. 1908. A hajdusámsoni bronzkincs. 1909. Réz és bronzkori leletek D. város múzeumában, Bronzedények Hajdusámsonból és Csikszentkirályról). Dr. Ozoray István Debreczeni útmutató cz. könyvében 1912. (D. leírása, a közgazdasági rész kivételével.)

Munkái:

1. A tiszántúli ev. ref. egyházkerület térképe. Debreczen, 1889.

2. Ösmertetés a népszámlálásról Debreczen városában. Debreczen, 1900.

3. Birtokmegoszlás Debreczenben. Budapest, 1900.

4. Vidékiek beköltözése Debreczenbe 1564-1640 között. Debreczen, 1902.

5. Debreczen 200 év előtt (Kny. a M. Gazdaságtört. Szemléből). Budapest, 1902.

6. Debreczen és a szatmári béke. Debreczen, 1903.

7. Debreczen és vidékének urai 1200-1400 közt (tört. térképpel). Debreczen, 1904.

8. Debreczen: közgazdasági adatok. Budapest, 1904.

9. A debreczeni tisztviselők önsegélyző egyesületének 25 éves története. Debreczen, 1905.

10. A Csáthy-féle debreczeni könyvkereskedő és könyvkiadó czég 100 éves története. Debreczen, 1905.

11. Debreczen a török uralom végén (Kny. a M. Gazdaságt. Sz.-ből). Budapest, 1905.

12. Jelentés Méliusz Péter sírja kereséséről. Debreczen, 1907.

13. A Hortobágy (térképpel és 23 szövegképpel). Debreczen, 1911.

14. A Tiszántúli ref. egyházkerület térképe. Budapest, 1912.

M. Könyvészetek.

Budapesti Hirlap 1905. 53.

Vasárnapi Ujság 1902. 31., 1911. 16. és önéletrajzi adatok.