Kezdőlap

Zsigmond Sándor,

ref. pap, szül. 1846. decz. 11. Máramarosszigeten. KözépiskoIai tanulmányait szőlővárosában végezte, azután 1866. Debreczenbe ment, hol 1869-ig elvégezte a theologiát. Működött Debreczenben és Bíhar-Diószegen, végre Hajduszoboszlóra választották meg papnak.

Munkái:

1. A tiszántúli egyházkerület térképe. Debreczen, 1878.

2. A vasárnap nyugalomnak napja. Debreczen, 1879.

3. Halotti ima Révész Imre felett. Debreczen, 1881.

4. Egyházi törvények. Debreczen, 1904. Kiadta a tiszántúli ev. ref. egyházkerület 1899. május és nov. hóban s 1900. május hóban tartott üléseinek jegyzőkönyveit. Czikkeit felsorolja az Új M. Athenás.

Uj M. Athenás 477.

Petrik Könyvészete. 1900.