A teljes repertórium kinyomtatható
(162 oldal)


A Történeti Szemle
repertóriuma
1912–1930


Összeállította:
Hernádi László Mihály

Dialóg Campus Kiadó
Budapest – Pécs 2001

A Történeti Szemle repertóriuma (1912-1930) - Összeállította: Hernádi László Mihály - Dialóg Campus Kiadó - Budapest-Pécs 2001


A megjelenést támogatta a PTE rektora

A Pécsi Egyetemi Könyvtár Kiadványai 2.

©  Dialóg Campus Kiadó, 2001
©  Hernádi László Mihály, 2001

Dialóg Campus Kiadó • Nordex Kft. • 1088 Budapest, Rákóczi út 9. Tel/fax: (1) 266 0025, 266 1265; e-mail: • A kiadásért felel: Dr. Bázing Zsuzsanna igazgató • Főszerkesztő: Schenk János • Műszaki szerkesztő: Kőrösi László • Borító: Szakos Roland • Nyomdai kivitelezés: Bornus Kft., Pécs • Felelős vezető: Borbély Tamás

ISBN 963 9310 29 8

HU ISSN 1418 1290 • HU ISSN 1587 5202A digitális verzió változatlan formában, szabadon terjeszthető!
©  Hernádi László Mihály, 2001, 2006
()

Az elektronikus változatot készítette:
Ambrus Attila József
()

PTE Központi Könyvtár – Pécs, 2006. március 27.
http://www.lib.pte.hu

Emesének

Cicero: „Historia... testis temporum, lux veritatis, vita memoriae, magistra vitae, nuntia vetustatis.” – „A történelem... az idők tanúja, az igazság fénye, az emlékezés élete, az élet mestere, a régmúlt hírnöke.”

Bevezető

A folyóiratról

Az általam eddig repertorizált folyóiratok közül a Történeti Szemle azon kevesek egyike, amelyiknek nincs szerkesztői bevezetője. Pedig a célok összefoglalásából nagyon fontos részek idézhetők. Ez most elmarad. Az in medias res, értekezéssel kezdődő folyóirat tartalmi feltárása után meglehetős témagazdagsággal találkozunk. Ennek megismerése érdekében javaslom egyszer átfutni a repertórium mindkét részének kulcsszavait. Így részletesen áll előttünk a teljes szerzői gárda és az érintett témák sokasága.

      Jóllehet az emberiség akkor még nem kényszerült számozni a világháborúkat; az elsőben elesett történészek mellett két szerzőnél említem a világháború közvetlen hatását az itt megjelent műveikre. A Hammurapi Codex rendszere és az Ítéletek könyve című értekezést Dávid Antal írta. Két megjegyzés áll a cikk után: „...az előző kritikai kisérletek kritikája csak az 1913 végéig megjelent közleményekre vonatkozik. Azóta a szakirodalmat figyelemmel nem kisérhettem. (A fiatal szerző ugyanis, mint honvédzászlós, a lövészárokban nem egészíthette ki nagy érdekű tanulmányát úgy, a mint óhajtotta. Szerk.).” – Divéky Adorján 1917-ben két ismertetést és egy nekrológot közöl. E munkák megírásának pontosabb helye: „Délnyugati harcztér, 2700 m. magasan.” – Szép cáfolata a mondásnak: „Inter arma silent Musae.”.

      A Történeti Szemlét a Magyar Tudományos Akadémia megbízásából szerkeszti Angyal Dávid (1912–1922), majd Áldásy Antal (1926–1930). Kiadja a Magyar Tudományos Akadémia, 1929-ben és 1930-ban a gróf Vigyázó-vagyon jövedelmének felhasználásával. Előállította a Franklin Társulat Nyomdája. 1923-tól 1925-ig és 1927-ben nem jelent meg. Az oldalszámozás évfolyamonként mindvégig folyamatos. A 15 évfolyam szerkezeti tagolódása:

 • I–V. évfolyam (1912–1916) 1., 2., 3., 4. számozással évente 4 füzet
 • VI. évfolyam (1917) 1., 2., 3–4. számozással évente 3 füzet
 • VII. évfolyam (1918) 1–2., 3–4. számozással évente 2 füzet
 • VIII-XV. évfolyam (1919–1930) 1–4. számozással évente 1 füzet.
Érdekes képet mutatnak a folyóirat rovatai:
 • Értekezések (folyamatos; jelölése: /É/)
 • Kisebb közlemények (1920 kivételével folyamatos; jelölése: /KK/)
 • Irodalom (folyamatos, de 1926-tól a rovat neve: Szakirodalom; jelölése: ism., az ismertető neve mögött)
 • Folyóiratok és könyvek (1920-tól 1922-ig hiányzik; 1926-tól: Folyóiratok szemléje)
 • Különfélék (1912/3-tól 1922-ig folyamatos; jelölése: /K/)
 • A magyar történettudomány halottai (1926–1930)
 • Idegennyelvű kivonat (1926–1930, váltakozva német, francia, olasz nyelven)
A Folyóiratok és könyvek rovata tovább tagolódik:
 • Elmélet
 • Ókor
 • Középkor
 • Újkor
 • Legújabb kor
 • Magyar történet idegennyelvű folyóiratokban
 • Könyvek jegyzéke
      Ezt a rovatot lenyűgöző adatgazdagsága ellenére sem dolgoztam fel. Részben terjedelmi, részben technikai okok miatt. Ám könnyen visszakereshető, hiszen az 1920–1922 időszakot kivéve minden füzetben megtalálható. Két nagyon fontos részét mégis kiemelem, mert egyik sem vonul végig a folyóirat egészén:
 • Reformatio és ellenreformatio (1912; 1913/1., /2., /3.; 1914; 1915; 1916/1. és /2.)
 • Az 1914-ben kitört világháború (1915/2-től 1918/4-ig)
      Az idegen nyelvű kivonatok – tekintettel nyelvi elszigeteltségünkre – bizonyára már 1912-től nagy szolgálatot tettek volna.A repertóriumról

A repertórium szerkezete – s ezáltal használata is – roppant egyszerű. Mindkét részében – szerzői és tárgyszavas rész – betűrenden alapul a keresés. A kulcsszavak alatt a hozzájuk tartozó bibliográfiai leírások a közlés időrendjében követik egymást.

      A szerzői rész kulcsszavait – a szerzők neveit – már egységesített formában írom le, hogy ugyanazon szerző munkássága ne tagolódjon több kulcsszóra, megtörve ezzel a közlések időrendjét is. Apróbb egységesítésre a tárgyszavas résznél is szükség volt.

      Az egyéb jegyekkel jelzett 5 szerző közül Gulyás Pál Magyar írói álnév lexikona és Sz. Debreceni Kornélia e lexikont kiegészítő kötete segítségével csupán egyetlen szerzőt sikerült azonosítanom (–t.–: Hóman Bálint).

      Kissé zavaró volt számomra, hogy a nem magyar szerzők és történelmi személyiségek keresztneveinél majdhogynem következetesen a magyar megfelelőt írták. A rendszót képező részeknél igyekeztem az eredeti alakot visszaállítani, míg a bibliográfiai leírásban úgy hagytam, ahogy a folyóiratban szerepelt. A szabályt erősítendő, egyetlen kivételt tettem: Bem József, tábornok – a tárgyszavas résznél.

      Megköszönöm Móró Mária Anna, a PTE Könyvtára könyvtári főtanácsosa és dr. Kollega Tarsoly István főlevéltáros, a Tarsoly Kiadó igazgatójának minden értékes segítségét. A számítógépes programot Bogárdi János, a PTE Könyvtára osztályvezető-helyettese írta. Ez az alkalmazás messze kimagaslik az általam eddig használt programok közül. Külön köszönet illet minden támogatót, hogy a repertórium megjelenhetett. A mű kiállítása a Dialóg Campus Kiadót dícséri.

      Kívánom, hogy munkámat haszonnal lapozgassa minden érdeklődő.

      Pécs, 2000. október 17.

Dr. Hernádi László MihálySzerzői rész


     Acton, J. E. E.
Horváth Jenő ism.: Ward, A. W. – Prothero, G. W. – Leathes, Stanley: The Cambridge Modern History. Planned by the late Lord Acton, regius professor of modern History.
=1915/4. 605–610.

     Áldásy Antal
Áldásy Antal: Nekrológ. Borovszky Samu (1860–1912).
=1912/3. 480. /K/.

Áldásy Antal: Nekrológ. Thomas Hodgkin (1831–1913).
=1913/3. 479–480. /K/.

Áldásy Antal ism.: Jordan, E.: Les origines de la domination Angevine en Italie.
=1914/3. 396–398.

Áldásy Antal ism.: Miskolczi István: Anjou Károly.
=1918/3–4. 283–284.

Patek Ferencz ism.: Áldásy Antal: Zsigmond császár koronázása és a német zsidóság megadóztatása.
=1919/1–4. 129–132.

[Áldásy Antal] Á. A.: Nekrológ. Sörös Pongrácz (1873–1919).
=1919/1–4. 157–159. /K/.

Áldásy Antal ism.: Chalandon, Ferdinand: Histoire de la premičre croisade jusq’uŕ l’élection de Godefroi de Bouillon.
=1926/1–4. 200–201.

[Áldásy Antal] –y. –l. ism.: Lukinich Imre: A szatmári béke története és okirattára.
=1926/1–4. 209–211.

Áldásy Antal ism.: Moresco, Mattia: Il patrimonio di S. Pietro. – Boüard, A. de: Le régime politique et les institutions de Rome ...
=1926/1–4. 219–221.

[Áldásy Antal] –y. ism.: Miscellanea Francesco Ehrle.
=1926/1–4. 221–223.

Áldásy Antal: Adalékok az ipar és kereskedelem történetéhez Zsigmond király idejében.
=1928/1–4. 139–143. /KK/.

Áldásy Antal: Lovaggáütés és esküvő az avignoni pápai udvarban.
=1929/1–4. 55–74. /É/.

     Altunian, G.
Hóman Bálint ism.: Altunian, G.: Die Mongolen und ihre Eroberungen in kaukasischen und kleinasiatischen Ländern im XIII. Jahrhundert.
=1913/4. 597–599.

     Amadio, Giulio
Tóth László ism.: Amadio, Giulio: La vita e l’opera di Antonio Bonfini. – Amadio, Giulio: Due Orazione de Antonio Bonfini.
=1930/1–4. 167–169.

     Anchel, Robert
Neumann Jenő ism.: Anchel, Robert: Napoleon et les juifs.
=1930/1–4. 162–167.

     Andrássy Gyula, gróf
Gróf Andrássy Gyula a pákozdi csatáról.
=1912/4. 587–589. /KK/.

Andrássy Gyula, gróf: Báró Eötvös József és a német szövetség politikája.
=1915/3. 406–416. /É/.

     Angyal Dávid
[Angyal Dávid] A. D.: Nekrológ. Mangold Lajos (1850–1912).
=1912/4. 639–640. /K/.

[Angyal Dávid] A. D.: Nekrológ. Kont Ignácz (1856–1912).
=1913/2. 320. /K/.

Görög Imre: Tisztelt Szerkesztő Úr! [Kiegészítés Kossuth Lajos és báró Eötvös József nemzetiségi politikájához és a szerkesztő [Angyal Dávid] válasza.]
=1914/1. 158–160. /K/.

Angyal Dávid: Jelentés a londoni történeti congressusról.
=1913/3. 464–475. /K/.

[Angyal Dávid] A. D.: Nekrológ. Sárói Szabó Lajos [1870–1914].
=1915/1. 157.

[Angyal Dávid] A. D.: Nekrológ. Nosziczi Thurzó Kálmán [1876–1914].
=1915/1. 157–158.

[Angyal Dávid] A. D.: Nekrológ. Ortvay Tivadar (1843–1916).
=1916/4. 540–541. /K/.

[Angyal Dávid] A.: Nekrológ. Gróf Tisza István (1861–1918).
=1919/1–4. 156–157. /K/.

[Angyal Dávid] A.: Nekrológ. Beöthy Zsolt (1848–1922).
=1922/1–4. 186–187. /K/.

     Antal Géza
Antal Géza ism.: Japikse, N.: Die Stellung Hollands im Weltkrieg politisch und wirtschaftlich.
=1921/1–4. 170–174.

     Arnold, T. W.
Goldziher Ignácz ism.: Arnold, T. W.: The preaching of Islam, a History of the Propagation of the Muslim Faith.
=1914/3. 384–386.

     Auner Mihály
Auner Mihály: Nekrológ. Lamprecht Károly (1856–1915).
=1915/4. 638–640. /K/.

Auner Mihály: Altai-Irán és a népvándorlás.
=1917/3–4. 343–353. /KK/.

     Baethgen, Friedrich
Patek Ferencz ism.: Baethgen, Friedrich: Die Regentschaft Papst Innozenz III. im Königreich Sizilien.
=1915/4. 590–592.

     Bain, Nisbet
Kropf Lajos ism.: Bain, Nisbet: The last King of Poland and his Contemporaries.
=1912/1. 121–125.

     Bajza József
Bajza József: Nekrológ. Szegedy Rezső (1873–1922).
=/1922/1–4. 193–194. /K/.

     Balanyi György
Balanyi György ism.: Schilling, Otto: Die Staats- und Soziallehre des hl. Augustinus.
=1913/1. 113–119.

