Kezdőlap

Zoltán Vilmos,

hirlapíró, szül. 1869. máj. 8. Pécsett. Középiskolai tanulmányait a pécsi cisztercita főgymnasiumban végezte. A latin, német és görög nyelven kívül már gymnazista korában elsajátította a franczia és olasz nyelvet, később az angolt is. Első eredeti költeménye negyedik gymnazista korában jelent meg a Vasárnapi Újságban s ettől kezdve gyakran közölték verseit a helybeli és a fővárosi lapok. A pécsi jogliczeumon jogot hallgatott s belső munkatársa lelt a Pécs s a Pécsi Figyelő cz. lapoknak. Ez időben kezdte meg külföldi költők lyrai verseinek fördítását. 1893. meghívás folytán Győrbe költözött s munkatársa, majd szerkesztője lett a Győri Közlönynek. Időközben letette a levéltárosi szakvizsgát s 1894. kinevezték Győrvármegye levéltárosává. Ez időtájt nősült meg, feleségül vévén Gaár Mariskát, dr. Gaár Vilmos, most budapesti ítélőtáblai bíró leányát, a ki maga is irónö (novellái a Pesti Hirlapban, Győri Közlönyben, Ungvármegyében, Dunántúli Hirlapban, Független Magyarországban, Katholikus Szemlében és a Pécsi Naplóban, novellafordításai a Budapesti Naplóban, egy monológja: Asszony vagyok a Singer és Wolfner-féle monologkönyvtárban jelentek meg). Győri tartózkodása idején a győri színházban (később Pécsett is) sikerrel játszották Szabina cz. egyfelvonásos verses történelmi színművét, a Darnay család cz. háromfelvonásos drámája pedig dícséretet nyert a szegedi Dugonics-Társaság drámapályázatán. Belső munkatársa voit a Győri Hirlapnak s szerkesztője az Egyetemes Könyvtár cz. füzetes vállalatnak. Ekkor kezdett botanikával is behatóbban foglalkozni. 1906. lemondott levéltárosi állásáról s a M. Vármegyéi és Városai cz. vállalat meghívására Budapestre költözött, hol e vállalat munkatársa lett. Azóta a fővárosban él mint hirlapíró, munkatársa a Budapesti Naplónak s más lapoknak.

Prózai és verses dolgozatai a következő lapokban jelentek meg: Vasárnapi Ujság, Katholikus Szemle, Magyar Szemle, Jövendő, Ország Világ, Élet, Budapesti Hirlap (különösen levéltári kutatások alapján írt tanulmányok, pl. A mezőőrsi boszorkányok, Nádorjárás Magyarországon, Játékszini mozgalmak a mint század elején stb.), Pesti Hírlap, Egyetértés, Független Magyarország. A Budapesti Naplóban a következő regényfordításai jelentek meg: Giovanni Verga: Jeli, a pásztor, Alfred Assolant: A kalandor, Bret Harte: Hóviharban, Az előkelő csaIád, Jules Verne: A dunai hajós. Műfordításai jelentek meg Sappho, Anakreon, Horatius, Dante, Petrarca, Tasso, Béranger, Hugo Victor, Sully Prudhomme, Verlaine, Musset, Heine, Goethe, Lenau, Saphir, Annie Vivanti, Ada Negri, Carducci, Shakespeare (szonettek), Burns, Longfellow. Moore, Swinburne, Rabindranath Tagore s modern külföldi költők költeményeiből. M. Vármegyéi és Városai Győr megyéről szóló kötetébe ő írta Győr leírását és történetét, valamint másodmagával az irodalmi és művészeti részt.

Munkái:

1. Az én dalaim (költemények). Pécs, 1892.

2. Dalok a gyöngyvirágról (költemények). Győr, 1895.

3. Kölcsey bírálata Berzsenyi Dániel verseiről (bevezető tanulmánnyal és jegyzetekkel elláta, Egyet. Könyvtár). Győr, év. n .

4. Bánk bán (bev. és jegyzetekkel, Egyet. Könyvtár). Győr, év n.

5. Fedóra (Sardoutól, ford. Egyet. Könyvtár). Győr. év. n.

6. Szeszély (Musset, ford. Egyet. Könyvtár). Győr, év. n.

7. Émilia Galotti (Lessing, ford. Egyet. Könyvtár). Győr, év n.

8. Indiai történetek (Kipling, ford. Egyet. Könyvtár). Győr, év. n.

9. Keresztelő János (Sudermann, ford. Egyet. Könyvtár). Győr, év n.

10. Britannicus (Racine, ford. Egyet. Könyvtár). Győr, év. n.

11. Szabina, verses színmű (Egyet. Könyvtár). Győr, 1900.

12. Győr viránya. Vázlatok Győr növényvilága köréből. Győr, 1904.

13. Darvin élete és tana (Höffding H., ford. Magyar könyvtár). Budapest, év n.

14. LassalleFerdinand élete (Kegel Miksa, ford. M. könyvtár). Budapest, év n.

15. Walter Schnafs kalandja (M. könyvt.). Budapest, év n.

16. Carducci költeményei (Modern Könyvtár). Budapest, év. n.

17. Circus mundi (G. Wied ford. Modern Könyvtár). Budapest év n.

18. Álarczos szerelem (Balzac, Modern Könyvtár). Budapest, év n.

19. Van Zanten boldog évei (Laurids Bruun, ford. Modern Könyvtár). Budapest, év n.

20. A molaravölgyi Adonisz (R. Voss, Modern Könyvtár ). Budapest, év n.

21. Kinai tündérregék (Herbert A. Giles, ford., Tevan Könyvtár). Békéscsaba, év. n.

22. A dunai hajós (Verne, ford.) Budapest, év n.

23. Aida (szövegkönyv ford). Budapest, év n.

24. Álarczos bál (szövegkönyv ford.). Budapest, év n.

25. Das Ende des Spieles. Novellen von W. Zoltán (f. Mezei Mór). Lipcse, 1909.

26. A régi vármegyéből. (Iparosok olvasótára). Budapest, 1914.

27. A növényvilág csodái (Iparosok olvasótára). Budapest, 1914.

Kéziratban Goethe Torquato Tassojának fordítása. Álneve Liseron.

M. Könyvészetek.

A M. N. Múz. példányai.

Őnéletrajzi adatok.