A teljes repertórium kinyomtatható
(158 oldal)


A Magyar Családtörténeti Szemle
repertóriuma
1935–1944


Összeállította:
Hernádi László Mihály

Tarsoly Kiadó
Budapest 2000

A Magyar Családtörténeti Szemle repertóriuma (1935-1944) - Összeállította: Hernádi László Mihály - Tarsoly Kiadó - Budapest 2000


A kötet megjelenését támogatták:
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
Nemzeti Kulturális Alap,
Pécsi Tudományegyetem,
Pécsi Tudományegyetem Könyvtára
és a Turul Szerkesztősége

NKA logo

©  Hernádi László Mihály, 2000

ISBN 963 00 5490 6

Tarsoly Kiadó Budapest

Felelős kiadó: Dr. Kollega Tarsoly István
Készült 2000-ben 8,75 A/4 ív terjedelemben
Nyomdai előkészítés: Élőfej Bt.
Nyomtatás és kötés a
Reálszisztéma Dabasi Nyomda Rt.-ben készült
Felelős vezető: Mádi Lajos vezérigazgató


A digitális verzió változatlan formában, szabadon terjeszthető!
©  Hernádi László Mihály, 2000, 2006
()

Az elektronikus változatot készítette:
Ambrus Attila József
()

PTE Központi Könyvtár – Pécs, 2006. március 22.
http://www.lib.pte.hu

Szüleim és Barna fiam emlékére


„Őseid emlékét éjjel-nappal idézd fel, kutasd néped bölcsőjét, őrizd meg a történt tények és évkönyvek okmányait, mert nem szép dolog az, ha saját hazádban mint idegen jársz.”

Cassiodorus (Kr. u. 468–562.)


„Minden nemzet, mely elmúlt kora emlékezetét semmivé teszi, vagy semmivé lenni hagyja, saját nemzeti életét gyilkolja meg; s akármi más kezdődjék ezentúl, az a régi többé nem lészen. Az időtől fogva eltűnt a nemzet.”

Kölcsey Ferenc: Nemzeti hagyományok


„... nekem szülőhazám itt e lángoktól ölelt kis ország, ...”

Radnóti Miklós: Nem tudhatom...


Bevezető

A folyóiratról

A Magyar Családtörténeti Szemle genealógiai és heraldikai szaklap. 1935 végén – abban az évben egyetlen számmal – indult és az 1944-ben megjelent 4 számmal zárult. A folyóirat céljáról Baán Kálmán felelős szerkesztő és kiadó a következőket írja:

      „A történelemtudomány komoly formában történő népszerűsítése rendkívül nagyjelentőségű tényező a nemzetnevelés szempontjából s a családtörténet népszerűsítése épen abban éri el legnagyobb értékét, hogy a nemzet legértékesebb alkotó elemével, a családdal, annak multjával foglalkozó tudományágat ismertet a nagyközönséggel.

      A „Magyar Családtörténeti Szemle” megalkotásával azt a célt akarjuk megvalósítani s arra törekedünk, hogy a magyar társadalomban a család történetének megismerésén keresztül kiváltsuk a történelmi mult – mint a nemzeties szemlélet kimeríthetetlen erőtényezője – iránti széles érdeklődést és szeretetet.

      A családtörténeti kutatás módszereinek, a családtörténet jelentőségének ismertetése mellett főleg az állandó forrás-közlést tartjuk elsőrendű feladatunknak s a különleges tanulmányok, speciális kérdések szűkrefogásával, sokoldalú forrás-közléssel és ismertetéssel, szélesebb érdeklődésre számítható tanulmányok közlésével óhajtjuk elérni a családtörténetnek, mint történeti segédtudománynak komoly népszerűsítését.” (Olvasóinkhoz! =1935/1. 1.)

      A folyóirat szerkezeti vázlata:

      1935  1. füzet
      1936  1., 2., 3., 4–5., 6–7., 8–9. számozással 6 füzet
      1937  1., 2–3., 4., 5–6., 7–8., 9–10. számozással 6 füzet
      1938  1., 2–3., 4–5., 6–7., 8–9. számozással 5 szám
      1939  1., 2–3., 4., 5–6., 7–8. számozással 5 szám
      1940  1–12. szám
      1941  1–12. szám
      1942  1–12. szám
      1943  1–12. szám
      1944  1–4. szám

      Az első 4 füzet 24 oldal terjedelmű, majd ez 28-ra növekszik. 1936 decemberéig az oldalszámozás füzetenként 1-től indul. 1937-től mindvégig évente folyamatos. 1935/1-től 1936/8–9-ig a Sylvester Irodalmi és Nyomdai Intézet Rt. Budapest; 1936/10-től 1937/9–10-ig a Paulovits ny. Budapest; 1938/1-től 1939/4-ig a Kapisztrán-Nyomda Vác, majd ettől kezdve a veszprémi Egyházmegyei Könyvnyomda jegyzik a folyóiratot.

      Nem lehet tisztem a Magyar Családtörténeti Szemle szakmai elemzése, annyit azonban be kell vallanom; a feldolgozás során lenyűgözött a tartalmi gazdagság, a család-, birtok-, település- és kultúrtörténeti adatok sokasága. Felvonul zivataros évszázadainkból a magyar történelem nagyjainak és nemességünknek jó része. Gróf Széchenyi István ősfáján a 126 nevet végigtekintve elgondolkodhatunk azon, hogy ötvöződve kitől, milyen tulajdonságokat kaphatott a legnagyobb magyar. A művészi hajlam megjelenését a Vastagh és Benczúr családnál kisérhetjük figyelemmel. Birtokperek, hozományok jegyzéke, végrendeletek világítanak rá egy-egy család vagyoni helyzetére. A vármegyei levéltárak közölt adatai, nemesi összeírások, születési, életkori és halálozási adatok, címereslevelek, címerpecsétek ismertetése; mind-mind a folyóirat értékét növelik. Vajon megvannak-e még – s ki tudja, hol – a régi családi levelesládák, kisebb-nagyobb kincseikkel? Családok szétágazása nemesi és főnemesi ágra, vagy vallás szerint, vagy éppen; melyik vármegyébe vitte őket sorsuk tovább.

      Nem folytatom. A folyóiratnak vitathatatlan rangja van. Köszönet érte a neves közlő és szerzői gárdának és Baán Kálmán felelős szerkesztőnek és kiadónak. Munkám pedig annyiban növelheti e rangot, hogy célirányos keresés mellett rég feledésbe merült kérdésekre irányíthatja rá újra a figyelmet.

A repertóriumról

      A repertórium szerkezete – s ezáltal használata is – roppant egyszerű. Mindkét részében – szerzői és tárgyszavas rész – betűrenden alapul a keresés. A kulcsszavak alatt a hozzájuk tartozó bibliográfiai leírások a közlés időrendjében követik egymást.

      A szerzői rész kulcsszavait már egységesített formában írom le, hogy ugyanazon szerző munkássága ne 2-3 kulcsszóra tagolódjon – megtörve ezzel a közlések időrendjét is. A szerzők által használt nemesi előnevet és főnemesi rangot – egységesítve – csak a kulcsszónál közlöm, a bibliográfiai leírásoknál az általuk használt névalakhoz igazodom, de itt elhagyom a vitézi vagy főnemesi rangot (báró Nyáry Pál nevében néhány közlésnél áttérnek az i-re, báró Petrichevich Horváth Emil pedig idővel két nemesi előnevet is használ, míg addig egyet sem).

      A Dr. L. G. és I. E.-vel jelzett tételek szerzőségét Gulyás Pál Magyar írói álnév lexikona és Sz. Debreczeni Kornélia e lexikont kiegészítő kötete segítségével sem sikerült kiderítenem, míg Heraldikus – ki nem szerepel az említett lexikonokban – minden bizonnyal Csáky Béla.

      A tárgyszavas résznél már több bökkenő akadt a nevekkel s munkám befejeztével sem lehetek biztos abban, hogy minden kérdést sikerült-e maradéktalanul megoldanom. Családneveknél gyakran előfordul a 4-5 féle írásmód, míg a nemesi előnevek, későbbi névváltoztatások tovább nehezítették feladatomat. Ugyanakkor mindezek hiánya sem csökkentette a sokszor jelentkező dilemmát, mert ahol nem találtam további megkülönböztetést, az sem vitt közelebb a jó megoldáshoz. Pl. a Balogh család első bibliográfiai tételében más Balogh család szerepel, míg a további kettő ugyanazon Balogh családra vonatkozik.

      Nagy változatossága miatt külön kell megemlítenem a Kérdések és Feleletek rovatot. Kérdeznek egy családra, válasz nincs, vagy 5 év múlva felelnek. Van egy kérdés, jön rá 2 felelet, újabb kérdés, arra már nincs válasz. Pl. a Rész, Szikszay és Péter kérdésre „... igen terjedelmes válasz érkezett, amelyet levélben továbbítottunk.” – Már tudjuk; jobb lett volna, ha mindez megjelenik, mert a felelet tartalma így számunkra végérvényesen elveszett. A rovat bibliográfiai tételeit csak abban az esetben vontam össze, ha minden kétséget kizárva megbizonyosodtam afelől, hogy valóban egy családhoz tartoznak.

      Megköszönöm Móró Mária Anna, a PTE Könyvtára könyvtári főtanácsosa és dr. Kollega Tarsoly István főlevéltáros, a Tarsoly Kiadó igazgatójának minden értékes segítségét. A számítógépes programot Bogárdi János, a PTE Könyvtára osztályvezető-helyettese írta. Ez az alkalmazás messze kimagaslik az általam eddig használt programok közül.

      Kívánom, hogy munkámat haszonnal lapozgassa minden érdeklődő.

      Pécs, 2000. február 28.
Dr. Hernádi László Mihály


     Rövidítések:
cf.
cr.
e.
ebb.
f.
/F/
/K/
pr.
sztl. p.
t.
u.
ubb.
/V/
címerfénykép
címerrajz
előtt
előtti belső borító
fénykép
Feleletek
Kérdések
pecsétrajz
számozatlan pagina
genealógiai tábla
után
utáni belső borító
Vegyes
Szerzői rész


     Áldásy Antal
Baán Kálmán ism.: Áldássy Antal összeáll.: A Magyar Nemzeti Múzeum Könyvtárának Címjegyzéke. II. Cimereslevelek. 3. köt. Sajtó alá rend.: Czobor Alfréd.
=1937/5–6. 125–126.

B. K. ism.: Leírta Áldásy Antal: A Magyar Nemzeti Múzeum Könyvtárának Címjegyzéke. II. Címereslevelek. IV. köt. Sajtó alá rend.: Czobor Alfréd.
=1938/8–9. 223.

Dr. L. G. ism.: Leírta Áldásy Antal: A Magyar Nemzeti Múzeum Könyvtárának Címjegyzéke. II. Címereslevelek. V. köt. Sajtó alá rend.: Czobor Alfréd.
=1939/5–6. 179–180.

Dr. L. G. ism.: Leírta Áldássy Antal: A Magyar Nemzeti Múzeum Címereslevelei. VI. köt. 1771–1800. Sajtó alá rend.: Czobor Alfréd.
=1940/8. 190–191.

     Baán Kálmán
[Baán Kálmán] Szerkesztő: Olvasóinkhoz!
=1935/1. 1.

Baán Kálmán: A családtörténet jelentősége.
=1935/1. 3–5.

Baán Kálmán közli: Címeres pecsétek. 1–15.
=1935/l. 18–22.; 1936/1. 20.; /2. 21.; /3. 18.; /4–5. 21–22.; /6–7. 20–22.; /8–9. 22.; /10. 21–22.; 1937/1. 25.; /2–3. 55.; /5–6. 120–121.; /9–10. 201–202.; 1938/2–3. 70.; /4–5. 133–134.; /8–9. 221.

[Baán Kálmán ism.]: Schneider Miklós: Fejérmegyei nemes családok. I.
=1935/1. 24.

[Baán Kálmán ism.]: Einczinger Ferenc: Az Einczinger-család története.
=1935/1. 24.

Baán Kálmán: Bulyi Jékey Ferencz nagyszőllősi királyi harmincados.
=1936/1. 1–8., 1 t.

Baán Kálmán: Néhány szó a magyar családnevekről.
=1936/1. 8–12.

B. K.: Genealógiai adatok. [Barcsay, Bogáthy, Ébeni és Czegey Vass családok.]
=1936/1. 13–17.

[Baán Kálmán]: Homo Regius kérdése.
=1936/1. 24. /F/.

Baán Kálmán közli: A Ferentzy-család leszármazása.
=1936/2. 1–2., 2 t.

Baán Kálmán közli: Egy adat az Ukkon pohárról.
=1936/2. 12–13.

Baán Kálmán: A bedői Markos család.
=1936/3. 1–9., 3 t.

Baán Kálmán közli: Madách Miklós 1548. évi magyarnyelvű végrendelete.
=1936/3. 13–14.

B. K. közli: Veszprém megyei egytelkes nemesek, taxások, fegyveresek és szabadosok 1603. évi összeírásának töredéke.
=1936/3. 15–16.

Baán Kálmán: Csebi Pogány Zsigmond.
=1936/4–5. 1–10., 1 t.

B. K. közli: Pest-vármegyei nemesek összeírása 1526–1530 körüli évekből.
=1936/4–5. 16–17.

Baán Kálmán közli: Baranya vármegye egytelkes nemeseinek 1542. évi összeírása. 1–2.
=1936/6–7. 14–17.; /8–9. 13–18.

Baán Kálmán: A címerigazolás.
=1936/6–7. 18–19.

Baán Kálmán közli: A Sáros-Pataki Újkeresztyén Kúria.
=1936/8–9. 19–20.

B. K. ism.: Soós Adorján: Magyar nemesek a Jászkunság területén.
=1936/8–9. 28.

B. K. közli: Péchy Gáspár levelei Nádasdy Tamáshoz. 1552–1562. Ford.: Pleidel Ambrus. 1–11.
=1936/10. 1–6., 1 t. (Helyesbítés: 1937/1. 27. /F/.); 1937/1. 7–10.; /2–3. 49–51.; /4. 80–82.; /5–6. 109–110.; /7–8. 167.; /9–10. 202–203.; 1938/1. 24.; /2–3. 66–67.; /4–5. 132–133.; /8–9. 219–220.

Baán Kálmán közli: Oklevél Regesták a bulyi és jékei Jékey család történetéhez.
=1936/10. 23–31.

Baán Kálmán ism.: Petrichevich Horváth Emil: A Mogorovich Nemzetségbeli Petrichevich Család Története és Oklevéltára. A Petrichevich Család Általános Története. Első rész 1. köt. 1069–1526.
=1936/10. 33–35.

B. K. ism.: Kerekesházy József: Benyovszky Emánuel A Világutazó Testvére.
=1936/10. 35.

Baán Kálmán ism.: Miklósy Zoltán: A Magyar Király Tengeri Hajóhada a Középkorban.
=1936/10. 36.

Baán Kálmán: A polgári genealógia kutatási területe és módszere.
=1937/1. 1–4.

Baán Kálmán közli: Veszprém vármegye egytelkes nemeseinek 1549. évi összeírása.
=1937/1. 10–12.

Baán Kálmán ism.: Thirring Gusztávné Waisbecker Irén: Dr. Waisbecker Antal élete és a magyarországi Waisbecker család története.
=1937/2–3. 56.

B. K. ism.: Thirring Gusztáv: Dr. Schwarz János Mihály életrajza és a Schwarz nemzetség múltja.
=1937/2–3. 56–57.

Baán Kálmán ism.: Krúdy Ferenc összeáll.: Báróczy Sándor feljegyzései A Magyar Nemesi Testőrség Életéből 1760–1800-ig. Ford.: K. László József.
=1937/2–3. 57.

Baán Kálmán ism.: Kertész János összeáll.: Báthory István az Irodalomban. Halálának 350-ik évfordulójára.
=1937/2–3. 58.

Baán Kálmán: A Bicskei utóbb Zerdahelyi család (1274–1526.).
=1937/4. 59–70., 1 t.

B. K. ism.: [Pottyondi Béla, csáfordi és pottyondi] Csáfordi és Pottyondi Béla: A Pottyondi család monográfiája.
=1937/5–6. 124–125.

Baán Kálmán ism.: Kertész János: Bibliographie der Habsburg-Literatur 1218–1934.
=1937/5–6. 125.

Baán Kálmán ism.: Áldássy Antal összeáll.: A Magyar Nemzeti Múzeum Könyvtárának Címjegyzéke. II. Cimereslevelek. 3. köt. Sajtó alá rend.: Czobor Alfréd.
=1937/5–6. 125–126.

B. K. ism.: Nyáry Pál: Dr. báró Nyáry Albert élete és munkássága.
=1937/5–6. 126.

Baán Kálmán közli: Középkori fejérvármegyei bessenyő családok ujabbkori nyomai.
=1937/7–8. 127–133.

Baán Kálmán: Rozgonyi Simon arcképe (1410-ből).
=1937/9–10. 171–176., 1 t., 1 f.

Baán Kálmán összeáll.: Tárgymutató az I. II. és III. évfolyamokhoz.
=1937/9–10. 207–212.

Baán Kálmán közli: Máramaros vármegye birtokos nemeseinek 1604 évi összeírása.
=1938/1. 1–7.

Baán Kálmán közli: Uray Klára kelengyéje 1592-ből.
=1938/1. 25–26.

Baán Kálmán ism.: Kempelen Béla: Magyarországi zsidó és zsidó eredetű családok. 1. köt.
=1938. 1. 30–31.

Baán Kálmán: Családtörténet és nemzeti öntudat.
=1938/4–5. 73–76.

B. K.: Gyászhír. pujoni Pataky Károly (?–1938).
=1938/4–5. 128.

Baán Kálmán ism.: Bartal Aurél: A Beleházi és Ethrekarchai Bartal család.
=1938/6–7. 184–185.

B. K. ism.: Mesterházy Sándor: A mesterházi Mesterházy család története.
=1938/6–7. 186.

Baán Kálmán ism.: Nyáry Pál: Egy magyar főúr és kora. [Báró bedeghi Nyáry Pál 1570–1635.]
=1938/6–7. 186.

B. K.: A művészi tehetség öröklődése.
=1938/8–9. 203–207., 1 t.

B. K. ism.: Leírta Áldásy Antal: A Magyar Nemzeti Múzeum Könyvtárának Címjegyzéke. II. Címereslevelek. IV. köt. Sajtó alá rend.: Czobor Alfréd.
=1938/8–9. 223.

Baán Kálmán ism.: Gerő József szerk.: A M. Kir. Belügyminiszter által igazolt nemesek 1847–1937.
=1938/8–9. 223.

B. K. ism.: Veress Endre: Báthory István király.
=1938/8–9. 223–224.

Baán Kálmán: Őskutatás és fajismeret.
=1939/1. 1–15., 4 t.

[Baán Kálmán]: Olvasóinkhoz!
=1939/2. 33. ebb.

Baán Kálmán ism.: Ákosfalvi Szilágyi László: Székely primor családok.
=1939/2. 69.

B. K. ism.: Kerekesházy József: Egy régi magyar generális és kora. [Báró czifferi és kerekesházi Kerekes Zsigmond, 1720–1781.]
=1939/2. 69–70.

B. K. ism.: Ovidius, Faust: Supis erbovych listin zemianskych. [167 címereslevél.]
=1939/2. 70–71.

Baán Kálmán közli: Magyar nyelvű okiratok a XVI. századból. [1557, 1595.]
=1939/3. 98–99.

[Baán Kálmán]: Olvasóinkhoz!
=1939/3. 106.

Baán Kálmán közli: A Mankóbüki Balogh család.
=1939/4. 120–126., 4 t.

[Baán Kálmán]: Olvasóinkhoz!
=1939/4. 141.

Baán Kálmán közli: A Bicskej nemzetségbeli Bicskei Bitskey család története. 1–2.
=1939/5–6. 143–157., 2 t.; /7–8. 193–214., 5 t.

Baán Kálmán ism.: Schmidt János: Német telepesek bevándorlása Hesszenből Tolna-Baranya-Somogyba a XVIII. század első felében.
=1939/5–6. 177.

Baán Kálmán ism.: Kiss István: Simontornya krónikája.
=1939/5–6. 178.

B. K. ism.: Nyári Pál: Jánosi község és földesurai.
=1939/5–6. 179.

[Baán Kálmán] Szerkesztő: Olvasóinkhoz!
=1940/1. 1. ebb.

Baán Kálmán: „Az ősök üdvözölnek”.
=1940/1. 1–3.

Baán Kálmán közli: Zrinyi Ilona Liber Regiusa. [1677–1682.]
=1940/3. 49–57.

Baán Kálmán közli: Vas vármegye 1554. évi nemesi összeírása. (Birtokos és egytelkes nemesek.) 1–6.
=1940/5. 97–104.; /6. 140–142.; /7. 163–168.; /8. 185–190.; /9. 211–215.; /10. 237–240.

Baán Kálmán ism.: Kempelen Béla: Családkönyv I. Nemes családok. Polgár családok.
=1940/8. 190.

B. K. ism.: Pfeiffer Károly összeáll.: Fejér vármegye 1848. évi zsidóösszeírása.
=1940/8. 191–192.

Baán Kálmán közli: A nemes Erdeős család.
=1940/11. 241–248., 1 t., 1 cr.

B. K. közli: Végrendelet 1598-ból. [Belénessi Fodor László.]
=1940/11. 263.

Baán Kálmán közli: Báthori Zsófia Liber Regiusának Regesztái. 1660–1664.
=1940/12. 265–271.

Baán Kálmán ism.: Maksay Ferenc: A középkori Szatmár megye.
=1940/12. 285–286.

Baán Kálmán ism.: Jakó Zsigmond: Bihar megye a török pusztítás előtt.
=1940/12. 286–287.

Baán Kálmán közli: Ikerszületések ismétlődése egy családban.
=1941/1. 20–21., 1 t.

Baán Kálmán közli: Heves és Külső-Szolnok vármegye 1647. évi nemesi összeírása.
=1941/2. 45–46.

Baán Kálmán közli: A Tagányi család.
=1941/3. 49–58., 3 t.

Baán Kálmán: Magyar halál ellen való orvosság.
=1941/4. 73–76.

Baán Kálmán ism.: ákosfalvi Szilágyi László: A nagybányai Horthy-család.
=1941/5. 118–119.

Baán Kálmán ism.: Petrichevich Horváth Emil: A Petrichevich család naplói.
=1941/5. 119–120.

Baán Kálmán: A Borzási és Szilágybagosi Fodor család története. 1–2.
=1941/6. 121–127., 3 t.; /7. 151–156.

Baán Kálmán közli: A Csaba család. (Egy régi magyar polgárcsalád története.)
=1941/8. 169–178., 1 t.

Baán Kálmán ism.: Hanuszik Elemér: A székely főnemesek - primorok - aranykönyve című munka tanulmányából különlenyomat.
=1941/8. 189–191.

Baán Kálmán közli: Bartal Aurél: Fadd monográfiája.
=1941/8. 191–192.

Baán Kálmán: Adatok Bükkzsérc magyarságáról.
=1941/9. 193–203., 10 t., 14 f.

Baán Kálmán közli: Jobbágyfelszabadítás. [1690.]
=1941/11. 251–253.

Baán Kálmán közli: A Czobor család fegyverei és könyvei.
=1941/12. 265–268.

Baán Kálmán ism.: Horánszky Pál: Adatok Liptó vármegyei családok történetéhez.
=1941/12. 288.

Baán Kálmán ism.: Horánszky Pál: A liptószentiváni Szent Ivány család leszármazása.
=1941/12. 288.

Baán Kálmán ism.: Fónyad Dezső: Emlékezzél meg az ősökről... A monori református keresztyén anyaszentegyház története.
=1941/12. 289.

Baán Kálmán összeáll.: A „Magyar Családtörténeti Szemle” III–VII. évfolyamának tárgymutatója.
=1941/12. 289. u.: I–V. p.

Baán Kálmán közli: A jákói Szabó család.
=1942/2. 38–40., 1 t., 1 cr.

Baán Kálmán közli: A Kolcs nemzetségbeli tussaujfalusi Ujfalussy család.
=1942/4. 73–84., 5 t.

Baán Kálmán ism.: Dinnyés Sáska Sándor: A Sáska család története.
=1942/4. 95.

Baán Kálmán közli: A tusnádi Pálffy család.
=1942/5. 97–101., 1 t., 1 cr.

Filkorn Pál: Lemhényi vagy Naményi? [Kiigazítás: Baán Kálmán: „A Borzási és Szilágybagosi Fodor család története”-hez. Pázmány Péter végrendelete. Pázmány Farkas utódainak leszármazása.]
=1942/5. 118–119., 1 t. (Kiegészítés: /7. 163–165.)

[Baán Kálmán]: Olvasóinkhoz!
=1942/5. 120. /F/.

Baán Kálmán közli: Az Érdy család.
=1942/6. 121–125., 1 t., 1 cr.

B. K.: Születési időpontok megállapítása a XV. és XVI. századból.
=1942/6. 130–131.

Baán Kálmán közli: Padányi György udvarbíró leltára az illésházai kastély javairól 1594-ben.
=1942/7. 153–156.

Baán Kálmán ism.: Bartal Aurél: A csallóközi Karcsák és a Karcsaiak a középkorban.
=1942/7. 166–168. (Helyesbítés: /8. 192. /F/.)

Baán Kálmán közli: Az agilisekről.
=1942/8. 169–177., 3 t.

Baán Kálmán közli: A Földesi Nagy család története és leszármazása.
=1942/9. 196–204., 1 t., 1 cr.

Baán Kálmán ism.: Hanuszik Elemér összeáll.: A székely főnemesek, primorok Aranykönyve.
=1942/9. 214–215.

Baán Kálmán közli: Az Abai Arany család.
=1942/10. 217–234., 2 t., 1 pr.

Baán Kálmán közli: Moson vármegye 1733. évi nemesség-vizsgálata.
=1942/12. 275–276.

[Baán Kálmán összeáll.]: A „Magyar Családtörténeti Szemle” VIII. évfolyamának tartalommutatója.
=1942/12. 287–288.

Baán Kálmán közli: A Hermán nembeli Hidvégiek és örököseik.
=1943/1. 1–5., 3 t.

Baán Kálmán közli: Két XVII. századbeli genealógiai értekezés a Bárczay családról.
=1943/2. 25–31., 1 t.

B. K.: Heraldika. A Bozo család címereslevele.
=1943/2. 50., 1 f. a 48. és 49. között.

Baán Kálmán közli: A bozóki Bozóky család története. 1–2.
=1943/3. 51–59., 2 t.; /4. 75–87., 2 t.

B. K.: A Mészáros család címereslevele.
=1943/3. 73. 1 cf.

Baán Kálmán közli: A kisudvarnoki Marcell nemzetség fő okmányai. Összeáll.: kisudvarnoki Marcell Ágoston.
=1943/3. 73–74.

[Baán Kálmán]: A Szentgyörgyi család címereslevele, 1548.
=1943/4. 96., 1 f.

B. K.: A Kachitth család címereslevele.
=1943/5. 122., 1 cf.

B. K.: A korláti Dienes család címereslevele.
=1943/5. 122., 1 cf.

Baán Kálmán közli: A szentgyörgyvölgyi és domjánszegi Domján család története. 1–3.
=1943/6. 123–130., 3 t.; /7. 147–154., 2 t.; /8. 174–181., 3 t., 2 cr.

Baán Kálmán ism.: Lengyel Alfréd: Győr vármegye nemességvizsgálatai és az 1725. évi invesztigáció.
=1943/6. 144–145.

B. K. ism.: Tompos Ernő: Címeres pecsétek, különös tekintettel a polgári címerekre.
=1943/6. 145.

Baán Kálmán ism.: Fára József: Muraköz történetének rövid foglalata.
=1943/8. 191.

B. K. ism.: Horváth Kálmán: A Prosznyákfalvai és Szentbenedeki Prosznyák-család.
=1943/8. 192.

[Baán Kálmán]: Olvasóinkhoz!
=1943/9. 195. ebb.

Baán Kálmán közli: Egy magyar familiáris a XVI. században. (Tyukody Bálint, családja és rokonsága.)
=1943/11. 243–255., 2 t., pr. és aláírás.

Baán Kálmán ism.: Fekete Nagy Antal: Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában. IV. Trencsén vármegye.
=1943/12. 288–289.

[Baán Kálmán összeáll.]: A „Magyar Családtörténeti Szemle” IX. évfolyamának tartalommutatója.
=1943/12. 290. u. 2 sztl. p.

B. K.: A tizedik évfolyam.
=1944/1. 1–2.

Baán Kálmán közli: A korláti Dienes-család.
=1944/1. 2–8., 2 t.

Baán Kálmán közli: Perlaki Dávid rokonsága. (Halotti búcsúztatója alapján. [1802.])
=1944/2. 38–40., 1 t.

Baán Kálmán közli: Margita város bizonysága Kökényesdi György rabságáról és kinzatásáról. 1681.
=1944/3. 70–71.

Baán Kálmán közli: Ősi személyneveink gyüjtésének és használatának jelentősége.
=1944/4. 73–81.

     Barabás Jenő
Barabás Jenő ism.: Horánszky Pál: Liptóvármegye nemes családai. I. füzet.
=1943/3. 74.

Barabás Jenő ism.: tót-lipcsei Fabricius Endre: Nyitra vármegye főispánjai és alispánjai az Árpádok korától.
=1943/6. 144.

Barabás Jenő közli: Genealógiai értekezés 1642-ből.
=1943/8. 171–174.

Barabás Jenő ism.: Horváth Kálmán: A Muray-Szombathi Zobothin család.
=1943/8. 191–192.

     Bárdossy László
Bárdossy László: [Bárdossy-idézet.]
=1943/11. 263.

     Báróczy Sándor
Baán Kálmán ism.: Krúdy Ferenc összeáll.: Báróczy Sándor feljegyzései A Magyar Nemesi Testőrség Életéből 1760–1800-ig. Ford.: K. László József.
=1937/2–3. 57.

     Bartal Aurél
Baán Kálmán ism.: Bartal Aurél: A Beleházi és Ethrekarchai Bartal család.
=1938/6–7. 184–185.

Baán Kálmán közli: Bartal Aurél: Fadd monográfiája.
=1941/8. 191–192.

Baán Kálmán ism.: Bartal Aurél: A csallóközi Karcsák és a Karcsaiak a középkorban.
=1942/7. 166–168. (Helyesbítés: /8. 192. /F/.)

     Bátsmegyey Imre
Bátsmegyey Imre közli: Párisi Bátsmegyey Éva végrendelete 1706-ból.
=1943/1. 20–23., (Helyreigazítás: /2. 50. ubb.).

     Bedy Vince
B. Kozmutza Livia ism.: Bedy Vince: A győri székeskáptalan története.
=1941/8. 191.

     Békássy László
Békássy László közli: A Nánhegyeseli Zuber család története. 1–2.
=1942/12. 265–272., 1 t.; 1943/1. 12–20., 2 t.

     Besze György
Megyery család.
=1936/1. 24. /K/; /2. 24. /F/; 1942/9. 216. /K/; /10. 240. /F/; (Kiigazítás: Besze György: /12. 286. /F/.)

Besze György: Besze család, megyeri.
=1942/12. 286. /F/.

     Boér Géza, B.
B. Boér Géza közli: Az angol király erdélyi ősei. [Edward, VIII., angol király.]
=1936/8–9. 12., (Helyreigazítás: /10. 32. /F/.)

B. Boér Géza közli: Fogaras városában lakó nemes és polgár birtokosok 1595-ben.
=1936/10. 15–17.

B. Boér Géza közli: Adatok a Patakfalvi Ferenczy családra.
=1937/2–3. 52., 1 t.

B. Boér Géza közli: Hunyadi János adománylevele (1440-ből).
=1937/9–10. 185–187.

B. Boér Géza közli: Határmegállapítás 1307-ben.
=1939/3. 73–75.

B. Boér Géza közli: Mátyás király születési háza.
=1939/5–6. 158–159.

B. Boér Géza közli: Örökösödési osztályrész a Balla testvérek közt. (Adatok a csikszentmihályi és jenőfalvi Balla család történetéhez.) 1–5.
=1940/1. 19–23., 1 t.; /2. 45–47.; /3. 70–71.; /4. 94–95.; /5. 115–118.

B. Boér Géza közli: Mátyás király faji származása.
=1941/2. 25–27., mellszobráról 2 f.

B. Boér Géza közli: Leszármazási táblázat a Cseffei perrel kapcsolatban [1780]. A Mikes per [1806].
=1941/7. 164–165., 2 t.

     Bóna József
Bóna József közli: A nemes Bóna család 1598 évi címeres nemeslevele.
=1942/5. 101–102.

     Borsiczky Sándor
kászonjakabfalvi László László ism.: Borsiczky Sándor szerk.: A Borsiczky-Borcsiczky de Borsycz családok családi értesitője.
=1937/2–3. 57–58.

     Brcic Mihály, gornje-seloi
Gornje-Seloi Brcic Mihály közli: A Gornje-Seloi Brcic család története.
=1943/9. 208–213., 3 t.

     Cassiodorus
[Cassiodorus-idézet.]
=1938/6–7. 167.

     Csáky Béla
[Csáky Béla] Heraldikus: Jegyzetek egy címerkiállításról.
=1942/8. 191–192.

     Cserjési Károly
Cserjési Károly közli: Köveskási levelesláda. 1–4.
=1938/1. 7–10.; /2–3. 58–61.; /4–5. 123–128.; /5–6. 166–167.

Cserjési Károly közli: Köveskál és Kővágóőrs nemes és agilis urai. [Egyezséglevelek 1784, 1807.]
=1939/2. 51–53.

     Czakó Károly
Czakó Károly közli: Az alsólindvai Bánffy család. 1–3.
=1940/2. 25–30., 2 t.; /3. 57–59., 1 t.; /4. 83–89., 2. t.; (Hozzászólás: Filkorn Pál: /6. 144. /F/.)

Czakó Károly közli: Naláczi Naláczy. (Férfi ágon kihalt család.)
=1940/8. 169–175., 2 t.

Czakó Károly közli: A Nagybarcsay Barcsay család. (Nemes és +báró.) 1–4.
=1940/10. 222–226., 1 t.; /11. 248–252., 2 t.; /12. 279–282., 1 t.; 1941/1. 14–20., 2 t.

Czakó Károly írta és összeáll.: A sepsiszentgyörgyi és kilyéni Czakó család. 1–3.
=1942/7. 145–153., 2 t., 1 cr.; /8. 180–186., 3 t.; /9. 208–213., 18 t.

     Czobor Alfréd
Baán Kálmán ism.: Áldássy Antal összeáll.: A Magyar Nemzeti Múzeum Könyvtárának Címjegyzéke. II. Cimereslevelek. 3. köt. Sajtó alá rend.: Czobor Alfréd.
=1937/5–6. 125–126.

B. K. ism.: Leírta Áldásy Antal: A Magyar Nemzeti Múzeum Könyvtárának Címjegyzéke. II. Címereslevelek. IV. köt. Sajtó alá rend.: Czobor Alfréd.
=1938/8–9. 223.

Dr. L. G. ism.: Leírta Áldásy Antal: A Magyar Nemzeti Múzeum Könyvtárának Címjegyzéke. II. Címereslevelek. V. köt. Sajtó alá rend.: Czobor Alfréd.
=1939/5–6. 179–180.

Dr. L. G. ism.: Leírta Áldássy Antal: A Magyar Nemzeti Múzeum Címereslevelei. VI. köt. 1771–1800. Sajtó alá rend.: Czobor Alfréd.
=1940/8. 190–191.

     D’Annunzio
[D’Annunzio-idézet.]
=1940/2. 28.

     Darvas János, nagyréti
Sarlay Soma közli: Darvas János jegyzőkönyve. [Nógrád és Zólyom vármegyei halálozási adatok 1692–1718.]
=1938/2–3. 55–58.

     Dinnyés Sáska Sándor
Baán Kálmán ism.: Dinnyés Sáska Sándor: A Sáska család története.
=1942/4. 95.

     Domahidi Sipos Zsigmond
Domahidi Sipos Zsigmond: A Gyepűről.
=1938/2–3. 50–52.

Domahidi Sipos Zsigmond: A sásvári székelyek eredete és elenyészte.
=1939/5–6. 164–169.

     Dr. L. G.
Dr. L. G. ism.: Leírta Áldásy Antal: A Magyar Nemzeti Múzeum Könyvtárának Címjegyzéke. II. Címereslevelek. V. köt. Sajtó alá rend.: Czobor Alfréd.
=1939/5–6. 179–180.

Dr. L. G. ism.: Leírta Áldássy Antal: A Magyar Nemzeti Múzeum Címereslevelei. VI. köt. 1771–1800. Sajtó alá rend.: Czobor Alfréd.
=1940/8. 190–191.

Dr. L. G. ism.: Nyáry Pál: Jánosi község és földesurai.
=1940/8. 191.

     E. I.
E. I. ism.: Kerekesházy József - Kallos Lajos Károly: A Madagaszkári Király családja. [Benyovszky család.]
=1938/1. 30.

     Einczinger Ferenc
[Baán Kálmán ism.]: Einczinger Ferenc: Az Einczinger-család története.
=1935/1. 24.

     Elekes Lajos
Elekes Lajos közli: A Hunyadiak származása.
=1940/10. 217–222.

     Endes Miklós, csíkszentsimoni
Kerekes László ism.: Csikszentsimoni Endes Miklós: Csík-Gyergyó-Kászon-székek (Csík megye) földjének és népének története 1918-ig.
=1938/1. 29–30.

Csikszentsimoni Endes Miklós: A Bizáki Puky család nemzedékrendje.
=1938/4–5. 76–101., 10 t.

     Erdődy István
Erdődy István ism.: Nyáry Pál összeáll.: A Nyáregyházai báró Nyáry család leszármazási táblázata.
=1937/2–3. 57.