Balanyi György ism.: Hauck, D. Albert: Deutschland und die päpstliche Weltherrschaft.
=1914/2. 279–282.

Balanyi György: Magyar vonatkozások Gerhoh reichersbergi prépost műveiben.
=1915/2. 181–201. /É/.

Balanyi György ism.: Zanoni, Luigi:: Gli Umiliati nei loro rapporti con l’eresia, l’industria della lana ed i Comuni nei secoli XII e XIII, sulla scorta di documenti inediti. – Pierron, Joh. Babtist: Die katholischen Armen.
=1915/4. 593-605.

Balanyi György ism.: Assisi Szent Ferencz Virágoskertje. – Fioretti. – Ford. és jegyz. ell.: Kaposi József.
=1917/2. 190–195.

Balanyi György ism.: Martin, A. v.: Coluccio Salutati’s Traktat « Vom Tyrannen ». – Ercole, F.: Tractatus de tyranno v. Coluccio Salutati.
=1918/3–4. 285–292.

Balanyi György: Olaszország külpolitikájának irányai 1870 óta.
=1919/1–4. 79–122. /É/.

Kaposy József ism.: Sacrum Commercium. Szent Ferencz menyegzője a Szegénység Úrnőjével. Ford. és bev.: Balanyi György.
=1921/1–4. 163–165.

Balanyi György ism.: Székely István: Krisztus születésének éve és a keresztény időszámítás.
=1926/1–4. 197–199.

Balanyi György ism.: Bondatti, G.: Gioachinismo e fracescanismo nel dugento.
=1926/1–4. 202–205.

Balanyi György ism.: Lazzeri, Zefirin: La Leggenda dei tre compagni.
=1926/1–4. 205–209.

Miskolczy István ism.: Balanyi György: Assisi Szent Ferenc.
=1928/1–4. 161–163.

Balanyi György: A római kérdés szerepe a hármasszövetség megkötésében.
=1928/1–4. 113–132. /É/.

Balanyi György ism.: Lemmens, Leonard: Testimonia Minora Saeculi de S. Francisco Assisiensi.
=/1928/1–4. 163–164.

Balanyi György ism.: Rheindorf, Kurt: Die Schwarze-Meer-(Pontus)-Frage vom Pariser Frieden von 1856 bis zum Abschluss der Londoner Konferenz von 1871.
=1928/1–4. 170–173.

Balanyi György ism.: Granfelt, Helge: Das Dreibundsystem 1879–1916.
=1928/1–4. 174–177.

Balanyi György ism.: Mitis, Oskar Freiherr von: Das Leben des Kronprinzen Rudolf. – Sosnosky, Theodor von: Franz Ferdinand der Erzherzog-Thronfolger.
=1929/1–4. 256–261.

Balanyi György: Montecorvinoi János.
=1930/1–4. 1–30. /É/.

Balanyi György ism.: Lemmens, Leonhard: Geschichte der Franziskaner-missionen.
=1930/1–4. 146–149.

Balanyi György ism.: Wertheimer, Eduard von: Bismarck im politischen Kampf.
=1930/1–4. 152–158.

     Bálint Nagy István
Győry Tibor ism.: Bálint Nagy István: Kolerajárványok Csanád vármegyében. Előszó: Magyary-Kossa Gyula.
=1929/1–4. 249–251.

     Balla Antal
Fogarasi Béla ism.: Durkheim, Émile: A sociologia módszere. Ford.: Balla Antal.
=1917/3–4. 354–355.

     Balogh Albin
Balogh Albin: Hozzászólás Kropf Lajos Crawfurd-ismertetéséhez.
=1914/3. 451–452. /K/.

Kropf Lajos: A magyar királyok és a sárgaság gyógyítása. (Válasz Balogh Albin levelére.)
=1914/4. 633–634. /K/.

Balogh Albin ism.: Delbrück, Hans: Geschichte der Kriegskunst im Rahmen der politischen Geschichte.
=1916/1. 130–132.

     Barbagallo, Corrado
Révay József ism.: Barbagallo, Corrado: La catastrofe di Nerone.
=1919/1–4. 125–126.

     Barthou, Louis
Neumann Jenő ism.: Barthou, Louis: Le neuf thermidor.
=1930/1–4. 158–161.

     Bašagić, Safvet
Ivanić József ism.: Bašagić, Safvet: Bosnyákok és herczegóczok az izlám irodalmában.
=1915/2. 281–283.

     Bathó István
[Juhász Kálmán] J. K. ism.: Bathó István: Kéry János [1638–1685] élete és művei.
=1916/4. 512–515.

     Bauer Vilmos
Bauer Vilmos: Nekrológ. Koser Reinhold (1852–1914).
=1914/4. 640. /K/.

     Baumgarten Miklós
Baumgarten Miklós: Adalék az orosz-magyar összeköttetések történetéhez.
=1930/1–4. 97–101. /KK/.

     Bédier, Joseph
Birkás Géza ism.: Bédier, Joseph: Les légendes épiques.
=1915/3. 445–448.

     Békefi Remig
Perepatits István ism.: Békefi Remig: A népoktatás története Magyarországon 1540–ig. – Békefi Remig: A káptalani iskolák története Magyarországon 1540-ig.
=1912/3. 432–437.

Békefi Remig ism.: Divéky Adorján: Zsigmond lengyel herczeg budai számadásai. (1500–1502, 1505.)
=1916/3. 386–387.

Békefi Remig ism.: Császár Mihály: Az Academia Istropolitana, Mátyás király pozsonyi egyeteme. Oklevéltárral.
=1916/4. 519.

     Bellaagh Aladár
Bellaagh Aladár: Voltak-e a magyarok a görög keleti egyház hívei a X. században?
=1914/2. 315–319. /K/.

     Berzeviczy Albert
Berzeviczy Albert: Alfonso nápolyi király levele Siena ügyében.
=1912/1. 84–86. /KK/.

Berzeviczy Albert: Gyászbeszéd. I. Ferencz József (1830–1916).
=1917/1. 1–4.

Ortvay Tivadar ism.: Berzeviczy Albert: Aragoniai Beatrix magyar királyné életére vonatkozó okiratok. (Közreműk.: Gerevich Tibor, Jakubovich Emil.)
=1915/3. 451–453.

     Bihlmeyer, Karl
Révay József ism.: Bihlmeyer, Karl: Die « syrischen» Kaiser zu Rom (211–35) und das Christentum.
=1919/1–4. 126–129.

     Birkás Géza
Birkás Géza ism.: Bédier, Joseph: Les légendes épiques.
=1915/3. 445–448.

Birkás Géza ism.: Eckhardt, Alexandre: Remy Belleau, sa vie, sa Bergerie; étude historique et critique.
=1922/1–4. 182–183.

     Bleyer Jakab
Bleyer Jakab: Metternich és Zichy Julia grófnő.
=1914/3. 371–375. /É/.

     Bodenstein Gusztáv
Bodenstein Gusztáv: A belgrádi németek 1724-iki statutumának története.
=1913/1. 78–97. /É/.

     Bondatti, G.
Balanyi György ism.: Bondatti, G.: Gioachinismo e fracescanismo nel dugento.
=1926/1–4. 202–205.

     Bonkáló Sándor
Gárdonyi Albert ism.: Horváth Jenő: A balkáni kérdés utolsó fázisa 1895–1920. – Horváth Jenő: Modern Afrika 1915–1920. – Bonkáló Sándor: Az ukrán mozgalom története 1917–1922.
=1926/1–4. 213–214.

     Borcsiczky Béla
Borcsiczky Béla: Richelieu és a párisi parlament küzdelme. (1624–1642.)
=1921/1–4. 85–117. /É/.

     Boüard, A. de
Áldásy Antal ism.: Moresco, Mattia: Il patrimonio di S. Pietro. – Boüard, A. de: Le régime politique et les institutions de Rome ...
=1926/1–4. 219–221.

     Böthling, Arthur
Wertheimer Ede ism.: Böthling, Arthur: Bismarck und das päpstliche Rom. Generische Darstellung an der Hand de Quellen.
=1912/1. 125–128.

     Bresslau, Harry
Szentpétery Imre ism.: Bresslau, Harry: Handbuch der Urkundenlehre für Deutschland und Italien. I.
=1913/1. 109–113.

     Brunner, Otto
Gárdonyi Albert ism.: Brunner, Otto: Die Finanzen der Stadt Wien von den Aufängen bis ins XVI. Jahrhundert.
=1930/1–4. 181–183.

     Buchner, Eberhard
Gálos Rezső ism.: Buchner, Eberhard: Das Neueste von gestern.
=1916/4. 520–523.

     Caetani, Leone
Goldziher Ignácz ism.: Caetani, Leone: Studi di Storia Orientale.
=1912/1. 106–114.

     Chalandon, Ferdinand
Áldásy Antal ism.: Chalandon, Ferdinand: Histoire de la première croisade jusq’uà l’élection de Godefroi de Bouillon.
=1926/1–4. 200–201.

     Clemen, Carl
Révay József ism.: Clemen, Carl: Der Einfluss der Mysterienreligionen auf das älteste Christentum.
=1918/1–2. 120–121.

     Crawfurd, Raymond
Kropf Lajos ism.: Crawfurd, Raymond: The King’s Evil.
=1914/1. 119–122.

Balogh Albin: Hozzászólás Kropf Lajos Crawfurd-ismertetéséhez.
=1914/3. 451–452. /K/.

     Császár Elemér
Császár Elemér ism.: Kaposi József: Dante Magyarországon.
=1912/4. 595–599.

     Császár Mihály
Békefi Remig ism.: Császár Mihály: Az Academia Istropolitana, Mátyás király pozsonyi egyeteme. Oklevéltárral.
=1916/4. 519.

     Csóka Lajos
Csóka Lajos: A német külpolitika irányfejlődése a XIX. század 70-es éveiben.
=1929/1–4. 157–210. /É/.

     Cumont, Franz
Ivanics József ism.: Könyvek a Manichaeismusról. Cumont, Franz: La cosmogonie Manichéenne. – Chuastuanit. A manicheusok bűnbánó imája.
=1913/2. 272–281.

     Cutolo, Alessandro
Miskolczy István ism.: Cutolo, Alessandro: Maria d’Enghien.
=1930/1–4. 150–151.

Miskolczy István ism.: Cutolo, Alessandro: « L’affaire du collier » nelle lettere di un diplomatico napoletano.
=1930/1–4. 151–152.

     Czebe Gyula
Czebe Gyula ism.: Lambros, Sp. P.: (Lapok a magyarországi és ausztriai makedón görögség történetéből.)
=1914/4. 588–592.

     Czeke Marianne
Czeke Marianne: Wilson, mint történetíró.
=1919/1–4. 1–51. /É/.

     Czirbusz Géza
Germanus Gyula ism.: Czirbusz Géza: Anthropogeographia.
=1918/1–2. 111–113.

     Dabrowski, Jan
Dabrowski János: Lengyel történettudományi szemle. [Könyvismertetések.]
=1917/1. 83–86. /KK/.

Divéky Adorján ism.: Dabrowski, Jan: (Łokietek korából. Tanulmányok a lengyel-magyar érintkezések köréből a XIV. sz.-ban. I.)
=1917/1. 88–90.

Dabrowsky János: Łokietek Ulászló és Magyarország 1300–1315-ben.
=1921/1–4. 76–84. /É/.

     Darkó Jenő
Darkó Jenő ism.: Diehl, Charles: Manuel d’art byzantin.
=1912/2. 253–264.

Miskolczi Gyula ism.: Darkó Jenő: A magyarokra vonatkozó népnevek a bizánczi íróknál.
=1914/3. 387–396.

     Dávid Antal
Dávid Antal: A Hammurapi Codex rendszere és az Itéletek könyve.
=1916/2. 161–184. /É/.

Dávid Antal: A Hammurapi-Codex forrásai.
=1922/1–4. 1–61. /É/.

Dávid Antal: Nekrológ. Goldziher Ignácz (1851–1921).
=1922/1–4. 190–193. /K/.

     Dékány István
Dékány István ism.: Spengler történelemelmélete.
=1922/1–4. 165–175.

     Delbrück, Hans
Balogh Albin ism.: Delbrück, Hans: Geschichte der Kriegskunst im Rahmen der politischen Geschichte.
=1916/1. 130–132.

     Dercsényi Móric
Dercsényi Móricz ism.: Lampros, Spyridon P.: [A görög nemzet története.]
=1913/3. 425–439.

     Diehl, Charles
Darkó Jenő ism.: Diehl, Charles: Manuel d’art byzantin.
=1912/2. 253–264.

     Diether, Otto
Seltmann Rezső ism.: Diether, Otto: Leopold Ranke als Politiker.
=1916/2. 265–270.

     Divéky Adorján
Divéky Adorján: A krakói Tudományos Akadémia működése 1912–13-ban.
=1914/4. 638–640. /K/.

Békefi Remig ism.: Divéky Adorján: Zsigmond lengyel herczeg budai számadásai. (1500–1502, 1505.)
=1916/3. 386–387.

Divéky Adorján ism.: Dabrowski, Jan: (Łokietek korából. Tanulmányok a lengyel-magyar érintkezések köréből a XIV. sz.-ban. I.)
=1917/1. 88–90.

Divéky Adorján: Nekrológ. KrzyŸanowski Szaniszló (1865–1917).
=1917/2. 223–224. /K/.

Divéky Adorján ism.: Smolka, Stanisław: Smolka Ferencz naplója 1848-1849-ből nejéhez írt levelekben.
=1917/3–4. 359–361.

