Kezdőlap

Zoványi P. György,

ref. püspök, szül. 1656. szept. Biharon, hol 1662. tanulni kezdett. 1666-ig tanult, de azután tizenegy évig kénytelen volt cselédkedni s csak 1677. mehetett a kolozsvári kollégiumba, hol be is végezte tanulmányait. Külföldön is megfordult, többek közt a franekeri egyetemen. 1698. visszatérvén, Bethlen Elek udvari papja, 1700. pedig szilágysomlyói lelkész lett. A krasznai egyházmegye 1708. jegyzőjévé, 1711. esperesévé választotta. 1712. Zilahra ment papnak. 1723. a tiszántúli egyházkerület jegyzője, 1728. ápr. 25. püspök lett, de azért esperesi hivatalát is megtartotta. Meghalt 1758. febr. 16. Zilahon.

Munkái:

1. De servo arbitrio. Kolozsvár, 1695.

2. Liturgia ecclesiastica. Kolozsvár, 1733.

3. Canones ecclesiastici. Kolozsvár, 1733. (e kánongyüjteménye Zoványi Kánonok néven a krasznai és közép szolnoki egyházmegyében 1788-ig érvényben volt). Több egyházi beszédet, halotti- és üdvözlő verset is írt, tudományos theologiai munkái kéziratban elégtek.

Petrik Bibliographiája.

Theologiai Ism. Tára III. 415-6.

Pallas Nagy Lex. XVI.

Magyarósi, A zilahi ref. egyh. tört. Kolozsvár, 1880. 130-3.

Magyarország Vármegyéi. Bihar m. 382.