Kezdőlap

Zsögöd Benő, családi nevén Grosschmid Béni,

udvari tanácsos, egyetemi tanár, szül. 1851. nov. 6. Máramarosszigeten, régi nemes családból. Középiskolai tanulmányait szülővárosában és Nagyváradon, a jogot Bécsben végezte. 1872. a Köteles részről írt munkájával, mely szakkörökben feltűnést keltett, elnyerte az Akadémia Strokay-díját. Több évi ministeriumi, bírói szolgálat és ügyvédkedés után 1882. a nagyváradi jogakadémián a polgári törvénykezés, váltó- és keresk. jog tanára, később a kolozsvári egyetemen az ausztriai polgári magánjog nyilv. rendkívüli tanára lett. 1887. u. itt rendes tanárrá nevezték ki, 1880. pedig a budapesti egyetem magyar magánjogi tanszékére helyezték át. Az 1894-iki polgári házassági törvény nagyrészt tőle származik. A törvények előkészítése terén kifejtett működésének elismeréseül 1899. a magyar. kir. udv. tanácsosi czímet kapta. Az 1897-8. iskolai évben az egyetem jogi karának dékánja volt. 1901. az Akadémia levelező tagjának választotta. Az egyetemen a bányajog előadó tanára s a harmadik alapvizsgálati bizottság alelnöke, a bírói gyakorlati vizsgálati bizottság tagja, a m. joggyakornokok egyesületének tiszteletbeli tagja. Ősrégi nemesi családi nevét egyetemi hallgató korában változtatta Zsögödre, de 1904 óta ismét a Grosschmid nevet használja.

Számos czikke és tanulmánya jelent meg a jogi szaklapokban.

Munkái:

1. A bírói zálogjog némely kiterjesztéséről (Kny. a Magyar Igazságügyből). Budapest, 1879.

2. Kiskorúak utáni törvényes öröklésről. (Kny. a Magyar Igazságügyből). Budapest, 1879.

3. Öröklött és szerzett vagyon. (Kny. a Magyar Igazságügyből). Budapest, 1879.

4. A csődtörvény. Az 1881. XVII. t.-cz. Jegyzetekkel, utasításokkal és magyarázatokkal ellátta. Budapest, 1881.

5: Polgári törvénykezési rendtartás és végrehajtási eljárás. Szakszerű használat czéljából egybegyűjtve. Budapest, 1881.

6. Törvénytervezet a törvényes örökösödésről. Budapest, 1886.

7. Magyar magánjogi jegyzetek. I. Általános rész. II. Kötelmi jog. III. Dologjog. (Kőny.) Budapest, 1890-3.

8. A magyar magánjog tanítása a budapesti egyetemen és a nemzeti irány. Budapest, 1896.

9. Öröklött és szerzett vagyon. Függelékül: A kiskorúak utáni törvényes öröklésről (sajtó alá rendezte Vámbéry Rusztem dr.). Budapest, 1897.

10. Fejezetek kötelmi jogunk köréből. I. Budapest, 1897-1898. (2. k. 1900.) II. Budapest, 1899-1900.

11. Magánjogi tanulmányok, tervezetek és kisebb dolgozatok. Két kötet. Budapest, 1901. (u. az külön is megjelent az Öröklött és szerzett vagyon nélkül).

12. Magánjogi eiőadások. Jogszabálytan. I. Budapest, 1902. II. 1903.

13. A szerzemény családi-, vagyon- és örökjogunkban. Budapest, 1903.

14. A házasságjogi törvény (két k.). Budapest, 1909.

Akad. Tagajánlások 1886., 1887. 1901.

Pallas Nagy Lex. XVI. és Pótk.

Akad. Almanach 1902.

Egyetemi Almanach. 1912-13.

Pesti Hirlap 1904. 180.

Kiszlingstein és Petrik Könyvészete és a M. N. Múzeum könyvtárának példányairól.