Divéky Adorján: Lengyel alkotmánytörténeti művek.
=1918/1–2. 102–110. /KK/.

Divéky Adorján: Nekrológ. Ketrzyński Wojciech (1838–1918).
=1918/3–4. 317–319. /K/.

Divéky Adorján: Nekrológ. Baranowski Ignácz (1880–1917).
=1918/3–4. 319–320. /K/.

Divéky Adorján: Nekrológ. Korzon Tádé (1839–1919?).
=1919/1–4. 159–160. /K/.

     Domanovszky Sándor
Domanovszky Sándor: Nekrológ. Mika Sándor (1859–1912).
=1912/3. 477–479. /K/.

Domanovszky Sándor ism.: Herre, Paul: Quellenkunde zur Weltgeschichte.
=1913/2. 288–291.

Eckhart Ferencz ism.: Domanovszky Sándor: A harminczadvám eredete.
=1918/1–2. 121–122.

[Gárdonyi Albert] G. A. ism.: Domanovszky Sándor kiad.: József nádor iratai.
=1926/1–4. 211–212.

     Domaszewski, Alfred von
Téglás Gábor ism.: Domaszewski, Alfred von: Abhandlungen zur römischer Religion.
=1913/3. 422–425.

     Dölger, Franz
Moravcsik Gyula ism.: Dölger, Franz: Beiträge zur Geschichte der byzantinischen Finanzverwaltung besonders des 10. und 11. Jahrhunderts.
=1928/1–4. 159–161.

     Dupuis, Charles
Lukács Károly ism.: Dupuis, Charles: Le principe d’équilibre et le concert européen de la paix de Westphalie ŕ l’acte d’Algesiraz. –Tardieu, André: La France et les Alliances. Lutte pour l’équilibre.
=1915/1. 1222–125.

     Durkheim, Émile
Fogarasi Béla ism.: Durkheim, Émile: A sociologia módszere. Ford.: Balla Antal.
=1917/3–4. 354–355.

     Dvornik, F.
Moravcsik Gyula ism.: Dvornik, F.: Les Slaves, Byzance et Rome au IXe sičcle.
=1929/1–4. 237–240.

     Éber László
Éber László: Nekrológ. Gerecze Péter (1856–1914).
=1915/2. 319–320. /K/.

Éber László: Nekrológ. Gyárfás István Tihamér (1863–1916).
=1917/2. 222–223. /K/.

Éber László ism.: Szendrei József – Szentiványi Gyula: Magyar képzőművészek lexikona.
=1918/1–2. 129–130.

     Éble Gábor
Madzsar Imre ism.: Éble Gábor: A nagykárolyi gróf Károlyi-család leszármazása a leányági ivadékok feltüntetésével.
=1915/3. 440–442.

     Eckhardt Sándor
Birkás Géza ism.: Eckhardt, Alexandre: Remy Belleau, sa vie, sa Bergerie; étude historique et critique.
=1922/1–4. 182–183.

     Eckhart Ferenc
Eckhart Ferencz ism.: Göller, Emil: Vatikanische Quellen zur Geschichte der päpslichen Hof- und Finanzverwaltung 1316–1378.
=1912/3. 429–432.

Eckhart Ferencz: A diplomatikai kritika és a hazai okleveles anyag.
=1912/4. 557–586. /É/. Eckhart Ferencz ism.: Erdélyi László: Az első állami egyenes adó elmélete.
=1913/3. 439–442.

Eckhart Ferencz bécsi felolvasása.
=1914/2. 320. /K/.

Eckhart Ferencz ism.: Fináczy Ernő: A középkori nevelés története.
=1915/2. 277–280.

Hóman Bálint ism.: [Eckhart Ferenc] Eckhart, Franz: Die glaubwürdigen Orte Ungarns im Mittelalter.
=1915/4. 586–590.

Eckhart Ferencz ism.: Domanovszky Sándor: A harminczadvám eredete.
=1918/1–2. 121–122.

     Ehrenberg, Viktor
Heinlein István ism.: Ehrenberg, Viktor: Neugründer des Staates.
=1928/1–4. 145–158.

     Elek Artúr
Elek Artúr: Nekrológ. Arturo Graf (1848–1913).
=1913/4. 636–638. /K/.

     Elek Oszkár
Elek Oszkár ism.: Langlois, Ch. V.: La société française au XIIIe sičcle.
=1916/1. 132–133.

Elek Oszkár: János Zsigmond és egy olasz író [Dionigi Atanagi].
=1928/1–4. 133–138. /KK/.

     –ÉN.
–ÉN.: Nekrológ. Nagy Géza (1855–1915).
=1915/3. 477–478. /K/.

     Erdélyi László
Erdélyi László ism.: Szekfű Gyula: Serviensek és familiárisok.
=1913/2. 282–287.

Erdélyi László: A társadalmi osztályok Szent István államában s a Békefi-Emlékkönyv.
=1913/3. 321–366. /É/.

Eckhart Ferencz ism.: Erdélyi László: Az első állami egyenes adó elmélete.
=1913/3. 439–442.

Erdélyi László: Anonymus korának társadalmi viszonyai.
=1914/2. 191–211. /É/.

Tagányi Károly: Válasz dr. Erdélyi László megjegyzéseire.
=1914/3. 435–451. /K/.

Erdélyi László: Árpádkori társadalomtörténetünk legkritikusabb kérdései. 1–6.
=1914/4. 517–561.; 1915/1. 32–50.; /2. 202–226.; /3. 334–352.; /4. 481–514.; 1916/1. 39–63. /É/.

Erdélyi László: Nekrológ. Vaszary Kolos (1832–1915).
=1916/1. 156–160. /K/.

Tagányi Károly: Felelet dr. Erdélyi Lászlónak « Árpádkori Társadalomtörténetünk Legkritikusabb kérdései »-re. 1–3.
=1916/2. 296–320.; /3. 409–448.; /4. 543–608. /K/.

     Ernyey József
Ernyey József ism.: Die böhmischen Landtagsverhandlungen und Landtagsbeschlüsse vom Jahre 1526 an bis auf die Neuzeit. Herausg. vom königl. böhm. Landesarchive, XI. Die Landtage des J. 1605. Herausgegeben von Kamil Krofta. I.
=1914/4. 581–585.

Ernyei József ism.: Jenšovský, B.: A szász választófejedelem politikája Csehországban II. Rudolf uralkodásának végső éveiben.
=1917/2. 195–198.

Ernyey József ism.: Pessina, Thomas: Memorabilia ab anno 1665 usque ad ann. 1680.
=1918/1–2. 127–129.

Ernyey József ism.: Hodinka Antal: Az orosz évkönyvek magyar vonatkozásai.
=1918/3–4. 279–282.

Ernyey József: Adalék Zsigmond király külföldi összeköttetéseihez.
=1929/1–4. 218–224. /KK/.

     Fay, Bradshaw Sidney
Horváth Jenő ism.: Fay, Bradshaw Sidney: The Origins of the World War. II.
=1929/1–4. 261–266.

     Ferenc, szent, assisi
Balanyi György ism.: Assisi Szent Ferencz Virágoskertje. – Fioretti. – Ford. és jegyz. ell.: Kaposi József.
=1917/2. 190–195.

     Fest Sándor
Fest Sándor: Sydnam Poyntz angol katona kalandjai Magyarországon (1626).
=1914/1. 100–103. /KK/.

Fest Sándor: Simonyi Ernő közli: Sutton angol követ levele Zrinyi Ilona temetéséről [1703].
=1917/1. 87. /KK/.

Fest Sándor: Két angol utazó magyarországi útleírása.
=1918/3–4. 314–315. /K/.

Fest Sándor: Wakefield tervezett magyar históriája.
=1919/1–4. 123–124. /KK/.

     Fináczy Ernő
Eckhart Ferencz ism.: Fináczy Ernő: A középkori nevelés története.
=1915/2. 277–280.

     Finály Gábor
Finály Gábor: Mestrianae pannoniai község helye.
=1916/4. 480–489. /É/.

     Fogarasi Béla
Fogarasi Béla: Nekrológ. Kármán Mór (1843–1915).
=1916/3. 403–405. /K/.

Fogarasi Béla ism.: Durkheim, Émile: A sociologia módszere. Ford.: Balla Antal.
=1917/3–4. 354–355.

     Fournier, August
Molden Ernő ism.: Fournier, August: Die Geheimpolizei auf dem Wiener Kongress, eine Auswahl aus ihren Papieren.
=1914/2. 284–288.

     Földes Béla
Földes Béla közli: Gazdaságtörténeti adalék. [Őrlési jegyzék Pozsonyból, 1831.]
=1922/1–4. 163–164. /KK/.

     Fraknói Vilmos
Fraknói Vilmos: Mátyás király és a Hohenzollernek diplomatiai érintkezése. 1–2.
=1914/1. 61–99.; /2. 212–256. /É/.

Fraknói Vilmos: Az 1472-iki zerbsti szövetség. (Helyreigazítás.)
=1915/1. 115–118. /KK/.

Fraknói Vilmos: IV. Béla állítólagos sziciliai királysága.
=1915/2. 261–262. /KK/.

Fraknói Vilmos: Beckensloer magyar prímás III. Frigyes német császár szolgálatában 1459–1489. 1–2.
=1917/2. 159–186.; /3–4. 259–283. /É/.

     Fuchs, Friedrich
Moravcsik Gyula ism.: Fuchs, Friedrich: Die höheren Schulen von Konstantinopel im Mittelarten.
=1928/1–4. 158–159.

     Fueter, Eduard
Gárdonyi Albert ism.: Fueter, Eduard: Geschichte der neueren Historiographie.
=1913/4. 605–613.

     Fülöpp Cyrill
Lukács Károly ism.: Fülöpp Cyrill: Királyi herczegnő a kolostorban (1770–1787).
=1914/4. 592–594.

     Gagyi Jenő
Gagyi Jenő: Az orosz román érintkezések történetéből.
=1915/2. 262–267. /KK/.

Gagyi Jenő: Nekrológ. Bunyitay Vincze (1837–1915).
=1915/3. 475–476. /K/.

Gagyi Jenő ism.: Moldován Gergely: Az orosz kéz Romániában.
=1915/4. 630–631.

Gagyi Jenő: Az osztrák-magyar-oláh titkos szerződés története. [1880.]
=1916/2. 262–264. /KK/.

Gagyi Jenő ism.: Steier Lajos: A tót kérdés. I. A tót nemzetiségi mozgalom fejlődésének története.
=1916/4. 515–519.

     Gálos Rezső
Gálos Rezső ism.: Buchner, Eberhard: Das Neueste von gestern.
=1916/4. 520–523.

     Gárdonyi Albert
Gárdonyi Albert ism.: Fueter, Eduard: Geschichte der neueren Historiographie.
=1913/4. 605–613.

Gárdonyi Albert: Scipione Maffei (1675–1755), a tudományos paleographia megalapítója.
=1916/1. 1–38. /É/.

Gárdonyi Albert ism.: Illés József: A magyar címer és a királyi cím története 1804-től kezdve.
=1919/1–4. 133–136.

[Gárdonyi Albert] G. A. ism.: Domanovszky Sándor kiad.: József nádor iratai.
=1926/1–4. 211–212.

Gárdonyi Albert ism.: Horváth Jenő: A balkáni kérdés utolsó fázisa 1895–1920. – Horváth Jenő: Modern Afrika 1915–1920. – Bonkáló Sándor: Az ukrán mozgalom története 1917–1922.
=1926/1–4. 213–214.

Gárdonyi Albert ism.: Hóman Bálint – Szekfű Gyula: Magyar történet. I. és IV.
=1929/1–4. 225–230.

Gárdonyi Albert ism.: Esterházy Miklós nádor iratai. I. Kormányzattörténeti iratok. Az 1642. évi országgyűlés időszaka.
=1930/1–4. 172–176.

Gárdonyi Albert ism.: Brunner, Otto: Die Finanzen der Stadt Wien von den Aufängen bis ins XVI. Jahrhundert.
=1930/1–4. 181–183.

     Gerdes, Heinrich
Seltmann Rezső ism.: Gerdes, Heinrich: Geschichte des deutschen Bauernstandes.
=1914/3. 403–406.

     Geréb József
Geréb József: Miért nem írta meg Mommsen római történetének negyedik kötetét?
=1918/3–4. 310–313. /K/.

     Gerevich Tibor
Ortvay Tivadar ism.: Berzeviczy Albert: Aragoniai Beatrix magyar királyné életére vonatkozó okiratok. (Közreműk.: Gerevich Tibor, Jakubovich Emil.)
=1915/3. 451–453.

     Gergely
Keller Imre: Gergely: Historia Francorum.
=1915/2.161–180. /É/.

     Germanus Gyula
Germanus Gyula: Turanizmus és a Történelem.
=1917/3–4. 380–384. /K/.

Germanus Gyula ism.: Czirbusz Géza: Anthropogeographia.
=1918/1–2. 111–113.

     Goldziher Ignác
Goldziher Ignácz ism.: Caetani, Leone: Studi di Storia Orientale.
=1912/1. 106–114.

Goldziher Ignácz ism.: Lukach, Harry Charles: The Fringe of the East.
=1913/4. 601–605.

Osztern Salamon Pál ism.: Goldziher Ignácz: Előadások az iszlámról.
=1914/1. 112–118.