     Ethey Gyula
Ethey Gyula közli: Nyitramegye nemes családainak kivonatos jegyzéke 1572–1585. évek között.
=1940/7. 155–158.; /8. 192. /F/.

Ethey Gyula közli: Nyitra vármegyében kihirdetett címeres levelek jegyzéke 1607–1641. 1–6.
=1940/9. 215–216.; /11. 263–264.; /12. 283–285.; 1941/1. 21–23.; /2. 47–48.; /3. 71.

Ethey Gyula: A Verebélyi Érseki Nemesi Szék. 1–16.
=1941/5. 97–107.; /6. 127–132.; /7. 156–160.; /8. 178–185.; /9. 209–214.; /10. 240. és ubb.; /11. 258–260.; /12. 272–276., 4 pr.; 1942/1. 18–21.; /2. 40–44.; /3. 69–71.; /4. 92–95.; /5. 114–117.; /6. 139–144.; /7. 166.; /8. 188–191.

     Fabricius Endre, tót-lipcsei
Barabás Jenő ism.: tót-lipcsei Fabricius Endre: Nyitra vármegye főispánjai és alispánjai az Árpádok korától.
=1943/6. 144.

     Fára József
Baán Kálmán ism.: Fára József: Muraköz történetének rövid foglalata.
=1943/8. 191.

     Fáy Aladár, fái
fái Fáy Aladár közli: Fái Fáy-család. (Igazolt péceli ágazat.)
=1940/5. 108–110., 2 t.

     Fekete Nagy Antal
Baán Kálmán ism.: Fekete Nagy Antal: Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában. IV. Trencsén vármegye.
=1943/12. 288–289.

     Filkorn Pál
Czakó Károly közli: Az alsólindvai Bánffy család. 1–3.
=1940/2. 25–30., 2 t.; /3. 57–59., 1 t.; /4. 83–89., 2. t.; (Hozzászólás: Filkorn Pál: /6. 144. /F/.)

Filkorn Pál: Lemhényi vagy Naményi? [Kiigazítás: Baán Kálmán: „A Borzási és Szilágybagosi Fodor család története”-hez. Pázmány Péter végrendelete. Pázmány Farkas utódainak leszármazása.]
=1942/5. 118–119., 1 t. (Kiegészítés: /7. 163–165.)

     Fónyad Dezső
Baán Kálmán ism.: Fónyad Dezső: Emlékezzél meg az ősökről... A monori református keresztyén anyaszentegyház története.
=1941/12. 289.

     Főglein Antal
Főglein Antal közli: Családtörténeti adatok Zólyom vármegyéből. 1–13.
=1937/2–3. 34–37.; /4. 71–73.; /5–6. 101–103.; /7–8. 149–152.; /9–10. 182–185.; 1938/1. 10–12.; /2–3. 61–63.; /4–5. 121–123.; /6–7. 168–169.; 1939/1. 24–25.; /2. 57–58.; /3. 100–101.; /4. 134–135.

Főglein Antal: A Valaszkay család.
=1938/8–9. 207–210.

Főglein Antal: A Szeőts máskép Káthi, utóbb Szűcs család.
=1943/12. 267., 1 t.

     Gerő József
Baán Kálmán ism.: Gerő József szerk.: A M. Kir. Belügyminiszter által igazolt nemesek 1847–1937.
=1938/8–9. 223.

Sokhegyi Béla ism.: Gerő József: A Királyi Könyvek. Az I. Ferenc József és IV. Károly király által 1867–1919. adományozott nemességek, főnemességek, előnevek és címerek jegyzéke.
=1940/12. 288.

     Gorzó Bertalan, bilkey
Bilkey Gorzó Bertalan közli: Hamisított, javított és kétséges cimeres nemes-levelek. 1–11.
=1937/9–10. 199–200.; 1938/1. 26–27.; /2–3. 65–66.; /4–5. 131–132.; /8–9. 218–219.; 1939/1. 31–32.; /2. 66–67.; /3. 105.; /4. 139.; /7–8. 228–229.; 1940/2. 44–45.

     Győry Lajos
Győry Lajos közli: A maryalaki és nádudvari Győry-család.
=1940/5. 104–108.

     Halász Géza
Halász Géza ism.: Fejér vármegye alispánjának jelentése 1941. évről.
=1942/4. 96.

     Hanuszik Elemér
Baán Kálmán ism.: Hanuszik Elemér: A székely főnemesek - primorok - aranykönyve című munka tanulmányából különlenyomat.
=1941/8. 189–191.

Baán Kálmán ism.: Hanuszik Elemér összeáll.: A székely főnemesek, primorok Aranykönyve.
=1942/9. 214–215.

     Hellebronth Kálmán
Hellebronth Kálmán közli: Végrendeletek Pestvármegye levéltárában. [XVIII–XIX. század.]
=1936/8–9. 10–11.

Hellebronth Kálmán közli: Nemesség igazolások Sárosmegyében a XVIII. században. 1–2.
=1936/10. 12–13.; 1937/1. 4–6.

     Hertelendy László
Hertelendy László összeáll.: Az 1844-től 1918-ig császári és királyi kamarásságot nyertek betűrendes névsora. 1–19.
=1936/3. 19–21.; /4–5. 23–25.; /6–7. 23–24.; /8–9. 23–24.; /10. 22.; 1937/1. 20–22.; /2–3. 54.; /5–6. 122–123.; /7–8. 170.; /9–10. 204.; 1938/2–3. 70–71.; /4–5. 134–135.; /8–9. 221–222.; 1939/1. 32.; /2. 67–68.; /3. 104.; /4. 138.; /5–6. 175–176.; /7–8. 232.

     Horánszky Pál
Vay Béla ism.: Horánszky Pál összeáll.: A Benedekfalvi Luby család leszármazása 1230-tól.
=1936/10. 35.

Horánszky Pál közli: A Brogyáni és Viszocsáni - illetve a Brogyáni és Pusztakovácsi Brogyáni család.
=1937/4. 86., 1 t.; (/7–8. 170. /F/).

Horánszky Pál közli: Ahmed az utolsó budai basa magyar levele [1683].
=1937/9–10. 191.

Horánszky Pál közli: Liptó vármegye által az 1790–1834. [valójában 1843.] évek között kiadott nemességigazoló ... bizonyítványok jegyzéke. 1–10.
=1939/1. 30.; /2. 64–66.; /3. 102–103.; /4. 136–137.; /5–6. 173–175.; /7–8. 226–227.; 1940/1. 18–19.; /2. 43.; /3. 69–70.; /5. 119.

Baán Kálmán ism.: Horánszky Pál: Adatok Liptó vármegyei családok történetéhez.
=1941/12. 288.

Baán Kálmán ism.: Horánszky Pál: A liptószentiváni Szent Ivány család leszármazása.
=1941/12. 288.

Horánszky Pál közli és jegyz. ell.: Liptóvármegye 1837. évi tisztújító közgyűlésének jegyzőkönyve. 1–4.
=1942/3. 55–58.; /4. 86–90.; /5. 108–114.; /6. 132–139.

Barabás Jenő ism.: Horánszky Pál: Liptóvármegye nemes családai. I. füzet.
=1943/3. 74.

     Horváth Ferenc, ifj.
ifj. Horváth Ferenc: Jegyzetek a szilágypeéri református eklézsia történetéből és papjairól.
=1937/4. 82–84.

     Horváth Gáspár
Szabó D. János közli: Bereg vármegye 1784. évi általános nemesi összeírása. (Horváth Gáspár gyűjtéséből.) 1–2.
=1935/1. 6–14.; 1936/1. 17–18.

     Horváth Kálmán
Barabás Jenő ism.: Horváth Kálmán: A Muray-Szombathi Zobothin család.
=1943/8. 191–192.

B. K. ism.: Horváth Kálmán: A Prosznyákfalvai és Szentbenedeki Prosznyák-család.
=1943/8. 192.

     Igmándy Zoltán
Igmándy Zoltán közli: Egy hajdunánási juhász-család leszármazása.
=1942/12. 280–285., 1 t.

     Iványi Béla
Iványi Béla közli: Címeres levelek a keszthelyi és körmendi hercegi levéltárakban. 1–5.
=1942/9. 193–196., 4 f.; /10. 235–237., 3 f.; /11. 254–257., 4 f.; /12. 272–274., 4 f.; 1943/1. 7–12., 4 f.

Iványi Béla közli: Címeres és egyéb pecsétek a keszthelyi hercegi levéltár tolnai részében. 1–7.
=1943/4. 97–98.; /6. 138–143.; /7. 161–167.; /8. 188–190.; /9. 217–218.; /11. 264.; /12. 283–288.

     Jakó Zsigmond
Baán Kálmán ism.: Jakó Zsigmond: Bihar megye a török pusztítás előtt.
=1940/12. 286–287.

     Jankó Gyula
Jankó Gyula közli: Ismeretlen és kevéssé ismert négy armalis.
=1937/7–8. 141–146.

     Kallos Lajos Károly
Kallos Lajos: Három borsodi nemes család [Holló, Elek és Kisbenedek család].
=1937/4. 74–76.

E. I. ism.: Kerekesházy József - Kallos Lajos Károly: A Madagaszkári Király családja. [Benyovszky család.]
=1938/1. 30.

     Kempelen Béla
Baán Kálmán ism.: Kempelen Béla: Magyarországi zsidó és zsidó eredetű családok. 1. köt.
=1938. 1. 30–31.

Baán Kálmán ism.: Kempelen Béla: Családkönyv I. Nemes családok. Polgár családok.
=1940/8. 190.

     Kenessey Pongrác
Kenessey Pongrác: Az ábrándfalvi Ugron család leszármazása.
=1942/2. 34–35., 1 t., 1 cr.

     Kerekes László
Kerekes László ism.: Csikszentsimoni Endes Miklós: Csík-Gyergyó-Kászon-székek (Csík megye) földjének és népének története 1918-ig.
=1938/1. 29–30.

     Kerekesházy József
Kerekesházy József: A zemplénvármegyei Vass család.
=1936/8–9. 1–4., 1 t.

Kerekesházy József közli: A borsodmegyei Hudich család.
=1936/10. 14–15., 1 t.

B. K. ism.: Kerekesházy József: Benyovszky Emánuel A Világutazó Testvére.
=1936/10. 35.

Kerekesházy József közli: Ismeretlen zempléni családok. 1–4.
=1937/1. 15–19., 3 t.; /2–3. 44–46., 1 t.; /5–6. 106–108., 1 t.; /9–10. 188–191., 3 t.

Kerekesházy József közli: Báró Dévay Pál altábornagy családja. (Különös tekintettel leányági leszármazottaira.)
=1938/1. 14–17., 2 t.

E. I. ism.: Kerekesházy József - Kallos Lajos Károly: A Madagaszkári Király családja. [Benyovszky család.]
=1938/1. 30.

Kerekesházy József : Nagy Katalin cárnő magyar katonái.
=1938/8–9. 211–214., 1 t.

B. K. ism.: Kerekesházy József: Egy régi magyar generális és kora. [Báró czifferi és kerekesházi Kerekes Zsigmond, 1720–1781.]
=1939/2. 69–70.

Kerekesházy József közli: Hogyan lett magyar Gvadányi családja.
=1939/3. 76–80., 1 t.

     Kertész János
Baán Kálmán ism.: Kertész János összeáll.: Báthory István az Irodalomban. Halálának 350-ik évfordulójára.
=1937/2–3. 58.

Baán Kálmán ism.: Kertész János: Bibliographie der Habsburg-Literatur 1218–1934.
=1937/5–6. 125.

     Kiss Imre, egyházszegi
egyházszegi Kiss Imre: A magyar faj életértéke.
=1941/10. 217–223.

     Kiss István
Baán Kálmán ism.: Kiss István: Simontornya krónikája.
=1939/5–6. 178.

     Klein Gáspár
Klein Gáspár: A Petra-család.
=1936/2. 5–9., 4 t.

Klein Gáspár: A Borsod-Miskolci Múzeum címeres nemeslevelei. 1–2.
=1936/3. 10–12.; /4–5. 10–13., 1 t.

Klein Gáspár: A tyukodi Császár család.
=1936/6–7. 6–11., 4 t.

Klein Gáspár: A Csoltay család.
=1936/10. 7–11., 2 t.

Klein Gáspár: Adalékok a Huszty család történetéhez.
=1937/2–3. 47–48., 1 t.

Klein Gáspár: A szatmármegyei Fábián család címere.
=1940/11. 261–262.

     Kniezsa István
Kniezsa István közli: Gepidák voltak-e a székelyek?
=1939/7–8. 181–193.

     Kováts Erzsébet, F.
Takács Elvira közli: Bessenyei György, a költő ősfája.
=1942/7. 157–158., 1 t., 1 cr. (Pótlás: F. Kováts Erzsébet közli: /12. 288. ubb.)

G. Vargha Zoltán közli: A Roboz család.
=1942/11. 257–258., 2 t. (Pótlás: F. Kováts Erzsébet közli: /12. 288. ubb.)

     Kozmutza Livia, B.
B. Kozmutza Livia ism.: Lengyel Alfréd: XVII. századbeli magyarnyelvű levelek, Győr szab. kir. város levéltárában.
=1940/12. 288.

B. Kozmutza Livia közli: A nemes Balogh család.
=1941/2. 42–43., 1 t.

. Kozmutza Livia közli: Nemesek Veszprém vármegye 1696. évi katonai összeírásában.
=1941/4. 94–95.

B. Kozmutza Livia ism.: Lengyel Imre: Fäsi János Henrik élete és működése hazánkban. (1801–1807).
=1941/7. 168.

B. Kozmutza Livia ism.: Bedy Vince: A győri székeskáptalan története.
=1941/8. 191.

B. Kozmutza Livia közli: Ujfalussy Imre magyarnyelvű végrendelete 1555-ből.
=1942/6. 129–130.

     Krúdy Ferenc
Baán Kálmán ism.: Krúdy Ferenc összeáll.: Báróczy Sándor feljegyzései A Magyar Nemesi Testőrség Életéből 1760–1800-ig. Ford.: K. László József.
=1937/2–3. 57.

     László József, kajászószentpéteri
K. László József közli: Tanuvallatás a Kajászószentpéteri László család őseinek nemesítéséről ... 1745.
=1936/10. 17–21.

Baán Kálmán ism.: Krúdy Ferenc összeáll.: Báróczy Sándor feljegyzései A Magyar Nemesi Testőrség Életéből 1760–1800-ig. Ford.: K. László József.
=1937/2–3. 57.

Kajászószentpéteri László József közli: Komárom vármegye 1673 évi nemesi összeírása. 1–4.
=1939/7–8. 218–221.; 1940/1. 17–18.; /2. 41–42.; /3. 68.

     László László, kászonjakabfalvi
Kászon-Jakabfalvi László László közli: Kivonatok a Csik-Gyergyó és Kászon székely székek 1643–1681 és 1702. évi nemesi összeírásaiból.
=1936/1. 21–23.

Kászonjakabfalvi László László közli: Nemesség igazolási tanúvallomások Csík-Székből.
=1936/2. 14–20.

Kászonjakabfalvi László László ism.: Borsiczky Sándor szerk.: A Borsiczky-Borcsiczky de Borsycz családok családi értesitője.
=1937/2–3. 57–58.

Kászon-Jakabfalvi László László: Kászon Jakabfalvi és bogszeghi László Ferenc „Az Aranyember”.
=1937/5–6. 87–93., 1 t.

Kászon-Jakabfalvi László László: Néhány szó a családi levéltárról.
=1938/1. 18–20.

     Lengyel Alfréd
B. Kozmutza Livia ism.: Lengyel Alfréd: XVII. századbeli magyarnyelvű levelek, Győr szab. kir. város levéltárában.
=1940/12. 288.

Lengyel Alfréd közli: Eszterházy nádor magyarnyelvű levelei Győr vármegye levéltárában 1711–1713.
=1942/1. 1–8.

Baán Kálmán ism.: Lengyel Alfréd: Győr vármegye nemességvizsgálatai és az 1725. évi invesztigáció.
=1943/6. 144–145.

Lengyel Alfréd közli: Címeres nemeslevelek Győr és Moson vármegye levéltárában. 1–8.
=1943/9. 200–205., 4 cf.; /10. 230–231., 4 cf.; /11. 255–257., 4 cf.; /12. 270–272., 4 cf.; 1944/1. 8–10., 4 cf.; /2. 40–42., 4 cf.; /3. 64–66., 4 cf.; /4. 90–91., 4 cf.

     Lengyel Imre
B. Kozmutza Livia ism.: Lengyel Imre: Fäsi János Henrik élete és működése hazánkban. (1801–1807).
=1941/7. 168.

     Maksay Ferenc
Baán Kálmán ism.: Maksay Ferenc: A középkori Szatmár megye.
=1940/12. 285–286.

     Marcell Ágoston, kisudvarnoki
Baán Kálmán közli: A kisudvarnoki Marcell nemzetség fő okmányai. Összeáll.: kisudvarnoki Marcell Ágoston.
=1943/3. 73–74.

     Mesterházy Sándor
B. K. ism.: Mesterházy Sándor: A mesterházi Mesterházy család története.
=1938/6–7. 186.

     Mészöly Endre
G. Vargha Zoltán ism.: Mészöly Endre: A bogárdi Mészöly-nemzetség élő tagjainak névjegyzéke ágak és alágak szerint.
=1942/7. 168.

     Miklósy Zoltán
Baán Kálmán ism.: Miklósy Zoltán: A Magyar Király Tengeri Hajóhada a Középkorban.
=1936/10. 36.

Miklósy Zoltán közli: Az Ajtóssyak Nyitramegyében.
=1940/2. 31–32.

     Molnár József
Molnár József közli: Régi tiszántuli családokról. [Maghi, Lente, Nyakas, szentmiklósi Csorvássy, Osváth, szalontai Takács, berekszászi Borbély, Sebestyén és Magyar család oklevelei és címerei.]
=1938/6–7. 150–154.

Molnár József közli: A Csengerújfaluból származó egyik Osváth családról.
=1939/4. 107–115., 5 t.

Nyári Pál ism.: Molnár József: A Subich Nemzetségből Származó Brebiri Melith Család Vázlatos Története.
=1939/5–6. 178–179.

Molnár József közli: Egy parasztcsalád leszármazása és kapcsolatai. 1–7.
=1940/1. 4–13.; /2. 32–38., 3 t.; /3. 60–65., 4 t.; /4. 90–92., 2 t.; /5. 111–112., 2 t.; /6. 136-139., 2 t.; /7. 158–163., 3 t.

Molnár József közli: Családtörténeti adatok Hidy György memorialéjából. [XVIII. század.]
=1940/8. 177–184., 1 t.

Molnár József közli: Adalékok a Lengyel család történetéhez.
=1940/9. 204–211., 1 t.

Molnár József közli: Adalékok a sepsimartonosi Gyujtó-család történetéhez.
=1940/12. 271–278., 1 t.

Molnár József közli: Néhány tiszántúli nemes családról. 1–2.
=1941/3. 65–66.; /4. 90–91.

Molnár József közli: Vásárosnaményi Eötvös Miklósné halála, 1764. [A címer és a síremlék leírása.]
=1941/9. 216. /V/

Molnár József közli: Adalékok az urai Uray család csengeri ágának kapcsolataihoz. 1–5.
=1941/10. 232–240., 1 t.; /11. 253–258., 1 t.; /12. 277–283., 1 t.; 1942/1. 21–24., 1 t.; /2. 44–47., 1 t.

Molnár József: A szatmármegyei Medgyesyekről.
=1942/3. 63–69., 2 t.

Molnár József közli: Jobbágyfelszabadítás.
=1942/4. 90–91.

Molnár József közli: Adalékok a kuruc háborúk utáni magyar településtörténethez.
=1942/11. 258–262.

Molnár József közli: A Bay-család őseiről.
=1942/12. 278–280., 1 t.

Molnár József közli: Adalékok Móricz Pál hajdusági író családjának történetéhez. 1–4.
=1943/9. 195–200., 1 t.; /10. 232–237.; /11. 265–266.; /12. 274–281., 1 t.

Molnár József közli: Jobbágyfelszabadítás 1669-ben.
=1944/1. 15–16.

Molnár József közli: Jékey László családtörténeti-levele 1758-ból. 1–2.
=1944/2. 43–45., /3. 66–67.

Molnár József közli: A csengeri Bélteki-családról.
=1944/4. 92–94., 1 t.

     Müller Mihály
Müller Mihály - Szent-Miklósy László közli: A borosbenedeki Reinbold család.
=1940/10. 226–232., 1 t.

     Nagybákay (Richl) Antal
Reszegi Lajos ism.: Nagybákay (Richl) Antal: Simonffy Sámuel, a debreceni nemes kalmár társaság kiváló tagja, debreceni főbíró élete, munkássága, családja és kora (1754–1821).
=1936/8–9. 27–28.

     Nemestóthy Béla, nemes-tóthi
nemes-tóthi Nemestóthy Béla: A nemes-tóthi Nemestóthy és a nemes-tóthi Szabó családok története. 1–2.
=1943/4. 87–93., 4 t.; /5. 111–121., 3 t.

     Nyáry Pál, báró
Nyáry Pál közli: Vizkelety Anna hozománya, 1614.
=1937/1. 12–14.

Nyáry Pál: Egy elfelejtett magyar főúr. (Bedeghy Nyáry Pál.)
=1937/2–3. 38–43.

Erdődy István ism.: Nyáry Pál összeáll.: A Nyáregyházai báró Nyáry család leszármazási táblázata.
=1937/2–3. 57.

Nyáry Pál: A cimerekről.
=1937/4. 76–79.

Nyáry Pál: Jobbágysors. [XVIII. század.]
=1937/5–6. 103–106.

B. K. ism.: Nyáry Pál: Dr. báró Nyáry Albert élete és munkássága.
=1937/5–6. 126.

Nyáry Pál: Thurzó Imre és Nyáry Krisztina házassága. [1618.]
=1937/7–8. 146–148.

Nyáry Pál: Familia comes Beleznay de Belezna et Pilis.
=1937/9–10. 177–182.

Nyáry Pál: Adatok a Nyáry-család Heves megyébe szakadt ágához.
=1938/1. 12–14., 1 t.

Nyáry Pál: Forgácsok Báró Nyáry Antal életéből.
=1938/2–3. 52–55., 1 t.

Nyáry Pál: Emlékezés Kubinyi Andrásról. [1766–1851.]
=1938/4–5. 117–120., 1 t.

Nyáry Pál: Milyen volt egy hozomány 1740-ben? [Jánoky Anna Mária hozmánya.]
=1938/6–7. 155–157.

Baán Kálmán ism.: Nyáry Pál: Egy magyar főúr és kora. [Báró bedeghi Nyáry Pál 1570–1635.]
=1938/6–7. 186.

Nyáry Pál közli: Testamentum 1635-ből. [Jaczkoviczi Horváth Mátyás.]
=1939/1. 15–18.

Nyáry Pál: Virágszirmok egy magyar Nagyasszony életéből. [Kubinyi Ferencné losonczi Gyürky Franciska.]
=1939/2. 54–56., 1 t.

Nyári Pál: Adatok a Báró Sztojanovits család történetéhez.
=1939/4. 116–119., 1 t.

Nyári Pál ism.: Molnár József: A Subich Nemzetségből Származó Brebiri Melith Család Vázlatos Története.
=1939/5–6. 178–179.

B. K. ism.: Nyári Pál: Jánosi község és földesurai.
=1939/5–6. 179.

Nyáry Pál: Jánosi földesuraságok. 1–2.
=1940/7. 149–154.; /8. 176–177.; (Hozzászólás: 1942/2. 48. /F/).

Dr. L. G. ism.: Nyáry Pál: Jánosi község és földesurai.
=1940/8. 191.

Nyáry Pál: Egy nagy magyar genealógus emlékére. [Felsőgyőri Nagy Iván. 1824–1898.]
=1940/10. 233–237., 1 t.

Nyáry Pál: Régi étkek, régi dinom-dánomok.
=1940/11. 252–261.

Nyáry Pál közli: Wattay Zsuzsanna gyászjelentése. 1808.
=1940/12. 282–283.

Nyáry Pál közli: Uza Ferenc genealógiája.
=1941/2. 44–45.

Nyáry Pál közli: Egy magyar diák levele szüleihez. [Nyáry Ignác, Sárospatak, 1784.]
=1941/3. 69–70.

Nyáry Pál: A magyar nemzeti lobogó színei. 1–2.
=1941/4. 92–94.; /5. 116–117.

Nyáry Pál közli: Draskovich György biboros ingóságai.
=1941/8. 185–186.

Nyáry Pál közli: Jákóffy Ferenc [és felesége Dersffy Judit] hagyatéka. [1640.]
=1941/9 203–209.

Nyáry Pál: Egy magyar trónkövetelő és ősei. [Crouy-Chanel Ágoston herceg Árpád-házi leszármazása.]
=1941/11. 241–248., 1 t.

Nyáry Pál közli: Bajnai Both György hagyatéka.
=1942/5. 103–104.

Nyáry Pál közli: Adalékok az erdődi Török család leszármazásához.
=1943/9. 205–207., 1 t.

Nyáry Pál közli: Zerge vagy vadkecske van-e a Kubinyi címerben?
=1943/12. 273.

Nyáry Pál: Zöld szín a magyar heraldikában.
=1944/1. 10–15.

Nyáry Pál közli: Kubinyi Ferenc és Ágoston ősfája.
=1944/2. 42–43., 1 t.

Nyáry Pál közli: Adalékok a Nátkay alias Szabó család felvidéki ágazatához.
=1944/3. 61–63., 1 t.

Nyáry Pál közli: Egy középkori Szmrecsányi címer és sisakdísze.
=1944/4. 81–82., 1 cf.

     Nyáry Zsigmond, gróf
Nyáry Zsigmond: Zrinyi Ilona és az Árpád-ház.
=1943/2. 32–33., 1 t.

     Ovidius, Faust
B. K. ism.: Ovidius, Faust: Supis erbovych listin zemianskych. [167 címereslevél.]
=1939/2. 70–71.

     Padányi Gulyás Jenő
Padányi Gulyás Jenő: Adatok a nemes Gulyás (Padányi Gulyás) család leszármazásához.
=1938/6–7. 141–149., 3 t.

     Pataky Károly, pujoni
Pataky Károly gyűjteménye: Erdélyi címerek és címerpecsétek névsora. 1–11.
=1936/3. 22–23.; /4–5. 26–27.; /6–7. 25–26.; /8–9. 25.; /10. 36.; l937/1. 27–28.; /2–3. 52–53.; /4. 73–74.; /5–6. 121–122.; /9–10. 198.; 1938/2–3. 67–68.

     Penyigey Manczur Dénes
Penyigey M. Dénes közli: Szabad és Királyi Debreczen Várossában lakó Nemesek Nevei betü rendben. 1840-ben öszve írta: Szentgyörgyi Elek. 1–2.
=1941/11. 260–262.; /12. 283–286.

     Petrichevich Horváth Emil, báró
Baán Kálmán ism.: Petrichevich Horváth Emil: A Mogorovich Nemzetségbeli Petrichevich Család Története és Oklevéltára. A Petrichevich Család Általános Története. Első rész 1. köt. 1069–1526.
=1936/10. 33–35.

Petrichevich Horváth Emil: Avar vér horvát családokban.
=1938/2–3. 44–50.

Petrichevich Horváth Emil: Honnan származtak a Garázdák és a Szilágyiak?
=1938/6–7. 137–140.

Petrichevich Horváth Emil: A brebiri grófok.
=1938/8–9. 190–203., 6 t.

Petrichevich Horváth Emil közli: A máramarosi Zigethy-család.
=1940/4. 73–83., 1 t.

Petrichevich-Horváth Emil közli: A Mogorovich nemzetségbeli Petrichevich család regesztái. 1069–1526. 1–5.
=1941/3. 59–65.; /4. 85–87.; /5. 113–116.; /6. 141–142.; /7. 160–163.

Baán Kálmán ism.: Petrichevich Horváth Emil: A Petrichevich család naplói.
=1941/5. 119–120.

Raduchi és Széplaki báró Petrichevich Horváth Emil: Fráter György leszármazása.
=1941/10. 223–231., 2 t.

Raduchi és Széplaki báró Petrichevich Horváth Emil: Báthory Gábor bukásának családtörténeti jelentősége.
=1942/1. 10–14.

Petrichevich Horváth Emil közli: Régi magyar végrendeletek. 1–8.
=Bevezető. 1943/5. 99.; Fráthay Gergely, 1572. /5. 100–102.; Brebiri Melith György, 1572–73. /6. 136–137.; Brebiri Melith Györgyné Sálfy Anna, 1574. /7. 159–160.; Melith Pál, 1582. /7. 160–161.; Czegei Vass György, 1585. /8. 186–188.; Vitéz Miklós, magyarbikali, 1594. /10. 240–241.; Bogáthy Menyhért, 1606. /12. 281–283.; Frátai János, 1598. 1944/1. 17–18.; Wesselényi Gáspár, 1602. /1. 18–20.; Kozárvári Gergely, 1603. /1. 20–21.; Karkai Veres Dávid, 1607. /4. 95–96.

Raduchi és Széplaki Petrichevich Horváth Emil: Rendiség a régi Erdélyben.
=1944/3. 49–55.

     Pfeiffer Károly
B. K. ism.: Pfeiffer Károly összeáll.: Fejér vármegye 1848. évi zsidóösszeírása.
=1940/8. 191–192.

     Pleidel Ambrus
B. K. közli: Péchy Gáspár levelei Nádasdy Tamáshoz. 1552–1562. Ford.: Pleidel Ambrus. 1–11.
=1936/10. 1–6., 1 t. (Helyesbítés: 1937/1. 27. /F/.); 1937/1. 7–10.; /2–3. 49–51.; /4. 80–82.; /5–6. 109–110.; /7–8. 167.; /9–10. 202–203.; 1938/1. 24.; /2–3. 66–67.; /4–5. 132–133.; /8–9. 219–220.

     Pótsa János, hatolykai
Hatolykai Pótsa János: A háromszéki Imecs család története. [A nyujtódi, imecsfalvi és vargyasi Imecsek.]
=1938/6–7. 169–181., 13 t.

Hatolykai Pótsa János: Árpádtól–Árpádig.
=1939/7–8. 215–218., 3 t.

Hatolykai Pótsa János közli: A plankensteini és karlstetteni báró Rauber család kapcsolatai magyar családokkal.
=1942/5. 106–107., 2 t.

Hatolykai Pótsa János: Az olnoki Hercegh család.
=1943/3. 71–72., 1 t.

Hatolykai Pótsa János közli: A kilyéni Székely család egy ismeretlen ága.
=1944/1. 21–23., 2 t., (Helyreigazítás: /2. 46.)

     Pottyondi Béla, csáfordi és pottyondi
B. K. ism.: [Pottyondi Béla, csáfordi és pottyondi] Csáfordi és Pottyondi Béla: A Pottyondi család monográfiája.
=1937/5–6. 124–125.

     Rédeky István
Rédeky István közli: A Cabaji Cseh család.
=1940/6. 121–127., 1 t.

     Reszegi Lajos
Reszegi Lajos közli: Bihar vármegye levéltárának eredeti címeres nemeslevelei. 1–3.
=1936/6–7. 1–5.; /8–9. 5–9.; 1937/1. 22–24.

Reszegi Lajos ism.: Nagybákay (Richl) Antal: Simonffy Sámuel, a debreceni nemes kalmár társaság kiváló tagja, debreceni főbíró élete, munkássága, családja és kora (1754–1821).
=1936/8–9. 27–28.

Reszegi Lajos: Honnan ered a Hunyadiak hollós címere? 1–2.
=1937/2–3. 29–33.; /5–6. 94–101.

Reszegi Lajos: A székely kérdésről. Vitéz dr. ákosfalvi Szilágyi László „A székely nemesi rendi társadalom” című könyvével kapcsolatban.
=1937/7–8. 134–141.

Reszegi Lajos közli: A Ványi család nemesi bizonyságlevele, 1825.
=1937/9–10. 192–195.

     Sarlay Soma
Sarlay Soma közli: Darvas János jegyzőkönyve. [Nógrád és Zólyom vármegyei halálozási adatok 1692–1718.]
=1938/2–3. 55–58.

Sarlay Soma közli: Vattai Battha Bálint végrendelete. [1607.]
=1940/1. 13–15.

Sarlay Soma közli: Kármán család.
=1941/4. 88–89., 1 t., 1 cr.

Sarlay Soma: Aranymíves családok a XVIII. században [a Felvidéken].
=1941/12. 269–270.

Sarlay Soma: A Spillenberg család őse.
=1942/1. 17–18.

Sarlay Soma: A bécsi udvar ajándékai a XVI-ik században.
=1942/2. 36–38.

Sarlay Soma: Losonczy Gyürky István végrendelete. [1686.]
=1942/3. 58–62., 1 t.

Sarlay Soma: A Köleséri család.
=1942/4. 84–86., 1 t.

Sarlay Soma közli: Érdekes királyi elhatározások.
=1942/5. 104–105.

Sarlay Soma közli: A Jókay család és rokonsága.
=1942/6. 126–128., 1 t.

Sarlay Soma: Derencsényi György végrendelete. [1521.]
=1942/8. 186–188., 1 t.

Sarlay Soma: A tékozló Géczy Pál.
=1942/12. 276–278., 1 t.

Sarlay Soma: A Fábiánfalusy család.
=1943/3. 68–71., 1 t.

Sarlay Soma: A kisapponyi Borju család.
=1944/3. 55–61., 1 t.

     Schmidt János
Baán Kálmán ism.: Schmidt János: Német telepesek bevándorlása Hesszenből Tolna-Baranya-Somogyba a XVIII. század első felében.
=1939/5–6. 177.

     Schneider Miklós
[Baán Kálmán ism.]: Schneider Miklós: Fejérmegyei nemes családok. I.
=1935/1. 24.

     Sokhegyi Béla
Sokhegyi Béla közli: Pest és Pilis megyékre vonatkozó regesták a XIV., XV., XVI. századból.
=1935/1. 16–17.

Sokhegyi Béla ism.: Gerő József: A Királyi Könyvek. Az I. Ferenc József és IV. Károly király által 1867–1919. adományozott nemességek, főnemességek, előnevek és címerek jegyzéke.
=1940/12. 288.

Sokhegyi Béla közli: Rákóczi György szabadságlevele a Lucz-i hajduk részére. 1642.
=1941/3. 67–69.

     Soós Adorján
B. K. ism.: Soós Adorján: Magyar nemesek a Jászkunság területén.
=1936/8–9. 28.

     Szabó Béla
Szabó Béla: A Kápolnásnyéki Balassa Antal-féle iskolai alapítvány nemzetségfája.
=1942/3. 49–54., 4 t., 1 cr.

     Szabó D. János
Szabó D. János közli: Bereg vármegye 1784. évi általános nemesi összeírása. (Horváth Gáspár gyűjtéséből.) 1–2.
=1935/1. 6–14.; 1936/1. 17–18.

     Szappanos Sándor
Szappanos Sándor közli: A kecskeméti Szappanos család.
=1941/2. 39–42., 1 t.

     Szent-Miklósy László, szeökeffalvi
Szentmiklóssy László közli: Genealógiai adatok Erdélyből. 1–3. [A Szalánczy, Horváth, Jeddi, Magyari és Szengyel család.]
=1937/9–10. 195–197., 3 t.; 1938/1. 20–23., 8 t.; /2–3. 63–65., 3 t.

szőkefalvi Szent-Miklóssy László közli: [Küküllő megye II. Lipót királynak 1791-ben hűségesküt tett nemesei.]
=1938/4–5., 128–130.

szeökeffalvi Szent-Miklósy László közli: Bethlen Gábor Erdélyország fejedelme szeökefalvi Szent-Miklósy alias Kovách Bálintnak és örököseinek címeres nemes levelet adományoz.
=1938/6–7. 182–183.

szeökeffalvi Szent-Miklósy László közli: Genealógiai adatok Erdélyből. [Sárpataki Szabó család, bodosi Bodosi család.]
=1938/8–9. 217.

szeökeffalvi Szent-Miklósy László: Kézdiszentléleki Kozma család.
=1938/8–9. 224. /K/.

szeökeffalvi Szent-Miklósy László közli: Adatok a kissárosi másként pokai Sárosi család történetéhez.
=1939/1. 26–29., 1 t.

szeökeffalvi Szent-Miklósy László összeáll.: A szeökeffalvi Szent-Miklósy aliás Kovách család krónikája. (Különös tekintettel a leányivadékok leszármazóira és az élettársak genealógiai kapcsolataira.) 1–2.
=1939/2. 33–50., 13 t.; /3. 81–92., 10 t.

szeökeffalvi Szent-Miklósy László közli: Küküllő megye múltjából. (Tisztújítás 1790-ben. A megye nemes rendjének díszruhája.)
=1939/4. 132–134.

szeökeffalvi Szent-Miklósy László közli: Adatok a kövendi Fejér család történetéhez.
=1939/7–8. 222–226., 2 t.

szeökeffalvi Szent-Miklósy László közli: Hatalmaskodás.
=1940/6. 132-136., 2 t.

Müller Mihály - Szent-Miklósy László közli: A borosbenedeki Reinbold család.
=1940/10. 226–232., 1 t.

szeökeffalvi Szent-Miklósy László közli: A dálnoki Árkosy család abrudbányai ága. 1–2.
=1941/1. 1–10., 6 t.; /2. 27–39., 12 t., 1 cr.

Szeökeffalvi Szent-Miklósy László közli: Egrestői anyakönyvek. 1–5.
=1941/6. 142–144., 4 t.; /7. 166–168., 8 t.; /8. 186–189., 7 t.; /9. 214–215., 5 t.; /11. 262–263., 5 t.

szeökeffalvi Szent-Miklósy László közli: Küküllő vármegyei nemesi összeírások 1772 és 1788-ból.
=1942/11. 263–264.

szeökeffalvi Szent-Miklósy László közli: A pákéi Pákey (másként Tamás) család. 1–5.
=1943/6. 130–136., 7 t., 1 cr.; /7. 155–159., 6 t.; /8. 182–186., 4 t.; /9. 214–217., 4 t.; /10. 237–239., 3 t., 1 cr.

