Kezdőlap

Zsindely István (ifjabb),

előbbinek fia, szül. 1869. okt. 15. Sárospatakon. Tanulmányait szülővárosában s a budapesti egyetemen végezte. 1891. megválasztották a sárospataki jogakadémia jogbölcseleti és jogtörténelmi tanszékére. 1896-tól kezdve egyházjogot is tanított. Itt működött 1906. szept. 23. bekövetkezett haláláig. Több czikke jelent meg a Sárospataki Lapokban a más fővárosi és vidéki lapokban

Munkái:

1. A lovagi intézmény. Budapest, 1893.

2. Emlékbeszéd (a millenniumkor). Sárospatak, 1896.

3. Magyar Alkotmány az Anjouk és Zsigmond alatt. Sárospatak, 1899.

4. Legrégibb formulagyüjteményünk, tekintettel a középkori magyar jogi műveltségre. Sátoraljaujhely, 1904.

Pallas N. Lex. Pótk.

Vas. Ujság. 1906. 39.

M. Vármegyéi: Zemplén vármegye 273.

Radácsi György, Emlékjelek, bizonyságok, Sárospatak, 1910. II. 13-22. l.

Sárospataki ref. főiskolai Értesítő. 1906-7.

Sárospataki Ref. Lapok, 1906. 39.