Kezdőlap

Zsivora György,

táblai tanácselnök, szül. 1804. aug. 25. a tolnamegyei Sárszentlőrinczen, hol atyja takácsmester volt. Szekszárdon, Sopronban és Pozsonyban tanult, az utóbbi helyen elvégezve a jogi tanulmányokat. 1827. Pesten letette az ügyvédi vizsgát. 1833. az Akadémia levelező tagjának választotta. 1833-5. Párisban tartózkodott mint gróf Apponyi Antal nagykövet magántitkára s fiának jogi oktatója. Hazatérvén, Pesten működött mint ügyvéd. Az első felelős kormány kinevezte a kir. hétszemélyes tábla váltó-osztályához előadó bíróvá. A szabadságharcz után folytatta az ügyvédkedést. 1860. Csanád megye főispánjává nevezték ki. Hivatalát másfél évig viselte, azután arról is lemondott. Ekkor a hétszemélyes tábla bírája lett s 1864-től kezdve tanácselnöke. 1869. kir. táblai tanácselnöknek nevezték ki. Mint ilyen működött 1873. szept. 2-ig, a mikor nyugalomba vonult. Érdemeinek elismeréséül a Szent-István-rend kis keresztjét kapta. Meghalt 1883. nov. 30. Végrendeletében számos jótékony alapítványt tett, többek közt százezer forintot hagyott a M. Tud. Akadémiának, mely ezért hálából megfesttette arczképét.

Czikkei: A Közhasznu Ismeretek Tárának első 8 kötetében sok históriai, biographiai és jogtudományi czikket írt. A Tudománytár 1838. és 1839. évfolyamaiban Az európai polgárosodás haladásának története a keresztény évszámítástól a XIX. századig cz. nagyobb tanulmánya jelent meg. Emlékbeszéde Petrovics Fridrik felett az Akad. Évk. IV. kötetében látott napvilágot.

Munkái:

1. Geographiai kézikönyv, vagy a világ mathematikai, physikai, kiváltképen pedig politikai leírása, a legújabb határozatok szerint. Két kötet. Pest, 1832.

2. Nemzetek képtára. 4 füzet. Pest, 1833.

3. Sz. Szébaldi sírkert. Tromlitz után. Lipcse, 1834.

Magy. Tudós Társaság Névk. 1839. 149. 1840. 191.

Ország Tükre 1862. 7 .

Toldy. M. Irodalomtört. 1865. 329.

Vasárn. Ujság 1883. 50.

Nemzet 1883. 332.

Pesti Napló 1883. 330.

Fővárosi Lapok 1883. 282.

Pesti Hirlap 1883. 339.

Prot. Egyh. és Isk. Lap 1883. 49.

Tóth Lőrincz: Emlékbeszéd Zs. Gy. felett. (Akad. Emlékbeszédek), Bpest, 1884.

Akad. Almanach 1885. 334.

Pallas Nagy Lex. XVI.