     Szentgyörgyi Elek
Penyigey M. Dénes közli: Szabad és Királyi Debreczen Várossában lakó Nemesek Nevei betü rendben. 1840-ben öszve írta: Szentgyörgyi Elek. 1–2.
=1941/11. 260–262.; /12. 283–286.

     Szerkesztőbizottság
Szerkesztőbizottság: Olvasóinkhoz!
=1937/7–8. 127. ebb.

Szerkesztőbizottság: Olvasóinkhoz!
=1938/8–9. 189.

     Szilágyi László, ákosfalvi
Reszegi Lajos: A székely kérdésről. Vitéz dr. ákosfalvi Szilágyi László „A székely nemesi rendi társadalom” című könyvével kapcsolatban.
=1937/7–8. 134–141.

Baán Kálmán ism.: Ákosfalvi Szilágyi László: Székely primor családok.
=1939/2. 69.

Baán Kálmán ism.: ákosfalvi Szilágyi László: A nagybányai Horthy-család.
=1941/5. 118–119.

ákosfalvi Szilágyi László: A nemesi rendi címekről és címzésekről.
=1943/10. 219–229.

ákosfalvi Szilágyi László: A székelyföldi Csoma családok és kőrösi Csoma Sándor származása.
=1943/11. 258–263.

ákosfalvi Szilágyi László: Utmutatás a nemesség, előnév és címer igazolásához.
=1944/2. 25–38.

     Taba István
Taba István: Adatok egy régi magyar község történetéhez. Dunapataj.
=1939/5–6. 159–164.

     Takács Elvira
Takács Elvira ism.: Görzsönyi Vargha Zoltán: A budapesti Kálvin-téri kripta lakói.
=1941/5. 120.

Takács Elvira közli: Gróf Széchenyi István magyarsága. [Ősfa.]
=1941/12. 268–269., 1 t. (Helyreigazítás: 1942/1. 24.)

Takács Elvira közli: Kölcsey Ferenc a költő ősfája.
=1942/2. 35–36., 1 t., 1 cr.

Takács Elvira ism.: Zaleski, Zbigniew: Bem József altábornagy származása.
=1942/4. 96.

Takács Elvira közli: Bessenyei György, a költő ősfája.
=1942/7. 157–158., 1 t., 1 cr. (Pótlás: F. Kováts Erzsébet közli: /12. 288. ubb.)

     Thirring Gusztáv
B. K. ism.: Thirring Gusztáv: Dr. Schwarz János Mihály életrajza és a Schwarz nemzetség múltja.
=1937/2–3. 56–57.

     Thirring Gusztávné Waisbecker Irén
Baán Kálmán ism.: Thirring Gusztávné Waisbecker Irén: Dr. Waisbecker Antal élete és a magyarországi Waisbecker család története.
=1937/2–3. 56.

     Tompos Ernő
Tompos Ernő közli: Adalékok a Tompa család történetéhez.
=1942/1. 8–10., 1 t.

B. K. ism.: Tompos Ernő: Címeres pecsétek, különös tekintettel a polgári címerekre.
=1943/6. 145.

Tompos Ernő közli: Adatok a nemes Fejér család történetéhez.
=1943/7. 154–155., 1 t.

     Török Pál, kadicsfalvi
kadicsfalvi Török Pál közli: Középkori magyar nemes családok Erdélyben. 1–7.
=1942/7. 158–163., 1 t.; /8. 177–179., 1 t.; /9. 205–208., 1 t.; /10. 237–240., 1 t.; /11. 241–254., 1 t.; 1943/2. 44–49., 1 t.; /5. 102–111., 1 t.

Kadicsfalvi Török Pál közli: Adatok a Gutkeled nb. Báthori család nemzedékrendjéhez.
=1943/1. 5–6., 1 t.

     Vácz Elemér
Vácz Elemér: Szabolcs vármegye jegyzőkönyvei. [1550-től.]
=1940/9. 200–204.

     Vargha Zoltán, görzsönyi
G. Vargha Zoltán közli: Dancsházi Nagy Benedek családkönyve.
=1940/6. 127–131.

G. Vargha Zoltán közli: A Tegzes család.
=1940/7. 145–149., 2 t.

G. Vargha Zoltán közli: A Balogh család.
=1940/12. 279., 1 t.

G. Vargha Zoltán közli: A Grynaeus család.
=1941/1. 10–14., 1 t.

G. Vargha Zoltán közli: Adalék a szilasbalhási közbirtokosság történetéhez.
=1941/5. 107–112., 1 t. (Helyreigazítás: /6. 144. /F/.)

Takács Elvira ism.: Görzsönyi Vargha Zoltán: A budapesti Kálvin-téri kripta lakói.
=1941/5. 120.

Görzsönyi Vargha Zoltán: Adalék az acsádi közbirtokosság történetéhez.
=1941/6. 133–140., 4 t.

G. Vargha Zoltán közli: Per egy armálisért a XVIII. században. [Vargha János kontra Jósa-Vargha család.
=1941/11. 248–251., 6 t.

G. Vargha Zoltán közli: Pótlás a Kármán család leszármazásához.
=1941/12. 270–272., 1 t.

G. Vargha Zoltán közli: A Takácsin lakó nemes Kovács család.
=1942/1. 14–16., 2 t.

G. Vargha Zoltán: Adatok Takácsi község történetéhez. (Különös tekintettel a Gárdony-szerecsenyi erdőség közbirtokosságára.)
=1942/2. 25–34., 6 t.

G. Vargha Zoltán közli: Naményi vagy Lemhényi?
=1942/7. 163–165.

G. Vargha Zoltán ism.: Mészöly Endre: A bogárdi Mészöly-nemzetség élő tagjainak névjegyzéke ágak és alágak szerint.
=1942/7. 168.

G. Vargha Zoltán közli: A Roboz család.
=1942/11. 257–258., 2 t. (Pótlás: F. Kováts Erzsébet közli: /12. 288. ubb.)

G. Vargha Zoltán közli: A Bibó család története. 1–3.
=1943/2. 33–43., 4 t.; /3. 59–68., 6 t.; /4. 93–95., 2 t.

G. Vargha Zoltán: Balatonboglári kriptalakók.
=1943/7. 168., 2 t.

     Vas Gereben
[Vas Gereben-idézet.]
=1937/9–10. 212.

     Vay Béla
V. B. közli: Életkori adatok a XV. és XVI. századból.
=1936/1. 19.

V. B. közli: Életkori adatok a XVII-ik századból. 1–3.
=1936/2. 23.; /3. 16–17.; /4-5. 18–20.

Vay Béla közli: Menheth bég levele Ibrányi Lászlóhoz. 1640. július 22.
=1936/4–5. 14.

Vay Béla közli: Szegény Görögh rab Ábrahám levele Ibrányi Lászlóhoz. 1640. november 11.
=1936/4–5. 15–16.

Vay Béla közli: Régi magyar levelek és okiratok. XVI. század.
=1936/6–7. 12–13.

Vay Béla közli: Tóth János vallomása a Sarkadi Nagy-család nemességéről.
=1936/8–9. 20–21.

Vay Béla ism.: Horánszky Pál összeáll.: A Benedekfalvi Luby család leszármazása 1230-tól.
=1936/10. 35.

     Veress Endre
B. K. ism.: Veress Endre: Báthory István király.
=1938/8–9. 223–224.

     Zaleski, Zbigniew
Takács Elvira ism.: Zaleski, Zbigniew: Bem József altábornagy származása.
=1942/4. 96.

     Zombory Géza
Zombory Géza közli: Kecskemét Város Földesurai és Nemes Családjai. 1–16.
=1938/2–3. 33–44.; /4–5. 102–117.; /5–6. 157–165.; /8–9. 215–216.; 1939/1. 19–24.; /2. 59–64.; /3. 93–97.; /4. 127–132.; /5–6. 170–173.; /7–8. 229–231.; 1940/1. 16–17.; /2. 39–40.; /3. 66–67.; /4. 93.; /5. 113–115.; /6. 143–144.

Zombory Géza közli: Putnoki Magdolna nászhozománya. [1683.]
=1940/9. 193–200., 1 t.

Zombory Géza közli: A kecskeméti Ferenczy család.
=1941/4. 76–84., 1 t.

     Zsakó István
Zsakó István: A kiválóság és a sulyos betegségi hajlam öröklése neves magyar családokban.
=1944/4. 82–89.
Tárgyszavas rész


     Aba nemzetség
Baán Kálmán közli: Az Érdy család.
=1942/6. 121–125., 1 t., 1 cr.

     Ábrány nemzetség
Reszegi Lajos: A székely kérdésről. Vitéz dr. ákosfalvi Szilágyi László „A székely nemesi rendi társadalom” című könyvével kapcsolatban.
=1937/7–8. 134–141.

     Acsád
Görzsönyi Vargha Zoltán: Adalék az acsádi közbirtokosság történetéhez.
=1941/6. 133–140., 4 t.

     Ádám-Rázmán család, kolozsvári
Ádám-Rázmán család.
=1941/12. 286. /K/.

     adománylevél
B. Boér Géza közli: Hunyadi János adománylevele (1440-ből).
=1937/9–10. 185–187.

     Adorján nemzetség
Reszegi Lajos: A székely kérdésről. Vitéz dr. ákosfalvi Szilágyi László „A székely nemesi rendi társadalom” című könyvével kapcsolatban.
=1937/7–8. 134–141.

     Ady Endre
Boncza család.
=1944/3. 71. /K/.

     agilisek
Baán Kálmán közli: Az agilisekről.
=1942/8. 169–177., 3 t.

     Ahmed basa
Horánszky Pál közli: Ahmed az utolsó budai basa magyar levele [1683].
=1937/9–10. 191.

     Ajtóssyak
Miklósy Zoltán közli: Az Ajtóssyak Nyitramegyében.
=1940/2. 31–32.

     Ákos nemzetség
Baán Kálmán ism.: Jakó Zsigmond: Bihar megye a török pusztítás előtt.
=1940/12. 286–287.

     aláírások
Bozóky Mihály (V.) iskolamester aláírása.
=1943/4. 81.

Tyukodi Bálint pecsétrajza és aláírása.
=1943/11. 255.

     áldomás
Baán Kálmán közli: Egy adat az Ukkon pohárról.
=1936/2. 12–13.

     alispánok
Barabás Jenő ism.: tót-lipcsei Fabricius Endre: Nyitra vármegye főispánjai és alispánjai az Árpádok korától.
=1943/6. 144.

     Áltol család
Áltol család.
=1943/5. 122. ubb. /K/; /6. 146. /F/.

     anabaptisták
Baán Kálmán közli: A Sáros-Pataki Újkeresztyén Kúria.
=1936/8–9. 19–20.

     Anonymus
Reszegi Lajos: A székely kérdésről. Vitéz dr. ákosfalvi Szilágyi László „A székely nemesi rendi társadalom” című könyvével kapcsolatban.
=1937/7–8. 134–141.

Molnár József közli: Adalékok az urai Uray család csengeri ágának kapcsolataihoz. 1–5.
=1941/10. 232–240., 1 t.; /11. 253–258., 1 t.; /12. 277–283., 1 t.; 1942/1. 21–24., 1 t.; /2. 44–47., 1 t.

     antropológia
Baán Kálmán: Adatok Bükkzsérc magyarságáról.
=1941/9. 193–203., 10 t., 14 f.

egyházszegi Kiss Imre: A magyar faj életértéke.
=1941/10. 217–223.

     anyakönyvek
Szeökeffalvi Szent-Miklósy László közli: Egrestői anyakönyvek. 1–5.
=1941/6. 142–144., 4 t.; /7. 166–168., 8 t.; /8. 186–189., 7 t.; /9. 214–215., 5 t.; /11. 262–263., 5 t.

     Ányos család, nagyszántói
A nagyszántói Ányos család címerfényképe.
=1943/9. 202. u.

     Apor nemzetség
kadicsfalvi Török Pál közli: Középkori magyar nemes családok Erdélyben. 1–7.
=1942/7. 158–163., 1 t.; /8. 177–179., 1 t.; /9. 205–208., 1 t.; /10. 237–240., 1 t.; /11. 241–254., 1 t.; 1943/2. 44–49., 1 t.; /5. 102–111., 1 t.

     Arany család, abai
Baán Kálmán közli: Az Abai Arany család.
=1942/10. 217–234., 2 t., 1 pr.

     aranymívesek
Sarlay Soma: Aranymíves családok a XVIII. században [a Felvidéken].
=1941/12. 269–270.

     arckép
Rozgonyi Simon országbíró arcképe.
=1937/9–10. 176. u. oklevélről 1 f.

     Árkosi család, kissárosi
szeökeffalvi Szent-Miklósy László közli: Hatalmaskodás.
=1940/6. 132-136., 2 t.

     Árkosy alias Péter család, dálnoki
szeökeffalvi Szent-Miklósy László közli: A dálnoki Árkosy család abrudbányai ága. 1–2.
=1941/1. 1–10., 6 t.; /2. 27–39., 12 t., 1 cr.

     Árossy család
Az Árossy család címerfényképe.
=1944/4. 90. u.

     Árpád fejedelem
Hatolykai Pótsa János: Árpádtól–Árpádig.
=1939/7–8. 215–218., 3 t.

     Árpád kir. herceg
Hatolykai Pótsa János: Árpádtól–Árpádig.
=1939/7–8. 215–218., 3 t.

     Árpád nemzetség
Baán Kálmán közli: Az Abai Arany család.
=1942/10. 217–234., 2 t., 1 pr.

     Árpád-ház
VI. György angol király leányági leszármazása az Árpádoktól.
=1938/4–5. 135. /F/.

Nyáry Pál: Egy magyar trónkövetelő és ősei. [Crouy-Chanel Ágoston herceg Árpád-házi leszármazása.]
=1941/11. 241–248., 1 t.

Nyáry Zsigmond: Zrinyi Ilona és az Árpád-ház.
=1943/2. 32–33., 1 t.

     asylum jog
B. Boér Géza közli: Mátyás király születési háza.
=1939/5–6. 158–159.

     Asztalos család
Etsedi alias Asztalos család.
=1943/6. 145. /K/.

     avar-horvát vérkeveredés
Petrichevich Horváth Emil: Avar vér horvát családokban.
=1938/2–3. 44–50.

     Baán család, nádasdi
Baán család, nádasdi.
=1943/7. 169. /K/.

     Baaznik család
A Baaznik család címerfényképe.
=1944/1. 8. u.

     Bajazeth család
Barla család.
=1942/3. 71. /K/; /5. 120. /F/; /6. 144. /F/.

     Bajcsy család
Bajcsy család.
=1939/2. 68. /K/.

     Balassa Antal, kápolnásnyéki
Szabó Béla: A Kápolnásnyéki Balassa Antal-féle iskolai alapítvány nemzetségfája.
=1942/3. 49–54., 4 t., 1 cr.

     Balatonboglár
G. Vargha Zoltán: Balatonboglári kriptalakók.
=1943/7. 168., 2 t.

     Balla család, csikszentmihályi és jenőfalvi
B. Boér Géza közli: Örökösödési osztályrész a Balla testvérek közt. (Adatok a csikszentmihályi és jenőfalvi Balla család történetéhez.) 1–5.
=1940/1. 19–23., 1 t.; /2. 45–47.; /3. 70–71.; /4. 94–95.; /5. 115–118.

     Balog-Semjén nemzetség
Baán Kálmán ism.: Maksay Ferenc: A középkori Szatmár megye.
=1940/12. 285–286.

     Balogh alias Szücs család
A Balogh alias Szücs család címerfényképe.
=1944/4. 91. e.

     Balogh Anna, beődi
Igmándy Sándor keresztlevele és házassága beődi Balogh Annával.
=1943/12. 290. /K/.

     Balogh család
G. Vargha Zoltán közli: A Balogh család.
=1940/12. 279., 1 t.

B. Kozmutza Livia közli: A nemes Balogh család.
=1941/2. 42–43., 1 t.

Balogh család.
=1942/2. 48. /K/.

     Balogh család, abonyi
Abonyi Balogh család.
=1942/10. 240. /K/.

     Balogh család, bábonyi
Abonyi Balogh család.
=1942/10. 240. /K/.

     Balogh család, mankóbüki
Baán Kálmán közli: A Mankóbüki Balogh család.
=1939/4. 120–126., 4 t.

     Balogh Franciska
Hrabovszky Jánosné Balogh Franciska keresztlevele.
=1943/12. 290. /K/.

     Balogh nemzetség
Nyáry Pál közli: Uza Ferenc genealógiája.
=1941/2. 44–45.

Sarlay Soma: Derencsényi György végrendelete. [1521.]
=1942/8. 186–188., 1 t.

     Bancsy (Bantsi) család, vehéci
Vehéci Bancsy család.
=1940/4. 96. /K/; /6. 144. ubb. /F/.

     Bánffy család, alsólindvai
Czakó Károly közli: Az alsólindvai Bánffy család. 1–3.
=1940/2. 25–30., 2 t.; /3. 57–59., 1 t.; /4. 83–89., 2. t.; (Hozzászólás: Filkorn Pál: /6. 144. /F/.)

     Bánffy család, nagymihályi
Nagymihályi Bánffy család.
=1940/6. 144. /F: [valójában kérdés!]/.

     Bánóczy család
Bánóczy család.
=1937/7–8. 168. /K/; /9–10. 207. /F/.

     Barachkay család
A Barachkay család címerfényképe.
=1944/1. 8. u.

     Barancskai család
kadicsfalvi Török Pál közli: Középkori magyar nemes családok Erdélyben. 1–7.
=1942/7. 158–163., 1 t.; /8. 177–179., 1 t.; /9. 205–208., 1 t.; /10. 237–240., 1 t.; /11. 241–254., 1 t.; 1943/2. 44–49., 1 t.; /5. 102–111., 1 t.

     Bárány család, rendesi
G. Vargha Zoltán: Balatonboglári kriptalakók.
=1943/7. 168., 2 t.

     Baranya vármegye
Baán Kálmán közli: Baranya vármegye egytelkes nemeseinek 1542. évi összeírása. 1–2.
=1936/6–7. 14–17.; /8–9. 13–18.

Baán Kálmán ism.: Schmidt János: Német telepesek bevándorlása Hesszenből Tolna-Baranya-Somogyba a XVIII. század első felében.
=1939/5–6. 177.

     Baranyai alias Horváth család
Baranyai alias Horváth család.
=1935/1. 23. /K/.

     Baráth család, martonosi
martonosi Baráth család.
=1943/12. 290. /K/.

     Barcsay család
B. K.: Genealógiai adatok. [Barcsay, Bogáthy, Ébeni és Czegey Vass családok.]
=1936/1. 13–17.

     Barcsay család, csengeri
Adatok a „Csengeri” Barcsay-család történetéhez.
=1941/7. 145–150., 1 t.

     Barcsay család, nagybarcsai
Czakó Károly közli: A Nagybarcsay Barcsay család. (Nemes és +báró.) 1–4.
=1940/10. 222–226., 1 t.; /11. 248–252., 2 t.; /12. 279–282., 1 t.; 1941/1. 14–20., 2 t.

     Bárczay család
Baán Kálmán közli: Két XVII. századbeli genealógiai értekezés a Bárczay családról.
=1943/2. 25–31., 1 t.

     Bárdossy-idézet
Bárdossy László: [Bárdossy-idézet.]
=1943/11. 263.

     Barla alias Bajazeth család
Barla család.
=1942/3. 71. /K/; /5. 120. /F/; /6. 144. /F/.

     Barla család, gyergyóújfalvi
Barla család.
=1942/3. 71. /K/; /5. 120. /F/; /6. 144. /F/.

     Bartakovich család
Raduchi és Széplaki báró Petrichevich Horváth Emil: Fráter György leszármazása.
=1941/10. 223–231., 2 t.

     Bartal család, beleházi és ethrekarchai
Baán Kálmán ism.: Bartal Aurél: A Beleházi és Ethrekarchai Bartal család.
=1938/6–7. 184–185.

     Bartha család, dálnoki
Bartha család.
=1943/8. 193. /K/.

     Báthori család, rakamazi
Kadicsfalvi Török Pál közli: Adatok a Gutkeled nb. Báthori család nemzedékrendjéhez.
=1943/1. 5–6., 1 t.

     Báthori Zsófia
Baán Kálmán közli: Báthori Zsófia Liber Regiusának Regesztái. 1660–1664.
=1940/12. 265–271.

     Báthory család
Báthory család.
=1939/2. 68. /K/; /4. 140. /F/.

     Báthory Gábor, Erdély fejedelme
Raduchi és Széplaki báró Petrichevich Horváth Emil: Báthory Gábor bukásának családtörténeti jelentősége.
=1942/1. 10–14.

     Báthory István, somlyói, Erdély fejedelme, lengyel király
Magyarnyelvű tanuvallomások 1585. évből, Telegdi Orsolya mint rokona a lengyel királynak.
=1935/1. 14–16., 1 t.

Baán Kálmán ism.: Kertész János összeáll.: Báthory István az Irodalomban. Halálának 350-ik évfordulójára.
=1937/2–3. 58.

B. K. ism.: Veress Endre: Báthory István király.
=1938/8–9. 223–224.

     Batizy család
Batizy család.
=1936/3. 24. /K/.; /4–5. 28. /F/.

     Bátsmegyey Éva, párisi
Bátsmegyey Imre közli: Párisi Bátsmegyey Éva végrendelete 1706-ból.
=1943/1. 20–23., (Helyreigazítás: /2. 50. ubb.).

     Battha Bálint, vattai
Sarlay Soma közli: Vattai Battha Bálint végrendelete. [1607.]
=1940/1. 13–15.

     Batthyány család, herceg
A herceg Batthyány család címerfényképe.
=1942/12. 272. u.

     Batthyány-Strattman család, herceg
A herceg Batthyány-Strattman család címerfényképe.
=1943/1. 8. u.

     Bautzen
Mátyás királynak a bautzeni emlékművön látható mellszobráról 2 fénykép.
=1941/2. 26. u.

     Bay család
Molnár József közli: A Bay-család őseiről.
=1942/12. 278–280., 1 t.

     Becse nemzetség
nemes-tóthi Nemestóthy Béla: A nemes-tóthi Nemestóthy és a nemes-tóthi Szabó családok története. 1–2.
=1943/4. 87–93., 4 t.; /5. 111–121., 3 t.

     bécsi udvar
Sarlay Soma: A bécsi udvar ajándékai a XVI-ik században.
=1942/2. 36–38.

     Bedői nemzetség
Baán Kálmán: A bedői Markos család.
=1936/3. 1–9., 3 t.

     Béky család
Béky család.
=1943/10. 242. /K/.

     Bél nemzetség
Baán Kálmán: Adatok Bükkzsérc magyarságáról.
=1941/9. 193–203., 10 t., 14 f.

     Beleznay család, beleznai és pilisi, gróf
Nyáry Pál: Familia comes Beleznay de Belezna et Pilis.
=1937/9–10. 177–182.

     Bélteki család
Molnár József közli: A csengeri Bélteki-családról.
=1944/4. 92–94., 1 t.

     Bem József
Takács Elvira ism.: Zaleski, Zbigniew: Bem József altábornagy származása.
=1942/4. 96.

     Benczúr család
B. K.: A művészi tehetség öröklődése.
=1938/8–9. 203–207., 1 t.

     Benczúr család, várközi
Benczúr család.
=1943/3. 74. ubb. /K/; /4. 98. ubb. /F/; /5. 122. ubb. /F/.

     Benyovszky család
B. K. ism.: Kerekesházy József: Benyovszky Emánuel A Világutazó Testvére.
=1936/10. 35.

E. I. ism.: Kerekesházy József - Kallos Lajos Károly: A Madagaszkári Király családja. [Benyovszky család.]
=1938/1. 30.

     Berdóczy család
A Berdóczy család címerfényképe.
=1943/12. 271. e.

     Bereg vármegye
Szabó D. János közli: Bereg vármegye 1784. évi általános nemesi összeírása. (Horváth Gáspár gyűjtéséből.) 1–2.
=1935/1. 6–14.; 1936/1. 17–18.

     Bernovits család
Bernovits család.
=1940/6. 144. /K/.

     Berzeviczy család
Berzeviczy család.
=1943/7. 169. /K/.

Berzeviczy család.
=1944/3. 71. /K/.

     besenyő családok
Baán Kálmán közli: Középkori fejérvármegyei bessenyő családok ujabbkori nyomai.
=1937/7–8. 127–133.

     Bessenyei György
Takács Elvira közli: Bessenyei György, a költő ősfája.
=1942/7. 157–158., 1 t., 1 cr. (Pótlás: F. Kováts Erzsébet közli: /12. 288. ubb.)

     Besze család, megyeri
Besze család.
=1939/2. 68. /K/.

Besze György: Besze család, megyeri.
=1942/12. 286. /F/.

     Bethlen Gábor, iktári, Erdély fejedelme
szeökeffalvi Szent-Miklósy László közli: Bethlen Gábor Erdélyország fejedelme szeökefalvi Szent-Miklósy alias Kovách Bálintnak és örököseinek címeres nemes levelet adományoz.
=1938/6–7. 182–183.

     bevándorlás
Baán Kálmán ism.: Schmidt János: Német telepesek bevándorlása Hesszenből Tolna-Baranya-Somogyba a XVIII. század első felében.
=1939/5–6. 177.

     bibliográfia
Baán Kálmán ism.: Kertész János összeáll.: Báthory István az Irodalomban. Halálának 350-ik évfordulójára.
=1937/2–3. 58.

Baán Kálmán ism.: Kertész János: Bibliographie der Habsburg-Literatur 1218–1934.
=1937/5–6. 125.

     Bibó család, barátosi
G. Vargha Zoltán közli: A Bibó család története. 1–3.
=1943/2. 33–43., 4 t.; /3. 59–68., 6 t.; /4. 93–95., 2 t.

     Bibó család, macsi és töli
G. Vargha Zoltán közli: A Bibó család története. 1–3.
=1943/2. 33–43., 4 t.; /3. 59–68., 6 t.; /4. 93–95., 2 t.

     Bicskei család
Baán Kálmán: A Bicskei utóbb Zerdahelyi család (1274–1526.).
=1937/4. 59–70., 1 t.

     Bicskej nemzetség
Baán Kálmán közli: A Bicskej nemzetségbeli Bicskei Bitskey család története. 1–2.
=1939/5–6. 143–157., 2 t.; /7–8. 193–214., 5 t.

     Bicskey alias Kovács család
Bicskey család.
=1936/1. 23. /K/; /2. 24. /F/; /3. 24. /F/.

     Bihar vármegye
Reszegi Lajos közli: Bihar vármegye levéltárának eredeti címeres nemeslevelei. 1–3.
=1936/6–7. 1–5.; /8–9. 5–9.; 1937/1. 22–24.

Baán Kálmán ism.: Jakó Zsigmond: Bihar megye a török pusztítás előtt.
=1940/12. 286–287.

     Bíró alias Dengheleghy család
Bíró alias Dengheleghy család.
=1940/3. 72. /K/.

     Biró család, gelsei
gelsei Biró család.
=1943/5. 122. ubb. /K/; /6. 146. /F/.

     Biró család, köleséri
Biró család (de Kölesér).
=1942/12. 286. /K/; 1943/1. 24. /F/.

     birtokos nemesek
Sáros vármegyei nemesi összeírás 1700-ból. Birtokos nemesek.
=1936/2. 22–23.

B. Boér Géza közli: Fogaras városában lakó nemes és polgár birtokosok 1595-ben.
=1936/10. 15–17.

Baán Kálmán közli: Vas vármegye 1554. évi nemesi összeírása. (Birtokos és egytelkes nemesek.) 1–6.
=1940/5. 97–104.; /6. 140–142.; /7. 163–168.; /8. 185–190.; /9. 211–215.; /10. 237–240.

     birtokper
B. Boér Géza közli: Leszármazási táblázat a Cseffei perrel kapcsolatban [1780]. A Mikes per [1806].
=1941/7. 164–165., 2 t.

     Bitskey család, bicskei
Baán Kálmán közli: A Bicskej nemzetségbeli Bicskei Bitskey család története. 1–2.
=1939/5–6. 143–157., 2 t.; /7–8. 193–214., 5 t.

     bizonyságlevél
Reszegi Lajos közli: A Ványi család nemesi bizonyságlevele, 1825.
=1937/9–10. 192–195.

     Blaghay család
Blaghay család.
=1937/7–8. 168. /K/.

     Blaghay család, bogárdi
Blaghay család.
=1943/10. 242. /K/; 1944/1. 24. /F/.

     Bocskay család, razinyakereszturi
A razinyakereszturi Bocskay család címerfényképe.
=1942/9. 194. u.

     Bodó család, szelefarmosi
Bodó család.
=1943/4. 98. és 98. ubb. /K/.

     Bodosi család, bodosi
szeökeffalvi Szent-Miklósy László közli: Genealógiai adatok Erdélyből. [Sárpataki Szabó család, bodosi Bodosi család.]
=1938/8–9. 217.

     Boér család, kopacseli
B. Boér Géza közli: Leszármazási táblázat a Cseffei perrel kapcsolatban [1780]. A Mikes per [1806].
=1941/7. 164–165., 2 t.

     Bogát-Radvány nemzetség
Halápy család.
=1938/2–3. 68. /K/; /4–5. 136. /F/.

Baán Kálmán közli: A Kolcs nemzetségbeli tussaujfalusi Ujfalussy család.
=1942/4. 73–84., 5 t.

nemes-tóthi Nemestóthy Béla: A nemes-tóthi Nemestóthy és a nemes-tóthi Szabó családok története. 1–2.
=1943/4. 87–93., 4 t.; /5. 111–121., 3 t.

     Bogáthy család
B. K.: Genealógiai adatok. [Barcsay, Bogáthy, Ébeni és Czegey Vass családok.]
=1936/1. 13–17.

     Bogáthy Menyhért
Petrichevich Horváth Emil közli: Régi magyar végrendeletek. 1–8.
=Bevezető. 1943/5. 99.; Fráthay Gergely, 1572. /5. 100–102.; Brebiri Melith György, 1572–73. /6. 136–137.; Brebiri Melith Györgyné Sálfy Anna, 1574. /7. 159–160.; Melith Pál, 1582. /7. 160–161.; Czegei Vass György, 1585. /8. 186–188.; Vitéz Miklós, magyarbikali, 1594. /10. 240–241.; Bogáthy Menyhért, 1606. /12. 281–283.; Frátai János, 1598. 1944/1. 17–18.; Wesselényi Gáspár, 1602. /1. 18–20.; Kozárvári Gergely, 1603. /1. 20–21.; Karkai Veres Dávid, 1607. /4. 95–96.

     Bogyay család
A Szőnyi alias Bogyay család címerfényképe.
=1944/1. 9. e.

     Bóna család alias Literáti de Beregszász
Bóna család.
=1944/1. 23. /K/.

     Bóna család, kisbajcsi
Bóna József közli: A nemes Bóna család 1598 évi címeres nemeslevele.
=1942/5. 101–102.

     Boncza Berta, deésfalvi
Boncza család.
=1944/3. 71. /K/.

     Borbély alias Csoltay család
Klein Gáspár: A Csoltay család.
=1936/10. 7–11., 2 t.

     Borbély család
Borbély család.
=1941/2. 48. /K/; /3. 72. /F/.

     Borbély család, berekszászi
Molnár József közli: Régi tiszántuli családokról. [Maghi, Lente, Nyakas, szentmiklósi Csorvássy, Osváth, szalontai Takács, berekszászi Borbély, Sebestyén és Magyar család oklevelei és címerei.]
=1938/6–7. 150–154.

     Borbély család, nemeskereki
A nemeskereki Thott alias Borbély család címerfényképe.
=1943/10. 231. e.

     Borbély család, roffi
Nyáry Pál: Jánosi földesuraságok. 1–2.
=1940/7. 149–154.; /8. 176–177.; (Hozzászólás: 1942/2. 48. /F/).

     Borju család, kisapponyi
Sarlay Soma: A kisapponyi Borju család.
=1944/3. 55–61., 1 t.

     Borsiczky-Borcsiczky de Borsycz család
kászonjakabfalvi László László ism.: Borsiczky Sándor szerk.: A Borsiczky-Borcsiczky de Borsycz családok családi értesitője.
=1937/2–3. 57–58.

     Borsod vármegye
Kerekesházy József közli: A borsodmegyei Hudich család.
=1936/10. 14–15., 1 t.

Kallos Lajos: Három borsodi nemes család [Holló, Elek és Kisbenedek család].
=1937/4. 74–76.

     Borsod-Miskolci Múzeum
Klein Gáspár: A Borsod-Miskolci Múzeum címeres nemeslevelei. 1–2.
=1936/3. 10–12.; /4–5. 10–13., 1 t.

     Both György, bajnai
Nyáry Pál közli: Bajnai Both György hagyatéka.
=1942/5. 103–104.

     Bothka András, homoki
B. Boér Géza közli: Hunyadi János adománylevele (1440-ből).
=1937/9–10. 185–187.

     Botthló család, királyfiai
Botthló család.
=1942/12. 286. /K/; 1943/1. 24. /F/.

     Botz család, köpeczi
Botz család.
=1942/12. 285. /K/; 1943/1. 24. /F/.

     Botz család, mezőteremi
Botz család.
=1942/12. 285. /K/; 1943/1. 24. /F/.

     Bozo család, nagybányai
B. K.: Heraldika. A Bozo család címereslevele.
=1943/2. 50., 1 f. a 48. és 49. között.

     Bozóky család, bozóki
Bozóky család.
=1935/1. 23. /K/; 1936/6–7. 27. /F/.

Baán Kálmán közli: A bozóki Bozóky család története. 1–2.
=1943/3. 51–59., 2 t.; /4. 75–87., 2 t.

     Braller község
B. Boér Géza közli: Határmegállapítás 1307-ben.
=1939/3. 73–75.

     Brassai család
Szappanos Sándor közli: A kecskeméti Szappanos család.
=1941/2. 39–42., 1 t.

     Brcic család, gornje-seloi
Gornje-Seloi Brcic Mihály közli: A Gornje-Seloi Brcic család története.
=1943/9. 208–213., 3 t.

     brebiri grófok
Petrichevich Horváth Emil: A brebiri grófok.
=1938/8–9. 190–203., 6 t.

     Brogyáni család, brogyáni és pusztakovácsi
Horánszky Pál közli: A Brogyáni és Viszocsáni - illetve a Brogyáni és Pusztakovácsi Brogyáni család.
=1937/4. 86., 1 t.; (/7–8. 170. /F/).

     Brogyáni család, brogyáni és viszocsáni
Horánszky Pál közli: A Brogyáni és Viszocsáni - illetve a Brogyáni és Pusztakovácsi Brogyáni család.
=1937/4. 86., 1 t.; (/7–8. 170. /F/).

     Brón család
Brón család.
=1943/6. 146. /K/.

     Bulyi család, jékei
Baán Kálmán közli: Oklevél Regesták a bulyi és jékei Jékey család történetéhez.
=1936/10. 23–31.

     Bulyi Jékey család
Baán Kálmán: Bulyi Jékey Ferencz nagyszőllősi királyi harmincados.
=1936/1. 1–8., 1 t.

     Burián család, dedinai
Burián és Mezey család.
=1937/9–10. 205. /K/; 1938/1. 27–28. /F/.

     Burián család, sissói és funcsini
Burián család.
=1938/4–5. 135. /K/; 1940/3. 72. /K/; /4. 96. /F/.

     Búzát-Hahold nemzetség
Czakó Károly közli: Az alsólindvai Bánffy család. 1–3.
=1940/2. 25–30., 2 t.; /3. 57–59., 1 t.; /4. 83–89., 2. t.; (Hozzászólás: Filkorn Pál: /6. 144. /F/.)

     Buzgó család
A Buzgó család címerfényképe.
=1943/12. 270. u.

     Bükkzsérc
Baán Kálmán: Adatok Bükkzsérc magyarságáról.
=1941/9. 193–203., 10 t., 14 f.

     Bychak család, csikfalvi
kadicsfalvi Török Pál közli: Középkori magyar nemes családok Erdélyben. 1–7.
=1942/7. 158–163., 1 t.; /8. 177–179., 1 t.; /9. 205–208., 1 t.; /10. 237–240., 1 t.; /11. 241–254., 1 t.; 1943/2. 44–49., 1 t.; /5. 102–111., 1 t.

     Cassiodorus-idézet
[Cassiodorus-idézet.]
=1938/6–7. 167.

     Chianaky család
A Chianaky család címerfényképe.
=1943/11. 257. e.

     Chyre család, álmosdi
B. Boér Géza közli: Leszármazási táblázat a Cseffei perrel kapcsolatban [1780]. A Mikes per [1806].
=1941/7. 164–165., 2 t.

     Cilleiek
Baán Kálmán ism.: Fára József: Muraköz történetének rövid foglalata.
=1943/8. 191.

     címerek
Pataky Károly gyűjteménye: Erdélyi címerek és címerpecsétek névsora. 1–11.
=1936/3. 22–23.; /4–5. 26–27.; /6–7. 25–26.; /8–9. 25.; /10. 36.; l937/1. 27–28.; /2–3. 52–53.; /4. 73–74.; /5–6. 121–122.; /9–10. 198.; 1938/2–3. 67–68.

Reszegi Lajos: Honnan ered a Hunyadiak hollós címere? 1–2.
=1937/2–3. 29–33.; /5–6. 94–101.

Nyáry Pál: A cimerekről.
=1937/4. 76–79.

