Kezdőlap

Zsoldos Benő ifjabb,

kir. járásbíró, előbbinek fia, szül. 1875. decz. 3-án Sárospatakon. Itt végezte középiskolai tanulmányait, azután 1893-5. theologiát s Kolozsvárt egy évig bölcsészetet hallgatott. Sárospatakon elvégezvén a négyévi jogi tanfolyamot, államvizsgát tett s 1900. a sátoraljaújhelyi kir. törv.-székhez neveztetett ki joggyakornoknak. 1901. Sátoraljaújhelyen járásbírósági aljegyző lett, 1902. áthelyezték a zombori kir. törvényszékhez, hol 1907. jegyzővé lépett elő. 1909: a székelyudvarhelyi kir. törvényszékhez nevezték ki albírónak, egy év mulva pedig ismét Zomborba járásbírónak; azóta itt működik. A római Società Internazionale degli Intellectuali cz. tud., irodalmi és művészeti társaság első delegátusává (primo delegato) választotta 1908-ban.

Czikkei, szépirodalmi, kultúrtörténeti és társadalmi tanulmányai a következő lapokban jelentek meg 1892, óta: Ifjú Magyarország, Zemplén, Sárospatak, Tokaj és Vidéke, Erdélyi Napló, Őrálló, Sárospataki Ifj. Közlöny (melynek két éven át szerkesztője is volt), Prof. Egyh. és Isk. Lap, Debreczeni Prot. Lap, Vasárnapi Ujság, Új Idők, Jövendő Magyar Világ, Ország-Világ, Élet, Az Ujság, Pesti Hirlap, Budapesti Napló, Budapesti Hirlap, Magyarország, Magyar Hirlap stb.

Munkái:

1. Bács-Bodrog vármegye törvénykezési viszonyai (Kny. Bécs-Bodrog vármegye monographiájából). Budapest, év n.

2. Lalla Radha és egyéb műfordítások. Budapest, 1909.

3. High Life (Nők a kulturában). Budapest, 1910.

Magyarország Vármegyéi. Bács-Bodrog m., 555.

Pesti Hirlap 1908. 239. 1910. 292. és önéletrajzi adatok.