Kezdőlap

Zulavszki Andor lovag,

felsőipariskolai igazg. szül. 1866. jan. 28. Tőketerebesen. Középiskolai tanulmányait Sátoraljaújhelyen és Budapesten; felsőbb és katonai műszaki tanulmányait Pozsonyban és Bécsben végezte. 1888. a komáromi 12. gyalogezredhez hadnagygyá nevezték ki, mire részben a csapatnál, részben néhai Rudolf trónörökös katonai irodájában és a közös hadügyministeriumban teljesített szolgálatot. 1891. főhadnagy lett. 1894-1896-ig a nagyszebeni, 1896-98-ig a budapesti cs. és kir. hadapródiskolában a fegyvertan, erődítéstan, földméréstan és ábr. mértan tanára volt. A keresk. ministerium iparoktatási szakosztályában mint ipariskolai tanár 1898. máj. 1. kezdte meg működését, ahol azóta szolgál s 1900. szakiskolai igazgatóvá és 1911. felsőipariskolai igazgatóvá lépett elő. 1898. ő felsége tartalékos századossá nevezte ki. 1897. a porosz vörös sasrenddel, 1907. pedig a Ferencz József rend lovagkeresztjével tüntették ki. A német lovagrend tagja. 1908 óta mint a összes iparoktatási intézetek rajzoktatási szakfelügyelője résztvett a Párisban, Bernben, Londonban és Drezdában tartott rajzoktatási kongresszuson s rendezte a rajzkiállításokat, azonkívül a rajzoktatás tanulmányozása czéljából beutazta Európa legnagyobb részét. 1898 óta állandó munkatársa és rovatvezetője a Magyar Iparoktatásnak s az iparoktatási évkönyv szerkesztő bizottságának tagja, ezenkívül fordított színműveket és kisebb szépirodalmi dolgozatokat.

Munkái:

1. Utasítás a hirszerző és biztosító járőrök számára kérdés és feleletekben. Komárom, 1893. (3. k. Nagyszeben 1896.)

2. Példatár és tansegédlet a szolg). szabályzat I. és III. részének és a hadiczikkeknek tanításához. Bpest, 1897. (2. k. 1898.)

3. A postagalamb. (Iparosok Olvasótára. Bpest, 1898.

4. Az üvegipar története (Iparosok Olvasótára). Bpest, 1899.

5. Apróságok az ipari élet köréből (Iparosok Olvasótára). Bpest, 1899.

6. Módszertani utasítás a prespektiva tanításához. Bpest, 1905.

7. Sík- és ábr. mértani mintalapok iparoktatási intézetek részére. Bpest, 1911.

A n. múzeumi könyvtár példányairól és önéletrajzi adatok.