Goldziher Ignácz ism.: Arnold, T. W.: The preaching of Islam, a History of the Propagation of the Muslim Faith.
=1914/3. 384–386.

     Gombos Albin
Keller Imre: Középkori krónikások.
=1917/1. 78–83. /KK/.

     Gooss, Roderich
Szekfű Gyula ism.: Gooss, Roderich: Österreichische Staatsverträge. Fürstentum Siebenbürgen (1526–1690).
=1913/4. 621–626.

     Göller, Emil
Eckhart Ferencz ism.: Göller, Emil: Vatikanische Quellen zur Geschichte der päpslichen Hof- und Finanzverwaltung 1316–1378.
=1912/3. 429–432.

     Görög Imre
Görög Imre: Kossuth Lajos és báró Eötvös József nemzetiségi politikája a szabadságharcz után.
=1913/4. 542–575. /É/.

Görög Imre: Tisztelt Szerkesztő Úr! [Kiegészítés Kossuth Lajos és báró Eötvös József nemzetiségi politikájához és a szerkesztő [Angyal Dávid] válasza.]
=1914/1. 158–160. /K/.

     Gragger Róbert
Gragger Róbert: II. József a felvilágosodás irodalmáról.
=1912/1. 86–92. /KK/.

Gragger Róbert: Egy német Gil Blas Magyarországon.
=1912/3. 421–428. /KK/.

     Granfelt, Helge
Balanyi György ism.: Granfelt, Helge: Das Dreibundsystem 1879–1916.
=1928/1–4. 174–177.

     Grotefend, H.
Szentpétery Imre ism.: Grotefend, H.: Taschenbuch der Zeitrechnung des deutschen Mittelalters und der Neuzeit.
=1917/1. 94–95.

     Guglia, Eugen
Holub József ism.: Guglia, Eugen: Die Geburts-, Sterbe- und Grabstätten der römisch-deutschen Kaiser und Könige.
=1917/1. 93–94.

     Gulyás Pál
Gulyás Pál ism.: Steinhoffer Károly: A könyv története. I.
=1915/3. 435–437.

     Gyalokay Jenő
Gyalokay Jenő: Az erdélyi hadsereg az oroszok betörése idején. (1849 jun. 19–20.)
=1915/1. 71–114. /É/.

Gyalokay Jenő: Bem moldvaországi hadműveletei. (1849 július 23–25.)
=1918/3–4. 237–253. /É/.

Gyalokay Jenő: József főherceg-nádor kiadatlan levele.
=1926/1–4. 145–148. /KK/.

     Győry Árpád
Győry Árpád: A Czobor-Strahlenheim párbaj története.
=1916/3. 366–378. /É/.

     Győry Tibor
Győry Tibor ism.: Bálint Nagy István: Kolerajárványok Csanád vármegyében. Előszó: Magyary-Kossa Gyula.
=1929/1–4. 249–251.

     Hampel József
Hampel József: A római császárság emlékeinek bemutatása Rómában.
=1912/2. 321–356. /É/.

     Handelsmann Marczell
Handelsmann Marczell: Napoleon és Lengyelország.
=1913/3. 396–414. /É/.

     Hankiss János
Hankiss János: XVIII. századbeli franczia tudósítás magyar « vampirok »-ról.
=1920/1–4. 94–96. /K/.

Hankiss János: Victor Hugo és a magyar emigráció.
=1926/1–4. 120–138. /É/.

Hankiss János: Fráter György francia életírója [Augustin Béchet].
=1928/1–4. 79–112. /É/.

     Hanotaux, Gabriel
Karl Lajos ism.: Hanotaux, Gabriel: Jeanne d’Arc. [1436–1457.]
=1912/2. 272–276.

     Hanuy Ferenc
Nagy Miklós ism.: Hanuy Ferencz: A jegyesség- és házasságkötési forma kifejlődése a Ne temere decretumig.
=1913/4. 626–629.

     Harsányi Pál
Harsányi Pál: Nekrológ. Réthy László (1851–1914).
=1915/2. 318–319. /K/.

     Hartley, M.
Szabó László ism.: Hartley, M.: The man who saved Austria.
=1917/3–4. 361–362.

     Hauck, D. Albert
Balanyi György ism.: Hauck, D. Albert: Deutschland und die päpstliche Weltherrschaft.
=1914/2. 279–282.

     Heinlein István
Heinlein István ism.: Hornyánszky Gyula: A görög felvilágosodás tudománya. Hippokrates.
=1912/1. 93–106.

Heinlein István: A marathoni csatáról.
=1912/4. 528–556. /É/.

Heinlein István: Görög történeti problémák. 1–2.
=1913/1. 31–58.; /2. 161–197. /É/.

Heinlein István: Ionia gazdasági hanyatlása és az ion lázadás.
=1913/4. 481–493. /É/.

Heinlein István: Miltiades pere.
=1915/1. 1–31. /É/.

Heinlein István: Nekrológ. Pöhlmann Róbert (1852–1914).
=1915/3. 417–423. /KK/.

Heinlein István: Spárta és Athén a Peisistratidák elűzésétől 462–ig. 1–4.
=1918/3–4. 161–208.; 1920/1–4. 1–63.; 1922/1–4. 62–74.; 1926/1–4. 1–47. /É/.

Heinlein István ism.: Ehrenberg, Viktor: Neugründer des Staates.
=1928/1–4. 145–158.

     Heisenberg, A.
Moravcsik Gyula ism.: Heisenberg, A.: Das Wesen der byzantinischen Kultur und ihre Bedeutung für die Gegenwart. – Heisenberg, A.: Ungarn und Byzanz.
=1929/1–4. 236–237.

     Hekler Antal
Hekler Antal: Nekrológ. Hampel József (1849–1913).
=1913/3. 475–477. /K/.

     Hellebrant Árpád
Hóman Bálint ism.: Hellebrant Árpád: A magyar történeti irodalom 1912, 1913, 1914 és 1915-ben.
=1918/1–2. 113–114.

     Herre, Paul
Domanovszky Sándor ism.: Herre, Paul: Quellenkunde zur Weltgeschichte.
=1913/2. 288–291.

     Hesselbarth, Hermann
Sebes Gyula ism.: Hesselbarth, Hermann: Drei psychologische Fragen zur spanischen Throncandidatur Leopolds von Hohenzollern.
=1917/1. 95–99.

     Hodinka Antal
Ernyey József ism.: Hodinka Antal: Az orosz évkönyvek magyar vonatkozásai.
=1918/3–4. 279–282.

     Holik Flóris
Holik Flóris ism.: Siklóssy László: A magyar középkor erkölcse.
=1922/1–4. 180–182.

     Holub József
Holub József ism.: Guglia, Eugen: Die Geburts-, Sterbe- und Grabstätten der römisch-deutschen Kaiser und Könige.
=1917/1. 93–94.

Holub József: Magyar vonatkozású represszáliák.
=1919/1–4. 52–78. /É/.

[Holub József] hj.: Nekrológ. Riedl Frigyes (1856–1921).
=1921/1–4. 185–186. /K/.

[Holub József] hj.: Nekrológ. Wertner Mór (1849–1921).
=1921/1–4. 186. /K/.

     Hóman Bálint
Hóman Bálint: Az első állami egyenes adó. – Adalék az európai adótörténethez. –
=1912/2. 161–184. /É/.

Hóman Bálint ism.: Lüttich, Rudolf: Ungarnzüge in Europa im X. Jahrhundert.
=1912/4. 592–595.

Erdélyi László: A társadalmi osztályok Szent István államában s a Békefi-Emlékkönyv.
=1913/3. 321–366. /É/.

Hóman Bálint ism.: Altunian, G.: Die Mongolen und ihre Eroberungen in kaukasischen und kleinasiatischen Ländern im XIII. Jahrhundert.
=1913/4. 597–599.

Hóman Bálint ism.: Kassowitz Tivadar Bruno: Szellemi áramlatok a XVI. század derekén, különös tekintettel az ellenreformatióra.
=1914/2. 277–279.

Hóman Bálint – t. –: Nekrológ. Kassowitz Tivadar Bruno (1880–1914).
=1914/3. 480.

Hóman Bálint ism.: [Eckhart Ferenc] Eckhart, Franz: Die glaubwürdigen Orte Ungarns im Mittelalter.
=1915/4. 586–590.

Hóman Bálint: A magyar nép neve a középkori latinságban. 1–3.
=1917/2. 129–158.; /3–4. 240–258.; 1918/1–2. 1–22. /É/.

Hóman Bálint ism.: Hellebrant Árpád: A magyar történeti irodalom 1912, 1913, 1914 és 1915-ben.
=1918/1–2. 113–114.

Hóman Bálint ism.: Tagányi Károly: A hazai élő jogszokások gyűjtéséről. I. A családjog és öröklési jog köréből.
=1922/1–4. 175–180.

Gárdonyi Albert ism.: Hóman Bálint – Szekfű Gyula: Magyar történet. I. és IV.
=1929/1–4. 225–230.

     Hornyánszky Gyula
Heinlein István ism.: Hornyánszky Gyula: A görög felvilágosodás tudománya. Hippokrates.
=1912/1. 93–106.

Hornyánszky Gyula ism.: Ostwald, Wilhelm: Energetische Grundlagen der Kulturwissenschaft.
=1912/2. 242–244.

Hornyánszky Gyula: Kis- és nagyterületű állam. (Polis és hellenistikus birodalom.)
=1920/1–4. 1–47. /É/.

     Horváth Jenő
Horváth Jenő ism.: Ward, A. W. – Prothero, G. W. – Leathes, Stanley: The Cambridge Modern History. Planned by the late Lord Acton, regius professor of modern History.
=1915/4. 605–610.

Horváth Jenő: Az V. nemzetközi történelmi kongresszus. Bruxelles, 1923 ápr. 8–15.
=1926/1–4. 139–145. /KK/.

Horváth Jenő: Az entente cordiale diplomáciája. 1830–1834.
=1926/1–4. 148–166. /KK/.

Horváth Jenő: A legújabb kor történetének újabb irodalma. 1918–1925.
=1926/1–4. 166–196. /KK/.

Gárdonyi Albert ism.: Horváth Jenő: A balkáni kérdés utolsó fázisa 1895–1920. – Horváth Jenő: Modern Afrika 1915–1920. – Bonkáló Sándor: Az ukrán mozgalom története 1917–1922.
=1926/1–4. 213–214.

Horváth Jenő: Az angol-magyar érintkezések utolsó évszázada.
=1929/1–4. 137–156. /É/.

Horváth Jenő ism.: Fay, Bradshaw Sidney: The Origins of the World War. II.
=1929/1–4. 261–266.

Horváth Jenő: Törökország semlegessége. 1848–1849. Tanulmány a magyar szabadságharc diplomáciai történelméből.
=1930/1–4. 46–96. /É/.

Horváth Jenő: A háborús felelősség kérdése. Az első évtized kutatásainak eredményei 1920–1930.
=1930/1–4. 114–142. /KK/.

Horváth Jenő ism.: Az Entente államok háborús aktakiadványai.
=1930/1–4. 189–193.

     Hörle, G. H.
Révay József ism.: Hörle, G. H.: Frühmittelalterliche Mönchs- und Klerikerbildung in Italien.
=1918/3–4. 276–278.

     Huizinga, J.
Török Pál ism.: Huizinga, J.: Wege der Kulturgeschichte.
=1930/1–4. 176–178.

     Huszár Imre
Huszár Imre: Kübeck Károly Frigyes naplói.
=1912/3. 357–391. /É/.

     Huttkay Lipót
Morvay Győző ism.: Huttkay Lipót bev., jegyz. ell. és közread: Bonaparte Napoleon Emlékirata.
=1917/3–4. 355–359.

     –i.
-i.: Corpus der griechischen Urkunden des Mittelalters und der Neueren Zeit.
=1914/2. 319–320. /K/.

     IB.
IB. ism.: Kováts Gyula: Hajnik Imre rendes tag emlékezete (1840–1902).
=1917/2. 198–200.

     Illés József
Illés József ism.: Landsberg, E.: Geschichte der deutschen Rechtwissenschaft. III.
=1912/3. 437–446.

Illés József ism.: Pasteiner Iván: A magyar politika-tudomány.
=1915/2. 268–271.

Gárdonyi Albert ism.: Illés József: A magyar címer és a királyi cím története 1804-től kezdve.
=1919/1–4. 133–136.

Illés József: Egy újonnan felfedezett Szt. István-freskó a Vatikánban és a magyar király apostoli joga.
=1929/1–4. 211–218. /KK/.

     Imre Sándor
Imre Sándor ism.: Zoványi Jenő: Kisebb dolgozatok a protestantizmus történetének köréből. – –: Puritánus mozgalmak a magyar református egyházban.
=1916/2. 271–274.

     Iszakov, Vasziljevics Nyikolajev
Szkunzevics Kornél közli: Iszakov, Vasziljevics Nyikolajev: Emlékiratok. [Az 1849-es erdélyi orosz hadjáratról.] 1–3.
=1914/4. 616–629.; 1915/1. 146–154.; /2. 304–315.

     Ivanics József
Ivanić József ism.: Libros de Tesoreria de la Casa real de Aragón. [1302–1304.]
=1913/1. 125.

Ivanics József ism.: Könyvek a Manichaeismusról. Cumont, Franz: La cosmogonie Manichéenne. – Chuastuanit. A manicheusok bűnbánó imája.
=1913/2. 272–281.