Molnár József közli: Régi tiszántuli családokról. [Maghi, Lente, Nyakas, szentmiklósi Csorvássy, Osváth, szalontai Takács, berekszászi Borbély, Sebestyén és Magyar család oklevelei és címerei.]
=1938/6–7. 150–154.

A nagyszombati Horváth (Horváth de Tyrnava) család címeréről.
=1940/3. 72. /K/.

A Precsinszky család címeréről.
=1940/3. 72. /K/; /4. 96. /F/.

A Zalusky család címeréről.
=1940/3. 72 /K/; /4. 96. /F/.

Czupy család címere.
=1941/3. 72. /K/; /4. 96. /F/.

Péter család címere.
=1941/8. 192. /K/; /12. 287. /F/.

Molnár József közli: Vásárosnaményi Eötvös Miklósné halála, 1764. [A címer és a síremlék leírása.]
=1941/9. 216. /V/

[Csáky Béla] Heraldikus: Jegyzetek egy címerkiállításról.
=1942/8. 191–192.

Baán Kálmán közli: A kisudvarnoki Marcell nemzetség fő okmányai. Összeáll.: kisudvarnoki Marcell Ágoston.
=1943/3. 73–74.

Várday család címere.
=1943/3. 74. ubb. /K/; /4. 98. ubb. /F/.

Sydó család címere és előnevei.
=1943/3. 74. ubb. /K/; /4. 98. ubb. /F/.

B. K. ism.: Tompos Ernő: Címeres pecsétek, különös tekintettel a polgári címerekre.
=1943/6. 145.

Királyi (nemes Král) család címere.
=1943/10. 242. /K/.

simaházi Károlyi család címere.
=1943/10. 242. /K/.

Nyáry Pál közli: Zerge vagy vadkecske van-e a Kubinyi címerben?
=1943/12. 273.

Sárkándy (Zákándy) család címere.
=1943/12. 290. /K/.

Nyáry Pál: Zöld szín a magyar heraldikában.
=1944/1. 10–15.

Nyáry Pál közli: Egy középkori Szmrecsányi címer és sisakdísze.
=1944/4. 81–82., 1 cf.

     címereslevelek
Klein Gáspár: A Borsod-Miskolci Múzeum címeres nemeslevelei. 1–2.
=1936/3. 10–12.; /4–5. 10–13., 1 t.

Reszegi Lajos közli: Bihar vármegye levéltárának eredeti címeres nemeslevelei. 1–3.
=1936/6–7. 1–5.; /8–9. 5–9.; 1937/1. 22–24.

Baán Kálmán ism.: Áldássy Antal összeáll.: A Magyar Nemzeti Múzeum Könyvtárának Címjegyzéke. II. Cimereslevelek. 3. köt. Sajtó alá rend.: Czobor Alfréd.
=1937/5–6. 125–126.

Bilkey Gorzó Bertalan közli: Hamisított, javított és kétséges cimeres nemes-levelek. 1–11.
=1937/9–10. 199–200.; 1938/1. 26–27.; /2–3. 65–66.; /4–5. 131–132.; /8–9. 218–219.; 1939/1. 31–32.; /2. 66–67.; /3. 105.; /4. 139.; /7–8. 228–229.; 1940/2. 44–45.

B. K. ism.: Leírta Áldásy Antal: A Magyar Nemzeti Múzeum Könyvtárának Címjegyzéke. II. Címereslevelek. IV. köt. Sajtó alá rend.: Czobor Alfréd.
=1938/8–9. 223.

B. K. ism.: Ovidius, Faust: Supis erbovych listin zemianskych. [167 címereslevél.]
=1939/2. 70–71.

Dr. L. G. ism.: Leírta Áldásy Antal: A Magyar Nemzeti Múzeum Könyvtárának Címjegyzéke. II. Címereslevelek. V. köt. Sajtó alá rend.: Czobor Alfréd.
=1939/5–6. 179–180.

Dr. L. G. ism.: Leírta Áldássy Antal: A Magyar Nemzeti Múzeum Címereslevelei. VI. köt. 1771–1800. Sajtó alá rend.: Czobor Alfréd.
=1940/8. 190–191.

Ethey Gyula közli: Nyitra vármegyében kihirdetett címeres levelek jegyzéke 1607–1641. 1–6.
=1940/9. 215–216.; /11. 263–264.; /12. 283–285.; 1941/1. 21–23.; /2. 47–48.; /3. 71.

Bóna József közli: A nemes Bóna család 1598 évi címeres nemeslevele.
=1942/5. 101–102.

Iványi Béla közli: Címeres levelek a keszthelyi és körmendi hercegi levéltárakban. 1–5.
=1942/9. 193–196., 4 f.; /10. 235–237., 3 f.; /11. 254–257., 4 f.; /12. 272–274., 4 f.; 1943/1. 7–12., 4 f.

B. K.: Heraldika. A Bozo család címereslevele.
=1943/2. 50., 1 f. a 48. és 49. között.

B. K.: A Mészáros család címereslevele.
=1943/3. 73. 1 cf.

[Baán Kálmán]: A Szentgyörgyi család címereslevele, 1548.
=1943/4. 96., 1 f.

B. K.: A Kachitth család címereslevele.
=1943/5. 122., 1 cf.

B. K.: A korláti Dienes család címereslevele.
=1943/5. 122., 1 cf.

Lengyel Alfréd közli: Címeres nemeslevelek Győr és Moson vármegye levéltárában. 1–8.
=1943/9. 200–205., 4 cf.; /10. 230–231., 4 cf.; /11. 255–257., 4 cf.; /12. 270–272., 4 cf.; 1944/1. 8–10., 4 cf.; /2. 40–42., 4 cf.; /3. 64–66., 4 cf.; /4. 90–91., 4 cf.

     címerfényképek
A razinyakereszturi Bocskay család címerfényképe.
=1942/9. 194. u.

A Gersei Pető család címerfényképe.
=1942/9. 194. u.

Az ákosházi Sárkány család címerfényképe.
=1942/9. 195. e.

A telekesi Török család címerfényképe.
=1942/9. 195. e.

A Lengenicht család címerfényképe.
=1942/10. 235. e.

A Matusek család címerfényképe.
=1942/10. 235. e.

A Gersei Pető család címerfényképe.
=1942/10. 236. u.

A kaszaházi alias andráshidai Joó család címerfényképe.
=1942/11. 254. u.

Az Illésházy család címerfényképe.
=1942/11. 254. u.

A Horváth alias Ztepan család címerfényképe.
=1942/11. 255. e.

A Kis Csémi Rottkowich család címerfényképe.
=1942/11. 255. e.

A Teöreös család címerfényképe.
=1942/12. 272. u.

A Schamberger család címerfényképe.
=1942/12. 272. u.

A báró Pinnyey család címerfényképe.
=1942/12. 272. u.

A herceg Batthyány család címerfényképe.
=1942/12. 272. u.

A herceg Batthyány-Strattman család címerfényképe.
=1943/1. 8. u.

A Rein család címerfényképe.
=1943/1. 9. e.

A diedeni Dietrich család 2 címerfényképe.
=1943/1. 9. e.

A nagybányai Bozó család címerfényképe.
=1943/2. 48. u.

A Mészáros család címerfényképe.
=1943/3. 73. e.

A Szentgyörgyi család címerfényképe.
=1943/4. 96. u.

A Kachitth család címerfényképe.
=1943/5. 122. u.

A korláti Dienes család címerfényképe.
=1943/5. 122. u.

A Syweczi Sapharych család címerfényképe.
=1943/9. 202. u.

A nagyszántói Ányos család címerfényképe.
=1943/9. 202. u.

A Warthussobycz család címerfényképe.
=1943/9. 203. e.

A Terczak család címerfényképe.
=1943/9. 203. e.

A nemesszeghi Makó család címerfényképe.
=1943/10. 230. u.

A valazuthi Zylvási család címerfényképe.
=1943/10. 230. u.

A nemeskereki Thott alias Borbély család címerfényképe.
=1943/10. 231. e.

A besenyei Kardos család címerfényképe.
=1943/10. 231. e.

A letenyei Feier család címerfényképe.
=1943/11. 256. u.

A Schallie család címerfényképe.
=1943/11. 256. u.

A Chianaky család címerfényképe.
=1943/11. 257. e.

A Skall család címerfényképe.
=1943/11. 257. e.

A Buzgó család címerfényképe.
=1943/12. 270. u.

A Márffy család címerfényképe.
=1943/12. 270. u.

A Pohárdi alias Horváth család címerfényképe.
=1943/12. 271. e.

A Berdóczy család címerfényképe.
=1943/12. 271. e.

A Barachkay család címerfényképe.
=1944/1. 8. u.

A Baaznik család címerfényképe.
=1944/1. 8. u.

A Szőnyi alias Bogyay család címerfényképe.
=1944/1. 9. e.

A Spetkius család címerfényképe.
=1944/1. 9. e.

A Richter család címerfényképe.
=1944/2. 40. u.

Az Olasz család címerfényképe.
=1944/2. 40. u.

A Fischer család címerfényképe.
=1944/2. 41. e.

A Szabady de Eadem alias Lönchey család címerfényképe.
=1944/2. 41. e.

A Svaidl család címerfényképe.
=1944/3. 64. u.

A Nagy család címerfényképe.
=1944/3. 64. u.

A Lauterpach alias Tisztapataky család címerfényképe.
=1944/3. 65. e.

A Szekeres család címerfényképe.
=1944/3. 65. e.

A Szmrecsáni Szmrecsányi család címerfényképe.
=1944/4. 82. u.

A Merklin család címerfényképe.
=1944/4. 90. u.

Az Árossy család címerfényképe.
=1944/4. 90. u.

A Herpfer család címerfényképe.
=1944/4. 91. e.

A Balogh alias Szücs család címerfényképe.
=1944/4. 91. e.

     címerfestés
Címerfestés.
=1936/1. 24. /F/.

[Csáky Béla] Heraldikus: Jegyzetek egy címerkiállításról.
=1942/8. 191–192.

     címerigazolás
Baán Kálmán: A címerigazolás.
=1936/6–7. 18–19.

ákosfalvi Szilágyi László: Utmutatás a nemesség, előnév és címer igazolásához.
=1944/2. 25–38.

     címerpecsétek
Baán Kálmán közli: Címeres pecsétek. 1–15.
=1935/l. 18–22.; 1936/1. 20.; /2. 21.; /3. 18.; /4–5. 21–22.; /6–7. 20–22.; /8–9. 22.; /10. 21–22.; 1937/1. 25.; /2–3. 55.; /5–6. 120–121.; /9–10. 201–202.; 1938/2–3. 70.; /4–5. 133–134.; /8–9. 221.

Pataky Károly gyűjteménye: Erdélyi címerek és címerpecsétek névsora. 1–11.
=1936/3. 22–23.; /4–5. 26–27.; /6–7. 25–26.; /8–9. 25.; /10. 36.; l937/1. 27–28.; /2–3. 52–53.; /4. 73–74.; /5–6. 121–122.; /9–10. 198.; 1938/2–3. 67–68.

Iványi Béla közli: Címeres és egyéb pecsétek a keszthelyi hercegi levéltár tolnai részében. 1–7.
=1943/4. 97–98.; /6. 138–143.; /7. 161–167.; /8. 188–190.; /9. 217–218.; /11. 264.; /12. 283–288.

B. K. ism.: Tompos Ernő: Címeres pecsétek, különös tekintettel a polgári címerekre.
=1943/6. 145.

     címerrajzok
Az Erdeős család címerrajza.
=1940/11. 241.

A dálnoki Árkosy család címerrajza.
=1941/2. 39.

A Kármán család címerrajza.
=1941/4. 89.

Az ábránfalvi Ugron család címerrajza.
=1942/2. 34.

A Kölcsey család címerrajza.
=1942/2. 35.

A jákói Szabó család címerrajza.
=1942/2. 38.

A kápolnásnyéki Balassa család címerrajza.
=1942/3. 49.

A tusnádi Pálffy család címerrajza.
=1942/5. 97.

Az Érdy család címerrajza.
=1942/6. 121.

A sepsiszengyörgyi és kilyéni Czakó család címerrajza.
=1942/7. 145.

A Bessenyei család címerrajza.
=1942/7. 157.

A Földesi Nagy család címerrajza.
=1942/9. 196.

A pákéi Pákey (másként Tamás) család címerrajza.
=1943/6. 130.

A szentgyörgyvölgyi és domjánszegi Domján család 2 címerrajza.
=1943/8. 181.

     Comáromy család, kóji
Kóji Comáromy család.
=1937/4. 85. /K/; /5–6. 124. /F/.

     Crouy-Chanel Ágoston, herceg
Nyáry Pál: Egy magyar trónkövetelő és ősei. [Crouy-Chanel Ágoston herceg Árpád-házi leszármazása.]
=1941/11. 241–248., 1 t.

     Csaba család
Baán Kálmán közli: A Csaba család. (Egy régi magyar polgárcsalád története.)
=1941/8. 169–178., 1 t.

     Csák nemzetség
Baán Kálmán ism.: Maksay Ferenc: A középkori Szatmár megye.
=1940/12. 285–286.

     Csákányi család
Csákányi család.
=1944/3. 71. /K/.

     Csáky család, gróf
Reviczky Amandné gróf Csáky Henrika.
=1943/10. 242. /K/; 1944/1. 24. /F/.

     Csáky család, kőrösszeghi és adorjáni, gróf
Csáky család.
=1937/5–6. 124. /K/; /7–8. 169–170. /F/.

     Csáky család, ujfalvi
Csáky család.
=1937/5–6. 124. /K/; /7–8. 169–170. /F/.

     családi levéltár
Cserjési Károly közli: Köveskási levelesláda. 1–4.
=1938/1. 7–10.; /2–3. 58–61.; /4–5. 123–128.; /5–6. 166–167.

Kászon-Jakabfalvi László László: Néhány szó a családi levéltárról.
=1938/1. 18–20.

     családi napló
Baán Kálmán ism.: Petrichevich Horváth Emil: A Petrichevich család naplói.
=1941/5. 119–120.

     családkönyv
G. Vargha Zoltán közli: Dancsházi Nagy Benedek családkönyve.
=1940/6. 127–131.

Baán Kálmán ism.: Kempelen Béla: Családkönyv I. Nemes családok. Polgár családok.
=1940/8. 190.

     családnevek
Baán Kálmán: Néhány szó a magyar családnevekről.
=1936/1. 8–12.

     családtörténet
Baán Kálmán: A családtörténet jelentősége.
=1935/1. 3–5.

Baán Kálmán: Családtörténet és nemzeti öntudat.
=1938/4–5. 73–76.

Baán Kálmán: Őskutatás és fajismeret.
=1939/1. 1–15., 4 t.

Baán Kálmán: „Az ősök üdvözölnek”.
=1940/1. 1–3.

Baán Kálmán: Magyar halál ellen való orvosság.
=1941/4. 73–76.

     Csallóköz
Baán Kálmán ism.: Bartal Aurél: A csallóközi Karcsák és a Karcsaiak a középkorban.
=1942/7. 166–168. (Helyesbítés: /8. 192. /F/.)

Baán Kálmán közli: A kisudvarnoki Marcell nemzetség fő okmányai. Összeáll.: kisudvarnoki Marcell Ágoston.
=1943/3. 73–74.

     Csanády István
Csanády István és Pető Mária házassága.
=1942/12. 285. /K/.

     Csanálossy család
Csanálossy család.
=1940/4. 96. /K/; /6. 144. ubb. /F/.

     Császár család, tyukodi
Klein Gáspár: A tyukodi Császár család.
=1936/6–7. 6–11., 4 t.

     Cseffei család, tötöri és navaji
B. Boér Géza közli: Leszármazási táblázat a Cseffei perrel kapcsolatban [1780]. A Mikes per [1806].
=1941/7. 164–165., 2 t.

     Cseh család, cabaji
Rédeky István közli: A Cabaji Cseh család.
=1940/6. 121–127., 1 t.

     Cseke család
Cseke család.
=1944/3. 71. /K/.

     Cseley család
Cseley család.
=1943/3. 74. ubb. /K/; /4. 98. ubb. /F/.

     Csenger
Molnár József közli: Adalékok az urai Uray család csengeri ágának kapcsolataihoz. 1–5.
=1941/10. 232–240., 1 t.; /11. 253–258., 1 t.; /12. 277–283., 1 t.; 1942/1. 21–24., 1 t.; /2. 44–47., 1 t.

Molnár József közli: A csengeri Bélteki-családról.
=1944/4. 92–94., 1 t.

     Csengerújfalu
Molnár József közli: A Csengerújfaluból származó egyik Osváth családról.
=1939/4. 107–115., 5 t.

     Csenkey család
Csenkey család.
=1942/12. 286. /K/; 1943/1. 24. /F/.

     Cserjési Károly
Gyászhír. Cserjési Károly (1873–1941).
=1941/5. 118.

     Csernyus Antal, keőkeszi
Csernyus Antal.
=1941/12. 286. /K/; 1942/2. 48. ubb. /F/.

     Csík szék
Kászon-Jakabfalvi László László közli: Kivonatok a Csik-Gyergyó és Kászon székely székek 1643–1681 és 1702. évi nemesi összeírásaiból.
=1936/1. 21–23.

Kászonjakabfalvi László László közli: Nemesség igazolási tanúvallomások Csík-Székből.
=1936/2. 14–20.

Kerekes László ism.: Csikszentsimoni Endes Miklós: Csík-Gyergyó-Kászon-székek (Csík megye) földjének és népének története 1918-ig.
=1938/1. 29–30.

     Csillom család, szikszói
Csillom család.
=1941/3. 72. /K/; /4. 96. /F/; /6. 144. /F/; 1942/2. 48. /K/.

     Csóka család
Csóka család.
=1940/10. 240. /K/; /11. 264. /F/.

     Csoltay család
Klein Gáspár: A Csoltay család.
=1936/10. 7–11., 2 t.

     Csoma Sándor, kőrösi
ákosfalvi Szilágyi László: A székelyföldi Csoma családok és kőrösi Csoma Sándor származása.
=1943/11. 258–263.

     Csorvássy család, szentmikósi
Molnár József közli: Régi tiszántuli családokról. [Maghi, Lente, Nyakas, szentmiklósi Csorvássy, Osváth, szalontai Takács, berekszászi Borbély, Sebestyén és Magyar család oklevelei és címerei.]
=1938/6–7. 150–154.

     Csorvásy (Szabó) Zsófia
Malomsoki József és Csorvásy (Szabó) Zsófia házassága.
=1942/12. 285. /K/.

     Csorvásy-Szabó család
Csorvásy-Szabó család.
=1943/3. 74. ubb. /K/.

     Csulaiak
kadicsfalvi Török Pál közli: Középkori magyar nemes családok Erdélyben. 1–7.
=1942/7. 158–163., 1 t.; /8. 177–179., 1 t.; /9. 205–208., 1 t.; /10. 237–240., 1 t.; /11. 241–254., 1 t.; 1943/2. 44–49., 1 t.; /5. 102–111., 1 t.

     Csupy család, csupi
Czupy család címere.
=1941/3. 72. /K/; /4. 96. /F/.

     Czakó család, sepsiszentgyörgyi és kilyéni
Czakó Károly írta és összeáll.: A sepsiszentgyörgyi és kilyéni Czakó család. 1–3.
=1942/7. 145–153., 2 t., 1 cr.; /8. 180–186., 3 t.; /9. 208–213., 18 t.

     Czédly család
Czédly család.
=1941/3. 72. /K/.

     Czegei Vass György
Petrichevich Horváth Emil közli: Régi magyar végrendeletek. 1–8.
=Bevezető. 1943/5. 99.; Fráthay Gergely, 1572. /5. 100–102.; Brebiri Melith György, 1572–73. /6. 136–137.; Brebiri Melith Györgyné Sálfy Anna, 1574. /7. 159–160.; Melith Pál, 1582. /7. 160–161.; Czegei Vass György, 1585. /8. 186–188.; Vitéz Miklós, magyarbikali, 1594. /10. 240–241.; Bogáthy Menyhért, 1606. /12. 281–283.; Frátai János, 1598. 1944/1. 17–18.; Wesselényi Gáspár, 1602. /1. 18–20.; Kozárvári Gergely, 1603. /1. 20–21.; Karkai Veres Dávid, 1607. /4. 95–96.

     Czegey Vass család
B. K.: Genealógiai adatok. [Barcsay, Bogáthy, Ébeni és Czegey Vass családok.]
=1936/1. 13–17.

     Czobor család, czoborszentmihályi, báró
Baán Kálmán közli: A Czobor család fegyverei és könyvei.
=1941/12. 265–268.

     Czuczy Katalin, felsőszilvágyi
medgyesi Somogyi József keresztlevele és házassága felsőszilvágyi Czuczy Katalinnal.
=1943/12. 290. /K/.

     Czupy család
Czupy család címere.
=1941/3. 72. /K/; /4. 96. /F/.

     D’Annunzio-idézet
[D’Annunzio-idézet.]
=1940/2. 28.

     Dancsházi Nagy Benedek
G. Vargha Zoltán közli: Dancsházi Nagy Benedek családkönyve.
=1940/6. 127–131.

     Daróczy család, nánási
Molnár József közli: Néhány tiszántúli nemes családról. 1–2.
=1941/3. 65–66.; /4. 90–91.

     Daróczy Zoltán, királydaróczi
Gyászhír. királydaróczi Daróczy Zoltán (1872–1944).
=1944/3. 72.

     Debrecen
Reszegi Lajos ism.: Nagybákay (Richl) Antal: Simonffy Sámuel, a debreceni nemes kalmár társaság kiváló tagja, debreceni főbíró élete, munkássága, családja és kora (1754–1821).
=1936/8–9. 27–28.

Penyigey M. Dénes közli: Szabad és Királyi Debreczen Várossában lakó Nemesek Nevei betü rendben. 1840-ben öszve írta: Szentgyörgyi Elek. 1–2.
=1941/11. 260–262.; /12. 283–286.

     Debretzeni Mária
Molnár József közli: Vásárosnaményi Eötvös Miklósné halála, 1764. [A címer és a síremlék leírása.]
=1941/9. 216. /V/

     Décsi Borbély család
Décsi Borbély család.
=1943/7. 169. /K/; /8. 194. /F/.

     Décsy Borbély család
Décsy család.
=1940/4. 96. /K/; /6. 144. ubb. /F/.

     Décsy család
Décsy család.
=1940/4. 96. /K/; /6. 144. ubb. /F/.

     Demeter család, szemerjai
Demeter család.
=1942/3. 71–72. /K/.

     Dengheleghy család
Bíró alias Dengheleghy család.
=1940/3. 72. /K/.

     Derencsényi György
Sarlay Soma: Derencsényi György végrendelete. [1521.]
=1942/8. 186–188., 1 t.

     Dersffy család, zerdahelyi
Nyáry Pál közli: Jákóffy Ferenc [és felesége Dersffy Judit] hagyatéka. [1640.]
=1941/9 203–209.

     Désány család
Molnár József közli: Néhány tiszántúli nemes családról. 1–2.
=1941/3. 65–66.; /4. 90–91.

     Dési család
Dési család.
=1941/3. 72. /K/.

     Dévay család, báró
Kerekesházy József közli: Báró Dévay Pál altábornagy családja. (Különös tekintettel leányági leszármazottaira.)
=1938/1. 14–17., 2 t.

     Dienes család, korláti
B. K.: A korláti Dienes család címereslevele.
=1943/5. 122., 1 cf.

Baán Kálmán közli: A korláti Dienes-család.
=1944/1. 2–8., 2 t.

     Dienes család, nemesnépfalvi
Dienes nemesnépfalvi család.
=1936/1. 24. /K/; /2. 24. /F/.

     Dietrich család, diedeni
A diedeni Dietrich család 2 címerfényképe.
=1943/1. 9. e.

     Dinnyés alias Sáska család
Baán Kálmán ism.: Dinnyés Sáska Sándor: A Sáska család története.
=1942/4. 95.

     díszruha
szeökeffalvi Szent-Miklósy László közli: Küküllő megye múltjából. (Tisztújítás 1790-ben. A megye nemes rendjének díszruhája.)
=1939/4. 132–134.

     Dobos család
Dobos család.
=1939/7–8. 233. /K/; 1940/1. 24. /F/.

Dobos család.
=1944/2. 45. /K/.

     Dobsa család
Dobsa család.
=1938/4–5. 135. /K/; /6–7. 184. /F/; 1940/1. 24. /F/.

     Dominits család
Dominits család.
=1938/1. 27. /K/.

     Domján család, szentgyörgyvölgyi és domjánszegi
Baán Kálmán közli: A szentgyörgyvölgyi és domjánszegi Domján család története. 1–3.
=1943/6. 123–130., 3 t.; /7. 147–154., 2 t.; /8. 174–181., 3 t., 2 cr.

     Dorogffy család
Nyáry Pál: Jánosi földesuraságok. 1–2.
=1940/7. 149–154.; /8. 176–177.; (Hozzászólás: 1942/2. 48. /F/).

     Dömötör Katalin
Malomsoki János és Dömötör Katalin házassága.
=1942/12. 285. /K/.

     Draskovich család
Raduchi és Széplaki báró Petrichevich Horváth Emil: Fráter György leszármazása.
=1941/10. 223–231., 2 t.

     Draskovich család, trakostyáni, gróf
Nyáry Pál közli: Draskovich György biboros ingóságai.
=1941/8. 185–186.

     Dunapataj
Taba István: Adatok egy régi magyar község történetéhez. Dunapataj.
=1939/5–6. 159–164.

     Dzsembovszki család
Dzsembovszki család.
=1941/12. 286. /K/.

     Ébeni család
B. K.: Genealógiai adatok. [Barcsay, Bogáthy, Ébeni és Czegey Vass családok.]
=1936/1. 13–17.

     Ecsedi család
Ecsedi család.
=1943/1. 23. /K/.

     Ecsedi család, lapugyi vagy borkereki
Ecsedi család.
=1943/3. 74. ubb. /K/.

     Edward, VIII., angol király
B. Boér Géza közli: Az angol király erdélyi ősei. [Edward, VIII., angol király.]
=1936/8–9. 12., (Helyreigazítás: /10. 32. /F/.)

     Egrestő
Szeökeffalvi Szent-Miklósy László közli: Egrestői anyakönyvek. 1–5.
=1941/6. 142–144., 4 t.; /7. 166–168., 8 t.; /8. 186–189., 7 t.; /9. 214–215., 5 t.; /11. 262–263., 5 t.

     egyezséglevelek
Cserjési Károly közli: Köveskál és Kővágóőrs nemes és agilis urai. [Egyezséglevelek 1784, 1807.]
=1939/2. 51–53.

     egyházi nemesek
Ethey Gyula: A Verebélyi Érseki Nemesi Szék. 1–16.
=1941/5. 97–107.; /6. 127–132.; /7. 156–160.; /8. 178–185.; /9. 209–214.; /10. 240. és ubb.; /11. 258–260.; /12. 272–276., 4 pr.; 1942/1. 18–21.; /2. 40–44.; /3. 69–71.; /4. 92–95.; /5. 114–117.; /6. 139–144.; /7. 166.; /8. 188–191.

     egytelkes nemesek
B. K. közli: Veszprém megyei egytelkes nemesek, taxások, fegyveresek és szabadosok 1603. évi összeírásának töredéke.
=1936/3. 15–16.

Baán Kálmán közli: Baranya vármegye egytelkes nemeseinek 1542. évi összeírása. 1–2.
=1936/6–7. 14–17.; /8–9. 13–18.

Baán Kálmán közli: Veszprém vármegye egytelkes nemeseinek 1549. évi összeírása.
=1937/1. 10–12.

Baán Kálmán közli: Vas vármegye 1554. évi nemesi összeírása. (Birtokos és egytelkes nemesek.) 1–6.
=1940/5. 97–104.; /6. 140–142.; /7. 163–168.; /8. 185–190.; /9. 211–215.; /10. 237–240.

     Einczinger család
[Baán Kálmán ism.]: Einczinger Ferenc: Az Einczinger-család története.
=1935/1. 24.

     Ékárt család
Ékárt család.
=1941/12. 286. /K/.

     Elek család és nemzetség
Kallos Lajos: Három borsodi nemes család [Holló, Elek és Kisbenedek család].
=1937/4. 74–76.

     életkori adatok
V. B. közli: Életkori adatok a XV. és XVI. századból.
=1936/1. 19.

V. B. közli: Életkori adatok a XVII-ik századból. 1–3.
=1936/2. 23.; /3. 16–17.; /4-5. 18–20.

B. K.: Születési időpontok megállapítása a XV. és XVI. századból.
=1942/6. 130–131.

     előnév-igazolás
ákosfalvi Szilágyi László: Utmutatás a nemesség, előnév és címer igazolásához.
=1944/2. 25–38.

     emlékmű
Mátyás királynak a bautzeni emlékművön látható mellszobráról 2 fénykép.
=1941/2. 26. u.

     Eőry család
Baán Kálmán közli: Az agilisekről.
=1942/8. 169–177., 3 t.

     Eötvös család, vásárosnaményi
Molnár József közli: Vásárosnaményi Eötvös Miklósné halála, 1764. [A címer és a síremlék leírása.]
=1941/9. 216. /V/

     Érd nemzetség
Baán Kálmán közli: Az Érdy család.
=1942/6. 121–125., 1 t., 1 cr.

     Erdély
Pataky Károly gyűjteménye: Erdélyi címerek és címerpecsétek névsora. 1–11.
=1936/3. 22–23.; /4–5. 26–27.; /6–7. 25–26.; /8–9. 25.; /10. 36.; l937/1. 27–28.; /2–3. 52–53.; /4. 73–74.; /5–6. 121–122.; /9–10. 198.; 1938/2–3. 67–68.

Raduchi és Széplaki Petrichevich Horváth Emil: Rendiség a régi Erdélyben.
=1944/3. 49–55.

     Erdélyi család
Igmándy Zoltán közli: Egy hajdunánási juhász-család leszármazása.
=1942/12. 280–285., 1 t.

     Erdélyi család, menasági
Erdélyi család.
=1943/8. 192. /K/; /9. 218. /F/.

     Erdeős család
Baán Kálmán közli: A nemes Erdeős család.
=1940/11. 241–248., 1 t., 1 cr.

     erdő
G. Vargha Zoltán: Adatok Takácsi község történetéhez. (Különös tekintettel a Gárdony-szerecsenyi erdőség közbirtokosságára.)
=1942/2. 25–34., 6 t.

     Erdődy család, besenyődi
Erdődy család.
=1938/2–3. 68. /K/; /4–5. 136. /F/.

     Erdődy család, gróf
gróf Erdődy Sándorné Trautmansdorf grófnő.
=1943/10. 242. /K/; 1944/1. 24. /F/.

gróf Erdődy Lajosné Stubenberg grófnő.
=1943/10. 242. /K/; 1944/1. 24. /F/.

     Erdődy család, lellei
Erdődy család.
=1938/2–3. 68. /K/; /4–5. 136. /F/.

     Érdy család
Baán Kálmán közli: Az Érdy család.
=1942/6. 121–125., 1 t., 1 cr.

     érseki szék
Ethey Gyula: A Verebélyi Érseki Nemesi Szék. 1–16.
=1941/5. 97–107.; /6. 127–132.; /7. 156–160.; /8. 178–185.; /9. 209–214.; /10. 240. és ubb.; /11. 258–260.; /12. 272–276., 4 pr.; 1942/1. 18–21.; /2. 40–44.; /3. 69–71.; /4. 92–95.; /5. 114–117.; /6. 139–144.; /7. 166.; /8. 188–191.

     esküvői ajándék
Sarlay Soma: A bécsi udvar ajándékai a XVI-ik században.
=1942/2. 36–38.

     Esterházy Pál, gróf, nádor
Lengyel Alfréd közli: Eszterházy nádor magyarnyelvű levelei Győr vármegye levéltárában 1711–1713.
=1942/1. 1–8.

     Esztergály család
Esztergály család.
=1937/5–6. 124. /K/; /7–8. 169. /F/; /9–10. 207. /F/.

     Ethuruh nemzetség
Baán Kálmán ism.: Bartal Aurél: A csallóközi Karcsák és a Karcsaiak a középkorban.
=1942/7. 166–168. (Helyesbítés: /8. 192. /F/.)

     étkezés
Nyáry Pál: Régi étkek, régi dinom-dánomok.
=1940/11. 252–261.

     Etsedi család
Etsedi alias Asztalos család.
=1943/6. 145. /K/.

     Etsedi család, kidei
Etsedi család.
=1943/3. 74. ubb. /K/.

     Etsedi család, sövényfalvi
Etsedi család, sövényfalvi.
=1943/6. 145. /K/.

     Etsedi család, szatmárnémeti
Etsedi család, szatmárnémeti.
=1943/6. 145. /K/.

     Etsedy család
Etsedy család.
=1941/12. 286. /K/.

     Fábián család
Klein Gáspár: A szatmármegyei Fábián család címere.
=1940/11. 261–262.

     Fábiánfalusy család
Sarlay Soma: A Fábiánfalusy család.
=1943/3. 68–71., 1 t.

     Fábriczy család
Fábriczy család.
=1940/4. 96. /K/; /5. 120. /F/.

Fábriczy család.
=1943/8. 193. /K/.

     Fadd
Baán Kálmán közli: Bartal Aurél: Fadd monográfiája.
=1941/8. 191–192.

     Farkas család, felszászi
felszászi Farkas család.
=1943/5. 122. ubb. /K/.

     Farnossy György ingóságai
Baán Kálmán közli: Magyar nyelvű okiratok a XVI. századból. [1557, 1595.]
=1939/3. 98–99.

     Fäsi János Henrik
B. Kozmutza Livia ism.: Lengyel Imre: Fäsi János Henrik élete és működése hazánkban. (1801–1807).
=1941/7. 168.

     Fáy család, fái
fái Fáy Aladár közli: Fái Fáy-család. (Igazolt péceli ágazat.)
=1940/5. 108–110., 2 t.

     fegyveresek
B. K. közli: Veszprém megyei egytelkes nemesek, taxások, fegyveresek és szabadosok 1603. évi összeírásának töredéke.
=1936/3. 15–16.

     Feier család, letenyei
A letenyei Feier család címerfényképe.
=1943/11. 256. u.

     Fejér család
Tompos Ernő közli: Adatok a nemes Fejér család történetéhez.
=1943/7. 154–155., 1 t.

     Fejér család, kemecsei
Fejér család.
=1943/4. 98. /K/; /5. 122. ubb. /F/.

     Fejér család, kövendi
szeökeffalvi Szent-Miklósy László közli: Adatok a kövendi Fejér család történetéhez.
=1939/7–8. 222–226., 2 t.

     Fejér vármegye
[Baán Kálmán ism.]: Schneider Miklós: Fejérmegyei nemes családok. I.
=1935/1. 24.

Baán Kálmán közli: Középkori fejérvármegyei bessenyő családok ujabbkori nyomai.
=1937/7–8. 127–133.

B. K. ism.: Pfeiffer Károly összeáll.: Fejér vármegye 1848. évi zsidóösszeírása.
=1940/8. 191–192.

Halász Géza ism.: Fejér vármegye alispánjának jelentése 1941. évről.
=1942/4. 96.

     Felsőszemeréd
Nyáry Pál: Jobbágysors. [XVIII. század.]
=1937/5–6. 103–106.

     fényképek
Mátyás királynak a bautzeni emlékművön látható mellszobráról 2 fénykép.
=1941/2. 26. u.

Bükkzsérc genetikai tábláihoz 14 fénykép.
=1941/9. 202. u.

     Ferenc József I., magyar király
Sokhegyi Béla ism.: Gerő József: A Királyi Könyvek. Az I. Ferenc József és IV. Károly király által 1867–1919. adományozott nemességek, főnemességek, előnevek és címerek jegyzéke.
=1940/12. 288.

     Ferenczi család, medeséri
Ferenczi család.
=1941. 3. 72. /K/.

     Ferenczy család
Zombory Géza közli: A kecskeméti Ferenczy család.
=1941/4. 76–84., 1 t.

     Ferenczy család, patakfalvi
B. Boér Géza közli: Adatok a Patakfalvi Ferenczy családra.
=1937/2–3. 52., 1 t.

     Ferenczyné Haranghy Erzsébet
[Csáky Béla] Heraldikus: Jegyzetek egy címerkiállításról.
=1942/8. 191–192.

     Ferentzy család
Baán Kálmán közli: A Ferentzy-család leszármazása.
=1936/2. 1–2., 2 t.

     Fernolay család
Fernolay család.
=1941/4. 96. /K/.

     Fischer család
A Fischer család címerfényképe.
=1944/2. 41. e.

     Fodor család
Fodor család.
=1938/4–5. 135. /K/; /8–9. 224. /F/.

     Fodor család, borzási és szilágybagosi
Baán Kálmán: A Borzási és Szilágybagosi Fodor család története. 1–2.
=1941/6. 121–127., 3 t.; /7. 151–156.

Filkorn Pál: Lemhényi vagy Naményi? [Kiigazítás: Baán Kálmán: „A Borzási és Szilágybagosi Fodor család története”-hez. Pázmány Péter végrendelete. Pázmány Farkas utódainak leszármazása.]
=1942/5. 118–119., 1 t. (Kiegészítés: /7. 163–165.)

     Fodor család, nánási
Fodor család.
=1942/12. 286. /K/.

     Fodor család, várfalvi
Fodor család.
=1941/12. 286. /K/; 1942/2. 48. ubb. /F/.

     Fodor László, belénessi
B. K. közli: Végrendelet 1598-ból. [Belénessi Fodor László.]
=1940/11. 263.

     Fogaras
B. Boér Géza közli: Fogaras városában lakó nemes és polgár birtokosok 1595-ben.
=1936/10. 15–17.

     Fonyó család
Fonyó család.
=1943/4. 98. ubb. /K/; /5. 122. ubb. /F/.

     Fóris család, szirmai
Fóris szirmai család.
=1936/10. 32. /K/; 1937/1. 26. /F/.

