Kezdőlap

Zsarnay Lajos,

ref. superintendens, Zs. Ferencz éa Csécsi Zsuzsanna fia, szül. 1802. jan. 1. Zsarnón (Torna m.). 1811. a sárospataki kollégium növendéke lett, itt végezte a gymnasiumi tanulmányok után a bölcsészetet, jogot és theologiát. 1824-6. Lőcsén tartózkodott, hol a német nyelvet sajátította el, továbbá megtanult franciául s a rajzban és zenében is tökéletesítette magát. 1827. Visszatért Sárospatakra, hol a retorikai oszt. köztanítója, a következő években pedig a ker. erkölcstannak s a jogi tudományoknak lett helyettes tanára. Megválasztatván a ker. erkölcstannak s a theologiai tudományoknak rendes tanárává s a főiskola papjává, két évig külföldön tanult, főleg Göttingában, de megfordult Svájczban is. Hazatérvén elfoglalta tanári székét 1831. Közben egyházkerületi főjegyzőnek is megválasztották. 1860. superintendens és miskolczi pap lett. Meghalt Pesten 1866. jún. 13.

Munkái:

1. Halotti tanítás (Endrédi Imre tanuló ifjú felett). Sárospatak, 1832.

2. Halotti beszéd (Gyulai Sámuel felett). Sárospatak, 1832.

3. Halotti tanítás (Kézy Mózes felett), Sárospatak, 1832.

4. Halotti beszéd I. Ferencz ausztriai császár és apostoli magyar király felett. Sárospatak, 1835.

5. Keresztyén erkölcstudomány (akad. hallgatói számára). Sárospatak, 1836. (2. k. 1854).

6. Ferge János könyörgései (bővítve). Sárospatak, 1838.

7. Fordítási gyakorlatok magyarból deákra (Dőring után Csengeni József társával együtt). Sárospatak, 1838.

8. Halotti beszéd (Szabó Lázár tanuló felett). Sárospatak, 1840.

9. Halotti tanítás (Miklós László tanár felett). Sárospatak, 1841.

10. Paptan (Vezérfonal tanításaihoz). Sárospatak, 1847. (2. k. 1857).

11. Gyászbeszéd József cs. kir. főherczeg Magyarország nádora emlékére. Sárospatak, 1847.

12. Keresztyén egyháztörténet (gymnasium számára). Sárospatak, 1853. (több kiadást ért, az 5. 1864-ben).

kiadást ért, az 5. 1864-ben).

13. Keresztyén erkölcstudomány felgymnasiumok számára. Sárospatak, 1853. (több kiadást ért, a 3. 1864-ben).

14. Halotti beszéd (gr. Teleki József felett). Sárospatak, 1855.

15. Görög-magyar szótár (többek közreműködésével Soltész Józseffel együtt szerkesztette). Sárospatak, 1858.

16. Apologétika. Sárospatak, 1858.

17. Halotti praedicatio (Kóczián József felett). Pest, 1861.

18. Bibliai bevezetés. Sárospatak. 1861. (azóta több kiadást ért).

Danielik, M. Írók. II. 1858. 379.

Uj M. Athenás 474.

Theol. Ismeretek Tára III.

Prot. Képes Naptár 1866. 57.

Vasárnapi Ujság 1865. 44.

Sárospataki Lapok 1891. 31.

Pallas Nagy Lex. XVI.

Borsodmegyei Lapok 1884. 35. 1885. 25.

Szinyei Gerzson sárospataki tanár közlése.