Ivanić József ism.: Traversa, Eduard: Das friaulische Parlament bis zur Unterdrückung des Patriarchates von Aquileia durch Venedig.
=1913/4. 599–601.

Ivanić József ism.: Jireček, Konstantin: Geschichte der Serben. I.
=1914/2. 282–284.

Ivanić József ism.: Vranyczany, Giorgio Baron: Zur Geschichte der Familie Vranyczany.
=1915/1. 125–126.

Ivanić József ism.: Zavadil, Josef: Velehrady, Devin a Nitra. (Velehrad, Dévény és Nyitra. Adalék a nagy-morva birodalom fővárosa helyének megállapításához.)
=1915/2. 273–274.

Ivanić József ism.: Thallóczy, Ludovicus – Jireček, Constantinus – Šufflay, Emilianus de: Albán Oklevéltár.
=1915/2. 274–276.

Ivanić József ism.: Bašagić, Safvet: Bosnyákok és herczegóczok az izlám irodalmában.
=1915/2. 281–283.

     Jablonkay Gábor
Komárik István ism.: Jablonkay Gábor: Loyolai Sz. Ignácz Jézus-Társasága alapítójának Élete és Működése.
=1922/1–4. 183–185.

     Jakubovich Emil
Ortvay Tivadar ism.: Berzeviczy Albert: Aragoniai Beatrix magyar királyné életére vonatkozó okiratok. (Közreműk.: Gerevich Tibor, Jakubovich Emil.)
=1915/3. 451–453.

     Japikse, Nikolaas
Antal Géza ism.: Japikse, N.: Die Stellung Hollands im Weltkrieg politisch und wirtschaftlich.
=1921/1–4. 170–174.

     Jászi Oszkár
Nagy Miklós ism: Jászi Oszkár: A nemzeti államok kialakulása és a nemzetiségi kérdés.
=1914/1. 1–45. /É/.

     Jenšovský, B.
Ernyei József ism.: Jenšovský, B.: A szász választófejedelem politikája Csehországban II. Rudolf uralkodásának végső éveiben.
=1917/2. 195–198.

     Jeremias, Alfred
Mahler Ede ism.: Jeremias, Alfred: Das Alte Testament im Lichte des Alten Orients. 3.
=1921/1–4. 149–162.

     Jireček, Konstantin
Ivanić József ism.: Jireček, Konstantin: Geschichte der Serben. I.
=1914/2. 282–284.

Ivanić József ism.: Thallóczy, Ludovicus – Jireček, Constantinus – Šufflay, Emilianus de: Albán Oklevéltár.
=1915/2. 274–276.

     –jn–
–jn–: Nekrológ. Michael Tangl (?–?). – Julius v. Pflugk-Hartung (1848–1919). – Gustav Winter (1846–1922).
=1922/1–4. 195–196. /K/.

     Jordan, E.
Áldásy Antal ism.: Jordan, E.: Les origines de la domination Angevine en Italie.
=1914/3. 396–398.

     Juhász Kálmán
[Juhász Kálmán] J. K. ism.: Bathó István: Kéry János [1638–1685] élete és művei.
=1916/4. 512–515.

Juhász Kálmán: Dudich András tanulóévei.
=1926/1–4. 103–119. /É/.

     Kállay Béni
Wertheimer Ede: Kállay Béni kiadatlan emlékirata Bosznia annexiójáról [1877].
=1914/2. 257–266. /É/.

     Kallós Ede
Kallós Ede: Történeti hypostasis.
=1912/2. 226–235. /É/.

     Kaposi József
Kaposi József ism.: Toynbee, Paget: Dante Alighieri.
=1912/2. 265–268.

Császár Elemér ism.: Kaposi József: Dante Magyarországon.
=1912/4. 595–599.

Balanyi György ism.: Assisi Szent Ferencz Virágoskertje. – Fioretti. – Ford. és jegyz. ell.: Kaposi József.
=1917/2. 190–195.

Kaposy József ism.: Sacrum Commercium. Szent Ferencz menyegzője a Szegénység Úrnőjével. Ford. és bev.: Balanyi György.
=1921/1–4. 163–165.

     Karácson Imre
Thallóczy Lajos közli: Karácson Imre: Dalmáczia és Horvátország dogeja.
=1912/2. 236–237. /KK/.

     Karl Lajos
Karl Lajos ism.: Hanotaux, Gabriel: Jeanne d’Arc. [1436–1457.]
=1912/2. 272–276.

     Károlyi Árpád
Károlyi Árpád Huber Alfonzról.
=1914/2. 274–276. /KK/.

Károlyi Árpád: Id. Szőgyény Marich László emlékiratai.
=1917/3–4. 334–342. /É/.

Károlyi Árpád: Id. Szőgyény-Marich László országbíró emlékiratai.
=1918/1–2. 53–64. /É/.

Károlyi Árpád: Don Carlos.
=1918/3–4. 209–236. /É/.

     Kassowitz Tivadar Brúnó
Kassowitz Tivadar Bruno ism.: Meyer, Arnold Oskar: England und die katolische Kirche unter Elisabeth und den Stuarts.
=1913/4. 613–621.

Hóman Bálint ism.: Kassowitz Tivadar Bruno: Szellemi áramlatok a XVI. század derekén, különös tekintettel az ellenreformatióra.
=1914/2. 277–279.

     Kazarov, Gavril
Téglás Gábor: Kazarow magyarázata Zalmoxisról, a hazánk földjén is gyakori thrák lovas istenségről.
=1913/2. 263–265. /KK/.

     Kégl Sándor
Kégl Sándor: A legujabb mohammedán messiás [Mirza Ahmad].
=1912/2. 220–225. /É/.

     Keller Imre
Keller Imre: Gergely: Historia Francorum.
=1915/2.161–180. /É/.

Keller Imre: Középkori krónikások.
=1917/1. 78–83. /KK/.

     Kende, Oskar
Miskolczy István ism.: Kende, Oskar: Handbuch für den Geschichtslehrer.
=1929/1–4. 230–232.

     Kinkel, Johannes
Vida Sándor ism.: Kinkel, Johannes: Die sozialökonomischen Grundlagen der Staats- und Wirtschaftslehren von Aristoteles.
=1916/3. 382–385.

     Kiss Albin
Kiss Albin ism.: Krehbiel, Edward: The interdict, its history and its operation with especial attention to the time of Pope Innocent III.
=1913/1. 119–124.

Kiss Albin ism.: Löhr, J. A. C.: Methodische-kritische Beiträge zur Geschichte der Sittlichkeit des Klerus, besonders der Erzdiözese.
=1915/3. 448–451.

     Kluge, Theodor
Révay József ism.: Kluge, Theodor: Der Mithra-kult. – Wolff, Georg: Über Mithrasdienst und Mithreen.
=1912/4. 590–592.

     Kmoskó Mihály
Kmoskó Mihály: Az a-ga-dé-i dynastia és a sémi uralom kezdete.
=1914/3. 321–345. /É/.

Kmoskó Mihály: Muhammad al-Aufi anekdotagyűjteménye negyedik részének XVI. fejezete.
=1929/1–4. 14–54. /É/.

     Komárik István
Komárik István ism.: Jablonkay Gábor: Loyolai Sz. Ignácz Jézus-Társasága alapítójának Élete és Működése.
=1922/1–4. 183–185.

     Kont Ignác
Kont Ignácz: Nekrológ. Gabriel Monod (1844–1912).
=1912/3. 475–477. /K/.

Kont Ignácz: Nekrológ. Anatole Leroy-Beaulieu (1842–1912).
=1912/4. 634–636. /K/.

     Kornis Gyula
Kornis Gyula: Dilthey történetelmélete.
=1912/4. 481–527. /É/.

Kornis Gyula ism.: Máday Andor: A háború és béke sociologiája.
=1915/1. 119–122.

     Kossányi Béla
Kossányi Béla: A lengyel nemesi társadalom megalakulása.
=1916/2. 229–261. /É/.

     Kováts Ferenc
Kováts Ferencz: A magyar arany világtörténeti jelentősége és kereskedelmi összeköttetéseink a nyugattal a középkorban.
=1922/1–4. 104–143. /É/.

     Kováts Gyula
IB. ism.: Kováts Gyula: Hajnik Imre rendes tag emlékezete (1840–1902).
=1917/2. 198–200.

     Krehbiel, Edward
Kiss Albin ism.: Krehbiel, Edward: The interdict, its history and its operation with especial attention to the time of Pope Innocent III.
=1913/1. 119–124.

     Krisztics Sándor
Nagy Miklós ism.: Krisztics Sándor: Nemzet és állam a keletkezés, a fejlés, viszony szempontjaiból.
=1915/3. 426–434.

     Krofta, Kamil
Ernyey József ism.: Die böhmischen Landtagsverhandlungen und Landtagsbeschlüsse vom Jahre 1526 an bis auf die Neuzeit. Herausg. vom königl. böhm. Landesarchive, XI. Die Landtage des J. 1605. Herausgegeben von Kamil Krofta. I.
=1914/4. 581–585.

     Krollmann, Christian
[Krollmann, Christian] Krollmann Károly: A német lovagrend porosz államának bukása.
=1912/1. 73–83. /É/.

     Kromayer, J.
Téglás Gábor ism.: Kromayer, J. – Veith, G.: Antike Schlachtfelder in Italien und Afrika.
=1915/2. 271–273.

     Kropf Lajos
Kropf Lajos ism.: Bain, Nisbet: The last King of Poland and his Contemporaries.
=1912/1. 121–125.

Kropf Lajos ism.: Sandeman, G. A. C.: Metternich with ten illustrations.
=1912/3. 446–448.

Kropf Lajos: Nekrológ. Justin McCarthy (1830–1912).
=1912/4. 636–639. /K/.

Kropf Lajos: Nekrológ. Andrew Lang (1844–1912).
=1913/1. 157–160.

Kropf Lajos: Kossuth és Mazzini 1853-ban.
=1913/2. 265–271. /KK/.

Kropf Lajos ism.: Crawfurd, Raymond: The King’s Evil.
=1914/1. 119–122.

Kropf Lajos: Kossuth Lajos és a szent korona.
=1914/3. 376–380. /KK/.

Kropf Lajos ism.: Lezze, Donado da: Historia Turchescha (1300–1514).
=1914/3. 398–403.

Balogh Albin: Hozzászólás Kropf Lajos Crawfurd-ismertetéséhez.
=1914/3. 451–452. /K/.

Kropf Lajos: A magyar királyok és a sárgaság gyógyítása. (Válasz Balogh Albin levelére.)
=1914/4. 633–634. /K/.

Kropf Lajos: Clements Simon utazása hazánkban 1715-ben.
=1921/1–4. 118–142. /É/.

     Lábán Antal
Lábán Antal: Egy « Hazafias dal » meg egy « Hiszekegy » 1824-ből.
=1918/3–4. 254–266. /KK/.

     Labényi
Labényi ism.: Sebess Dénes: Die Agrarpolitik Neu-Rumäniens in Siebenbürgen.
=1926/1–4. 215–219.

     Lambros, Spyridon
Dercsényi Móricz ism.: Lampros, Spyridon P.: [A görög nemzet története.]
=1913/3. 425–439.

Czebe Gyula ism.: Lambros, Sp. P.: (Lapok a magyarországi és ausztriai makedón görögség történetéből.)
=1914/4. 588–592.

     Landsberg, E.
Illés József ism.: Landsberg, E.: Geschichte der deutschen Rechtwissenschaft. III.
=1912/3. 437–446.

     Láng Margit
Láng Margit: Az 1910-11. évi görögországi ásatások eredményei.
=1912/3. 473–475. /K/.

Láng Margit: Olaszországi ásatások eredményei 1910–1911-ben.
=1912/4. 633–634. /K/.

Láng Margit: A delphii ásatások legújabb eredményei.
=1913/3. 460–464. /K/.

Láng Margit: A görög nő jogi és társadalmi helyzete az ókorban.
=1913/4. 494–509. /É/.

Láng Margit ism.: Wilamowitz-Möllendorf, U. von – Niese, B.: Staat und Gesellschaft der Griechen und Römer.
=1914/1. 104–107.

Láng Margit: Római ásatások.
=1914/1. 156–158. /K/.

Láng Margit: Pergamoni ásatások.
=1914/4. 630–632. /K/.

Láng Margit: Syriai istenségek szentélyei az ókori Rómában.
=1915/1. 155–157. /K/.

Láng Margit: A római nő jogi és társadalmi helyzete az ókorban.
=1915/3. 321–333. /É/.

Láng Margit: Itáliai ásatások.
=1916/4. 508–511. /KK/.

Láng Margit: A berlini régiségtár legújabb műremeke.
=1917/1. 126–128. /K/.

Láng Margit: Délitáliai leletek.
=1921/1–4. 175–181. /K/.

     Langlois, Ch. V.
Elek Oszkár ism.: Langlois, Ch. V.: La société française au XIIIe sičcle.
=1916/1. 132–133.

     László József
László József: Nyugati pénznemek hazánkban a XIII. században. 1–2.
=1915/2. 227–260.; /3. 353–381. /É/.

     Lazzeri, Zefirin
Balanyi György ism.: Lazzeri, Zefirin: La Leggenda dei tre compagni.
=1926/1–4. 205–209.

     Leathes, Stanley
Horváth Jenő ism.: Ward, A. W. – Prothero, G. W. – Leathes, Stanley: The Cambridge Modern History. Planned by the late Lord Acton, regius professor of modern History.
=1915/4. 605–610.