     Forró család, angyalosi
Forró család.
=1941/3. 72. /K/.

     főispánok
Barabás Jenő ism.: tót-lipcsei Fabricius Endre: Nyitra vármegye főispánjai és alispánjai az Árpádok korától.
=1943/6. 144.

     Földesi Nagy család
Baán Kálmán közli: A Földesi Nagy család története és leszármazása.
=1942/9. 196–204., 1 t., 1 cr.

     Frangepán nemzetség
Nyáry Zsigmond: Zrinyi Ilona és az Árpád-ház.
=1943/2. 32–33., 1 t.

     Frátai János
Petrichevich Horváth Emil közli: Régi magyar végrendeletek. 1–8.
=Bevezető. 1943/5. 99.; Fráthay Gergely, 1572. /5. 100–102.; Brebiri Melith György, 1572–73. /6. 136–137.; Brebiri Melith Györgyné Sálfy Anna, 1574. /7. 159–160.; Melith Pál, 1582. /7. 160–161.; Czegei Vass György, 1585. /8. 186–188.; Vitéz Miklós, magyarbikali, 1594. /10. 240–241.; Bogáthy Menyhért, 1606. /12. 281–283.; Frátai János, 1598. 1944/1. 17–18.; Wesselényi Gáspár, 1602. /1. 18–20.; Kozárvári Gergely, 1603. /1. 20–21.; Karkai Veres Dávid, 1607. /4. 95–96.

     Fráter György, utjesenich martinusevic
Raduchi és Széplaki báró Petrichevich Horváth Emil: Fráter György leszármazása.
=1941/10. 223–231., 2 t.

     Fráthay Gergely
Petrichevich Horváth Emil közli: Régi magyar végrendeletek. 1–8.
=Bevezető. 1943/5. 99.; Fráthay Gergely, 1572. /5. 100–102.; Brebiri Melith György, 1572–73. /6. 136–137.; Brebiri Melith Györgyné Sálfy Anna, 1574. /7. 159–160.; Melith Pál, 1582. /7. 160–161.; Czegei Vass György, 1585. /8. 186–188.; Vitéz Miklós, magyarbikali, 1594. /10. 240–241.; Bogáthy Menyhért, 1606. /12. 281–283.; Frátai János, 1598. 1944/1. 17–18.; Wesselényi Gáspár, 1602. /1. 18–20.; Kozárvári Gergely, 1603. /1. 20–21.; Karkai Veres Dávid, 1607. /4. 95–96.

     Füzy család
Füzy család.
=1939/2. 68. /K/; /4. 140. /F/.

     Gaál család, gyulai
G. Vargha Zoltán: Balatonboglári kriptalakók.
=1943/7. 168., 2 t.

     Galambos család, pongyeloki
Galambos család.
=1941/11. 264. /K/; /12. 287. /F/.

     Galánthai Bessenyei család
Galánthai Bessenyei család.
=1940/7. 168. /K/; /8. 192., 1 t. /F/.

     Gancs család, gancsházi
gancsházi Gancs család.
=1943/5. 122. ubb. /K/; /6. 146. /F/.

     Garázda család
Petrichevich Horváth Emil: Honnan származtak a Garázdák és a Szilágyiak?
=1938/6–7. 137–140.

     Gárdony-szerecseny
G. Vargha Zoltán: Adatok Takácsi község történetéhez. (Különös tekintettel a Gárdony-szerecsenyi erdőség közbirtokosságára.)
=1942/2. 25–34., 6 t.

     Gaszner család
Gaszner család.
=1940/2. 48. /K/; /3. 72. /F/.

     Gazdag család
Sarlay Soma közli: A Jókay család és rokonsága.
=1942/6. 126–128., 1 t.

     Gazsó család
Gazsó család.
=1937/9–10. 205. /K/.

     Géczy család, garamszegi
Sarlay Soma: A tékozló Géczy Pál.
=1942/12. 276–278., 1 t.

     genealógia
Baán Kálmán: A polgári genealógia kutatási területe és módszere.
=1937/1. 1–4.

     gepidák
Kniezsa István közli: Gepidák voltak-e a székelyek?
=1939/7–8. 181–193.

     Gerdály község
B. Boér Géza közli: Határmegállapítás 1307-ben.
=1939/3. 73–75.

     Gergelaky család
Gergelaky család.
=1940/4. 96. /K/.

     Gersei Pető család
A Gersei Pető család címerfényképe.
=1942/9. 194. u.

     Gersei Pető család, gróf
A Gersei Pető család címerfényképe.
=1942/10. 236. u.

     Ghillány család
Ghillány család.
=1943/1. 23. /K/.

     Ghillány család, lázi és berniczei
Ghillány család.
=1944/3. 71. /K/.

     Golub család
Golub család.
=1944/2. 45. /K/; /3. 71. /F/.

     Gondol család, alacskai
Alacskay Gondol család.
=1940/8. 192. /F/.

     Góris család, paniti
Paniti Góris család.
=1940/4. 96. /K/; /5. 120. /F/.

Góris család.
=1943/8. 193. /K/.

     Gorzó Bertalan, bilkei
Gyászhír. bilkei Gorzó Bertalan. [1863–1939.]
=1940/2. 45.

     Gönczi család
Gönczi család.
=1940/7. 168. /K/.

     Görögh rab Ábrahám
Vay Béla közli: Szegény Görögh rab Ábrahám levele Ibrányi Lászlóhoz. 1640. november 11.
=1936/4–5. 15–16.

     Grefftner család
Grefftner család.
=1941/11. 264. /K/.

     Grynaeus család
G. Vargha Zoltán közli: A Grynaeus család.
=1941/1. 10–14., 1 t. Grynaeus család.
=1941/2. 48., 1 t. /K/; /3. 72. /F/; /4. 96. /F/.

     Gudász család
Gudász család.
=1942/3. 71. /K/.

     Gusich nemzetség
Petrichevich Horváth Emil: A brebiri grófok.
=1938/8–9. 190–203., 6 t.

     Gut-Keled nemzetség
Baán Kálmán ism.: Maksay Ferenc: A középkori Szatmár megye.
=1940/12. 285–286.

Baán Kálmán ism.: Jakó Zsigmond: Bihar megye a török pusztítás előtt.
=1940/12. 286–287.

Baán Kálmán közli: Az Abai Arany család.
=1942/10. 217–234., 2 t., 1 pr.

Kadicsfalvi Török Pál közli: Adatok a Gutkeled nb. Báthori család nemzedékrendjéhez.
=1943/1. 5–6., 1 t.

Várday család címere.
=1943/3. 74. ubb. /K/; /4. 98. ubb. /F/.

     Gvadányi József, gróf, tábornok, költő
Kerekesházy József közli: Hogyan lett magyar Gvadányi családja.
=1939/3. 76–80., 1 t.

     gyászhír
B. K.: Gyászhír. pujoni Pataky Károly (?–1938).
=1938/4–5. 128.

Gyászhír. bilkei Gorzó Bertalan. [1863–1939.]
=1940/2. 45.

Nyáry Pál közli: Wattay Zsuzsanna gyászjelentése. 1808.
=1940/12. 282–283.

Gyászhír. Cserjési Károly (1873–1941).
=1941/5. 118.

Gyászhír. Sokhegyi Béla (1908–1942.)
=1943/2. 50. ubb.

Gyászhír. királydaróczi Daróczy Zoltán (1872–1944).
=1944/3. 72.

     Gyepes család, kisherestyéni
Gyepes család.
=1942/5. 120. /K/.

Gyepes család.
=1944/1. 23. /K/; /2. 46. /F/.

     gyepű
Domahidi Sipos Zsigmond: A Gyepűről.
=1938/2–3. 50–52.

Domahidi Sipos Zsigmond: A sásvári székelyek eredete és elenyészte.
=1939/5–6. 164–169.

     Gyergyó szék
Kászon-Jakabfalvi László László közli: Kivonatok a Csik-Gyergyó és Kászon székely székek 1643–1681 és 1702. évi nemesi összeírásaiból.
=1936/1. 21–23.

Kerekes László ism.: Csikszentsimoni Endes Miklós: Csík-Gyergyó-Kászon-székek (Csík megye) földjének és népének története 1918-ig.
=1938/1. 29–30.

     Gyöngyössi család
Gyöngyössi család.
=1943/10. 242. /K/.

     Győr
B. Kozmutza Livia ism.: Lengyel Alfréd: XVII. századbeli magyarnyelvű levelek, Győr szab. kir. város levéltárában.
=1940/12. 288.

B. Kozmutza Livia ism.: Bedy Vince: A győri székeskáptalan története.
=1941/8. 191.

     Győr és Moson vármegye
Lengyel Alfréd közli: Címeres nemeslevelek Győr és Moson vármegye levéltárában. 1–8.
=1943/9. 200–205., 4 cf.; /10. 230–231., 4 cf.; /11. 255–257., 4 cf.; /12. 270–272., 4 cf.; 1944/1. 8–10., 4 cf.; /2. 40–42., 4 cf.; /3. 64–66., 4 cf.; /4. 90–91., 4 cf.

     Győr nemzetség
Baán Kálmán: A Bicskei utóbb Zerdahelyi család (1274–1526.).
=1937/4. 59–70., 1 t.

Keméndy család (sárosfalvi).
=1943/10. 242. /K/; 1944/1. 24. /F/.

     Győr vármegye
Lengyel Alfréd közli: Eszterházy nádor magyarnyelvű levelei Győr vármegye levéltárában 1711–1713.
=1942/1. 1–8.

Baán Kálmán ism.: Lengyel Alfréd: Győr vármegye nemességvizsgálatai és az 1725. évi invesztigáció.
=1943/6. 144–145.

     Győrffy család
Győrffy család.
=1939/7–8. 233. /K/.

     Györgyi család
Györgyi család.
=1941/12. 286. /K/.

     György, VI., angol király
VI. György angol király leányági leszármazása az Árpádoktól.
=1938/4–5. 135. /F/.

     Györkös család
Zsámboky alias Györkös család.
=1939/4. 140. /K/; /5–6. 176. /F/; 1940/1. 24. /F/.

     Győry család, maryalaki és nádudvari
Győry Lajos közli: A maryalaki és nádudvari Győry-család.
=1940/5. 104–108.

     Gyujtó család, sepsimartonosi
Molnár József közli: Adalékok a sepsimartonosi Gyujtó-család történetéhez.
=1940/12. 271–278., 1 t.

     Gyüre nemzetség
B. K. ism.: Horváth Kálmán: A Prosznyákfalvai és Szentbenedeki Prosznyák-család.
=1943/8. 192.

     Gyürky Franciska, losonczi
Nyáry Pál: Virágszirmok egy magyar Nagyasszony életéből. [Kubinyi Ferencné losonczi Gyürky Franciska.]
=1939/2. 54–56., 1 t.

     Gyürky István, losonczi
Sarlay Soma: Losonczy Gyürky István végrendelete. [1686.]
=1942/3. 58–62., 1 t.

     Habsburg-irodalom
Baán Kálmán ism.: Kertész János: Bibliographie der Habsburg-Literatur 1218–1934.
=1937/5–6. 125.

     hagyaték
Nyáry Pál közli: Draskovich György biboros ingóságai.
=1941/8. 185–186.

Baán Kálmán közli: A Czobor család fegyverei és könyvei.
=1941/12. 265–268.

Nyáry Pál közli: Bajnai Both György hagyatéka.
=1942/5. 103–104.

Baán Kálmán közli: Padányi György udvarbíró leltára az illésházai kastély javairól 1594-ben.
=1942/7. 153–156.

     Hagymássy család
Hagymássy család.
=1942/9. 216. /K/.

     Hahót nemzetség
Baán Kálmán ism.: Fára József: Muraköz történetének rövid foglalata.
=1943/8. 191.

     hajdúk
Sokhegyi Béla közli: Rákóczi György szabadságlevele a Lucz-i hajduk részére. 1642.
=1941/3. 67–69.

     Hajdúnánás
Molnár József közli: Adalékok a kuruc háborúk utáni magyar településtörténethez.
=1942/11. 258–262.

Igmándy Zoltán közli: Egy hajdunánási juhász-család leszármazása.
=1942/12. 280–285., 1 t.

     hajóhad
Baán Kálmán ism.: Miklósy Zoltán: A Magyar Király Tengeri Hajóhada a Középkorban.
=1936/10. 36.

     halálozási adatok
Sarlay Soma közli: Darvas János jegyzőkönyve. [Nógrád és Zólyom vármegyei halálozási adatok 1692–1718.]
=1938/2–3. 55–58.

     Halápy család
Halápy család.
=1938/2–3. 68. /K/; /4–5. 136. /F/.

     Halma család
Halma család.
=1940/5. 119. /K/.

     halotti búcsúztató
szeökeffalvi Szent-Miklósy László közli: Adatok a kissárosi másként pokai Sárosi család történetéhez.
=1939/1. 26–29., 1 t.

Baán Kálmán közli: Két XVII. századbeli genealógiai értekezés a Bárczay családról.
=1943/2. 25–31., 1 t.

Barabás Jenő közli: Genealógiai értekezés 1642-ből.
=1943/8. 171–174.

Baán Kálmán közli: Perlaki Dávid rokonsága. (Halotti búcsúztatója alapján. [1802.])
=1944/2. 38–40., 1 t.

     hamisított nemeslevelek
Bilkey Gorzó Bertalan közli: Hamisított, javított és kétséges cimeres nemes-levelek. 1–11.
=1937/9–10. 199–200.; 1938/1. 26–27.; /2–3. 65–66.; /4–5. 131–132.; /8–9. 218–219.; 1939/1. 31–32.; /2. 66–67.; /3. 105.; /4. 139.; /7–8. 228–229.; 1940/2. 44–45.

     határmegállapítás
B. Boér Géza közli: Határmegállapítás 1307-ben.
=1939/3. 73–75.

     Héder nemzetség
Keméndy család (sárosfalvi).
=1943/10. 242. /K/; 1944/1. 24. /F/.

     Heltai család
Heltai Gáspár családja.
=1941/12. 286. /K/; 1942/2. 48. ubb. /F/.

     Hercegh család, olnoki
hatolykai Pótsa János: Az olnoki Hercegh család.
=1943/3. 71–72., 1 t.

     hercegi levéltár
Iványi Béla közli: Címeres levelek a keszthelyi és körmendi hercegi levéltárakban. 1–5.
=1942/9. 193–196., 4 f.; /10. 235–237., 3 f.; /11. 254–257., 4 f.; /12. 272–274., 4 f.; 1943/1. 7–12., 4 f.

Iványi Béla közli: Címeres és egyéb pecsétek a keszthelyi hercegi levéltár tolnai részében. 1–7.
=1943/4. 97–98.; /6. 138–143.; /7. 161–167.; /8. 188–190.; /9. 217–218.; /11. 264.; /12. 283–288.

     Hermán nemzetség
Lampért (Lampbert) család.
=1941/8. 192. /K/.

Körmendy család.
=1942/2. 48. /K/; /3. 72. /F/.

Baán Kálmán közli: A Kolcs nemzetségbeli tussaujfalusi Ujfalussy család.
=1942/4. 73–84., 5 t.

Baán Kálmán közli: A Hermán nembeli Hidvégiek és örököseik.
=1943/1. 1–5., 3 t.

     Herpfer család
A Herpfer család címerfényképe.
=1944/4. 91. e.

     Hessen
Baán Kálmán ism.: Schmidt János: Német telepesek bevándorlása Hesszenből Tolna-Baranya-Somogyba a XVIII. század első felében.
=1939/5–6. 177.

     Hetéssy család
Hetéssy család.
=1937/7–8. 168. /K/.

     Hetey (Hethey) család
Hetey család.
=1940/3. 72. /K/; /4. 96. /F/.

     Hethews család, szentmártoni
Hethews de Zenthmarton család.
=1937/7–8. 168. /K/; /9–10. 207. /F/.

     Hets család
Hets család.
=1937/9–10. 205. /K/.

     Hettéssy család
Hettéssy család.
=1944/1. 23. /K/.

     Heves és Külső-Szolnok vármegye
Baán Kálmán közli: Heves és Külső-Szolnok vármegye 1647. évi nemesi összeírása.
=1941/2. 45–46.

     Hidvégi család
Baán Kálmán közli: A Hermán nembeli Hidvégiek és örököseik.
=1943/1. 1–5., 3 t.

     Hidy család, dányádi
Molnár József közli: Családtörténeti adatok Hidy György memorialéjából. [XVIII. század.]
=1940/8. 177–184., 1 t.

     Holló család és nemzetség
Kallos Lajos: Három borsodi nemes család [Holló, Elek és Kisbenedek család].
=1937/4. 74–76.

     Holló Ferenc, csiktaploczai
csiktaploczai Holló Ferenc.
=1943/5. 122. ubb. /K/.

     homo regius
[Baán Kálmán]: Homo Regius kérdése.
=1936/1. 24. /F/.

     Hont-Pázmán nemzetség
Nyáry Pál: Milyen volt egy hozomány 1740-ben? [Jánoky Anna Mária hozmánya.]
=1938/6–7. 155–157.

Baán Kálmán ism.: Jakó Zsigmond: Bihar megye a török pusztítás előtt.
=1940/12. 286–287.

Nyáry Pál közli: Jákóffy Ferenc [és felesége Dersffy Judit] hagyatéka. [1640.]
=1941/9 203–209.

Baán Kálmán közli: A bozóki Bozóky család története. 1–2.
=1943/3. 51–59., 2 t.; /4. 75–87., 2 t.

     Horthy család, nagybányai
Baán Kálmán ism.: ákosfalvi Szilágyi László: A nagybányai Horthy-család.
=1941/5. 118–119.

     horvát nemzetségek
Baán Kálmán ism.: Petrichevich Horváth Emil: A Mogorovich Nemzetségbeli Petrichevich Család Története és Oklevéltára. A Petrichevich Család Általános Története. Első rész 1. köt. 1069–1526.
=1936/10. 33–35.

     Horváth alias Ztepan család
A Horváth alias Ztepan család címerfényképe.
=1942/11. 255. e.

     Horváth család
Baranyai alias Horváth család.
=1935/1. 23. /K/.

A Pohárdi alias Horváth család címerfényképe.
=1943/12. 271. e.

     Horváth család, nagyszombati
A nagyszombati Horváth (Horváth de Tyrnava) család címeréről.
=1940/3. 72. /K/.

     Horváth család, zágrábi
Szentmiklóssy László közli: Genealógiai adatok Erdélyből. 1–3. [A Szalánczy, Horváth, Jeddi, Magyari és Szengyel család.]
=1937/9–10. 195–197., 3 t.; 1938/1. 20–23., 8 t.; /2–3. 63–65., 3 t.

     Horváth Mátyás, jaczkoviczi
Nyáry Pál közli: Testamentum 1635-ből. [Jaczkoviczi Horváth Mátyás.]
=1939/1. 15–18.

     Horváth Mihály
Horváth Mihály történetíró.
=1943/7. 169. /K/; /8. 193. /F/.

     hozomány
Nyáry Pál közli: Vizkelety Anna hozománya, 1614.
=1937/1. 12–14.

Baán Kálmán közli: Uray Klára kelengyéje 1592-ből.
=1938/1. 25–26.

Zombory Géza közli: Putnoki Magdolna nászhozománya. [1683.]
=1940/9. 193–200., 1 t.

     Hrabovszky család
Hrabovszky Jánosné Balogh Franciska keresztlevele.
=1943/12. 290. /K/.

     Huber (vagy Huiber) család
Huber (vagy Huiber) család.
=1940/4. 96. /K/; /5. 120. /F/.

     Hudich család, harsányi
Kerekesházy József közli: A borsodmegyei Hudich család.
=1936/10. 14–15., 1 t.

     Hunyadi János, kormányzó
B. Boér Géza közli: Hunyadi János adománylevele (1440-ből).
=1937/9–10. 185–187.

     Hunyadiak
Reszegi Lajos: Honnan ered a Hunyadiak hollós címere? 1–2.
=1937/2–3. 29–33.; /5–6. 94–101.

Elekes Lajos közli: A Hunyadiak származása.
=1940/10. 217–222.

     Hunyady (Hunyodi?) család
Hunyady (Hunyodi?) család.
=1941/5. 117. /K/; 1943/4. 98. ubb. /K/.

     Huszty család
Klein Gáspár: Adalékok a Huszty család történetéhez.
=1937/2–3. 47–48., 1 t.

     Huttflesz család
Huttflesz család.
=1942/12. 286. /K/; 1943/1. 24. /F/; /6. 145. /K/.

     hűségeskü
szőkefalvi Szent-Miklóssy László közli: [Küküllő megye II. Lipót királynak 1791-ben hűségesküt tett nemesei.]
=1938/4–5., 128–130.

     Ibrányi László
Vay Béla közli: Menheth bég levele Ibrányi Lászlóhoz. 1640. július 22.
=1936/4–5. 14.

Vay Béla közli: Szegény Görögh rab Ábrahám levele Ibrányi Lászlóhoz. 1640. november 11.
=1936/4–5. 15–16.

     Igmándy Sándor
Igmándy Sándor keresztlevele és házassága beődi Balogh Annával.
=1943/12. 290. /K/.

     ikerszületések
Baán Kálmán közli: Ikerszületések ismétlődése egy családban.
=1941/1. 20–21., 1 t.

     Illésházy család
Az Illésházy család címerfényképe.
=1942/11. 254. u.

     Illésházy György
Baán Kálmán közli: Padányi György udvarbíró leltára az illésházai kastély javairól 1594-ben.
=1942/7. 153–156.

     Imecs család
Hatolykai Pótsa János: A háromszéki Imecs család története. [A nyujtódi, imecsfalvi és vargyasi Imecsek.]
=1938/6–7. 169–181., 13 t.

     Imets család, nyujtódi
B. Boér Géza közli: Leszármazási táblázat a Cseffei perrel kapcsolatban [1780]. A Mikes per [1806].
=1941/7. 164–165., 2 t.

     Imolay Judit
Imolay Judit.
=1943/5. 122. ubb. /K/.

     iniciálé
Baán Kálmán: Rozgonyi Simon arcképe (1410-ből).
=1937/9–10. 171–176., 1 t., 1 f.

     Iratossy család
Iratossy család.
=1940/4. 96. /K/; /5. 120. /F/; /6. 144. ubb. /F/.

     iskolai alapítvány
Szabó Béla: A Kápolnásnyéki Balassa Antal-féle iskolai alapítvány nemzetségfája.
=1942/3. 49–54., 4 t., 1 cr.

     Ják nemzetség
Baán Kálmán közli: A Hermán nembeli Hidvégiek és örököseik.
=1943/1. 1–5., 3 t.

     Jákóffy család, ráhói és szuhai
Nyáry Pál közli: Jákóffy Ferenc [és felesége Dersffy Judit] hagyatéka. [1640.]
=1941/9 203–209.

     Jankó család
Jankó család.
=1937/7–8. 168–169. /K/; 1940/1. 23–24. /K/.

     Jánoky család, jánoki és nagyszuhai
Nyáry Pál: Milyen volt egy hozomány 1740-ben? [Jánoky Anna Mária hozmánya.]
=1938/6–7. 155–157.

     Jánosi község
B. K. ism.: Nyári Pál: Jánosi község és földesurai.
=1939/5–6. 179.

Nyáry Pál: Jánosi földesuraságok. 1–2.
=1940/7. 149–154.; /8. 176–177.; (Hozzászólás: 1942/2. 48. /F/).

Dr. L. G. ism.: Nyáry Pál: Jánosi község és földesurai.
=1940/8. 191.

     Jánossy család
Jánossy család.
=1940/8. 192. /K/; 1942/6. 144. /F/.

     Jánossy család, jánosi
Nyáry Pál: Jánosi földesuraságok. 1–2.
=1940/7. 149–154.; /8. 176–177.; (Hozzászólás: 1942/2. 48. /F/).

     Jánossy család, szécsén-kovácsi
Nyáry Pál: Jánosi földesuraságok. 1–2.
=1940/7. 149–154.; /8. 176–177.; (Hozzászólás: 1942/2. 48. /F/).

     Jászkunság
B. K. ism.: Soós Adorján: Magyar nemesek a Jászkunság területén.
=1936/8–9. 28.

     Jeddi család, medeséri
Szentmiklóssy László közli: Genealógiai adatok Erdélyből. 1–3. [A Szalánczy, Horváth, Jeddi, Magyari és Szengyel család.]
=1937/9–10. 195–197., 3 t.; 1938/1. 20–23., 8 t.; /2–3. 63–65., 3 t.

     jegyzőkönyvek
Vácz Elemér: Szabolcs vármegye jegyzőkönyvei. [1550-től.]
=1940/9. 200–204.

     Jékey család
Jékey regeszták. 1–2.
=1937/5–6. 111–119.; /7–8. 153–167.

     Jékey család, bulyi és jékei
Baán Kálmán közli: Oklevél Regesták a bulyi és jékei Jékey család történetéhez.
=1936/10. 23–31.

     Jékey László
Molnár József közli: Jékey László családtörténeti-levele 1758-ból. 1–2.
=1944/2. 43–45., /3. 66–67.

     jelvényes pecsétek
Iványi Béla közli: Címeres és egyéb pecsétek a keszthelyi hercegi levéltár tolnai részében. 1–7.
=1943/4. 97–98.; /6. 138–143.; /7. 161–167.; /8. 188–190.; /9. 217–218.; /11. 264.; /12. 283–288.

     Jeney Szabó család
Jeney Szabó család.
=1941/11. 264. /K/; /12. 287. /F/.

     Jenő nemzetség
Reszegi Lajos: A székely kérdésről. Vitéz dr. ákosfalvi Szilágyi László „A székely nemesi rendi társadalom” című könyvével kapcsolatban.
=1937/7–8. 134–141.

     Jeszenszky család, nagyjeszeni
Jeszenszky család.
=1943/6. 146. /K/.

     Jeszenszky Sándor, nagyjeszeni
Nagyjeszeni Jeszenszky Sándor.
=1942/12. 285. /K/.

     jobbágyok
Nyáry Pál: Jobbágysors. [XVIII. század.]
=1937/5–6. 103–106.

Baán Kálmán közli: Jobbágyfelszabadítás. [1690.]
=1941/11. 251–253.

Molnár József közli: Jobbágyfelszabadítás.
=1942/4. 90–91.

Molnár József közli: Jobbágyfelszabadítás 1669-ben.
=1944/1. 15–16.

Molnár József közli: A csengeri Bélteki-családról.
=1944/4. 92–94., 1 t.

     Jókay család
Sarlay Soma közli: A Jókay család és rokonsága.
=1942/6. 126–128., 1 t.

     Joó család, kaszaházi alias andráshidai
A kaszaházi alias andráshidai Joó család címerfényképe.
=1942/11. 254. u.

     Jósa-Vargha család
G. Vargha Zoltán közli: Per egy armálisért a XVIII. században. [Vargha János kontra Jósa-Vargha család.]
=1941/11. 248–251., 6 t.

     Jőre nemzetség
B. K. ism.: Horváth Kálmán: A Prosznyákfalvai és Szentbenedeki Prosznyák-család.
=1943/8. 192.

     juhászcsalád
Igmándy Zoltán közli: Egy hajdunánási juhász-család leszármazása.
=1942/12. 280–285., 1 t.

     Kaál nemzetség
Cserjési Károly közli: Köveskási levelesláda. 1–4.
=1938/1. 7–10.; /2–3. 58–61.; /4–5. 123–128.; /5–6. 166–167.

     Kachich nemzetség
Raduchi és Széplaki báró Petrichevich Horváth Emil: Fráter György leszármazása.
=1941/10. 223–231., 2 t.

     Kachitth család
B. K.: A Kachitth család címereslevele.
=1943/5. 122., 1 cf.

     Kádár Pál, szenterzsébeti
szenterzsébeti Kádár Pál.
=1943/5. 122. ubb. /K/; /6. 146. /F/.

     Kakas család
Kakas család.
=1941/11. 264. /K/; /12. 287. /F/.

     Kállay család, somlyai
Kállay (alias Kucsuk) család, somlyai.
=1942/12. 286. /K/; 1943/1. 24. /F/.

     Kálnay család
Kálnay család.
=1943/10. 242. /K/; 1944/1. 24. /F/.

     kamarások
Hertelendy László összeáll.: Az 1844-től 1918-ig császári és királyi kamarásságot nyertek betűrendes névsora. 1–19.
=1936/3. 19–21.; /4–5. 23–25.; /6–7. 23–24.; /8–9. 23–24.; /10. 22.; 1937/1. 20–22.; /2–3. 54.; /5–6. 122–123.; /7–8. 170.; /9–10. 204.; 1938/2–3. 70–71.; /4–5. 134–135.; /8–9. 221–222.; 1939/1. 32.; /2. 67–68.; /3. 104.; /4. 138.; /5–6. 175–176.; /7–8. 232.

     Kaplony nemzetség
Baán Kálmán ism.: Maksay Ferenc: A középkori Szatmár megye.
=1940/12. 285–286.

Baán Kálmán ism.: ákosfalvi Szilágyi László: A nagybányai Horthy-család.
=1941/5. 118–119.

Baán Kálmán közli: A Kolcs nemzetségbeli tussaujfalusi Ujfalussy család.
=1942/4. 73–84., 5 t.

     Kaposy család
Kaposy család.
=1940/4. 96. /K/; /5. 120. /F/.

     Karácsony család, hodosi
hodosi Karácsony család.
=1943/5. 122. ubb. /K/.

     Karcsaiak
Baán Kálmán ism.: Bartal Aurél: A csallóközi Karcsák és a Karcsaiak a középkorban.
=1942/7. 166–168. (Helyesbítés: /8. 192. /F/.)

     Karcsavidék
Baán Kálmán ism.: Bartal Aurél: A csallóközi Karcsák és a Karcsaiak a középkorban.
=1942/7. 166–168. (Helyesbítés: /8. 192. /F/.)

     Kardos család, besenyei
A besenyei Kardos család címerfényképe.
=1943/10. 231. e.

     Karkai Veres Dávid
Petrichevich Horváth Emil közli: Régi magyar végrendeletek. 1–8.
=Bevezető. 1943/5. 99.; Fráthay Gergely, 1572. /5. 100–102.; Brebiri Melith György, 1572–73. /6. 136–137.; Brebiri Melith Györgyné Sálfy Anna, 1574. /7. 159–160.; Melith Pál, 1582. /7. 160–161.; Czegei Vass György, 1585. /8. 186–188.; Vitéz Miklós, magyarbikali, 1594. /10. 240–241.; Bogáthy Menyhért, 1606. /12. 281–283.; Frátai János, 1598. 1944/1. 17–18.; Wesselényi Gáspár, 1602. /1. 18–20.; Kozárvári Gergely, 1603. /1. 20–21.; Karkai Veres Dávid, 1607. /4. 95–96.

     Kármán család
Sarlay Soma közli: Kármán család.
=1941/4. 88–89., 1 t., 1 cr.

G. Vargha Zoltán közli: Pótlás a Kármán család leszármazásához.
=1941/12. 270–272., 1 t.

     Károly, IV., magyar király
Sokhegyi Béla ism.: Gerő József: A Királyi Könyvek. Az I. Ferenc József és IV. Károly király által 1867–1919. adományozott nemességek, főnemességek, előnevek és címerek jegyzéke.
=1940/12. 288.

     Károlyi család, simaházi
simaházi Károlyi család címere.
=1943/10. 242. /K/.

     Kászon szék
Kászon-Jakabfalvi László László közli: Kivonatok a Csik-Gyergyó és Kászon székely székek 1643–1681 és 1702. évi nemesi összeírásaiból.
=1936/1. 21–23.

Kerekes László ism.: Csikszentsimoni Endes Miklós: Csík-Gyergyó-Kászon-székek (Csík megye) földjének és népének története 1918-ig.
=1938/1. 29–30.

     Káta nemzetség
Baán Kálmán ism.: Maksay Ferenc: A középkori Szatmár megye.
=1940/12. 285–286.

Baán Kálmán közli: Egy magyar familiáris a XVI. században. (Tyukody Bálint, családja és rokonsága.)
=1943/11. 243–255., 2 t., pr. és aláírás.

     Katalin, I., cárnő
Kerekesházy József : Nagy Katalin cárnő magyar katonái.
=1938/8–9. 211–214., 1 t.

     Kátha nemzetség
Zombory Géza közli: Kecskemét Város Földesurai és Nemes Családjai. 1–16.
=1938/2–3. 33–44.; /4–5. 102–117.; /5–6. 157–165.; /8–9. 215–216.; 1939/1. 19–24.; /2. 59–64.; /3. 93–97.; /4. 127–132.; /5–6. 170–173.; /7–8. 229–231.; 1940/1. 16–17.; /2. 39–40.; /3. 66–67.; /4. 93.; /5. 113–115.; /6. 143–144.

     Káthi utóbb Szűcs család
Főglein Antal: A Szeőts máskép Káthi, utóbb Szűcs család.
=1943/12. 267., 1 t.

     Kathyhyz nemzetség
kadicsfalvi Török Pál közli: Középkori magyar nemes családok Erdélyben. 1–7.
=1942/7. 158–163., 1 t.; /8. 177–179., 1 t.; /9. 205–208., 1 t.; /10. 237–240., 1 t.; /11. 241–254., 1 t.; 1943/2. 44–49., 1 t.; /5. 102–111., 1 t.

     katonaság
B. Kozmutza Livia közli: Nemesek Veszprém vármegye 1696. évi katonai összeírásában.
=1941/4. 94–95.

     Kecskemét
Zombory Géza közli: Kecskemét Város Földesurai és Nemes Családjai. 1–16.
=1938/2–3. 33–44.; /4–5. 102–117.; /5–6. 157–165.; /8–9. 215–216.; 1939/1. 19–24.; /2. 59–64.; /3. 93–97.; /4. 127–132.; /5–6. 170–173.; /7–8. 229–231.; 1940/1. 16–17.; /2. 39–40.; /3. 66–67.; /4. 93.; /5. 113–115.; /6. 143–144.

Zombory Géza közli: A kecskeméti Ferenczy család.
=1941/4. 76–84., 1 t.

     Kemecsey család
Kemecsey család.
=1943/5. 122. ubb. /K/; /6. 146. /F/.

     Keméndy család, sárosfalvi
Keméndy család (sárosfalvi).
=1943/10. 242. /K/; 1944/1. 24. /F/.

     Kenessey család, kenesei
G. Vargha Zoltán közli: Adalék a szilasbalhási közbirtokosság történetéhez.
=1941/5. 107–112., 1 t. (Helyreigazítás: /6. 144. /F/.)

     Képes Krónika
Reszegi Lajos: A székely kérdésről. Vitéz dr. ákosfalvi Szilágyi László „A székely nemesi rendi társadalom” című könyvével kapcsolatban.
=1937/7–8. 134–141.

     Kerekes család
Kerekes család.
=1936/6–7. 27. /K/; /8–9. 26. /F/; 1937/1. 27. /F/.

Kerekes család.
=1940/7. 168. /K/; /8. 192. /F/.

     Kerekes család, abaujszántói
Kerekesházy József : Nagy Katalin cárnő magyar katonái.
=1938/8–9. 211–214., 1 t.

     Kerekes Zsigmond, czifferi és kerekesházi, báró
B. K. ism.: Kerekesházy József: Egy régi magyar generális és kora. [Báró czifferi és kerekesházi Kerekes Zsigmond, 1720–1781.]
=1939/2. 69–70.

     Kerelői család, kerelői
kadicsfalvi Török Pál közli: Középkori magyar nemes családok Erdélyben. 1–7.
=1942/7. 158–163., 1 t.; /8. 177–179., 1 t.; /9. 205–208., 1 t.; /10. 237–240., 1 t.; /11. 241–254., 1 t.; 1943/2. 44–49., 1 t.; /5. 102–111., 1 t.

     Keserű család
Keserű család.
=1942/12. 285. /K/.

     Keszey család
Keszey család.
=1940/6. 144. /K/.

     Keszthely
Iványi Béla közli: Címeres levelek a keszthelyi és körmendi hercegi levéltárakban. 1–5.
=1942/9. 193–196., 4 f.; /10. 235–237., 3 f.; /11. 254–257., 4 f.; /12. 272–274., 4 f.; 1943/1. 7–12., 4 f.

Iványi Béla közli: Címeres és egyéb pecsétek a keszthelyi hercegi levéltár tolnai részében. 1–7.
=1943/4. 97–98.; /6. 138–143.; /7. 161–167.; /8. 188–190.; /9. 217–218.; /11. 264.; /12. 283–288.

     Kézdy alias Kisdi nemzetség
A Vásárhelyi család nemességigazolása.
=1944/2. 48.

     Kézdy-Vásárhelyi család
A Vásárhelyi család nemességigazolása.
=1944/2. 48.

     Kijáctz (Kigácz) család, dubniczai
Kijátz (Kigácz) család.
=1940/4. 96. /K/; /5. 120. /F/.

     Királyi család
Királyi (nemes Král) család címere.
=1943/10. 242. /K/.

     királyi harmincados
Baán Kálmán: Bulyi Jékey Ferencz nagyszőllősi királyi harmincados.
=1936/1. 1–8., 1 t.

     királyi határozatok
Sarlay Soma közli: Érdekes királyi elhatározások.
=1942/5. 104–105.

     Királyi Könyvek
Baán Kálmán közli: Zrinyi Ilona Liber Regiusa. [1677–1682.]
=1940/3. 49–57.

Baán Kálmán közli: Báthori Zsófia Liber Regiusának Regesztái. 1660–1664.
=1940/12. 265–271.

Sokhegyi Béla ism.: Gerő József: A Királyi Könyvek. Az I. Ferenc József és IV. Károly király által 1867–1919. adományozott nemességek, főnemességek, előnevek és címerek jegyzéke.
=1940/12. 288.

     Kisbenedek család és nemzetség
Kallos Lajos: Három borsodi nemes család [Holló, Elek és Kisbenedek család].
=1937/4. 74–76.

