Kezdőlap

Zombory Gedő,

ref. pap, szül. 1836. Marosvásárhelyen. Atyja Mihály jelentős szerepet játszott a szabadságharczban, a minek következtében anyagilag tönkrement és súlyos fogságot is szenvedett. Tanulmányait Marosvásárhelyen és Székelyudvarhelyen elvégezvén, atyja elítélése után lelkes hazafiak támogatásával a kolozsvári ref. papnevelőben tanult. 1856 Nagyenyedre ment a ref. főiskolába történelmet tanítani, majd papi vizsgálatait letevén, külföldre ment s megfordult a marburgi, giesseni, baseli és genfi egyetemeken. Járt Londonban, Párisban, Brüsselben és Hollandiában, hol kikutatta a feledésbe merült egyetemi alapítványokat. Hazatérvén, a lapokba dolgozott, majd Szalay Lászlónak ajánlatára, kinek leányát számtanra tanította, 1861. a szathmári ref. főgymnasiumba hívták meg a számtan és a természettudományok tanárának. Itt Ábray Károly tanártársával együtt szerkesztette a Tárogató cz. lapot, majd Ábray távoztával a Szatmári Közlönyt s megalapította a Kölcsey-Társaságot. 1861. Megyaszóra ment papnak s ettől kezdve csak híveinék s az irodalomnak élt.

Czikkei és kisebb dolgozatai: Girókúti Képes Naptár (1860. Két próba, tört. beszély). Orsz. Nagy Képes Naptár (1861. London és népe). Sárospataki füzetek ( 1862. Kant élete, szokásai, tanári pályája és környezete. Jakobi Frigyes Henrik. 1863. Vázlatok az újabbkori bölcsészek életéből. 1866. Julián római császár. 1867. Mutatványok A ker. egyház multja cz. egyháztörténelemből). 1868. Kísérletek a vallásbölcselemből.) Hölgyfutár (1861. 88. Hágától Rotterdámig. 1864. Tört. beszély.) Pesti Napló (1862. 170. Tárogató ellen, a Pap Zsigmond ellen irt czikkre). Ország Tükre (1865. 26. Szatmár-Németi). Hon (1863. 132. Szatmári a Kölcsey-ünnepélyen előadott költeménye). Prot. Szemle (1870. Végszavai a szentháromság kérdésében). Képes Csal. Lapok (1880. Emlékeimből: Szemere Bertalannál. Gr. Teleki László nálam. 1885. Földünk történetéből). Adatok Zemplénvármegye történetéhez. 1896. I. (Zemplén vármegyei kihalt főúri családok.) Ezeken kívül számos dolgozata jelent meg más fővárosi és vidéki lapokban, főleg a Tárogatóban s a Szatmári Közlönyben.

Munkái:

1. Úti rajzok (két kötet). Kolozsvár, 1861-62.

2. Fény és árny (tört. beszélyek, két kötet). Pest, 1862.

3. Magyar- és Erdélyország s ezzel kapcsolatban az ausztr. tartományok földleírása. Debreczen, 1863.

4. Fichte János Tófor élete és munkássága. Sárospatak, 1863.

5. A heidelbergi káté értelmezése. Kolozsvár, 1864.

6. A keresztyén egyház multja. Egyháztörténelem. Sárospatak, 1867.

7. Korszerű egyházi beszédek (2 füzet). Miskolcz, 1869-1870.

8. Egyházi beszédek. I. füzet. Budapest, 1881.

Theol. Ism. Tára III. 414.

Új Magyar Athenas 473.

Kiss Kálmán, A szatmári ref. egyházmegye tört. 356.

Pallas Nagy Lex. Pótk.

Petrik Könyvészete és önéletrajzi adatok.