     Lemmens, Leonard
Balanyi György ism.: Lemmens, Leonard: Testimonia Minora Saeculi de S. Francisco Assisiensi.
=/1928/1–4. 163–164.

Balanyi György ism.: Lemmens, Leonhard: Geschichte der Franziskaner-missionen.
=1930/1–4. 146–149.

     Lezze, Donado da
Kropf Lajos ism.: Lezze, Donado da: Historia Turchescha (1300–1514).
=1914/3. 398–403.

     Lindner, Theodor
Niklai Péter ism.: Lindner, Theodor: Geschichtsphilosophie.
=1914/3. 381–384.

     Loesche, Georg
Thury Etele ism.: Loesche, Georg: Kálvin hatása és a kálvinismus Európa keleti országaiban. Ford. és függeléket írta: S. Szabó József.;
=1914/1. 123–130.

     Löhr, J. A. C.
Kiss Albin ism.: Löhr, J. A. C.: Methodische-kritische Beiträge zur Geschichte der Sittlichkeit des Klerus, besonders der Erzdiözese.
=1915/3. 448–451.

     Lukach, Harry Charles
Goldziher Ignácz ism.: Lukach, Harry Charles: The Fringe of the East.
=1913/4. 601–605.

     Lukács Károly
Lukács Károly ism.: Fülöpp Cyrill: Királyi herczegnő a kolostorban (1770–1787).
=1914/4. 592–594.

Lukács Károly ism.: Dupuis, Charles: Le principe d’équilibre et le concert européen de la paix de Westphalie ŕ l’acte d’Algesiraz. –Tardieu, André: La France et les Alliances. Lutte pour l’équilibre.
=1915/1. 1222–125.

     Lukcsics József
Lukcsics József ism.: Tocco, Felice: La quistione della povertŕ nel secolo XIV.
=1912/2. 268–272.

Lukcsics József ism.: Pfeiffer, Nikolaus: Die ungarische Dominikanerordensprovinz von ihrer Gründung.
=1914/4. 579–581.

     Lukcsics Pál
Lukcsics Pál: Janus Pannonius humanista ismeretlen levele Velencéből.
=1928/1–4. 143–144. /KK/.

Lukcsics Pál: Várdai István ferrarai diák levelei (1448–1449).
=1929/1–4. 124–136. /É/.

     Lukinich Imre
Lukinich Imre: Nekrológ. Id. Szinnyei József (1830–1913).
=1913/4. 633. /K/.

Lukinich Imre: Az avar-görög háborúk történetéhez. 1–2.
=1914/1. 46–60.; /2. 161–190. /É/.

[Áldásy Antal] –y. –l. ism.: Lukinich Imre: A szatmári béke története és okirattára.
=1926/1–4. 209–211.

     Lupaş, Ion
Lupaş János: Bariţiu György, az erdélyi román hírlapirodalom magalapítója.
=1915/3. 382–405. /É/.

     Lüttich, Rudolf
Hóman Bálint ism.: Lüttich, Rudolf: Ungarnzüge in Europa im X. Jahrhundert.
=1912/4. 592–595.

     m.
m.: Nekrológ. Ernest Lavisse (1842–1922).
=1922/1–4. 194–195. /K/.

     Máday Andor
Kornis Gyula ism.: Máday Andor: A háború és béke sociologiája.
=1915/1. 119–122.

     Madzsar Imre
Madzsar Imre ism.: Éble Gábor: A nagykárolyi gróf Károlyi-család leszármazása a leányági ivadékok feltüntetésével.
=1915/3. 440–442.

Madzsar Imre: Szent István törvényei és a Lex Bajuvariorum.
=1921/1–4. 48–75. /É/.

Madzsar Imre: A hún krónika szerzője.
=1922/1–4. 75–103. /É/.

     Magyary-Kossa Gyula
Győry Tibor ism.: Bálint Nagy István: Kolerajárványok Csanád vármegyében. Előszó: Magyary-Kossa Gyula.
=1929/1–4. 249–251.

     Mahler Ede
Mahler Ede ism.: Meyer, Eduard: Geschichte des Alterturms. I.
=1912/2. 244–253.

Mahler Ede: A leideni nemzetközi vallástörténeti congressus.
=1913/2. 317–319. /K/.

Venetianer Lajos ism.: Mahler, Ede: Handbuch der jüdischen Chronologie.
=1918/1–2. 114–120.

Mahler Ede ism.: Jeremias, Alfred: Das Alte Testament im Lichte des Alten Orients. 3.
=1921/1–4. 149–162.

Mahler Ede: A kronológiai kutatás tudományos módszerei.
=1928/1–4. 1–17. /É/.

Mahler Ede: A Magyar Nemzeti Múzeum két történelmi fontosságú egyiptomi kőemléke.
=1929/1–4. 1–13., 2 fénykép. /É/.

     Mályusz Elemér
Mályusz Elemér: Nekrológ. Borcsiczky Béla (1891–1914).
=1921/1–4. 181. /K/.

     Marczetti Ferrante, Giulio
Miskolczy István ism.: Marczetti Ferrante, Giulio: Donne belle d’Italia.
=1930/1–4. 145–146.

     Márki Sándor
Márki Sándor ism.: Wagner Vilmos: Hírszolgálat a XVII. század elején.
=1912/2. 279–282.

Márki Sándor: A senlac-hastingsi csata [1066].
=1913/1. 59–77. /É/.

Márki Sándor ism.: Pivány, Eugene: Hungarians in the American civil war.
=1914
=4. 595–598.

Márki Sándor: Szekfű úr újabb válaszára.
=1914/4. 634–635. /K/.

Szekfű Gyula: Megjegyzések Márki nyilatkozatára.
=1914/4. 635–637. /K/.

Márki Sándor ism.: Somogyi Gyula szerk.: Arad vármegye és Arad sz. kir. város monographiája.
=1915/1. 126–127.

Márki Sándor: Chartresi Fulcher.
=1915/4. 575–582. /KK/.

     Martin, A. von
Balanyi György ism.: Martin, A. v.: Coluccio Salutati’s Traktat « Vom Tyrannen ». – Ercole, F.: Tractatus de tyranno v. Coluccio Salutati.
=1918/3–4. 285–292.

     Martin, Gaston
Neumann Jenő ism.: Martin, Gaston: La franc-maçonnerie française et la préparation de la révolution.
=1929/1–4. 251–256.

     Mathiez, Albert
Neumann Jenő ism.: Mathiez, Albert: Autour de Danton.
=1928/1–4. 166–170.

     Mészáros Gyula
Mészáros Gyula: Nekrológ. Vámbéry Ármin (1831–1913).
=1913/4. 634–636. /K/.

     Meyer, Arnold Oskar
Kassowitz Tivadar Bruno ism.: Meyer, Arnold Oskar: England und die katolische Kirche unter Elisabeth und den Stuarts.
=1913/4. 613–621.

     Meyer, Eduard
Mahler Ede ism.: Meyer, Eduard: Geschichte des Alterturms. I.
=1912/2. 244–253.

     Meyer, Paul M.
Révay József ism.: Schoenaich, Gustav: Die Libelli und ihre Bedeutung für die Christenverfolgung des Kaisers Decius. – Meyer, Paul M.: Die Libelli aus der decianischen Christenverfolgung.
=1913/4. 594–597.

     Miskolczy Gyula
Miskolczy Gyula: Adatok Leonikos Chalkondyles életrajzához [1430?–1490?].
=1913/2. 198–214. /É/. Miskolczi Gyula ism.: Darkó Jenő: A magyarokra vonatkozó népnevek a bizánczi íróknál.
=1914/3. 387–396.

Miskolczy Gyula ism.: Scherer Ferencz: Komnénos Manuel bizanczi császár (1143–1180.) világuralmi törekvései.
=1915/3. 442–445.

Miskolczi Gyula: A kúnok ethnikumához.
=1918/1–2. 23–52. /É/.

     Miskolczy István
Miskolczy István: Anjou Károly politikája a tagliacozzoi csata [1268] után.
=1913/3. 367–395. /É/.

Áldásy Antal ism.: Miskolczi István: Anjou Károly.
=1918/3–4. 283–284.

Miskolczy István: A magyar Anjouk trónigénye Nápolyra.
=1928/1–4. 18–78. /É/.

Miskolczy István ism.: Balanyi György: Assisi Szent Ferenc.
=1928/1–4. 161–163.

Miskolczy István: Mária hercegnő, Nagy Lajos jegyese.
=1929/1–4. 75–95. /É/.

Miskolczy István ism.: Kende, Oskar: Handbuch für den Geschichtslehrer.
=1929/1–4. 230–232.

Miskolczy István ism.: Nina, Luigi: Le finanze pontificie nel Medioevo.
=1930/1–4. 143–145.

Miskolczy István ism.: Marczetti Ferrante, Giulio: Donne belle d’Italia.
=1930/1–4. 145–146.

Miskolczy István ism.: Cutolo, Alessandro: Maria d’Enghien.
=1930/1–4. 150–151.

Miskolczy István ism.: Cutolo, Alessandro: « L’affaire du collier » nelle lettere di un diplomatico napoletano.
=1930/1–4. 151–152.

     Mitis, Oskar Freiherr von
Balanyi György ism.: Mitis, Oskar Freiherr von: Das Leben des Kronprinzen Rudolf. – Sosnosky, Theodor von: Franz Ferdinand der Erzherzog-Thronfolger.
=1929/1–4. 256–261.

     Mitrovanov, Pavel
[Mitrovanov, Pavel] Mitrofanoff Pál: Lermontov.
=1912/3. 392–420. /É/.

     Molden Ernő
Molden Ernő: A XIII. német történetírói congressus Bécsben.
=1913/4. 638–640. /K/.

Molden Ernő ism.: Fournier, August: Die Geheimpolizei auf dem Wiener Kongress, eine Auswahl aus ihren Papieren.
=1914/2. 284–288.

Molden Ernő: Adalék a keleti kérdés történetéhez.
=1914/4. 562–575. /É/.

Molden Ernő: Nekrológ. Dove Alfréd (1844–1916).
=1917/1. 122–123. /K/.

     Moldován Gergely
Gagyi Jenő ism.: Moldován Gergely: Az orosz kéz Romániában.
=1915/4. 630–631.

     Monceaux, Paul
Révay József ism.: Monceaux, Paul: Histoire littéraire de l’Afrique chrétienne depuis les origines jusqu’à l’invasion arabe.
=1914/1. 107–112.

     Monti, Gennaro Maria
Monti, Gennaro Maria: Nagy Lajos magyar király törvényhozási intézkedései a nápolyi királyságban.
=1929/1–4. 96–123. /É/.

     Moravcsik Gyula
Moravcsik Gyula ism.: Fuchs, Friedrich: Die höheren Schulen von Konstantinopel im Mittelarten.
=1928/1–4. 158–159.

Moravcsik Gyula ism.: Dölger, Franz: Beiträge zur Geschichte der byzantinischen Finanzverwaltung besonders des 10. und 11. Jahrhunderts.
=1928/1–4. 159–161.

Moravcsik Gyula ism.: Muráti Frigyes: [Nándorfehérvár ostroma, 1456].
=1928/1–4. 165–166.

Moravcsik Gyula ism.: Zlatarski, V. N.: [Bolgár történelem].
=1929/1–4. 232–235.

Moravcsik Gyula ism.: Heisenberg, A.: Das Wesen der byzantinischen Kultur und ihre Bedeutung für die Gegenwart. – Heisenberg, A.: Ungarn und Byzanz.
=1929/1–4. 236–237.

Moravcsik Gyula ism.: Dvornik, F.: Les Slaves, Byzance et Rome au IXe sičcle.
=1929/1–4. 237–240.

Moravcsik Gyula ism.: Vasiljev, A. A.: [Gótok a Krím félszigeten].
=1929/1–4. 240–243.

Moravcsik Gyula ism.: Uspenskij, F. I.: [A bizánci birodalom története].
=1929/1–4. 244–249.

     Moresco, Mattia
Áldásy Antal ism.: Moresco, Mattia: Il patrimonio di S. Pietro. – Boüard, A. de: Le régime politique et les institutions de Rome ...
=1926/1–4. 219–221.

     Morvay Győző
Morvay Győző ism.: Huttkay Lipót bev., jegyz. ell. és közread: Bonaparte Napoleon Emlékirata.
=1917/3–4. 355–359.

     Munkácsi Kálmán
Munkácsi Kálmán ism.: Szekfű Gyula: A Magyar Állam Életrajza.
=1918/3–4. 267–270.

     Muráti Frigyes
Moravcsik Gyula ism.: Muráti Frigyes: [Nándorfehérvár ostroma, 1456].
=1928/1–4. 165–166.

     Nagy Gyula
Nagy Gyula: Nekrológ. Géresi Kálmán (1841–1921).
=1921/1–4. 182–184. /K/.

[Nagy Gyula] N. Gy.: Nekrológ. Haraszti Gyula (1858–1921).
=1921/1–4. 184. /K/.

[Nagy Gyula] N. Gy.: Nekrológ. Kégl Sándor (1862–1920).
=1921/1–4. 184–185. /K/.

     Nagy József
Nagy József: Taine műve a jelenkori Franciaország kialakulásáról.
=1917/1. 5–35. /É/.