     Kisdi nemzetség
A Vásárhelyi család nemességigazolása.
=1944/2. 48.

     Kiss család
Kiss család.
=1937/9–10. 205–206. /K/; 1938/1. 28. /F/; 1943/7. 169. /K/.

     Kiss család, nagyoroszi
Kiss család.
=1938/2–3. 68. /K/.

     Kissházy család, köröshegyi
Kissházy család.
=1937/5–6. 123. /K/; /9–10. 206. /K/; 1940/7. 168. Felelet a /K/-k között!

     Kiszely család, benedekfalvi
Kiszely család.
=1942/12. 286. /K/.

     Kohányi család
Kohányi család.
=1941/3. 72. /K/; /4. 96. /F/.

     koldulólevél
Horánszky Pál közli: Ahmed az utolsó budai basa magyar levele [1683].
=1937/9–10. 191.

     Koller család
Koller család.
=1936/6–7. 27. /K/; /8–9. 26–27. /F/.

     Kolloredó család, gróf
Gr. Kolloredóné Serényi Franciska családja.
=1943/12. 290. /K/; 1944/1. 24. /F/.

     Kolosi család
Kolosi család.
=1941/3. 72. /K/.

     Kolozsvár
B. Boér Géza közli: Mátyás király születési háza.
=1939/5–6. 158–159.

     Komárom vármegye
Kajászószentpéteri László József közli: Komárom vármegye 1673 évi nemesi összeírása. 1–4.
=1939/7–8. 218–221.; 1940/1. 17–18.; /2. 41–42.; /3. 68.

     Komáromi család
Komáromi család.
=1940/7. 168. /F/.

     Komáromy család
Kóji Comáromy család.
=1937/4. 85. /K/; /5–6. 124. /F/. Komáromy család.
=1937/5–6. 123. /K/.

     Komjáthy család
Komjáthy család.
=1941/2. 48. /K/; /3. 72. /F/.

     Koncz alias Szappanos család
Molnár József közli: Néhány tiszántúli nemes családról. 1–2.
=1941/3. 65–66.; /4. 90–91.

     Konkoly Thege család
Sarlay Soma közli: A Jókay család és rokonsága.
=1942/6. 126–128., 1 t.

     Koós család, lévai
Nyáry Pál: Jánosi földesuraságok. 1–2.
=1940/7. 149–154.; /8. 176–177.; (Hozzászólás: 1942/2. 48. /F/).

     Korityánszky család
Korityánszky család.
=1940/2. 48. /K/; /3. 72. /F/.

     Korponay Jánosné
Korponay Jánosné garamszegi Géczy Julianna. Elhunyt 1699. július 17. In: Darvas János jegyzőkönyve. Ld. még: Géczy család, garamszegi.
=1938/2–3. 55–58.; 1942/12. 276–278., 1 t.

     Kovách Bálint, szeökefalvi
szeökeffalvi Szent-Miklósy László közli: Bethlen Gábor Erdélyország fejedelme szeökefalvi Szent-Miklósy alias Kovách Bálintnak és örököseinek címeres nemes levelet adományoz.
=1938/6–7. 182–183.

     Kovách család
Molnár József közli: Néhány tiszántúli nemes családról. 1–2.
=1941/3. 65–66.; /4. 90–91.

     Kovách család, szeökeffalvi
Szeökeffalvi Szent-Miklóssy alias Kovách család.
=1938/6–7. 183. /K/.

szeökeffalvi Szent-Miklósy László összeáll.: A szeökeffalvi Szent-Miklósy aliás Kovách család krónikája. (Különös tekintettel a leányivadékok leszármazóira és az élettársak genealógiai kapcsolataira.) 1–2.
=1939/2. 33–50., 13 t.; /3. 81–92., 10 t.

     Kovács család
Bicskey család.
=1936/1. 23. /K/; /2. 24. /F/; /3. 24. /F/.

G. Vargha Zoltán közli: A Takácsin lakó nemes Kovács család.
=1942/1. 14–16., 2 t.

     Kozárvári Gergely
Petrichevich Horváth Emil közli: Régi magyar végrendeletek. 1–8.
=Bevezető. 1943/5. 99.; Fráthay Gergely, 1572. /5. 100–102.; Brebiri Melith György, 1572–73. /6. 136–137.; Brebiri Melith Györgyné Sálfy Anna, 1574. /7. 159–160.; Melith Pál, 1582. /7. 160–161.; Czegei Vass György, 1585. /8. 186–188.; Vitéz Miklós, magyarbikali, 1594. /10. 240–241.; Bogáthy Menyhért, 1606. /12. 281–283.; Frátai János, 1598. 1944/1. 17–18.; Wesselényi Gáspár, 1602. /1. 18–20.; Kozárvári Gergely, 1603. /1. 20–21.; Karkai Veres Dávid, 1607. /4. 95–96.

     Kozma család, kézdiszentléleki
szeökeffalvi Szent-Miklósy László: Kézdiszentléleki Kozma család.
=1938/8–9. 224. /K/.

     Kökényesdi György
Baán Kálmán közli: Margita város bizonysága Kökényesdi György rabságáról és kinzatásáról. 1681.
=1944/3. 70–71.

     Kölcsey család
Takács Elvira közli: Kölcsey Ferenc a költő ősfája.
=1942/2. 35–36., 1 t., 1 cr.

     Köleséri család
Sarlay Soma: A Köleséri család.
=1942/4. 84–86., 1 t.

     Körmend
Iványi Béla közli: Címeres levelek a keszthelyi és körmendi hercegi levéltárakban. 1–5.
=1942/9. 193–196., 4 f.; /10. 235–237., 3 f.; /11. 254–257., 4 f.; /12. 272–274., 4 f.; 1943/1. 7–12., 4 f.

     Körmendi család, noszlopi
Körmendi család.
=1943/3. 74. ubb. /K/.

     Körmendi Füzetek
[Baán Kálmán]: Olvasóinkhoz!
=1942/5. 120. /F/.

     Körmendy család
Körmendy család.
=1942/2. 48. /K/; /3. 72. /F/.

G. Vargha Zoltán: Balatonboglári kriptalakók.
=1943/7. 168., 2 t.

     Kővágóőrs
Cserjési Károly közli: Köveskál és Kővágóőrs nemes és agilis urai. [Egyezséglevelek 1784, 1807.]
=1939/2. 51–53.

     Köveskál
Cserjési Károly közli: Köveskási levelesláda. 1–4.
=1938/1. 7–10.; /2–3. 58–61.; /4–5. 123–128.; /5–6. 166–167.

Cserjési Károly közli: Köveskál és Kővágóőrs nemes és agilis urai. [Egyezséglevelek 1784, 1807.]
=1939/2. 51–53.

     közbirtokosság
G. Vargha Zoltán közli: Adalék a szilasbalhási közbirtokosság történetéhez.
=1941/5. 107–112., 1 t. (Helyreigazítás: /6. 144. /F/.)

Görzsönyi Vargha Zoltán: Adalék az acsádi közbirtokosság történetéhez.
=1941/6. 133–140., 4 t.

G. Vargha Zoltán: Adatok Takácsi község történetéhez. (Különös tekintettel a Gárdony-szerecsenyi erdőség közbirtokosságára.)
=1942/2. 25–34., 6 t.

     Král család
Királyi (nemes Král) család címere.
=1943/10. 242. /K/.

     kripták
Takács Elvira ism.: Görzsönyi Vargha Zoltán: A budapesti Kálvin-téri kripta lakói.
=1941/5. 120.

G. Vargha Zoltán: Balatonboglári kriptalakók.
=1943/7. 168., 2 t.

     Kubinyi András, felsőkubini, nagyolaszi és déménfalvi
Nyáry Pál: Emlékezés Kubinyi Andrásról. [1766–1851.]
=1938/4–5. 117–120., 1 t.

     Kubinyi család, felsőkubini, nagyolaszi és déménfalvi
Nyáry Pál közli: Zerge vagy vadkecske van-e a Kubinyi címerben?
=1943/12. 273. Nyáry Pál közli: Kubinyi Ferenc és Ágoston ősfája.
=1944/2. 42–43., 1 t.

     Kubinyi Ferencné losonczi Gyürky Franciska
Nyáry Pál: Virágszirmok egy magyar Nagyasszony életéből. [Kubinyi Ferencné losonczi Gyürky Franciska.]
=1939/2. 54–56., 1 t.

     Kubovich család
Kubovich család.
=1938/8–9. 224. /K/; 1939/2. 68–69. /F/

     Kucsuk család, somlyai
Kállay (alias Kucsuk) család, somlyai.
=1942/12. 286. /K/; 1943/1. 24. /F/.

     Kurtánszky család, alsó- és felső-kurtányi
Kurtánszky család.
=1940/2. 48. /K/; /3. 72. /F/.

     kuruc háborúk
Molnár József közli: Adalékok a kuruc háborúk utáni magyar településtörténethez.
=1942/11. 258–262.

     Küküllő vármegye
szőkefalvi Szent-Miklóssy László közli: [Küküllő megye II. Lipót királynak 1791-ben hűségesküt tett nemesei.]
=1938/4–5., 128–130.

szeökeffalvi Szent-Miklósy László közli: Küküllő megye múltjából. (Tisztújítás 1790-ben. A megye nemes rendjének díszruhája.)
=1939/4. 132–134.

szeökeffalvi Szent-Miklósy László közli: Küküllő vármegyei nemesi összeírások 1772 és 1788-ból.
=1942/11. 263–264.

     Lackfiak
Baán Kálmán ism.: Fára József: Muraköz történetének rövid foglalata.
=1943/8. 191.

     Ladomérszky család
Lorberer és Ladomérszky család.
=1943/10. 242. /K/; 1944/1. 24. /F/.

     Ladoméry család
Szmertnik (Szmrtnik) de Ladomér család.
=1943/1. 23. /K/.

     Lajos család
Lajos család.
=1939/4. 140. /K/; /5–6. 177. /F/; 1940/1. 24. /F/; /11. 264. /F/.

     Lampért család
Lampért (Lampbert) család.
=1941/8. 192. /K/.

     László család, kajászószentpéteri
Szentpétery és Kajászószentpéteri László család.
=1936/8–9. 26. /K/; /10. 32. /F/.

K. László József közli: Tanuvallatás a Kajászószentpéteri László család őseinek nemesítéséről ... 1745.
=1936/10. 17–21.

     László család, kászonjakabfalvi
A kászonjakabfalvi László család.
=1936/1. 23. /K/; /2. 24. /F/.

     László család, kemenesi
László család.
=1942/9. 216. /K/; /10. 240. /F/.

     László Ferenc, kászonjakabfalvi és bogszeghi
Kászon-Jakabfalvi László László: Kászon Jakabfalvi és bogszeghi László Ferenc „Az Aranyember”.
=1937/5–6. 87–93., 1 t.

     Lauterpach alias Tisztapataky család
A Lauterpach alias Tisztapataky család címerfényképe.
=1944/3. 65. e.

     leányági leszármazás
Kerekesházy József közli: Báró Dévay Pál altábornagy családja. (Különös tekintettel leányági leszármazottaira.)
=1938/1. 14–17., 2 t.

VI. György angol király leányági leszármazása az Árpádoktól.
=1938/4–5. 135. /F/.

szeökeffalvi Szent-Miklósy László összeáll.: A szeökeffalvi Szent-Miklósy aliás Kovách család krónikája. (Különös tekintettel a leányivadékok leszármazóira és az élettársak genealógiai kapcsolataira.) 1–2.
=1939/2. 33–50., 13 t.; /3. 81–92., 10 t.

     Lehoczky család, kisrákói
Kisrákói Lehoczky család.
=1940/7. 168. /K/.

     Lemhényi család
Filkorn Pál: Lemhényi vagy Naményi? [Kiigazítás: Baán Kálmán: „A Borzási és Szilágybagosi Fodor család története”-hez. Pázmány Péter végrendelete. Pázmány Farkas utódainak leszármazása.]
=1942/5. 118–119., 1 t. (Kiegészítés: /7. 163–165.)

G. Vargha Zoltán közli: Naményi vagy Lemhényi?
=1942/7. 163–165.

     Lengenicht család
A Lengenicht család címerfényképe.
=1942/10. 235. e.

     Lengyel család
Molnár József közli: Adalékok a Lengyel család történetéhez.
=1940/9. 204–211., 1 t.

     Lente család
Molnár József közli: Régi tiszántuli családokról. [Maghi, Lente, Nyakas, szentmiklósi Csorvássy, Osváth, szalontai Takács, berekszászi Borbély, Sebestyén és Magyar család oklevelei és címerei.]
=1938/6–7. 150–154.

     levelek
Vay Béla közli: Menheth bég levele Ibrányi Lászlóhoz. 1640. július 22.
=1936/4–5. 14.

Vay Béla közli: Szegény Görögh rab Ábrahám levele Ibrányi Lászlóhoz. 1640. november 11.
=1936/4–5. 15–16.

Vay Béla közli: Régi magyar levelek és okiratok. XVI. század.
=1936/6–7. 12–13.

B. K. közli: Péchy Gáspár levelei Nádasdy Tamáshoz. 1552–1562. Ford.: Pleidel Ambrus. 1–11.
=1936/10. 1–6., 1 t. (Helyesbítés: 1937/1. 27. /F/.); 1937/1. 7–10.; /2–3. 49–51.; /4. 80–82.; /5–6. 109–110.; /7–8. 167.; /9–10. 202–203.; 1938/1. 24.; /2–3. 66–67.; /4–5. 132–133.; /8–9. 219–220.

B. Kozmutza Livia ism.: Lengyel Alfréd: XVII. századbeli magyarnyelvű levelek, Győr szab. kir. város levéltárában.
=1940/12. 288.

Lengyel Alfréd közli: Eszterházy nádor magyarnyelvű levelei Győr vármegye levéltárában 1711–1713.
=1942/1. 1–8.

Molnár József közli: Jékey László családtörténeti-levele 1758-ból. 1–2.
=1944/2. 43–45., /3. 66–67.

     levelesláda
G. Vargha Zoltán közli: A Takácsin lakó nemes Kovács család.
=1942/1. 14–16., 2 t.

     Linczegh család, kolozsvári
Linczegh család.
=1941/12. 286. /K/; 1942/2. 48. ubb. /F/.

     Lipót, II., magyar király
szőkefalvi Szent-Miklóssy László közli: [Küküllő megye II. Lipót királynak 1791-ben hűségesküt tett nemesei.]
=1938/4–5., 128–130.

     Lipthay család
Lipthay család.
=1943/6. 146. /K/; /7. 169. /F/.

     Liptó vármegye
Horánszky Pál közli: Liptó vármegye által az 1790–1834. [valójában 1843.] évek között kiadott nemességigazoló ... bizonyítványok jegyzéke. 1–10.
=1939/1. 30.; /2. 64–66.; /3. 102–103.; /4. 136–137.; /5–6. 173–175.; /7–8. 226–227.; 1940/1. 18–19.; /2. 43.; /3. 69–70.; /5. 119.

Baán Kálmán ism.: Horánszky Pál: Adatok Liptó vármegyei családok történetéhez.
=1941/12. 288.

Horánszky Pál közli és jegyz. ell.: Liptóvármegye 1837. évi tisztújító közgyűlésének jegyzőkönyve. 1–4.
=1942/3. 55–58.; /4. 86–90.; /5. 108–114.; /6. 132–139.

Barabás Jenő ism.: Horánszky Pál: Liptóvármegye nemes családai. I. füzet.
=1943/3. 74.

     Liska család, martonfai
Liska család.
=1938/1. 27. /K/; /2–3. 69. /F/; 1942/10. 240. /K/; 1943/7. 169–170. /F/.

     Liszka alias Liska család
Liska család.
=1938/1. 27. /K/; /2–3. 69. /F/; 1942/10. 240. /K/; 1943/7. 169–170. /F/.

     Literáti család, beregszászi
Bóna család.
=1944/1. 23. /K/.

     Longinó család
Longinó család.
=1943/1. 23. /K/; /3. 74. ubb. /F/.

     Lorberer család
Lorberer és Ladomérszky család.
=1943/10. 242. /K/; 1944/1. 24. /F/.

     Lőcse
Sarlay Soma: A Spillenberg család őse.
=1942/1. 17–18.

     lőcsei fehér asszony, A
Korponay Jánosné garamszegi Géczy Julianna. Elhunyt 1699. július 17. In: Darvas János jegyzőkönyve. Ld. még: Géczy család, garamszegi.
=1938/2–3. 55–58.; 1942/12. 276–278., 1 t.

     Lönchey család
A Szabady de Eadem alias Lönchey család címerfényképe.
=1944/2. 41. e.

     Luby család, benedekfalvi
Vay Béla ism.: Horánszky Pál összeáll.: A Benedekfalvi Luby család leszármazása 1230-tól.
=1936/10. 35.

     Luca
Sokhegyi Béla közli: Rákóczi György szabadságlevele a Lucz-i hajduk részére. 1642.
=1941/3. 67–69.

     Ludány nemzetség
B. Boér Géza közli: Hunyadi János adománylevele (1440-ből).
=1937/9–10. 185–187.

     Madách Miklós
Baán Kálmán közli: Madách Miklós 1548. évi magyarnyelvű végrendelete.
=1936/3. 13–14.

     Madagaszkár
E. I. ism.: Kerekesházy József - Kallos Lajos Károly: A Madagaszkári Király családja. [Benyovszky család.]
=1938/1. 30.

     Maghi család
Molnár József közli: Régi tiszántuli családokról. [Maghi, Lente, Nyakas, szentmiklósi Csorvássy, Osváth, szalontai Takács, berekszászi Borbély, Sebestyén és Magyar család oklevelei és címerei.]
=1938/6–7. 150–154.

     Magyar család
Molnár József közli: Régi tiszántuli családokról. [Maghi, Lente, Nyakas, szentmiklósi Csorvássy, Osváth, szalontai Takács, berekszászi Borbély, Sebestyén és Magyar család oklevelei és címerei.]
=1938/6–7. 150–154.

     Magyar Családtörténeti Szemle
[Baán Kálmán] Szerkesztő: Olvasóinkhoz!
=1935/1. 1.

Szerkesztőbizottság: Olvasóinkhoz!
=1937/7–8. 127. ebb.

Baán Kálmán összeáll.: Tárgymutató az I. II. és III. évfolyamokhoz.
=1937/9–10. 207–212.

Szerkesztőbizottság: Olvasóinkhoz!
=1938/8–9. 189.

[Baán Kálmán]: Olvasóinkhoz!
=1939/2. 33. ebb.

[Baán Kálmán]: Olvasóinkhoz!
=1939/3. 106.

[Baán Kálmán]: Olvasóinkhoz!
=1939/4. 141.

[Baán Kálmán] Szerkesztő: Olvasóinkhoz!
=1940/1. 1. ebb.

Baán Kálmán összeáll.: A „Magyar Családtörténeti Szemle” III–VII. évfolyamának tárgymutatója.
=1941/12. 289. u.: I–V. p.

[Baán Kálmán összeáll.]: A „Magyar Családtörténeti Szemle” VIII. évfolyamának tartalommutatója.
=1942/12. 287–288.

[Baán Kálmán]: Olvasóinkhoz!
=1943/9. 195. ebb.

[Baán Kálmán összeáll.]: A „Magyar Családtörténeti Szemle” IX. évfolyamának tartalommutatója.
=1943/12. 290. u. 2 sztl. p.

B. K.: A tizedik évfolyam.
=1944/1. 1–2.

     Magyari család, szentháromsági
Szentmiklóssy László közli: Genealógiai adatok Erdélyből. 1–3. [A Szalánczy, Horváth, Jeddi, Magyari és Szengyel család.]
=1937/9–10. 195–197., 3 t.; 1938/1. 20–23., 8 t.; /2–3. 63–65., 3 t.

     magyarság
Baán Kálmán: Adatok Bükkzsérc magyarságáról.
=1941/9. 193–203., 10 t., 14 f.

egyházszegi Kiss Imre: A magyar faj életértéke.
=1941/10. 217–223.

     Majtényi család
Molnár József közli: Adalékok az urai Uray család csengeri ágának kapcsolataihoz. 1–5.
=1941/10. 232–240., 1 t.; /11. 253–258., 1 t.; /12. 277–283., 1 t.; 1942/1. 21–24., 1 t.; /2. 44–47., 1 t.

     Makó család, nemesszeghi
A nemesszeghi Makó család címerfényképe.
=1943/10. 230. u.

     Makray család
Makray család.
=1940/11. 264. /K/.

     Malomsoki János
Malomsoki János és Dömötör Katalin házassága.
=1942/12. 285. /K/.

     Malomsoki József
Malomsoki József és Csorvásy (Szabó) Zsófia házassága.
=1942/12. 285. /K/.

     Manczur család
Manczur család, Penyigey Manczur család.
=1941/11. 264. /K/.

     Mándy család, mándi
Molnár József közli: Adalékok az urai Uray család csengeri ágának kapcsolataihoz. 1–5.
=1941/10. 232–240., 1 t.; /11. 253–258., 1 t.; /12. 277–283., 1 t.; 1942/1. 21–24., 1 t.; /2. 44–47., 1 t.

     Máramaros vármegye
Baán Kálmán: A bedői Markos család.
=1936/3. 1–9., 3 t.

Baán Kálmán közli: Máramaros vármegye birtokos nemeseinek 1604 évi összeírása.
=1938/1. 1–7.

Petrichevich Horváth Emil közli: A máramarosi Zigethy-család.
=1940/4. 73–83., 1 t.

     Marcell nemzetség, kisudvarnoki
Baán Kálmán közli: A kisudvarnoki Marcell nemzetség fő okmányai. Összeáll.: kisudvarnoki Marcell Ágoston.
=1943/3. 73–74.

Kisudvarnoki Marcell nemzetség.
=1943/7. 170. /F/.

     Márczy család, zábori
Saller és Márczy család.
=1937/7–8. 168. /K/; 1937/9–10. 206. /F/; 1938/6–7. 183–184., 1 t. /F/.

     Márffy család
A Márffy család címerfényképe.
=1943/12. 270. u.

     Margita
Baán Kálmán közli: Margita város bizonysága Kökényesdi György rabságáról és kinzatásáról. 1681.
=1944/3. 70–71.

     Marikovszky család, nagytornyai
Marikovszky család.
=1938/1. 27. /K/; /2–3. 69. /F/; /6–7. 184. /F/.

     Markos család, bedői
Baán Kálmán: A bedői Markos család.
=1936/3. 1–9., 3 t.

     Marosszék
Paniti Góris család.
=1940/4. 96. /K/; /5. 120. /F/.

     Máthés család
Máthés család.
=1943/1. 23. /K/; /3. 74. ubb. /F/.

     Matusek család
A Matusek család címerfényképe.
=1942/10. 235. e.

     Mátyás, I., magyar király
B. Boér Géza közli: Mátyás király születési háza.
=1939/5–6. 158–159.

B. Boér Géza közli: Mátyás király faji származása.
=1941/2. 25–27., mellszobráról 2 f.

Mátyás királynak a bautzeni emlékművön látható mellszobráról 2 fénykép.
=1941/2. 26. u.

     Medgyesy család
Molnár József: A szatmármegyei Medgyesyekről.
=1942/3. 63–69., 2 t.

     Megyery család, vasmegyeri
Megyery család.
=1936/1. 24. /K/; /2. 24. /F/; 1942/9. 216. /K/; /10. 240. /F/; (Kiigazítás: Besze György: /12. 286. /F/.)

Besze György: Besze család, megyeri.
=1942/12. 286. /F/.

     Megyes nemzetség
Reszegi Lajos: A székely kérdésről. Vitéz dr. ákosfalvi Szilágyi László „A székely nemesi rendi társadalom” című könyvével kapcsolatban.
=1937/7–8. 134–141.

Czakó Károly közli: A Nagybarcsay Barcsay család. (Nemes és +báró.) 1–4.
=1940/10. 222–226., 1 t.; /11. 248–252., 2 t.; /12. 279–282., 1 t.; 1941/1. 14–20., 2 t.

     Melich család, brebiri
Raduchi és Széplaki báró Petrichevich Horváth Emil: Fráter György leszármazása.
=1941/10. 223–231., 2 t.

     Melith család, brebiri, báró
Nyári Pál ism.: Molnár József: A Subich Nemzetségből Származó Brebiri Melith Család Vázlatos Története.
=1939/5–6. 178–179.

     Melith család, brebiri, gróf
Petrichevich Horváth Emil: A brebiri grófok.
=1938/8–9. 190–203., 6 t.

     Melith György, brebiri, gróf
Petrichevich Horváth Emil közli: Régi magyar végrendeletek. 1–8.
=Bevezető. 1943/5. 99.; Fráthay Gergely, 1572. /5. 100–102.; Brebiri Melith György, 1572–73. /6. 136–137.; Brebiri Melith Györgyné Sálfy Anna, 1574. /7. 159–160.; Melith Pál, 1582. /7. 160–161.; Czegei Vass György, 1585. /8. 186–188.; Vitéz Miklós, magyarbikali, 1594. /10. 240–241.; Bogáthy Menyhért, 1606. /12. 281–283.; Frátai János, 1598. 1944/1. 17–18.; Wesselényi Gáspár, 1602. /1. 18–20.; Kozárvári Gergely, 1603. /1. 20–21.; Karkai Veres Dávid, 1607. /4. 95–96.

     Melith Pál, brebiri, gróf
Petrichevich Horváth Emil közli: Régi magyar végrendeletek. 1–8.
=Bevezető. 1943/5. 99.; Fráthay Gergely, 1572. /5. 100–102.; Brebiri Melith György, 1572–73. /6. 136–137.; Brebiri Melith Györgyné Sálfy Anna, 1574. /7. 159–160.; Melith Pál, 1582. /7. 160–161.; Czegei Vass György, 1585. /8. 186–188.; Vitéz Miklós, magyarbikali, 1594. /10. 240–241.; Bogáthy Menyhért, 1606. /12. 281–283.; Frátai János, 1598. 1944/1. 17–18.; Wesselényi Gáspár, 1602. /1. 18–20.; Kozárvári Gergely, 1603. /1. 20–21.; Karkai Veres Dávid, 1607. /4. 95–96.

     mellszobor
Mátyás királynak a bautzeni emlékművön látható mellszobráról 2 fénykép.
=1941/2. 26. u.

     Menheth bég
Vay Béla közli: Menheth bég levele Ibrányi Lászlóhoz. 1640. július 22.
=1936/4–5. 14.

     Menich család
Menich vagy Minich család.
=1937/5–6. 123. /K/; /7–8. 169. /F/.

     Merklin család
A Merklin család címerfényképe.
=1944/4. 90. u.

     Mesterházy család, mesterházi
B. K. ism.: Mesterházy Sándor: A mesterházi Mesterházy család története.
=1938/6–7. 186.

     Mészáros család
B. K.: A Mészáros család címereslevele.
=1943/3. 73. 1 cf.

     Mészöly nemzetség
G. Vargha Zoltán ism.: Mészöly Endre: A bogárdi Mészöly-nemzetség élő tagjainak névjegyzéke ágak és alágak szerint.
=1942/7. 168.

     Mezey család, pereszlényi
Burián és Mezey család.
=1937/9–10. 205. /K/; 1938/1. 27–28. /F/.

     Mezőpanit
Paniti Góris család.
=1940/4. 96. /K/; /5. 120. /F/.

     Mikes család, zabolai, gróf
B. Boér Géza közli: Leszármazási táblázat a Cseffei perrel kapcsolatban [1780]. A Mikes per [1806].
=1941/7. 164–165., 2 t.

     Mikó család, bodoki
B. Boér Géza közli: Leszármazási táblázat a Cseffei perrel kapcsolatban [1780]. A Mikes per [1806].
=1941/7. 164–165., 2 t.

     Mild család
Mild család.
=1942/3. 71. /K/.

     Minich család
Menich vagy Minich család.
=1937/5–6. 123. /K/; /7–8. 169. /F/.

     Mogorovich nemzetség
Baán Kálmán ism.: Petrichevich Horváth Emil: A Mogorovich Nemzetségbeli Petrichevich Család Története és Oklevéltára. A Petrichevich Család Általános Története. Első rész 1. köt. 1069–1526.
=1936/10. 33–35.

Petrichevich Horváth Emil: Avar vér horvát családokban.
=1938/2–3. 44–50.

Petrichevich Horváth Emil: A brebiri grófok.
=1938/8–9. 190–203., 6 t.

Petrichevich-Horváth Emil közli: A Mogorovich nemzetségbeli Petrichevich család regesztái. 1069–1526. 1–5.
=1941/3. 59–65.; /4. 85–87.; /5. 113–116.; /6. 141–142.; /7. 160–163.

Raduchi és Széplaki báró Petrichevich Horváth Emil: Fráter György leszármazása.
=1941/10. 223–231., 2 t.

     Molnár Johanna
Schmidt Sámuel (később Sziklay) és nemes Molnár Johanna házassága.
=1943/1. 23. /K/; /3. 74. ubb. /F/.

     Monor
Baán Kálmán ism.: Fónyad Dezső: Emlékezzél meg az ősökről... A monori református keresztyén anyaszentegyház története.
=1941/12. 289.

     Móré család, ásguthi
A Móré család nemességigazolása.
=1944/2. 48.

     Morgondai család, nagysinki
kadicsfalvi Török Pál közli: Középkori magyar nemes családok Erdélyben. 1–7.
=1942/7. 158–163., 1 t.; /8. 177–179., 1 t.; /9. 205–208., 1 t.; /10. 237–240., 1 t.; /11. 241–254., 1 t.; 1943/2. 44–49., 1 t.; /5. 102–111., 1 t.

     Móricz család, tatárfalvi
Molnár József közli: Adalékok Móricz Pál hajdusági író családjának történetéhez. 1–4.
=1943/9. 195–200., 1 t.; /10. 232–237.; /11. 265–266.; /12. 274–281., 1 t.

     Mórocz család
Mórocz család.
=1941/12. 287. /K/.

     Muraköz
Baán Kálmán ism.: Fára József: Muraköz történetének rövid foglalata.
=1943/8. 191.

     Myrkó család
Molnár József közli: Néhány tiszántúli nemes családról. 1–2.
=1941/3. 65–66.; /4. 90–91.

     Nádasd nemzetség
Baán Kálmán közli: A Hermán nembeli Hidvégiek és örököseik.
=1943/1. 1–5., 3 t.

     Nádasdy Tamás, gróf, nádor
B. K. közli: Péchy Gáspár levelei Nádasdy Tamáshoz. 1552–1562. Ford.: Pleidel Ambrus. 1–11.
=1936/10. 1–6., 1 t. (Helyesbítés: 1937/1. 27. /F/.); 1937/1. 7–10.; /2–3. 49–51.; /4. 80–82.; /5–6. 109–110.; /7–8. 167.; /9–10. 202–203.; 1938/1. 24.; /2–3. 66–67.; /4–5. 132–133.; /8–9. 219–220.

     Nagy család
A Nagy család címerfényképe.
=1944/3. 64. u.

     Nagy család, peremartoni
peremartoni Nagy család.
=1943/7. 169. /K/; /8. 193. /F/.

     Nagy család, vámosi
Vámosi Nagy család.
=1937/1. 26. /K/.

     Nagy Iván, felsőgyőri
Nyáry Pál: Egy nagy magyar genealógus emlékére. [Felsőgyőri Nagy Iván. 1824–1898.]
=1940/10. 233–237., 1 t.

     Nagyszőllős
Baán Kálmán: Bulyi Jékey Ferencz nagyszőllősi királyi harmincados.
=1936/1. 1–8., 1 t.

     Naláczy család, naláczi
Czakó Károly közli: Naláczi Naláczy. (Férfi ágon kihalt család.)
=1940/8. 169–175., 2 t.

     Naményi család
Filkorn Pál: Lemhényi vagy Naményi? [Kiigazítás: Baán Kálmán: „A Borzási és Szilágybagosi Fodor család története”-hez. Pázmány Péter végrendelete. Pázmány Farkas utódainak leszármazása.]
=1942/5. 118–119., 1 t. (Kiegészítés: /7. 163–165.)

G. Vargha Zoltán közli: Naményi vagy Lemhényi?
=1942/7. 163–165.

     Nánássy család
Nánássy család.
=1943/3. 74. ubb. /K/.

     Násfay-Niedermann László
Násfay-Niedermann László lovag.
=1943/7. 170. /F/.

     Nátkay alias Szabó család
Nyáry Pál közli: Adalékok a Nátkay alias Szabó család felvidéki ágazatához.
=1944/3. 61–63., 1 t.

     Nehéz család
Nehéz család (korompai, királyi, sárosfalvi).
=1943/10. 242. /K/; 1944/1. 24. /F/.

     Nemes család, bogdásai
Nemes család.
=1941/9. 216. /K/; /10. 240. ubb. /F/; 1942/5. 120. /K/.

     nemesi címek
ákosfalvi Szilágyi László: A nemesi rendi címekről és címzésekről.
=1943/10. 219–229.

     nemesi testőrség
Baán Kálmán ism.: Krúdy Ferenc összeáll.: Báróczy Sándor feljegyzései A Magyar Nemesi Testőrség Életéből 1760–1800-ig. Ford.: K. László József.
=1937/2–3. 57.

     nemeslevelek
Jankó Gyula közli: Ismeretlen és kevéssé ismert négy armalis.
=1937/7–8. 141–146.

B. K. ism.: Ovidius, Faust: Supis erbovych listin zemianskych. [167 címereslevél.]
=1939/2. 70–71.

G. Vargha Zoltán közli: Per egy armálisért a XVIII. században. [Vargha János kontra Jósa-Vargha család.]
=1941/11. 248–251., 6 t.

Lengyel Alfréd közli: Címeres nemeslevelek Győr és Moson vármegye levéltárában. 1–8.
=1943/9. 200–205., 4 cf.; /10. 230–231., 4 cf.; /11. 255–257., 4 cf.; /12. 270–272., 4 cf.; 1944/1. 8–10., 4 cf.; /2. 40–42., 4 cf.; /3. 64–66., 4 cf.; /4. 90–91., 4 cf.

     nemességigazolás
Kászonjakabfalvi László László közli: Nemesség igazolási tanúvallomások Csík-Székből.
=1936/2. 14–20.

Baán Kálmán: A címerigazolás.
=1936/6–7. 18–19.

Hellebronth Kálmán közli: Nemesség igazolások Sárosmegyében a XVIII. században. 1–2.
=1936/10. 12–13.; 1937/1. 4–6.

Baán Kálmán ism.: Gerő József szerk.: A M. Kir. Belügyminiszter által igazolt nemesek 1847–1937.
=1938/8–9. 223.

Horánszky Pál közli: Liptó vármegye által az 1790–1834. [valójában 1843.] évek között kiadott nemességigazoló ... bizonyítványok jegyzéke. 1–10.
=1939/1. 30.; /2. 64–66.; /3. 102–103.; /4. 136–137.; /5–6. 173–175.; /7–8. 226–227.; 1940/1. 18–19.; /2. 43.; /3. 69–70.; /5. 119.

Nemességigazolás.
=1941/5. 118. /F/.

Baán Kálmán közli: Moson vármegye 1733. évi nemesség-vizsgálata.
=1942/12. 275–276.

ákosfalvi Szilágyi László: Utmutatás a nemesség, előnév és címer igazolásához.
=1944/2. 25–38.

A Vásárhelyi család nemességigazolása.
=1944/2. 48.

     nemességvizsgálat
Baán Kálmán ism.: Lengyel Alfréd: Győr vármegye nemességvizsgálatai és az 1725. évi invesztigáció.
=1943/6. 144–145.

     Nemestóthy család, nemes-tóthi
nemes-tóthi Nemestóthy Béla: A nemes-tóthi Nemestóthy és a nemes-tóthi Szabó családok története. 1–2.
=1943/4. 87–93., 4 t.; /5. 111–121., 3 t.

     német telepesek
Baán Kálmán ism.: Schmidt János: Német telepesek bevándorlása Hesszenből Tolna-Baranya-Somogyba a XVIII. század első felében.
=1939/5–6. 177.

     nemzeti lobogó
Nyáry Pál: A magyar nemzeti lobogó színei. 1–2.
=1941/4. 92–94.; /5. 116–117.

     nemzeti öntudat
Baán Kálmán: Családtörténet és nemzeti öntudat.
=1938/4–5. 73–76.

Baán Kálmán: Magyar halál ellen való orvosság.
=1941/4. 73–76.

     nemzetségi birtokok
Baán Kálmán közli: A Bicskej nemzetségbeli Bicskei Bitskey család története. 1–2.
=1939/5–6. 143–157., 2 t.; /7–8. 193–214., 5 t.

Baán Kálmán ism.: Maksay Ferenc: A középkori Szatmár megye.
=1940/12. 285–286.

Baán Kálmán ism.: Jakó Zsigmond: Bihar megye a török pusztítás előtt.
=1940/12. 286–287.

     Neubauer család
Neubauer család.
=1942/12. 286. /K/; 1943/1. 24. /F/.

     Nógrád vármegye
Sarlay Soma közli: Darvas János jegyzőkönyve. [Nógrád és Zólyom vármegyei halálozási adatok 1692–1718.]
=1938/2–3. 55–58.

     nótáztatás
Raduchi és Széplaki báró Petrichevich Horváth Emil: Báthory Gábor bukásának családtörténeti jelentősége.
=1942/1. 10–14.

     Nyakas család
Molnár József közli: Régi tiszántuli családokról. [Maghi, Lente, Nyakas, szentmiklósi Csorvássy, Osváth, szalontai Takács, berekszászi Borbély, Sebestyén és Magyar család oklevelei és címerei.]
=1938/6–7. 150–154.

     Nyáry Albert, báró
B. K. ism.: Nyáry Pál: Dr. báró Nyáry Albert élete és munkássága.
=1937/5–6. 126.

     Nyáry Antal, nyáregyházi, báró
Nyáry Pál: Forgácsok Báró Nyáry Antal életéből.
=1938/2–3. 52–55., 1 t.