     Nagy Miklós
Nagy Miklós ism.: Tecklenburg, Adolf: Die Entwicklung des Wahlrechts in Frankreich seit 1789.
=1912/2. 282–286.

Nagy Miklós ism.: Hanuy Ferencz: A jegyesség- és házasságkötési forma kifejlődése a Ne temere decretumig.
=1913/4. 626–629.

Nagy Miklós ism: Jászi Oszkár: A nemzeti államok kialakulása és a nemzetiségi kérdés.
=1914/1. 1–45. /É/.

Nagy Miklós ism.: Krisztics Sándor: Nemzet és állam a keletkezés, a fejlés, viszony szempontjaiból.
=1915/3. 426–434.

     Neumann Jenő
Neumann Jenő ism.: Mathiez, Albert: Autour de Danton.
=1928/1–4. 166–170.

Neumann Jenő ism.: Martin, Gaston: La franc-maçonnerie française et la préparation de la révolution.
=1929/1–4. 251–256.

Neumann Jenő ism.: Barthou, Louis: Le neuf thermidor.
=1930/1–4. 158–161.

Neumann Jenő ism.: Anchel, Robert: Napoleon et les juifs.
=1930/1–4. 162–167.

     Niese, B.
Láng Margit ism.: Wilamowitz-Möllendorf, U. von – Niese, B.: Staat und Gesellschaft der Griechen und Römer.
=1914/1. 104–107.

     Niklai Péter
Niklai Péter ism.: Lindner, Theodor: Geschichtsphilosophie.
=1914/3. 381–384.

Niklai Péter ism.: Sosnosky, Theodor v.: Die Balkanpolitik Österreich-Ungarns seit 1866.
=1919/1–4. 136–140.

     Nina, Luigi
Miskolczy István ism.: Nina, Luigi: Le finanze pontificie nel Medioevo.
=1930/1–4. 143–145.

     Ortvay Tivadar
Ortvay Tivadar: Egy magyar királyné emlékének nyomozása a külföldön.
=1913/4. 576–593. /KK/.

Ortvay Tivadar ism.: Berzeviczy Albert: Aragoniai Beatrix magyar királyné életére vonatkozó okiratok. (Közreműk.: Gerevich Tibor, Jakubovich Emil.)
=1915/3. 451–453.

Ortvay Tivadar: Nekrológ. Téglás Gábor (1848–1916).
=1916/4. 539–540. /K/.

     Ostwald, Wilhelm
Hornyánszky Gyula ism.: Ostwald, Wilhelm: Energetische Grundlagen der Kulturwissenschaft.
=1912/2. 242–244.

     Osztern Salamon Pál
Osztern Salamon Pál ism.: Goldziher Ignácz: Előadások az iszlámról.
=1914/1. 112–118.

Osztern Salamon Pál: A « Szent Háború » (Dsihâd) a mohammedán jog szempontjából. (Egy fejezet az iszlám államtanából.)
=1916/2. 185–228. /É/.

     Oszvald Arisztid
Oszvald Arisztid: Hunyadi János ifjúsága. 1–3.
=1916/3. 354–365.; /4. 490–507.; 1917/1. 36–77. /É/.

     Pálfy Ilona, H.
Pálfy Ilona, H.: Itáliai vagy keleti politika? (Vita a középkori német császárpolitika körül.)
=1930/1–4. 101–114. /KK/.

     Pasteiner Iván
Illés József ism.: Pasteiner Iván: A magyar politika-tudomány.
=1915/2. 268–271.

     Patek Ferenc
Patek Ferencz ism.: Szarka Gyula: Váczi domokos konvent története.
=1914/3. 406–407.

Patek Ferencz ism.: Velics László: Vázlatok a magyar jezsuiták multjából (1560–1690).
=1914/4. 585–588.

Patek Ferencz ism.: Baethgen, Friedrich: Die Regentschaft Papst Innozenz III. im Königreich Sizilien.
=1915/4. 590–592.

Patek Ferencz ism.: Schmidt, Otto: Die Reichseinnahmen Ruprechts v. d. Pfalz.
=1916/1. 134–136.

Patek Ferencz ism.: Vidal, I. M.: Bullaire de l’inquisition française au XIVe siècle ...
=1917/1. 90–93.

Patek Ferencz ism.: Scheffler János: VIII. Sándor pápa és a bécsi udvar. (1689–1691.)
=1918/3–4. 292.

Patek Ferencz ism.: Áldásy Antal: Zsigmond császár koronázása és a német zsidóság megadóztatása.
=1919/1–4. 129–132.

Patek Ferencz: A középkori írástörténet egy új eleméről.
=1922/1–4. 144–151. /KK/.

Patek Ferenc ism.: Samanek, Vinzenz: Studien zur Geschichte König Adolfs.
=1930/1–4. 169–172.

     Perepatits István
Perepatits István ism.: Békefi Remig: A népoktatás története Magyarországon 1540-ig. – Békefi Remig: A káptalani iskolák története Magyarországon 1540-ig.
=1912/3. 432–437.

     Pessina, Thomas
Ernyey József ism.: Pessina, Thomas: Memorabilia ab anno 1665 usque ad ann. 1680.
=1918/1–2. 127–129.

     Pfeiffer, Nikolaus
Lukcsics József ism.: Pfeiffer, Nikolaus: Die ungarische Dominikanerordensprovinz von ihrer Gründung.
=1914/4. 579–581.

     Pierron, Joh. Babtist
Balanyi György ism.: Zanoni, Luigi:: Gli Umiliati nei loro rapporti con l’eresia, l’industria della lana ed i Comuni nei secoli XII e XIII, sulla scorta di documenti inediti. – Pierron, Joh. Babtist: Die katholischen Armen.
=1915/4. 593–605.

     Pivány Jenő
Pivány Jenő ism.: Wilson, Lillian May: A New-Buda-i magyar colonia.
=1914/3. 429–434.

Márki Sándor ism.: Pivány, Eugene: Hungarians in the American civil war.
=1914
=4. 595–598.

     Ploskál-Tempis Rudolf
Reiner János ism.: Ploskál-Tempis Rudolf: A magyar királyi kegyúri jog fejlődése és jellege.
=1920/1–4. 76–93.

     Prothero, G. W.
Horváth Jenő ism.: Ward, A. W. – Prothero, G. W. – Leathes, Stanley: The Cambridge Modern History. Planned by the late Lord Acton, regius professor of modern History.
=1915/4. 605–610.

     Radó Antal
Radó Antal: Nekrológ. Pasquale Villari (1827–1917).
=1918/1–2. 156–158. /K/.

     Reiner János
Reiner János ism.: Ploskál-Tempis Rudolf: A magyar királyi kegyúri jog fejlődése és jellege.
=1920/1–4. 76–93.

     Reményi Antal
Reményi Antal: A legrégibb Kína.
=1913/1. 1–30. /É/.

     Révay József
Révay József ism.: Kluge, Theodor: Der Mithra-kult. – Wolff, Georg: Über Mithrasdienst und Mithreen.
=1912/4. 590–592.

Révay József: Nemzetközi archeologiai congressus Rómában.
=1913/2. 312–317. /K/.

Révay József ism.: Schoenaich, Gustav: Die Libelli und ihre Bedeutung für die Christenverfolgung des Kaisers Decius. – Meyer, Paul M.: Die Libelli aus der decianischen Christenverfolgung.
=1913/4. 594–597.

Révay József ism.: Monceaux, Paul: Histoire littéraire de l’Afrique chrétienne depuis les origines jusqu’ŕ l’invasion arabe.
=1914/1. 107–112.

Révay József: Ókeresztény symbolumok. 1–2.
=1914/3. 346–370.; /4. 481–516. /É/. [Hibaigazítás: a 481. előtti belső borítón.]

Révay József ism.: Clemen, Carl: Der Einfluss der Mysterienreligionen auf das älteste Christentum.
=1918/1–2. 120–121.

Székely István ism.: Révay József: Nero fáklyái. Tanulmányok a kereszténység első századaihoz.
=1918/3–4. 270–273.

Révay József ism.: Sundwall, J.: Weströmische Studien.
=1918/3–4. 273–276.

Révay József ism.: Hörle, G. H.: Frühmittelalterliche Mönchs- und Klerikerbildung in Italien.
=1918/3–4. 276–278.

Révay József ism.: Barbagallo, Corrado: La catastrofe di Nerone.
=1919/1–4. 125–126.

Révay József ism.: Bihlmeyer, Karl: Die « syrischen » Kaiser zu Rom (211–35) und das Christentum.
=1919/1–4. 126–129.

     Réz Mihály
Réz Mihály: A politikai tudomány és Széchenyi.
=1917/3–4. 225–239. /É/.

     Rheindorf, Kurt
Balanyi György ism.: Rheindorf, Kurt: Die Schwarze-Meer-(Pontus)-Frage vom Pariser Frieden von 1856 bis zum Abschluss der Londoner Konferenz von 1871.
=1928/1–4. 170–173.

     Roca, Émile
Szentpétery Imre ism.: Roca, Émile: Le rčgne de Richelieu (1617–1642).
=1912/2. 277–279.

     Rombauer Róbert Gyula
Rombauer Róbert Gyula: Grant Ulysses [1822–1885]. Emlékiratai nyomán.
=1913/2. 253–262. /É/.

     Rózsa Dezső
Rózsa Dezső: Nelson magyar földön.
=1918/1–2. 158–160. /K/.

     Salutati, Coluccio
Balanyi György ism.: Martin, A. v.: Coluccio Salutati’s Traktat « Vom Tyrannen ». – Ercole, F.: Tractatus de tyranno v. Coluccio Salutati.
=1918/3–4. 285–292.

     Samanek, Vinzenz
Patek Ferenc ism.: Samanek, Vinzenz: Studien zur Geschichte König Adolfs.
=1930/1–4. 169–172.

     Sandeman, G. A. C.
Kropf Lajos ism.: Sandeman, G. A. C.: Metternich with ten illustrations.
=1912/3. 446–448.

     Scheffler János
Patek Ferencz ism.: Scheffler János: VIII. Sándor pápa és a bécsi udvar. (1689–1691.)
=1918/3–4. 292.

     Scherer Ferenc
Miskolczy Gyula ism.: Scherer Ferencz: Komnénos Manuel bizanczi császár (1143–1180.) világuralmi törekvései.
=1915/3. 442–445.

     Schiff Péter
Schiff Péter: Lincoln Ábrahám. (1809–1865.)
=1918/1–2. 65–92. /É/.

     Schilling, Otto
Balanyi György ism.: Schilling, Otto: Die Staats- und Soziallehre des hl. Augustinus.
=1913/1. 113–119.

     Schmidt József
Schmidt József ism.: Stein Aurél: Duka Tivadar emlékezete [1825–1908].
=1917/1. 99–101.

     Schmidt, Otto
Patek Ferencz ism.: Schmidt, Otto: Die Reichseinnahmen Ruprechts v. d. Pfalz.
=1916/1. 134–136.

     Schoenaich, Gustav
Révay József ism.: Schoenaich, Gustav: Die Libelli und ihre Bedeutung für die Christenverfolgung des Kaisers Decius. – Meyer, Paul M.: Die Libelli aus der decianischen Christenverfolgung.
=1913/4. 594–597.

     Schünemann, Konrad
Tóth László ism.: Schünemann, Konrad: Die Entstehung des Städtewesens in Südosteuropa.
=1930/1–4. 184–189.

     Sebes Gyula
Sebes Gyula ism.: Hesselbarth, Hermann: Drei psychologische Fragen zur spanischen Throncandidatur Leopolds von Hohenzollern.
=1917/1. 95–99.

     Sebess Dénes
Labényi ism.: Sebess Dénes: Die Agrarpolitik Neu-Rumäniens in Siebenbürgen.
=1926/1–4. 215–219.

     Seltmann Rezső
Seltmann Rezső ism.: Gerdes, Heinrich: Geschichte des deutschen Bauernstandes.
=1914/3. 403–406.

Seltmann Rezső ism.: Diether, Otto: Leopold Ranke als Politiker.
=1916/2. 265–270.

     Siklóssy László
Holik Flóris ism.: Siklóssy László: A magyar középkor erkölcse.
=1922/1–4. 180–182.

     Simonyi Ernő
Fest Sándor: Simonyi Ernő közli: Sutton angol követ levele Zrinyi Ilona temetéséről [1703].
=1917/1. 87. /KK/.

     Smolka, Stanisław
Divéky Adorján ism.: Smolka, Stanisław: Smolka Ferencz naplója 1848–1849-ből nejéhez írt levelekben.
=1917/3–4. 359–361.

     Somogyi Gyula
Márki Sándor ism.: Somogyi Gyula szerk.: Arad vármegye és Arad sz. kir. város monographiája.
=1915/1. 126–127.

     Sonis, F. de, gróf
Wertheimer Ede ism.: Comte F. de Sonis: Lettres du comte et de la comtesse de Fiequelmont ŕ la comtesse Tiesenhausen.
=1912/4. 599–602.

     Sosnosky, Theodor von
Niklai Péter ism.: Sosnosky, Theodor v.: Die Balkanpolitik Österreich-Ungarns seit 1866.
=1919/1–4. 136–140.

     Sörös Pongrácz
Sörös Pongrácz ism.: Emlékkönyv Fejérpataky László életének hatvanadik ... évfordulója ünnepére.
=1918/1–2. 123–127.

     Spengler, Oswald
Dékány István ism.: Spengler történelemelmélete.
=1922/1–4. 165–175.