     Nyáry család, nyáregyházi
Nyáry Pál: Adatok a Nyáry-család Heves megyébe szakadt ágához.
=1938/1. 12–14., 1 t.

     Nyáry család, nyáregyházi, báró
Erdődy István ism.: Nyáry Pál összeáll.: A Nyáregyházai báró Nyáry család leszármazási táblázata.
=1937/2–3. 57.

Nyáry Pál: Jánosi földesuraságok. 1–2.
=1940/7. 149–154.; /8. 176–177.; (Hozzászólás: 1942/2. 48. /F/).

     Nyáry Ignác, nyáregyházi
Nyáry Pál közli: Egy magyar diák levele szüleihez. [Nyáry Ignác, Sárospatak, 1784.]
=1941/3. 69–70.

     Nyáry Krisztina, bedeghi, báró
Nyáry Pál: Thurzó Imre és Nyáry Krisztina házassága. [1618.]
=1937/7–8. 146–148.

     Nyáry Pál, bedeghi, báró
Nyáry Pál: Egy elfelejtett magyar főúr. (Bedeghy Nyáry Pál.)
=1937/2–3. 38–43.

Baán Kálmán ism.: Nyáry Pál: Egy magyar főúr és kora. [Báró bedeghi Nyáry Pál 1570–1635.]
=1938/6–7. 186.

     Nyéki család, nyéki
Nyéki család.
=1943/8. 193. /K/.

     Nyerges család
Nyerges család.
=1942/8. 192. /K/.

     Nyitra vármegye
Miklósy Zoltán közli: Az Ajtóssyak Nyitramegyében.
=1940/2. 31–32.

Ethey Gyula közli: Nyitramegye nemes családainak kivonatos jegyzéke 1572–1585. évek között.
=1940/7. 155–158.; /8. 192. /F/.

Ethey Gyula közli: Nyitra vármegyében kihirdetett címeres levelek jegyzéke 1607–1641. 1–6.
=1940/9. 215–216.; /11. 263–264.; /12. 283–285.; 1941/1. 21–23.; /2. 47–48.; /3. 71.

Barabás Jenő ism.: tót-lipcsei Fabricius Endre: Nyitra vármegye főispánjai és alispánjai az Árpádok korától.
=1943/6. 144.

     Ócsád nemzetség
Baán Kálmán: Adatok Bükkzsérc magyarságáról.
=1941/9. 193–203., 10 t., 14 f.

     Ocsovszky család
Ocsovszky család.
=1940/4. 96. /K/; /5. 120. /F/.

     okiratok
Vay Béla közli: Régi magyar levelek és okiratok. XVI. század.
=1936/6–7. 12–13.

     oklevelek
Baán Kálmán közli: Oklevél Regesták a bulyi és jékei Jékey család történetéhez.
=1936/10. 23–31.

Baán Kálmán: Rozgonyi Simon arcképe (1410-ből).
=1937/9–10. 171–176., 1 t., 1 f.

Molnár József közli: Régi tiszántuli családokról. [Maghi, Lente, Nyakas, szentmiklósi Csorvássy, Osváth, szalontai Takács, berekszászi Borbély, Sebestyén és Magyar család oklevelei és címerei.]
=1938/6–7. 150–154.

Baán Kálmán közli: Zrinyi Ilona Liber Regiusa. [1677–1682.]
=1940/3. 49–57.

Baán Kálmán közli: Báthori Zsófia Liber Regiusának Regesztái. 1660–1664.
=1940/12. 265–271.

Baán Kálmán közli: Jobbágyfelszabadítás. [1690.]
=1941/11. 251–253.

Baán Kálmán közli: A kisudvarnoki Marcell nemzetség fő okmányai. Összeáll.: kisudvarnoki Marcell Ágoston.
=1943/3. 73–74.

Baán Kálmán közli: Margita város bizonysága Kökényesdi György rabságáról és kinzatásáról. 1681.
=1944/3. 70–71.

     Okolicsányi család
Okolicsányi család.
=1944/1. 23. /K/.

Okolicsányi János.
=1944/1. 23. /K/.

     Oláh család
Molnár József közli: Adalékok az urai Uray család csengeri ágának kapcsolataihoz. 1–5.
=1941/10. 232–240., 1 t.; /11. 253–258., 1 t.; /12. 277–283., 1 t.; 1942/1. 21–24., 1 t.; /2. 44–47., 1 t.

     Oláh család, nánási
Molnár József közli: Néhány tiszántúli nemes családról. 1–2.
=1941/3. 65–66.; /4. 90–91.

     Olasz család
Baán Kálmán közli: Az agilisekről.
=1942/8. 169–177., 3 t.

Az Olasz család címerfényképe.
=1944/2. 40. u.

     Ollári Tompa nemzetség
Tompos Ernő közli: Adalékok a Tompa család történetéhez.
=1942/1. 8–10., 1 t.

     Orlamundi grófok
Czakó Károly közli: Az alsólindvai Bánffy család. 1–3.
=1940/2. 25–30., 2 t.; /3. 57–59., 1 t.; /4. 83–89., 2. t.; (Hozzászólás: Filkorn Pál: /6. 144. /F/.)

     Orosz család
Orosz család.
=1937/4. 84–85. /K/; /5–6. 124. /F/.

     Osváth család
Molnár József közli: Régi tiszántuli családokról. [Maghi, Lente, Nyakas, szentmiklósi Csorvássy, Osváth, szalontai Takács, berekszászi Borbély, Sebestyén és Magyar család oklevelei és címerei.]
=1938/6–7. 150–154.

Molnár József közli: A Csengerújfaluból származó egyik Osváth családról.
=1939/4. 107–115., 5 t.

     osztálylevél
Molnár József közli: A Bay-család őseiről.
=1942/12. 278–280., 1 t.

     öröklődés
B. K.: A művészi tehetség öröklődése.
=1938/8–9. 203–207., 1 t.

Zsakó István: A kiválóság és a sulyos betegségi hajlam öröklése neves magyar családokban.
=1944/4. 82–89.

     örökösödés
B. Boér Géza közli: Örökösödési osztályrész a Balla testvérek közt. (Adatok a csikszentmihályi és jenőfalvi Balla család történetéhez.) 1–5.
=1940/1. 19–23., 1 t.; /2. 45–47.; /3. 70–71.; /4. 94–95.; /5. 115–118.

     Őrsur nemzetség
Baán Kálmán: Adatok Bükkzsérc magyarságáról.
=1941/9. 193–203., 10 t., 14 f.

     ősfa
Saller és Márczy család.
=1937/7–8. 168. /K/; 1937/9–10. 206. /F/; 1938/6–7. 183–184., 1 t. /F/.

Nyáry Pál: Forgácsok Báró Nyáry Antal életéből.
=1938/2–3. 52–55., 1 t.

Baán Kálmán: Adatok Bükkzsérc magyarságáról.
=1941/9. 193–203., 10 t., 14 f.

Takács Elvira közli: Gróf Széchenyi István magyarsága. [Ősfa.]
=1941/12. 268–269., 1 t. (Helyreigazítás: 1942/1. 24.)

Takács Elvira közli: Kölcsey Ferenc a költő ősfája.
=1942/2. 35–36., 1 t., 1 cr.

Takács Elvira közli: Bessenyei György, a költő ősfája.
=1942/7. 157–158., 1 t., 1 cr. (Pótlás: F. Kováts Erzsébet közli: /12. 288. ubb.)

Nyáry Pál közli: Kubinyi Ferenc és Ágoston ősfája.
=1944/2. 42–43., 1 t.

     őskutatás
Baán Kálmán: Őskutatás és fajismeret.
=1939/1. 1–15., 4 t.

     Őskutató Intézet
Násfay-Niedermann László lovag.
=1943/7. 170. /F/.

     őslevél
Őslevél.
=1939/3. 106.

     összeírás
Szabó D. János közli: Bereg vármegye 1784. évi általános nemesi összeírása. (Horváth Gáspár gyűjtéséből.) 1–2.
=1935/1. 6–14.; 1936/1. 17–18.

Kászon-Jakabfalvi László László közli: Kivonatok a Csik-Gyergyó és Kászon székely székek 1643–1681 és 1702. évi nemesi összeírásaiból.
=1936/1. 21–23.

Sáros vármegyei nemesi összeírás 1700-ból. Birtokos nemesek.
=1936/2. 22–23.

B. K. közli: Veszprém megyei egytelkes nemesek, taxások, fegyveresek és szabadosok 1603. évi összeírásának töredéke.
=1936/3. 15–16.

B. K. közli: Pest-vármegyei nemesek összeírása 1526–1530 körüli évekből.
=1936/4–5. 16–17.

Baán Kálmán közli: Baranya vármegye egytelkes nemeseinek 1542. évi összeírása. 1–2.
=1936/6–7. 14–17.; /8–9. 13–18.

Baán Kálmán közli: Veszprém vármegye egytelkes nemeseinek 1549. évi összeírása.
=1937/1. 10–12.

Baán Kálmán közli: Máramaros vármegye birtokos nemeseinek 1604 évi összeírása.
=1938/1. 1–7.

Kajászószentpéteri László József közli: Komárom vármegye 1673 évi nemesi összeírása. 1–4.
=1939/7–8. 218–221.; 1940/1. 17–18.; /2. 41–42.; /3. 68.

Baán Kálmán közli: Vas vármegye 1554. évi nemesi összeírása. (Birtokos és egytelkes nemesek.) 1–6.
=1940/5. 97–104.; /6. 140–142.; /7. 163–168.; /8. 185–190.; /9. 211–215.; /10. 237–240.

B. K. ism.: Pfeiffer Károly összeáll.: Fejér vármegye 1848. évi zsidóösszeírása.
=1940/8. 191–192.

Baán Kálmán közli: Heves és Külső-Szolnok vármegye 1647. évi nemesi összeírása.
=1941/2. 45–46.

B. Kozmutza Livia közli: Nemesek Veszprém vármegye 1696. évi katonai összeírásában.
=1941/4. 94–95.

szeökeffalvi Szent-Miklósy László közli: Küküllő vármegyei nemesi összeírások 1772 és 1788-ból.
=1942/11. 263–264.

     Ötvös alias Ráczkövy család
Eötvös Károly író családja.
=1943. 8. 193. /F/.

     ötvös mesterség
Sarlay Soma: Aranymíves családok a XVIII. században [a Felvidéken].
=1941/12. 269–270.

     Padányi Gulyás család
Padányi Gulyás Jenő: Adatok a nemes Gulyás (Padányi Gulyás) család leszármazásához.
=1938/6–7. 141–149., 3 t.

     Padányi György
Baán Kálmán közli: Padányi György udvarbíró leltára az illésházai kastély javairól 1594-ben.
=1942/7. 153–156.

     Pákey család, pákéi
szeökeffalvi Szent-Miklósy László közli: A pákéi Pákey (másként Tamás) család. 1–5.
=1943/6. 130–136., 7 t., 1 cr.; /7. 155–159., 6 t.; /8. 182–186., 4 t.; /9. 214–217., 4 t.; /10. 237–239., 3 t., 1 cr.

     Pál család, futásfalvi
Futásfalvi Pál család.
=1942/8. 192. /K/.

     Pálffy család, tusnádi
Baán Kálmán közli: A tusnádi Pálffy család.
=1942/5. 97–101., 1 t., 1 cr.

     Palugyay Erzse
Palugyay Erzse.
=1943/5. 122. ubb. /K/.

     Palugyay Mihály, kispalugyai és bodafalvi
kispalugyai és bodafalvi Palugyay Mihály.
=1943/1. 23. /K/.

     papírmalom
Sarlay Soma: A Spillenberg család őse.
=1942/1. 17–18.

     parasztcsalád
Molnár József közli: Egy parasztcsalád leszármazása és kapcsolatai. 1–7.
=1940/1. 4–13.; /2. 32–38., 3 t.; /3. 60–65., 4 t.; /4. 90–92., 2 t.; /5. 111–112., 2 t.; /6. 136-139., 2 t.; /7. 158–163., 3 t.

     Pászthy család, adai
Pászthy család.
=1943/8. 193. /K/; /9. 218. /F/; 1944/1. 24. /F/.

     Pataki család, désfalvi
szeökeffalvi Szent-Miklósy László közli: Hatalmaskodás.
=1940/6. 132-136., 2 t.

     Pataky Károly, pujoni
B. K.: Gyászhír. pujoni Pataky Károly (?–1938).
=1938/4–5. 128.

     Paulovics Márton
Paulovics Márton.
=1936/2. 24. /K/.

     Paulovits család
Paulovits család.
=1936/1. 23. /K/.

     Pázmány család, panaszi
Filkorn Pál: Lemhényi vagy Naményi? [Kiigazítás: Baán Kálmán: „A Borzási és Szilágybagosi Fodor család története”-hez. Pázmány Péter végrendelete. Pázmány Farkas utódainak leszármazása.]
=1942/5. 118–119., 1 t. (Kiegészítés: /7. 163–165.)

G. Vargha Zoltán közli: Naményi vagy Lemhényi?
=1942/7. 163–165.

     Pázmány Péter
Filkorn Pál: Lemhényi vagy Naményi? [Kiigazítás: Baán Kálmán: „A Borzási és Szilágybagosi Fodor család története”-hez. Pázmány Péter végrendelete. Pázmány Farkas utódainak leszármazása.]
=1942/5. 118–119., 1 t. (Kiegészítés: /7. 163–165.)

     Péchy Gáspár
B. K. közli: Péchy Gáspár levelei Nádasdy Tamáshoz. 1552–1562. Ford.: Pleidel Ambrus. 1–11.
=1936/10. 1–6., 1 t. (Helyesbítés: 1937/1. 27. /F/.); 1937/1. 7–10.; /2–3. 49–51.; /4. 80–82.; /5–6. 109–110.; /7–8. 167.; /9–10. 202–203.; 1938/1. 24.; /2–3. 66–67.; /4–5. 132–133.; /8–9. 219–220.

     Péchy nemzetség
B. K. közli: Péchy Gáspár levelei Nádasdy Tamáshoz. 1552–1562. Ford.: Pleidel Ambrus. 1–11.
=1936/10. 1–6., 1 t. (Helyesbítés: 1937/1. 27. /F/.); 1937/1. 7–10.; /2–3. 49–51.; /4. 80–82.; /5–6. 109–110.; /7–8. 167.; /9–10. 202–203.; 1938/1. 24.; /2–3. 66–67.; /4–5. 132–133.; /8–9. 219–220.

     pecsétek
Baán Kálmán közli: Címeres pecsétek. 1–15.
=1935/l. 18–22.; 1936/1. 20.; /2. 21.; /3. 18.; /4–5. 21–22.; /6–7. 20–22.; /8–9. 22.; /10. 21–22.; 1937/1. 25.; /2–3. 55.; /5–6. 120–121.; /9–10. 201–202.; 1938/2–3. 70.; /4–5. 133–134.; /8–9. 221.

Sisi Miklós pecsétje, 1439.
=1940/5. 119. /K/; /6. 144. ubb. /F/.

     pecsétrajzok
A verebélyi érseki szék pecsétjei. (Eredeti nagyságban.)
=1941/12. 176.

Az abai Arany család pecsétrajza.
=1942/10. 230.

Tyukodi Bálint pecsétrajza és aláírása.
=1943/11. 255.

     Pelényi nemzetség
Zombory Géza közli: Kecskemét Város Földesurai és Nemes Családjai. 1–16.
=1938/2–3. 33–44.; /4–5. 102–117.; /5–6. 157–165.; /8–9. 215–216.; 1939/1. 19–24.; /2. 59–64.; /3. 93–97.; /4. 127–132.; /5–6. 170–173.; /7–8. 229–231.; 1940/1. 16–17.; /2. 39–40.; /3. 66–67.; /4. 93.; /5. 113–115.; /6. 143–144.

     Pemler család, báró
Pemler család.
=1941/4. 96. /K/.

báró Pemler család.
=1944/2. 45. /K/.

     Penyigey Manczur család
Manczur család, Penyigey Manczur család.
=1941/11. 264. /K/.

     Perényi Karolina, báró
Perényi Karolina bárónő.
=1942/12. 285. /K/.

     Perlaki Dávid
Baán Kálmán közli: Perlaki Dávid rokonsága. (Halotti búcsúztatója alapján. [1802.])
=1944/2. 38–40., 1 t.

     Pest és Pilis vármegye
Sokhegyi Béla közli: Pest és Pilis megyékre vonatkozó regesták a XIV., XV., XVI. századból.
=1935/1. 16–17.

     Pest vármegye
B. K. közli: Pest-vármegyei nemesek összeírása 1526–1530 körüli évekből.
=1936/4–5. 16–17.

Hellebronth Kálmán közli: Végrendeletek Pestvármegye levéltárában. [XVIII–XIX. század.]
=1936/8–9. 10–11.

     Péter család
Péter család címere.
=1941/8. 192. /K/; /12. 287. /F/.

     Péter család, dálnoki
szeökeffalvi Szent-Miklósy László közli: A dálnoki Árkosy család abrudbányai ága. 1–2.
=1941/1. 1–10., 6 t.; /2. 27–39., 12 t., 1 cr.

     Pétermányi család, bakabányai
Pétermányi család.
=1943/8. 193. /K/.

     Pethe család, hetési
Pethe család előneve hethesi vagy hethési?
=1943/10. 242. /K/; 1944/1. 24. /F/; /2. 46. /F/.

     Pető Mária
Csanády István és Pető Mária házassága.
=1942/12. 285. /K/.

     Petra család
Klein Gáspár: A Petra-család.
=1936/2. 5–9., 4 t.

     Petrichevich család
Baán Kálmán ism.: Petrichevich Horváth Emil: A Mogorovich Nemzetségbeli Petrichevich Család Története és Oklevéltára. A Petrichevich Család Általános Története. Első rész 1. köt. 1069–1526.
=1936/10. 33–35.

     Petrichevich család, báró
Petrichevich-Horváth Emil közli: A Mogorovich nemzetségbeli Petrichevich család regesztái. 1069–1526. 1–5.
=1941/3. 59–65.; /4. 85–87.; /5. 113–116.; /6. 141–142.; /7. 160–163.

     Petrichevich Horváth család, báró
Baán Kálmán ism.: Petrichevich Horváth Emil: A Petrichevich család naplói.
=1941/5. 119–120.

     Petrichevich Horváth János
Raduchi és Széplaki báró Petrichevich Horváth Emil: Báthory Gábor bukásának családtörténeti jelentősége.
=1942/1. 10–14.

     Pillich család
Pillich család.
=1940/1. 23. /K/; /2. 48. /F/.

     Pinnyey család, báró
A báró Pinnyey család címerfényképe.
=1942/12. 272. u.

     Platthy család, nagypalugyai és turócdivéki
Platthy család.
=1937/5–6. 124. /K/; 1940/5. 119–120. /K/; 1941/9. 216. /K/; /10. 240. ubb. /F/; /11. 264. /F/.

     Pogány Zsigmond, csebi
Baán Kálmán: Csebi Pogány Zsigmond.
=1936/4–5. 1–10., 1 t.

     Pohárdi alias Horváth család
A Pohárdi alias Horváth család címerfényképe.
=1943/12. 271. e.

     Pók nemzetség
Csikszentsimoni Endes Miklós: A Bizáki Puky család nemzedékrendje.
=1938/4–5. 76–101., 10 t.

     polgári címerek
B. K. ism.: Tompos Ernő: Címeres pecsétek, különös tekintettel a polgári címerekre.
=1943/6. 145.

     polgárság
B. Boér Géza közli: Fogaras városában lakó nemes és polgár birtokosok 1595-ben.
=1936/10. 15–17.

Baán Kálmán: A polgári genealógia kutatási területe és módszere.
=1937/1. 1–4.

Baán Kálmán ism.: Thirring Gusztávné Waisbecker Irén: Dr. Waisbecker Antal élete és a magyarországi Waisbecker család története.
=1937/2–3. 56.

B. K. ism.: Thirring Gusztáv: Dr. Schwarz János Mihály életrajza és a Schwarz nemzetség múltja.
=1937/2–3. 56–57.

Baán Kálmán ism.: Kempelen Béla: Családkönyv I. Nemes családok. Polgár családok.
=1940/8. 190.

Baán Kálmán közli: A Tagányi család.
=1941/3. 49–58., 3 t.

Baán Kálmán közli: A Csaba család. (Egy régi magyar polgárcsalád története.)
=1941/8. 169–178., 1 t.

Baán Kálmán közli: Az agilisekről.
=1942/8. 169–177., 3 t.

     Porcsin alias Porcin család
Porcsin alias Porcin család.
=1937/7–8. 169. /K/; 1938/2–3. 69. /F/.

     Pósa család, olnoki
hatolykai Pótsa János: Az olnoki Hercegh család.
=1943/3. 71–72., 1 t.

     Possony (Pozsonyi) család
Possony család.
=1940/1. 24. /K/.

Possony (Pozsonyi) család.
=1943/3. 74. ubb. /K/.

     Pótsa család
hatolykai Pótsa János közli: A kilyéni Székely család egy ismeretlen ága.
=1944/1. 21–23., 2 t., (Helyreigazítás: /2. 46.)

     Pottornyay család, pottornyai és csáthi
Pottornyay család.
=1943/6. 146. /K/; /7. 169. /F/.

     Pottyondi család, csáfordi és pottyondi
B. K. ism.: [Pottyondi Béla, csáfordi és pottyondi] Csáfordi és Pottyondi Béla: A Pottyondi család monográfiája.
=1937/5–6. 124–125.

     Pozsony vármegye
B. K. ism.: Ovidius, Faust: Supis erbovych listin zemianskych. [167 címereslevél.]
=1939/2. 70–71.

Baán Kálmán közli: Magyar nyelvű okiratok a XVI. századból. [1557, 1595.]
=1939/3. 98–99.

     Precsinszky család, precsinalehotai
A Precsinszky család címeréről.
=1940/3. 72. /K/; /4. 96. /F/.

     primorok
Baán Kálmán ism.: Ákosfalvi Szilágyi László: Székely primor családok.
=1939/2. 69.

Baán Kálmán ism.: Hanuszik Elemér: A székely főnemesek - primorok - aranykönyve című munka tanulmányából különlenyomat.
=1941/8. 189–191.

Baán Kálmán ism.: Hanuszik Elemér összeáll.: A székely főnemesek, primorok Aranykönyve.
=1942/9. 214–215.

     Prosznyák család, prosznyákfalvai és szentbenedeki
B. K. ism.: Horváth Kálmán: A Prosznyákfalvai és Szentbenedeki Prosznyák-család.
=1943/8. 192.

     protestánsok
B. Kozmutza Livia ism.: Lengyel Imre: Fäsi János Henrik élete és működése hazánkban. (1801–1807).
=1941/7. 168.

     Puky család, bizáki
Csikszentsimoni Endes Miklós: A Bizáki Puky család nemzedékrendje.
=1938/4–5. 76–101., 10 t.

     Purghy család
Purghy család.
=1940/2. 48. /K/; /3. 72. /F: a Purgly családra!/; 1941/4. 95. /K/.

     Putnoki Magdolna
Zombory Géza közli: Putnoki Magdolna nászhozománya. [1683.]
=1940/9. 193–200., 1 t.

     Ráczkövy család
Eötvös Károly író családja.
=1943. 8. 193. /F/.

     Rakaczay család
Rakaczay család.
=1943/3. 74. ubb. /K/; /10. 242. /K/.

     Rákóczi család
Rákóczi család.
=1939/4. 140. /K/.

     Rákóczi György I., Erdély fejedelme
Sokhegyi Béla közli: Rákóczi György szabadságlevele a Lucz-i hajduk részére. 1642.
=1941/3. 67–69.

     Ráthold nemzetség
Zombory Géza közli: Kecskemét Város Földesurai és Nemes Családjai. 1–16.
=1938/2–3. 33–44.; /4–5. 102–117.; /5–6. 157–165.; /8–9. 215–216.; 1939/1. 19–24.; /2. 59–64.; /3. 93–97.; /4. 127–132.; /5–6. 170–173.; /7–8. 229–231.; 1940/1. 16–17.; /2. 39–40.; /3. 66–67.; /4. 93.; /5. 113–115.; /6. 143–144.

     Ráthonyi család, adorjáni
Ráthonyi család.
=1943/8. 192. /K/; /9. 218. /F/.

     Rátót nemzetség
Békássy László közli: A Nánhegyeseli Zuber család története. 1–2.
=1942/12. 265–272., 1 t.; 1943/1. 12–20., 2 t.

     Rátz család, nagylaki
Rátz család.
=1943/8. 193. /K/.

     Rauber család, plankensteini és karlstetteni, báró
hatolykai Pótsa János közli: A plankensteini és karlstetteni báró Rauber család kapcsolatai magyar családokkal.
=1942/5. 106–107., 2 t.

     református egyház
ifj. Horváth Ferenc: Jegyzetek a szilágypeéri református eklézsia történetéből és papjairól.
=1937/4. 82–84.

Baán Kálmán ism.: Fónyad Dezső: Emlékezzél meg az ősökről... A monori református keresztyén anyaszentegyház története.
=1941/12. 289.

     református iskolák
Szabó Béla: A Kápolnásnyéki Balassa Antal-féle iskolai alapítvány nemzetségfája.
=1942/3. 49–54., 4 t., 1 cr.

     református templom
Takács Elvira ism.: Görzsönyi Vargha Zoltán: A budapesti Kálvin-téri kripta lakói.
=1941/5. 120.

     regeszták
Sokhegyi Béla közli: Pest és Pilis megyékre vonatkozó regesták a XIV., XV., XVI. századból.
=1935/1. 16–17.

Baán Kálmán közli: Oklevél Regesták a bulyi és jékei Jékey család történetéhez.
=1936/10. 23–31.

Jékey regeszták. 1–2.
=1937/5–6. 111–119.; /7–8. 153–167.

Baán Kálmán közli: Zrinyi Ilona Liber Regiusa. [1677–1682.]
=1940/3. 49–57.

Baán Kálmán közli: Báthori Zsófia Liber Regiusának Regesztái. 1660–1664.
=1940/12. 265–271.

Petrichevich-Horváth Emil közli: A Mogorovich nemzetségbeli Petrichevich család regesztái. 1069–1526. 1–5.
=1941/3. 59–65.; /4. 85–87.; /5. 113–116.; /6. 141–142.; /7. 160–163.

Baán Kálmán ism.: Lengyel Alfréd: Győr vármegye nemességvizsgálatai és az 1725. évi invesztigáció.
=1943/6. 144–145.

     Régi Magyar Családok Szövetsége
A Régi Magyar Családok Szövetségének Rovata. Alapszabály.
=1944/2. 47–48.

A Régi Magyar Családok Szövetségének Rovata.
=1944/3. 72.

     Rein család
A Rein család címerfényképe.
=1943/1. 9. e.

     Reinbold család, borosbenedeki
Müller Mihály - Szent-Miklósy László közli: A borosbenedeki Reinbold család.
=1940/10. 226–232., 1 t.

     rendiség
Raduchi és Széplaki Petrichevich Horváth Emil: Rendiség a régi Erdélyben.
=1944/3. 49–55.

     Réner család, borzási
Réner család.
=1942/12. 286. /K/; 1943/1. 24. /F/.

     Rész vagy Réz család
Rész vagy Réz család.
=1936/4–5. 28. /K/; /6–7. 28. /F/; /8–9. 27. /F/; 1941/1. 23. /K/.

     Richter család
A Richter család címerfényképe.
=1944/2. 40. u.

     Rihen család
B. K. ism.: Horváth Kálmán: A Prosznyákfalvai és Szentbenedeki Prosznyák-család.
=1943/8. 192.

     Riskó család, huszti
Molnár József közli: Adalékok az urai Uray család csengeri ágának kapcsolataihoz. 1–5.
=1941/10. 232–240., 1 t.; /11. 253–258., 1 t.; /12. 277–283., 1 t.; 1942/1. 21–24., 1 t.; /2. 44–47., 1 t.

     Roboz család
G. Vargha Zoltán közli: A Roboz család.
=1942/11. 257–258., 2 t. (Pótlás: F. Kováts Erzsébet közli: /12. 288. ubb.)

     Róka család
Liska család.
=1938/1. 27. /K/; /2–3. 69. /F/; 1942/10. 240. /K/; 1943/7. 169–170. /F/.

     Rosy család
Molnár József közli: Adalékok az urai Uray család csengeri ágának kapcsolataihoz. 1–5.
=1941/10. 232–240., 1 t.; /11. 253–258., 1 t.; /12. 277–283., 1 t.; 1942/1. 21–24., 1 t.; /2. 44–47., 1 t.

     Rottkowich család, Kis Csémi
A Kis Csémi Rottkowich család címerfényképe.
=1942/11. 255. e.

     Rozgonyi Simon
Baán Kálmán: Rozgonyi Simon arcképe (1410-ből).
=1937/9–10. 171–176., 1 t., 1 f.

     Ruszka család
Ruszka család.
=1941/3. 72. /K/; /4. 96. /F/.

     Sáfrány család
Sáfrány család.
=1935/1. 23. /K/; 1940/1. 24. /F/.

     Salamon nemzetség
Baán Kálmán közli: Padányi György udvarbíró leltára az illésházai kastély javairól 1594-ben.
=1942/7. 153–156.

     Sálfi család, sálfalvi
kadicsfalvi Török Pál közli: Középkori magyar nemes családok Erdélyben. 1–7.
=1942/7. 158–163., 1 t.; /8. 177–179., 1 t.; /9. 205–208., 1 t.; /10. 237–240., 1 t.; /11. 241–254., 1 t.; 1943/2. 44–49., 1 t.; /5. 102–111., 1 t.

     Sálfy Anna
Petrichevich Horváth Emil közli: Régi magyar végrendeletek. 1–8.
=Bevezető. 1943/5. 99.; Fráthay Gergely, 1572. /5. 100–102.; Brebiri Melith György, 1572–73. /6. 136–137.; Brebiri Melith Györgyné Sálfy Anna, 1574. /7. 159–160.; Melith Pál, 1582. /7. 160–161.; Czegei Vass György, 1585. /8. 186–188.; Vitéz Miklós, magyarbikali, 1594. /10. 240–241.; Bogáthy Menyhért, 1606. /12. 281–283.; Frátai János, 1598. 1944/1. 17–18.; Wesselényi Gáspár, 1602. /1. 18–20.; Kozárvári Gergely, 1603. /1. 20–21.; Karkai Veres Dávid, 1607. /4. 95–96.

     Sallér család, jakabházi
Saller és Márczy család.
=1937/7–8. 168. /K/; 1937/9–10. 206. /F/; 1938/6–7. 183–184., 1 t. /F/.

     Sántha család, csiktusnádi
Sántha család.
=1941/11. 264. /K/; /12. 287. /F/.

     Sárbogárd
G. Vargha Zoltán ism.: Mészöly Endre: A bogárdi Mészöly-nemzetség élő tagjainak névjegyzéke ágak és alágak szerint.
=1942/7. 168.

     Sarkadi Nagy család
Vay Béla közli: Tóth János vallomása a Sarkadi Nagy-család nemességéről.
=1936/8–9. 20–21.

     Sárkándy család
Sárkándy (Zákándy) család címere.
=1943/12. 290. /K/.

     Sárkány család, ákosházi
Az ákosházi Sárkány család címerfényképe.
=1942/9. 195. e.

     Sáros vármegye
Sáros vármegyei nemesi összeírás 1700-ból. Birtokos nemesek.
=1936/2. 22–23.

Hellebronth Kálmán közli: Nemesség igazolások Sárosmegyében a XVIII. században. 1–2.
=1936/10. 12–13.; 1937/1. 4–6.

     Sárosi család, kissárosi alias pokai
szeökeffalvi Szent-Miklósy László közli: Adatok a kissárosi másként pokai Sárosi család történetéhez.
=1939/1. 26–29., 1 t.

     Sárospatak
Baán Kálmán közli: A Sáros-Pataki Újkeresztyén Kúria.
=1936/8–9. 19–20.

Nyáry Pál közli: Egy magyar diák levele szüleihez. [Nyáry Ignác, Sárospatak, 1784.]
=1941/3. 69–70.

     Sáska család
Baán Kálmán ism.: Dinnyés Sáska Sándor: A Sáska család története.
=1942/4. 95.

     Sásvár ősmegye
Domahidi Sipos Zsigmond: A sásvári székelyek eredete és elenyészte.
=1939/5–6. 164–169.

     Schallie család
A Schallie család címerfényképe.
=1943/11. 256. u.

     Schamberger család
A Schamberger család címerfényképe.
=1942/12. 272. u.

     Schellendorf család
Schellendorf család.
=1940/3. 72. /K/.

     Schmideg család, gróf
Schmideg család.
=1943/12. 290. /K/; 1944/2. 46. /F/.

     Schmidt Sámuel
Schmidt Sámuel (később Sziklay) és nemes Molnár Johanna házassága.
=1943/1. 23. /K/; /3. 74. ubb. /F/.

     Schwarz nemzetség
B. K. ism.: Thirring Gusztáv: Dr. Schwarz János Mihály életrajza és a Schwarz nemzetség múltja.
=1937/2–3. 56–57.

     Sebestyén család
Molnár József közli: Régi tiszántuli családokról. [Maghi, Lente, Nyakas, szentmiklósi Csorvássy, Osváth, szalontai Takács, berekszászi Borbély, Sebestyén és Magyar család oklevelei és címerei.]
=1938/6–7. 150–154.

     Serényi család, gróf
Gr. Kolloredóné Serényi Franciska családja.
=1943/12. 290. /K/; 1944/1. 24. /F/.

     Sibrik család, szarvaskendi
Nyáry Zsigmond: Zrinyi Ilona és az Árpád-ház.
=1943/2. 32–33., 1 t.

     Simon család
Baán Kálmán közli: Az agilisekről.
=1942/8. 169–177., 3 t.

     Simon József
Simon József és Szever Kata házassága.
=1942/3. 71. /K/; /5. 120. /F/.

     Simon-Takács család
Baán Kálmán közli: Az agilisekről.
=1942/8. 169–177., 3 t.

     Simonffy Sámuel
Reszegi Lajos ism.: Nagybákay (Richl) Antal: Simonffy Sámuel, a debreceni nemes kalmár társaság kiváló tagja, debreceni főbíró élete, munkássága, családja és kora (1754–1821).
=1936/8–9. 27–28.

     Simontornya
Baán Kálmán ism.: Kiss István: Simontornya krónikája.
=1939/5–6. 178.

     síremlékek
Molnár József közli: Vásárosnaményi Eötvös Miklósné halála, 1764. [A címer és a síremlék leírása.]
=1941/9. 216. /V/

     sisakdísz
Nyáry Pál közli: Egy középkori Szmrecsányi címer és sisakdísze.
=1944/4. 81–82., 1 cf.

     Sisi Miklós
Sisi Miklós pecsétje, 1439.
=1940/5. 119. /K/; /6. 144. ubb. /F/.

     Skall család
A Skall család címerfényképe.
=1943/11. 257. e.

     Sokhegyi Béla
Gyászhír. Sokhegyi Béla (1908–1942.)
=1943/2. 50. ubb.

     Somoghi alias Körmendi család
Körmendi család.
=1943/3. 74. ubb. /K/.

     Somogy vármegye
Baán Kálmán ism.: Schmidt János: Német telepesek bevándorlása Hesszenből Tolna-Baranya-Somogyba a XVIII. század első felében.
=1939/5–6. 177.

     Somogyi József, medgyesi
medgyesi Somogyi József keresztlevele és házassága felsőszilvágyi Czuczy Katalinnal.
=1943/12. 290. /K/.

     Somossy család
Somossy család.
=1940/3. 72. /K/; /4. 96. /F/.

     Soós család, sóvári
sóvári Soós család.
=1943/5. 122. ubb. /K/; /6. 146. /F/.

     Soós család, szentgyörgyvölgyi
sóvári Soós család.
=1943/5. 122. ubb. /K/; /6. 146. /F/.

     Sopron
B. K. ism.: Tompos Ernő: Címeres pecsétek, különös tekintettel a polgári címerekre.
=1943/6. 145.

     Sóti (Sóthy) család
Sóti (Sóthy) család.
=1943/5. 122. ubb. /K/; /6. 146. /F/.

     Spetkius család
A Spetkius család címerfényképe.
=1944/1. 9. e.

     Spillenberg család
Sarlay Soma: A Spillenberg család őse.
=1942/1. 17–18.

     Statileo család
Gornje-Seloi Brcic Mihály közli: A Gornje-Seloi Brcic család története.
=1943/9. 208–213., 3 t.

     Staváts család
Szentmiklósy Stavács család.
=1943/7. 168–169. /K/; /8. 194., 1 t. /F/.

     Stettner család
Stettner család.
=1939/4. 140. /K/; /5–6. 176–177. /F/; 1941/8. 192. /K/; /11. 264. /F/; 12. 287–288. /F/.

     Straginger család
Straginger család.
=1938/4–5. 135. /K/.

     Stubenberg család, gróf
gróf Erdődy Lajosné Stubenberg grófnő.
=1943/10. 242. /K/; 1944/1. 24. /F/.

     Subich nemzetség
Petrichevich Horváth Emil: A brebiri grófok.
=1938/8–9. 190–203., 6 t.

Nyári Pál ism.: Molnár József: A Subich Nemzetségből Származó Brebiri Melith Család Vázlatos Története.
=1939/5–6. 178–179.

Raduchi és Széplaki báró Petrichevich Horváth Emil: Fráter György leszármazása.
=1941/10. 223–231., 2 t.

Nyáry Zsigmond: Zrinyi Ilona és az Árpád-ház.
=1943/2. 32–33., 1 t.

     Sulyok család, lekcsei
Sulyok család.
=1942/3. 71. /K/; /5. 120. /F/.

     Svaidl család
A Svaidl család címerfényképe.
=1944/3. 64. u.

     Sydó család
Sydó család címere és előnevei.
=1943/3. 74. ubb. /K/; /4. 98. ubb. /F/.

     Syweczi Sapharych család
A Syweczi Sapharych család címerfényképe.
=1943/9. 202. u.

     szabadosok
B. K. közli: Veszprém megyei egytelkes nemesek, taxások, fegyveresek és szabadosok 1603. évi összeírásának töredéke.
=1936/3. 15–16.

     szabadságlevél
Sokhegyi Béla közli: Rákóczi György szabadságlevele a Lucz-i hajduk részére. 1642.
=1941/3. 67–69.

     Szabady alias Lönchey család
A Szabady de Eadem alias Lönchey család címerfényképe.
=1944/2. 41. e.

     Szabó család
Nyáry Pál közli: Adalékok a Nátkay alias Szabó család felvidéki ágazatához.
=1944/3. 61–63., 1 t.

     Szabó család, jákói
Baán Kálmán közli: A jákói Szabó család.
=1942/2. 38–40., 1 t., 1 cr.

     Szabó család, nemes-tóthi
nemes-tóthi Nemestóthy Béla: A nemes-tóthi Nemestóthy és a nemes-tóthi Szabó családok története. 1–2.
=1943/4. 87–93., 4 t.; /5. 111–121., 3 t.

     Szabó család, sárpataki
szeökeffalvi Szent-Miklósy László közli: Genealógiai adatok Erdélyből. [Sárpataki Szabó család, bodosi Bodosi család.]
=1938/8–9. 217.

Sárpataki Szabó család.
=1941/3. 72. /K/.

     Szabolcs vármegye
Baán Kálmán közli: Oklevél Regesták a bulyi és jékei Jékey család történetéhez.
=1936/10. 23–31.

Vácz Elemér: Szabolcs vármegye jegyzőkönyvei. [1550-től.]
=1940/9. 200–204.

     Szakmáry család
Szakmáry család.
=1936/8–9. 26. /K/; /10. 32. /F/.

     Szalánczi család, szenttamási
Szentmiklóssy László közli: Genealógiai adatok Erdélyből. 1–3. [A Szalánczy, Horváth, Jeddi, Magyari és Szengyel család.]
=1937/9–10. 195–197., 3 t.; 1938/1. 20–23., 8 t.; /2–3. 63–65., 3 t.

     Szalok nemzetség
Zombory Géza közli: Kecskemét Város Földesurai és Nemes Családjai. 1–16.
=1938/2–3. 33–44.; /4–5. 102–117.; /5–6. 157–165.; /8–9. 215–216.; 1939/1. 19–24.; /2. 59–64.; /3. 93–97.; /4. 127–132.; /5–6. 170–173.; /7–8. 229–231.; 1940/1. 16–17.; /2. 39–40.; /3. 66–67.; /4. 93.; /5. 113–115.; /6. 143–144.

     Szántay család
Szántay család.
=1937/5–6. 124. /K/; /7–8. 169. /F/.

     Szánthóházy család
Szánthóházy család.
=1937/7–8. 168. /K/.

     Szántóházy Zsigmond
Szántóházy Zsigmond gyilkossági pere, 1655.
=1943/10. 242. /K/; 1944/1. 24. /F/.

     Szappanos (alias Brassai) család
Szappanos Sándor közli: A kecskeméti Szappanos család.
=1941/2. 39–42., 1 t.

     Szappanos család
Molnár József közli: Néhány tiszántúli nemes családról. 1–2.
=1941/3. 65–66.; /4. 90–91.

     Szathmáry (Pap) család, péterfalvi
péterfalvi Szathmáry (Pap) család.
=1942/12. 286. /K/.

     Szathmáry család
Szathmáry család.
=1938/1. 27. /K/; /2–3. 69. /F/; 1940/2. 48. /F/; /6. 144. ubb. /F/.

     Szathmáry-Király család
Nyáry Pál: Jánosi földesuraságok. 1–2.
=1940/7. 149–154.; /8. 176–177.; (Hozzászólás: 1942/2. 48. /F/).

     Szatmár vármegye
Klein Gáspár: A szatmármegyei Fábián család címere.
=1940/11. 261–262.

Baán Kálmán ism.: Maksay Ferenc: A középkori Szatmár megye.
=1940/12. 285–286.

Molnár József: A szatmármegyei Medgyesyekről.
=1942/3. 63–69., 2 t.

     Szatmári család, haranglábi
szeökeffalvi Szent-Miklósy László közli: Hatalmaskodás.
=1940/6. 132-136., 2 t.

     Szatyor-Bibó család
G. Vargha Zoltán közli: A Bibó család története. 1–3.
=1943/2. 33–43., 4 t.; /3. 59–68., 6 t.; /4. 93–95., 2 t.

     Szebeni család
Szebeni család.
=1941/12. 286. /K/; 1942/2. 48. ubb. /F/.

     Széchenyi István, gróf
Takács Elvira közli: Gróf Széchenyi István magyarsága. [Ősfa.]
=1941/12. 268–269., 1 t. (Helyreigazítás: 1942/1. 24.)

     Széchy család, rimaszécsi és felsőlindvai
Nyáry Zsigmond: Zrinyi Ilona és az Árpád-ház.
=1943/2. 32–33., 1 t.

     Szécsényi család
Szécsényi család.
=1943/7. 169. /K/.

     Szeghy család
Szeghy család.
=1943/3. 74. ubb. /K/; /4. 98. ubb. /F/.

     Székely család
Székely család.
=1941/12. 287. /K/; 1942/2. 48. ubb. /F/.

     Székely család, kilyéni
hatolykai Pótsa János közli: A kilyéni Székely család egy ismeretlen ága.
=1944/1. 21–23., 2 t., (Helyreigazítás: /2. 46.)

     székely nemzetség
Domahidi Sipos Zsigmond: A sásvári székelyek eredete és elenyészte.
=1939/5–6. 164–169.

     székely székek
Kászon-Jakabfalvi László László közli: Kivonatok a Csik-Gyergyó és Kászon székely székek 1643–1681 és 1702. évi nemesi összeírásaiból.
=1936/1. 21–23.

     székelyek
Reszegi Lajos: A székely kérdésről. Vitéz dr. ákosfalvi Szilágyi László „A székely nemesi rendi társadalom” című könyvével kapcsolatban.
=1937/7–8. 134–141.

Baán Kálmán ism.: Ákosfalvi Szilágyi László: Székely primor családok.
=1939/2. 69.

Kniezsa István közli: Gepidák voltak-e a székelyek?
=1939/7–8. 181–193.

Baán Kálmán ism.: Hanuszik Elemér: A székely főnemesek - primorok - aranykönyve című munka tanulmányából különlenyomat.
=1941/8. 189–191.

Baán Kálmán ism.: Hanuszik Elemér összeáll.: A székely főnemesek, primorok Aranykönyve.
=1942/9. 214–215.

     Székelyföld
ákosfalvi Szilágyi László: A székelyföldi Csoma családok és kőrösi Csoma Sándor származása.
=1943/11. 258–263.

     Szekeres család
A Szekeres család címerfényképe.
=1944/3. 65. e.

     székeskáptalan
B. Kozmutza Livia ism.: Bedy Vince: A győri székeskáptalan története.
=1941/8. 191.

     személynevek
Baán Kálmán közli: Ősi személyneveink gyüjtésének és használatának jelentősége.
=1944/4. 73–81.

     Szénási család
Szénási család.
=1943/3. 74. ubb. /K/; /4. 98. ubb. /F/.

     Szengyel család, bői
Szentmiklóssy László közli: Genealógiai adatok Erdélyből. 1–3. [A Szalánczy, Horváth, Jeddi, Magyari és Szengyel család.]
=1937/9–10. 195–197., 3 t.; 1938/1. 20–23., 8 t.; /2–3. 63–65., 3 t.

     Szent Ivány család, liptószentiványi
Baán Kálmán ism.: Horánszky Pál: A liptószentiváni Szent Ivány család leszármazása.
=1941/12. 288.

     Szent-Miklósy alias Kovách Bálint, szeökefalvi
szeökeffalvi Szent-Miklósy László közli: Bethlen Gábor Erdélyország fejedelme szeökefalvi Szent-Miklósy alias Kovách Bálintnak és örököseinek címeres nemes levelet adományoz.
=1938/6–7. 182–183.

     Szent-Miklósy alias Kovách család, szeökeffalvi
Szeökeffalvi Szent-Miklóssy alias Kovách család.
=1938/6–7. 183. /K/.

szeökeffalvi Szent-Miklósy László összeáll.: A szeökeffalvi Szent-Miklósy aliás Kovách család krónikája. (Különös tekintettel a leányivadékok leszármazóira és az élettársak genealógiai kapcsolataira.) 1–2.
=1939/2. 33–50., 13 t.; /3. 81–92., 10 t.

     Szent-Miklósy család, szeökeffalvi
Szent-Miklósy család.
=1941/3. 72. /K/.

     Szentbenedeki család
B. K. ism.: Horváth Kálmán: A Prosznyákfalvai és Szentbenedeki Prosznyák-család.
=1943/8. 192.

     Szente-Mágócs nemzetség
Baán Kálmán ism.: Maksay Ferenc: A középkori Szatmár megye.
=1940/12. 285–286.

Takács Elvira közli: Kölcsey Ferenc a költő ősfája.
=1942/2. 35–36., 1 t., 1 cr.

Baán Kálmán közli: Egy magyar familiáris a XVI. században. (Tyukody Bálint, családja és rokonsága.)
=1943/11. 243–255., 2 t., pr. és aláírás.

     Szentgyörgyi család
[Baán Kálmán]: A Szentgyörgyi család címereslevele, 1548.
=1943/4. 96., 1 f.

     Szentiványi család
Szentiványi család.
=1939/4. 140. /K/.

     Szentkereszty család
Szentkereszty család.
=1942/5. 120. /K/; /6. 144. /F/.

     Szentkirályi család, kissárosi
szeökeffalvi Szent-Miklósy László közli: Hatalmaskodás.
=1940/6. 132-136., 2 t.

     Szentmariay Mátyás, erdőteleki
erdőteleki Szentmariay Mátyás.
=1943/5. 122. ubb. /K/; /6. 146. /F/.

     Szentmiklósy alias Staváts család
Szentmiklósy Stavács család.
=1943/7. 168–169. /K/; /8. 194., 1 t. /F/.

     Szentpétery család, kajászószentpéteri
Szentpétery és Kajászószentpéteri László család.
=1936/8–9. 26. /K/; /10. 32. /F/.

     Szeőts alias Káthi család
Főglein Antal: A Szeőts máskép Káthi, utóbb Szűcs család.
=1943/12. 267., 1 t.

     Szever Kata
Simon József és Szever Kata házassága.
=1942/3. 71. /K/; /5. 120. /F/.

     Szigligeti Ede
Szathmáry család.
=1938/1. 27. /K/; /2–3. 69. /F/; 1940/2. 48. /F/; /6. 144. ubb. /F/.

     Sziklay Sámuel
Schmidt Sámuel (később Sziklay) és nemes Molnár Johanna házassága.
=1943/1. 23. /K/; /3. 74. ubb. /F/.

     Szikszay család
Szikszay család.
=1938/6–7. 183. /K/; /8–9. 224. /F/.

Szikszay család.
=1942/5. 120. /K/; /6. 144. /F/.

     Szilágyi család
Petrichevich Horváth Emil: Honnan származtak a Garázdák és a Szilágyiak?
=1938/6–7. 137–140.

     Szilágypeér
ifj. Horváth Ferenc: Jegyzetek a szilágypeéri református eklézsia történetéből és papjairól.
=1937/4. 82–84.

     Szilasbalhás
G. Vargha Zoltán közli: Adalék a szilasbalhási közbirtokosság történetéhez.
=1941/5. 107–112., 1 t. (Helyreigazítás: /6. 144. /F/.)

     Szilvássy család
Szilvássy család.
=1941/11. 264. /K/; /12. 287. /F/.

     Szily család
G. Vargha Zoltán közli: Adalék a szilasbalhási közbirtokosság történetéhez.
=1941/5. 107–112., 1 t. (Helyreigazítás: /6. 144. /F/.)

     színek
Nyáry Pál: A magyar nemzeti lobogó színei. 1–2.
=1941/4. 92–94.; /5. 116–117.

     Szlabey család
Szlabey család.
=1938/4–5. 135. /K/; /6–7. 184. /F/.

     Szladkay család
Szladkay család.
=1941/11. 264. /K/.

     Szmertnik család, ladoméri
Szmertnik (Szmrtnik) de Ladomér család.
=1943/1. 23. /K/.

     Szmrecsányi család, szmrecsányi
Nyáry Pál közli: Egy középkori Szmrecsányi címer és sisakdísze.
=1944/4. 81–82., 1 cf.

     Szobonya János, födémesi
B. Boér Géza közli: Hunyadi János adománylevele (1440-ből).
=1937/9–10. 185–187.

     Szolcsányi család
Szolcsányi család.
=1936/3. 24. /K/.

     Szőnyi alias Bogyay család
A Szőnyi alias Bogyay család címerfényképe.
=1944/1. 9. e.

     Szötsén család
Szötsén család.
=1943/7. 169. /K/.

     Sztojanovits család, báró
Nyári Pál: Adatok a Báró Sztojanovits család történetéhez.
=1939/4. 116–119., 1 t.

     Szuhányi család, hiripi és ivácskói
Molnár József közli: Családtörténeti adatok Hidy György memorialéjából. [XVIII. század.]
=1940/8. 177–184., 1 t.

     Szűcs család
Főglein Antal: A Szeőts máskép Káthi, utóbb Szűcs család.
=1943/12. 267., 1 t.

     Szücs család
A Balogh alias Szücs család címerfényképe.
=1944/4. 91. e.

     születési időpont
B. K.: Születési időpontok megállapítása a XV. és XVI. századból.
=1942/6. 130–131.

     Szüts család, baracskai
Baracskai Szüts család.
=1940/6. 144. /K/.

     Tagányi család
Baán Kálmán közli: A Tagányi család.
=1941/3. 49–58., 3 t.

     Takács család, szalontai
Molnár József közli: Régi tiszántuli családokról. [Maghi, Lente, Nyakas, szentmiklósi Csorvássy, Osváth, szalontai Takács, berekszászi Borbély, Sebestyén és Magyar család oklevelei és címerei.]
=1938/6–7. 150–154.

     Takácsi
G. Vargha Zoltán közli: A Takácsin lakó nemes Kovács család.
=1942/1. 14–16., 2 t.

G. Vargha Zoltán: Adatok Takácsi község történetéhez. (Különös tekintettel a Gárdony-szerecsenyi erdőség közbirtokosságára.)
=1942/2. 25–34., 6 t.

     Takáts család
Takáts család.
=1940/10. 240. /K/; /11. 264. /F/.

     Tamás család, pákéi
szeökeffalvi Szent-Miklósy László közli: A pákéi Pákey (másként Tamás) család. 1–5.
=1943/6. 130–136., 7 t., 1 cr.; /7. 155–159., 6 t.; /8. 182–186., 4 t.; /9. 214–217., 4 t.; /10. 237–239., 3 t., 1 cr.

     tanúvallomás
Magyarnyelvű tanuvallomások 1585. évből, Telegdi Orsolya mint rokona a lengyel királynak.
=1935/1. 14–16., 1 t.

Kászonjakabfalvi László László közli: Nemesség igazolási tanúvallomások Csík-Székből.
=1936/2. 14–20.

Vay Béla közli: Tóth János vallomása a Sarkadi Nagy-család nemességéről.
=1936/8–9. 20–21.

K. László József közli: Tanuvallatás a Kajászószentpéteri László család őseinek nemesítéséről ... 1745.
=1936/10. 17–21.

Nyáry Pál: Adatok a Nyáry-család Heves megyébe szakadt ágához.
=1938/1. 12–14., 1 t.

szeökeffalvi Szent-Miklósy László közli: Hatalmaskodás.
=1940/6. 132-136., 2 t.

B. K.: Születési időpontok megállapítása a XV. és XVI. századból.
=1942/6. 130–131.

     Tar család
Tar család.
=1942. 2. 48. /K/.

     tárgymutató
Baán Kálmán összeáll.: Tárgymutató az I. II. és III. évfolyamokhoz.
=1937/9–10. 207–212.

Baán Kálmán összeáll.: A „Magyar Családtörténeti Szemle” III–VII. évfolyamának tárgymutatója.
=1941/12. 289. u.: I–V. p.

[Baán Kálmán összeáll.]: A „Magyar Családtörténeti Szemle” VIII. évfolyamának tartalommutatója.
=1942/12. 287–288.

[Baán Kálmán összeáll.]: A „Magyar Családtörténeti Szemle” IX. évfolyamának tartalommutatója.
=1943/12. 290. u. 2 sztl. p.

     Tatay család, kistatai
Tatay család.
=1942/3. 71. /K/.

     taxások
B. K. közli: Veszprém megyei egytelkes nemesek, taxások, fegyveresek és szabadosok 1603. évi összeírásának töredéke.
=1936/3. 15–16.

     Tegzes család
G. Vargha Zoltán közli: A Tegzes család.
=1940/7. 145–149., 2 t.

     Telegdi Orsolya
Magyarnyelvű tanuvallomások 1585. évből, Telegdi Orsolya mint rokona a lengyel királynak.
=1935/1. 14–16., 1 t.

     Teleki család, széki, gróf
Petrichevich Horváth Emil: Honnan származtak a Garázdák és a Szilágyiak?
=1938/6–7. 137–140.

     településföldrajz
Baán Kálmán ism.: Maksay Ferenc: A középkori Szatmár megye.
=1940/12. 285–286.

Baán Kálmán ism.: Jakó Zsigmond: Bihar megye a török pusztítás előtt.
=1940/12. 286–287.

     településtörténet
Molnár József közli: Adalékok a kuruc háborúk utáni magyar településtörténethez.
=1942/11. 258–262.

Baán Kálmán ism.: Fekete Nagy Antal: Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában. IV. Trencsén vármegye.
=1943/12. 288–289.

     tengerészet
Baán Kálmán ism.: Miklósy Zoltán: A Magyar Király Tengeri Hajóhada a Középkorban.
=1936/10. 36.

     Teöreös család
A Teöreös család címerfényképe.
=1942/12. 272. u.

     Terczak család
A Terczak család címerfényképe.
=1943/9. 203. e.

     Terstyánszky család
Terstyánszky család.
=1940/2. 48. /K/; /3. 72. /F/.

     Tétény nemzetség
Petrichevich Horváth Emil: Honnan származtak a Garázdák és a Szilágyiak?
=1938/6–7. 137–140.

     Themai család
Sarlay Soma: A Fábiánfalusy család.
=1943/3. 68–71., 1 t.

     Thomory család, tomori (szucsáki és kövesdi)
B. Boér Géza közli: Leszármazási táblázat a Cseffei perrel kapcsolatban [1780]. A Mikes per [1806].
=1941/7. 164–165., 2 t.

     Thott alias Borbély család, nemeskereki
A nemeskereki Thott alias Borbély család címerfényképe.
=1943/10. 231. e.

     Thurzó Imre, gróf
Nyáry Pál: Thurzó Imre és Nyáry Krisztina házassága. [1618.]
=1937/7–8. 146–148.

     Tiszántúl
Molnár József közli: Régi tiszántuli családokról. [Maghi, Lente, Nyakas, szentmiklósi Csorvássy, Osváth, szalontai Takács, berekszászi Borbély, Sebestyén és Magyar család oklevelei és címerei.]
=1938/6–7. 150–154.

     Tisztapataky család
A Lauterpach alias Tisztapataky család címerfényképe.
=1944/3. 65. e.

     tisztújítás
szeökeffalvi Szent-Miklósy László közli: Küküllő megye múltjából. (Tisztújítás 1790-ben. A megye nemes rendjének díszruhája.)
=1939/4. 132–134.

Horánszky Pál közli és jegyz. ell.: Liptóvármegye 1837. évi tisztújító közgyűlésének jegyzőkönyve. 1–4.
=1942/3. 55–58.; /4. 86–90.; /5. 108–114.; /6. 132–139.

     titulus
ákosfalvi Szilágyi László: A nemesi rendi címekről és címzésekről.
=1943/10. 219–229.

     Tolna vármegye
Baán Kálmán ism.: Schmidt János: Német telepesek bevándorlása Hesszenből Tolna-Baranya-Somogyba a XVIII. század első felében.
=1939/5–6. 177.

     Tomaj nemzetség
Sarlay Soma: A Fábiánfalusy család.
=1943/3. 68–71., 1 t.

nemes-tóthi Nemestóthy Béla: A nemes-tóthi Nemestóthy és a nemes-tóthi Szabó családok története. 1–2.
=1943/4. 87–93., 4 t.; /5. 111–121., 3 t.

     Tompa család, tompaházi
Tompos Ernő közli: Adalékok a Tompa család történetéhez.
=1942/1. 8–10., 1 t.

     Tompa család, vásárosfalui
Tompos Ernő közli: Adalékok a Tompa család történetéhez.
=1942/1. 8–10., 1 t.

     Torday család
Torday család.
=1936/4–5. 28. /K/; /6–7. 28. /F/.

     Toroczkay család, toroczkószentgyörgyi
Toroczkay család.
=1941/3. 72. /K/.

     Tóth család, simaházi
simaházi Tóth család.
=1943/5. 122. ubb. /K/.

     Töltséresi család
Töltséresi család.
=1941/12. 287. /K/; 1942/2. 48. ubb. /F/.

     Török család, erdődi
Nyáry Pál közli: Adalékok az erdődi Török család leszármazásához.
=1943/9. 205–207., 1 t.

     Török család, szendrői
Szendrői Török család.
=1940/10. 240. /K/; /11. 264. /F/.

     Török család, telekesi
A telekesi Török család címerfényképe.
=1942/9. 195. e.

     Török család, törökfalvi
Török család.
=1944/3. 71. /K/.

     történelmi földrajz
Baán Kálmán ism.: Fekete Nagy Antal: Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában. IV. Trencsén vármegye.
=1943/12. 288–289.

     Trautmansdorf család, gróf
gróf Erdődy Sándorné Trautmansdorf grófnő.
=1943/10. 242. /K/; 1944/1. 24. /F/.

     Trencsén vármegye
Baán Kálmán ism.: Fekete Nagy Antal: Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában. IV. Trencsén vármegye.
=1943/12. 288–289.

     Turdas nemzetség
Baán Kálmán közli: A Hermán nembeli Hidvégiek és örököseik.
=1943/1. 1–5., 3 t.

     Turul nemzetség
Baán Kálmán ism.: Jakó Zsigmond: Bihar megye a török pusztítás előtt.
=1940/12. 286–287.

     Tükör család
Tükör család.
=1940/10. 240. /K/.

     Tyukody alias Xantus Bálint
Baán Kálmán közli: Egy magyar familiáris a XVI. században. (Tyukody Bálint, családja és rokonsága.)
=1943/11. 243–255., 2 t., pr. és aláírás.

     Udvardy család, udvardi
Udvardy család.
=1941/4. 95. /K/; /5. 118. /F/.

     Udvarhelyi alias Töltséres család
Töltséresi család.
=1941/12. 287. /K/; 1942/2. 48. ubb. /F/.

     Ugron család, ábrándfalvi
Kenessey Pongrác: Az ábrándfalvi Ugron család leszármazása.
=1942/2. 34–35., 1 t., 1 cr.

     Ujfalussy család, szilvásujfalusi
Baán Kálmán közli: A Kolcs nemzetségbeli tussaujfalusi Ujfalussy család.
=1942/4. 73–84., 5 t.

     Ujfalussy Imre
B. Kozmutza Livia közli: Ujfalussy Imre magyarnyelvű végrendelete 1555-ből.
=1942/6. 129–130.

     Ukkon pohár
Baán Kálmán közli: Egy adat az Ukkon pohárról.
=1936/2. 12–13.

     Unghváry család
Unghváry család.
=1937/1. 26. /K/; /4. 85. /F/.

     Uray család, urai
Molnár József közli: Adalékok az urai Uray család csengeri ágának kapcsolataihoz. 1–5.
=1941/10. 232–240., 1 t.; /11. 253–258., 1 t.; /12. 277–283., 1 t.; 1942/1. 21–24., 1 t.; /2. 44–47., 1 t.

     Uray Klára
Baán Kálmán közli: Uray Klára kelengyéje 1592-ből.
=1938/1. 25–26.

     urbárium
Nyáry Pál: Jobbágysors. [XVIII. század.]
=1937/5–6. 103–106.

     Uza család, szászfalvi és uzapanyíti
Nyáry Pál közli: Uza Ferenc genealógiája.
=1941/2. 44–45.

     Vádi család
Czakó Károly közli: Naláczi Naláczy. (Férfi ágon kihalt család.)
=1940/8. 169–175., 2 t.

     Valaszkay család
Valaszkay család.
=1938/4–5. 135. /K/; /6–7. 184. /F/.

Főglein Antal: A Valaszkay család.
=1938/8–9. 207–210.

     Ványi család és nemzetség
Reszegi Lajos közli: A Ványi család nemesi bizonyságlevele, 1825.
=1937/9–10. 192–195.

     Várday család, kisvárdai
Várday család címere.
=1943/3. 74. ubb. /K/; /4. 98. ubb. /F/.

     Vargha család
Molnár József közli: Néhány tiszántúli nemes családról. 1–2.
=1941/3. 65–66.; /4. 90–91.

     Vargha János
G. Vargha Zoltán közli: Per egy armálisért a XVIII. században. [Vargha János kontra Jósa-Vargha család.]
=1941/11. 248–251., 6 t.

     Vargha-Nagy család
Molnár József közli: Néhány tiszántúli nemes családról. 1–2.
=1941/3. 65–66.; /4. 90–91.

     Vas Gereben-idézet
[Vas Gereben-idézet.]
=1937/9–10. 212.

     Vas vármegye
Baán Kálmán közli: Vas vármegye 1554. évi nemesi összeírása. (Birtokos és egytelkes nemesek.) 1–6.
=1940/5. 97–104.; /6. 140–142.; /7. 163–168.; /8. 185–190.; /9. 211–215.; /10. 237–240.

     Vásárhelyi család
A Vásárhelyi család nemességigazolása.
=1944/2. 48.

     Vass család
Kerekesházy József: A zemplénvármegyei Vass család.
=1936/8–9. 1–4., 1 t.

     Vastagh család
B. K.: A művészi tehetség öröklődése.
=1938/8–9. 203–207., 1 t.

     Vattay család, felsővattai
Vattay család.
=1942/8. 192. /K/; /9. 216. /F/; 1943/6. 146. /K/; /7. 169. /F/.

     Vay család
Vay család.
=1935/1. 23. /K/; 1936/1. 24. /F/.

     végrendeletek
Baán Kálmán közli: Madách Miklós 1548. évi magyarnyelvű végrendelete.
=1936/3. 13–14.

Hellebronth Kálmán közli: Végrendeletek Pestvármegye levéltárában. [XVIII–XIX. század.]
=1936/8–9. 10–11.

Nyáry Pál közli: Testamentum 1635-ből. [Jaczkoviczi Horváth Mátyás.]
=1939/1. 15–18.

Sarlay Soma közli: Vattai Battha Bálint végrendelete. [1607.]
=1940/1. 13–15.

Molnár József közli: Családtörténeti adatok Hidy György memorialéjából. [XVIII. század.]
=1940/8. 177–184., 1 t.

B. K. közli: Végrendelet 1598-ból. [Belénessi Fodor László.]
=1940/11. 263.

Sarlay Soma: Losonczy Gyürky István végrendelete. [1686.]
=1942/3. 58–62., 1 t.

Filkorn Pál: Lemhényi vagy Naményi? [Kiigazítás: Baán Kálmán: „A Borzási és Szilágybagosi Fodor család története”-hez. Pázmány Péter végrendelete. Pázmány Farkas utódainak leszármazása.]
=1942/5. 118–119., 1 t. (Kiegészítés: /7. 163–165.)

B. Kozmutza Livia közli: Ujfalussy Imre magyarnyelvű végrendelete 1555-ből.
=1942/6. 129–130.

Sarlay Soma: Derencsényi György végrendelete. [1521.]
=1942/8. 186–188., 1 t.

Bátsmegyey Imre közli: Párisi Bátsmegyey Éva végrendelete 1706-ból.
=1943/1. 20–23., (Helyreigazítás: /2. 50. ubb.).

Petrichevich Horváth Emil közli: Régi magyar végrendeletek. 1–8.
=Bevezető. 1943/5. 99.; Fráthay Gergely, 1572. /5. 100–102.; Brebiri Melith György, 1572–73. /6. 136–137.; Brebiri Melith Györgyné Sálfy Anna, 1574. /7. 159–160.; Melith Pál, 1582. /7. 160–161.; Czegei Vass György, 1585. /8. 186–188.; Vitéz Miklós, magyarbikali, 1594. /10. 240–241.; Bogáthy Menyhért, 1606. /12. 281–283.; Frátai János, 1598. 1944/1. 17–18.; Wesselényi Gáspár, 1602. /1. 18–20.; Kozárvári Gergely, 1603. /1. 20–21.; Karkai Veres Dávid, 1607. /4. 95–96.

     Verancsics család
Gornje-Seloi Brcic Mihály közli: A Gornje-Seloi Brcic család története.
=1943/9. 208–213., 3 t.

     Verebély
Ethey Gyula: A Verebélyi Érseki Nemesi Szék. 1–16.
=1941/5. 97–107.; /6. 127–132.; /7. 156–160.; /8. 178–185.; /9. 209–214.; /10. 240. és ubb.; /11. 258–260.; /12. 272–276., 4 pr.; 1942/1. 18–21.; /2. 40–44.; /3. 69–71.; /4. 92–95.; /5. 114–117.; /6. 139–144.; /7. 166.; /8. 188–191.

     Veszprém vármegye
B. K. közli: Veszprém megyei egytelkes nemesek, taxások, fegyveresek és szabadosok 1603. évi összeírásának töredéke.
=1936/3. 15–16.

Baán Kálmán közli: Veszprém vármegye egytelkes nemeseinek 1549. évi összeírása.
=1937/1. 10–12.

B. Kozmutza Livia közli: Nemesek Veszprém vármegye 1696. évi katonai összeírásában.
=1941/4. 94–95.

     Vetési Borbála, losonczi Bánffy Györgyné
Barabás Jenő közli: Genealógiai értekezés 1642-ből.
=1943/8. 171–174.

     Vietorisz család, vaszkai és kiskovalóci
Vietorisz család.
=1943/8. 192. /K/; /9. 218. /F/.

     Világhy család
Világhy család.
=1942/2. 48. /K/.

     Visechradszky család
Visechradszky család.
=1936/1. 24. /K/.

     Vitéz Miklós, magyarbikali
Petrichevich Horváth Emil közli: Régi magyar végrendeletek. 1–8.
=Bevezető. 1943/5. 99.; Fráthay Gergely, 1572. /5. 100–102.; Brebiri Melith György, 1572–73. /6. 136–137.; Brebiri Melith Györgyné Sálfy Anna, 1574. /7. 159–160.; Melith Pál, 1582. /7. 160–161.; Czegei Vass György, 1585. /8. 186–188.; Vitéz Miklós, magyarbikali, 1594. /10. 240–241.; Bogáthy Menyhért, 1606. /12. 281–283.; Frátai János, 1598. 1944/1. 17–18.; Wesselényi Gáspár, 1602. /1. 18–20.; Kozárvári Gergely, 1603. /1. 20–21.; Karkai Veres Dávid, 1607. /4. 95–96.

     Vizaknai család, vizaknai
kadicsfalvi Török Pál közli: Középkori magyar nemes családok Erdélyben. 1–7.
=1942/7. 158–163., 1 t.; /8. 177–179., 1 t.; /9. 205–208., 1 t.; /10. 237–240., 1 t.; /11. 241–254., 1 t.; 1943/2. 44–49., 1 t.; /5. 102–111., 1 t.

     Vizkelety Anna
Nyáry Pál közli: Vizkelety Anna hozománya, 1614.
=1937/1. 12–14.

     Waisbecker család
Baán Kálmán ism.: Thirring Gusztávné Waisbecker Irén: Dr. Waisbecker Antal élete és a magyarországi Waisbecker család története.
=1937/2–3. 56.

     Warthussobycz család
A Warthussobycz család címerfényképe.
=1943/9. 203. e.

     Wass család, csávási
Wass család.
=1942/9. 216. /K/; /10. 240. /F/.

     Wass család, diódváraljai
Wass család.
=1942/9. 216. /K/; /10. 240. /F/.

     Wattay Zsuzsanna, felsővattai
Nyáry Pál közli: Wattay Zsuzsanna gyászjelentése. 1808.
=1940/12. 282–283.

     Wesselényi Gáspár
Petrichevich Horváth Emil közli: Régi magyar végrendeletek. 1–8.
=Bevezető. 1943/5. 99.; Fráthay Gergely, 1572. /5. 100–102.; Brebiri Melith György, 1572–73. /6. 136–137.; Brebiri Melith Györgyné Sálfy Anna, 1574. /7. 159–160.; Melith Pál, 1582. /7. 160–161.; Czegei Vass György, 1585. /8. 186–188.; Vitéz Miklós, magyarbikali, 1594. /10. 240–241.; Bogáthy Menyhért, 1606. /12. 281–283.; Frátai János, 1598. 1944/1. 17–18.; Wesselényi Gáspár, 1602. /1. 18–20.; Kozárvári Gergely, 1603. /1. 20–21.; Karkai Veres Dávid, 1607. /4. 95–96.

     Weszely család
Weszely család.
=1937/9–10. 205. /K/; 1938/1. 28. /F/; /2–3. 69. /F/.

     Woyk nemzetség
Petrichevich Horváth Emil: Honnan származtak a Garázdák és a Szilágyiak?
=1938/6–7. 137–140.

     Xantus Bálint
Baán Kálmán közli: Egy magyar familiáris a XVI. században. (Tyukody Bálint, családja és rokonsága.)
=1943/11. 243–255., 2 t., pr. és aláírás.

     Zákándy család
Sárkándy (Zákándy) család címere.
=1943/12. 290. /K/.

     Zalusky család
A Zalusky család címeréről.
=1940/3. 72 /K/; /4. 96. /F/.

     Zemplén vármegye
Kerekesházy József: A zemplénvármegyei Vass család.
=1936/8–9. 1–4., 1 t.

Kerekesházy József közli: Ismeretlen zempléni családok. 1–4.
=1937/1. 15–19., 3 t.; /2–3. 44–46., 1 t.; /5–6. 106–108., 1 t.; /9–10. 188–191., 3 t.

     Zerdahelyi család
Baán Kálmán: A Bicskei utóbb Zerdahelyi család (1274–1526.).
=1937/4. 59–70., 1 t.

     Zigethy család
Petrichevich Horváth Emil közli: A máramarosi Zigethy-család.
=1940/4. 73–83., 1 t.

     Zobothin család, muray-szombathi
Barabás Jenő ism.: Horváth Kálmán: A Muray-Szombathi Zobothin család.
=1943/8. 191–192.

     Zólyom vármegye
Főglein Antal közli: Családtörténeti adatok Zólyom vármegyéből. 1–13.
=1937/2–3. 34–37.; /4. 71–73.; /5–6. 101–103.; /7–8. 149–152.; /9–10. 182–185.; 1938/1. 10–12.; /2–3. 61–63.; /4–5. 121–123.; /6–7. 168–169.; 1939/1. 24–25.; /2. 57–58.; /3. 100–101.; /4. 134–135.

Sarlay Soma közli: Darvas János jegyzőkönyve. [Nógrád és Zólyom vármegyei halálozási adatok 1692–1718.]
=1938/2–3. 55–58.

     Zovárd nemzetség
Baán Kálmán ism.: Jakó Zsigmond: Bihar megye a török pusztítás előtt.
=1940/12. 286–287.

     Zrinyi Ilona, gróf
Baán Kálmán közli: Zrinyi Ilona Liber Regiusa. [1677–1682.]
=1940/3. 49–57.

Nyáry Zsigmond: Zrinyi Ilona és az Árpád-ház.
=1943/2. 32–33., 1 t.

     Zrinyiek
Petrichevich Horváth Emil: A brebiri grófok.
=1938/8–9. 190–203., 6 t.

Baán Kálmán ism.: Fára József: Muraköz történetének rövid foglalata.
=1943/8. 191.

     Zsámboky alias Györkös család
Zsámboky alias Györkös család.
=1939/4. 140. /K/; /5–6. 176. /F/; 1940/1. 24. /F/.

     Zsidó család
Zsidó család.
=1943/4. 98. ubb. /K/.

     zsidók
Baán Kálmán ism.: Kempelen Béla: Magyarországi zsidó és zsidó eredetű családok. 1. köt.
=1938. 1. 30–31.

B. K. ism.: Pfeiffer Károly összeáll.: Fejér vármegye 1848. évi zsidóösszeírása.
=1940/8. 191–192.

     Zsindely család
Zsindely család.
=1941/12. 286. /K/.

     zsold
Baán Kálmán közli: Magyar nyelvű okiratok a XVI. századból. [1557, 1595.]
=1939/3. 98–99.

     Ztepan család
A Horváth alias Ztepan család címerfényképe.
=1942/11. 255. e.

     Zuber család, nánhegyeseli
Békássy László közli: A Nánhegyeseli Zuber család története. 1–2.
=1942/12. 265–272., 1 t.; 1943/1. 12–20., 2 t.

     Zylvási család, valazuthi
A valazuthi Zylvási család címerfényképe.
=1943/10. 230. u.
A digitális verzió változatlan formában, szabadon terjeszthető!
©  Hernádi László Mihály, 2000, 2006
()

Az elektronikus változatot készítette:
Ambrus Attila József
()


PTE Központi Könyvtár – Pécs, 2006. március 22.
http://www.lib.pte.hu
A teljes repertórium kinyomtatható
(158 oldal)