     Steier Lajos
Gagyi Jenő ism.: Steier Lajos: A tót kérdés. I. A tót nemzetiségi mozgalom fejlődésének története.
=1916/4. 515–519.

     Stein Aurél
Schmidt József ism.: Stein Aurél: Duka Tivadar emlékezete [1825–1908].
=1917/1. 99–101.

     Steinherz
Steinherz: Nekrológ. Bachmann Adolf (1849–1914).
=1916/4. 541–543. /K/.

     Steinhoffer Károly
Gulyás Pál ism.: Steinhoffer Károly: A könyv története. I.
=1915/3. 435–437.

     Ströle, A.
Szentpétery Imre ism.: Ströle, A.: Thomas Carlyle’s Anschauung vom Forschritt in der Geschichte.
=1913/3. 442–445.

     Sufflay Milán
Ivanić József ism.: Thallóczy, Ludovicus – Jireček, Constantinus – Šufflay, Emilianus de: Albán Oklevéltár.
=1915/2. 274–276.

Sufflay Milán: Nekrológ. Thallóczy Lajos (1857–1916).
=1917/1. 119–121. /K/.

     Sundwall, J.
Révay József ism.: Sundwall, J.: Weströmische Studien.
=1918/3–4. 273–276.

     Szabó József, S.
Thury Etele ism.: Loesche, Georg: Kálvin hatása és a kálvinismus Európa keleti országaiban. Ford. és függeléket írta: S. Szabó József.;
=1914/1. 123–130.

     Szabó László
Szabó László ism.: Hartley, M.: The man who saved Austria.
=1917/3–4. 361–362.

     Szarka Gyula
Patek Ferencz ism.: Szarka Gyula: Váczi domokos konvent története.
=1914/3. 406–407.

     Szegedy Rezső
Szegedy Rezső: Nekrológ. Smičiklas Tádé (1843–1914).
=1916/3. 405–409. /K/.

Szegedy Rezső: Nekrológ. Novaković Stojan (1842–1915).
=1917/1. 124–126. /K/.

Szegedy Rezső: Nekrológ. Jiriček Konstantin (1854–1918).
=1918/1–2. 152–156. /K/.

     Székely István
Székely István ism.: Révay József: Nero fáklyái. Tanulmányok a kereszténység első századaihoz.
=1918/3–4. 270–273.

Balanyi György ism.: Székely István: Krisztus születésének éve és a keresztény időszámítás.
=1926/1–4. 197–199.

     Szekfű Gyula
Szekfű Gyula ism.: Wolf, Gustav: Einführung in das Studium der neueren Geschichte.
=1912/1. 114–121.

Szekfű Gyula: Az osztrák központi kormányszervek történetének irodalma.
=1912/2. 185–219. /É/.

Szekfű Gyula ism.: Veress Endre: Fontes Rerum Transylvanicarum. I. Erdélyi jezsuiták levelezése és iratai a Báthoryak korából. I. 1571–1583. Gyűjtötte: – –.
=1913/1. 125–128.

Erdélyi László ism.: Szekfű Gyula: Serviensek és familiárisok.
=1913/2. 282–287.

Szekfű Gyula ism.: Gooss, Roderich: Österreichische Staatsverträge. Fürstentum Siebenbürgen (1526–1690).
=1913/4. 621–626.

Történészek nyilatkozata az 1914-iki április 29-iki Budapesti Hírlapból és Az Újságból. [Szekfű Gyula: A száműzött Rákóczi c. munkájának vitája.]
=1914/3. 424–429.

Szekfű Gyula: Újabb válasz birálóimnak [Márki Sándornak és Ballagi Aladárnak].
=1914/3. 452–480. /K/.

Márki Sándor: Szekfű úr újabb válaszára.
=1914/4. 634–635. /K/.

Szekfű Gyula: Megjegyzések Márki nyilatkozatára.
=1914/4. 635–637. /K/.

Szekfű Gyula: Nekrológ. Luntz Ivo [1881–1914].
=1915/1. 158–160.

Szekfű Gyula: A Hódoltságkorabeli Török Történtírók. (Kútfőkritikai tanulmány.) 1–2.
=1916/3. 321–353.; /4. 449–479. /É/.

Munkácsi Kálmán ism.: Szekfű Gyula: A Magyar Állam Életrajza.
=1918/3–4. 267–270.

Gárdonyi Albert ism.: Hóman Bálint – Szekfű Gyula: Magyar történet. I. és IV.
=1929/1–4. 225–230.

     Szemere Samu
Szemere Samu: A renaissance culturája.
=1913/2. 215–252. /É/.

     Szendrei József
Éber László ism.: Szendrei József – Szentiványi Gyula: Magyar képzőművészek lexikona.
=1918/1–2. 129–130.

     Szentiványi Gyula
Éber László ism.: Szendrei József – Szentiványi Gyula: Magyar képzőművészek lexikona.
=1918/1–2. 129–130.

     Szentkláray Jenő
Temesi Győző ism.: Szentkláray Jenő: A latin egyház Szerbiában és a nándorfejérvári kath. püspökség.
=1919/1–4. 132–133.

     Szentpétery Imre
Szentpétery Imre ism.: Roca, Émile: Le rčgne de Richelieu (1617–1642).
=1912/2. 277–279.

Szentpétery Imre ism.: Bresslau, Harry: Handbuch der Urkundenlehre für Deutschland und Italien. I.
=1913/1. 109–113.

Szentpétery Imre ism.: Ströle, A.: Thomas Carlyle’s Anschauung vom Forschritt in der Geschichte.
=1913/3. 442–445.

Szentpétery Imre ism.: Grotefend, H.: Taschenbuch der Zeitrechnung des deutschen Mittelalters und der Neuzeit.
=1917/1. 94–95.

     Szidarovszky János
Szidarovszky János: I. [Darius] Dárajavaus feliratai.
=1926/1–4. 48–91. /É/.

     Szittyay Dénes
Szittyay Dénes: A simancasi spanyol állami levéltár magyar vonatkozású anyaga.
=1922/1–4. 152–163. /KK/.

     Szkunzevics Kornél
Szkunzevics Kornél közli: Iszakov, Vasziljevics Nyikolajev: Emlékiratok. [Az 1849-es erdélyi orosz hadjáratról.] 1–3.
=1914/4. 616–629.; 1915/1. 146–154.; /2. 304–315.

     Sztehlo Zoltán
Sztehlo Zoltán: A telekkönyvekről a görög papyrusok alapján.
=1921/1–4. 143–148. /KK/.

     Tagányi Károly
Tagányi Károly: Vármegyéink eredetének kérdése. 1–. [A folytatás nem jelent meg.]
=1913/4. 510–541. /É/.

Tagányi Károly: Válasz dr. Erdélyi László megjegyzéseire.
=1914/3. 435–451. /K/.

Tagányi Károly: Felelet dr. Erdélyi Lászlónak « Árpádkori Társadalomtörténetünk Legkritikusabb kérdései »-re. 1–3.
=1916/2. 296–320.; /3. 409–448.; /4. 543–608. /K/.

Hóman Bálint ism.: Tagányi Károly: A hazai élő jogszokások gyűjtéséről. I. A családjog és öröklési jog köréből.
=1922/1–4. 175–180.

     Taine, Hippolyte
Nagy József: Taine műve a jelenkori Franciaország kialakulásáról.
=1917/1. 5–35. /É/.

     Takáts György
Takáts György ism.: Veress Endre gyűjt. és közread.: Básta György Levelezése és Iratai (1597–1607).
=1916/2. 274–280.

     Takáts Sándor
Takáts Sándor: A budai basákról.
=1912/1. 40–73. /É/.

Takáts Sándor: Oroszlán basa.
=1915/1. 51–70. /É/.

     Tardieu, André
Lukács Károly ism.: Dupuis, Charles: Le principe d’équilibre et le concert européen de la paix de Westphalie à l’acte d’Algesiraz. – Tardieu, André: La France et les Alliances. Lutte pour l’équilibre.
=1915/1. 1222–125.

     Tecklenburg, Adolf
Nagy Miklós ism.: Tecklenburg, Adolf: Die Entwicklung des Wahlrechts in Frankreich seit 1789.
=1912/2. 282–286.

     Téglás Gábor
Téglás Gábor: Kazarow magyarázata Zalmoxisról, a hazánk földjén is gyakori thrák lovas istenségről.
=1913/2. 263–265. /KK/.

Téglás Gábor ism.: Domaszewski, Alfred von: Abhandlungen zur römischer Religion.
=1913/3. 422–425.

Téglás Gábor ism.: Kromayer, J. – Veith, G.: Antike Schlachtfelder in Italien und Afrika.
=1915/2. 271–273.

     Teleki László, gróf
Gróf Teleki László levele gr. Andrássy Gyulához.
=1916/1. 128–129. /KK/.

     Temesi Győző
Temesi Győző ism.: Szentkláray Jenő: A latin egyház Szerbiában és a nándorfejérvári kath. püspökség.
=1919/1–4. 132–133.

     Thallóczy Lajos
Thallóczy Lajos: Albán diaspora.
=1912/1. 1–39. /É/.

Thallóczy Lajos közli: Karácson Imre: Dalmáczia és Horvátország dogeja.
=1912/2. 236–237. /KK/.

Ivanić József ism.: Thallóczy, Ludovicus – Jireček, Constantinus – Šufflay, Emilianus de: Albán Oklevéltár.
=1915/2. 274–276.

Thallóczy Lajos: Bosznia, mint Mátyás király foglalmánya.
=1915/4. 515–544. /É/.

     Thury Etele
Thury Etele ism.: Loesche, Georg: Kálvin hatása és a kálvinismus Európa keleti országaiban. Ford. és függeléket írta: S. Szabó József.;
=1914/1. 123–130.

     Tocco, Felice
Lukcsics József ism.: Tocco, Felice: La quistione della povertŕ nel secolo XIV.
=1912/2. 268–272.

     Tokaji Lajos
Tokaji Lajos: A lövészárok Caesar korában.
=1918/1–2. 93–102. /KK/.

     Tóth László
Tóth László: Humbertus de Romanis reformtervei a pápaválasztásról.
=1926/1–4. 92–102. /É/.

Tóth László: Magyar volt-e III. Calixtus ellenpápa?
=1930/1–4. 31–45. /É/.

Tóth László ism.: Amadio, Giulio: La vita e l’opera di Antonio Bonfini. – Amadio, Giulio: Due Orazione de Antonio Bonfini.
=1930/1–4. 167–169.

Tóth László ism.: Schünemann, Konrad: Die Entstehung des Städtewesens in Südosteuropa.
=1930/1–4. 184–189.

     Tóth Zoltán
Tóth Zoltán ism.: Tóth-Szabó Pál: A cseh-huszita mozgalmak és uralom története Magyarországon.
=1921/1–4. 165–170.

     Tóth-Szabó Pál
Tóth Zoltán ism.: Tóth-Szabó Pál: A cseh-huszita mozgalmak és uralom története Magyarországon.
=1921/1–4. 165–170.

     Toynbee, Paget
Kaposi József ism.: Toynbee, Paget: Dante Alighieri.
=1912/2. 265–268.

     Török Pál
Török Pál ism.: Huizinga, J.: Wege der Kulturgeschichte.
=1930/1–4. 176–178.

Török Pál ism.: Zehn Jahre Versailles.
=1930/1–4. 179–181.

     Traversa, Eduard
Ivanić József ism.: Traversa, Eduard: Das friaulische Parlament bis zur Unterdrückung des Patriarchates von Aquileia durch Venedig.
=1913/4. 599–601.

     Ujhelyi Péter
Ujhelyi Péter: Nekrológ. Rónai Horváth Jenő (1852–1915).
=1915/3. 473–475. /K/.

     Uspenskij, F. I.
Moravcsik Gyula ism.: Uspenskij, F. I.: [A bizánci birodalom története].
=1929/1–4. 244–249.

     Vajda György
Vajda György: Morus Tamás a magyar tudományos irodalomban.
=1916/3. 379–381. /KK/.

     Vas György
Vas György: Kossuth Lajos hírlapi czikkei. [Kritika Kossuth Lajos Iratainak XII. és XIII. kötetéről.]
=1913/3. 415–421. /KK/.

     Vasadi Balogh György
Vasadi Balogh György ism.: Wirth, A.: Geschichte der Türken.
=1915/3. 437–440.

     Vasiljev, A. A.
Moravcsik Gyula ism.: Vasiljev, A. A.: [Gótok a Krím félszigeten].
=1929/1–4. 240–243.

     Veith, G.
Téglás Gábor ism.: Kromayer, J. – Veith, G.: Antike Schlachtfelder in Italien und Afrika.
=1915/2. 271–273.

     Velics László
Patek Ferencz ism.: Velics László: Vázlatok a magyar jezsuiták multjából (1560–1690).
=1914/4. 585–588.

     Venetianer Lajos
Venetianer Lajos ism.: Mahler, Ede: Handbuch der jüdischen Chronologie.
=1918/1–2. 114–120.

     Veress Endre
Veress Endre: Rorario Jeromos magyarországi pápai követ jelentése [Buda, 1539].
=1912/2. 237–241. /KK/.

Szekfű Gyula ism.: Veress Endre: Fontes Rerum Transylvanicarum. I. Erdélyi jezsuiták levelezése és iratai a Báthoryak korából. I. 1571–1583. Gyűjtötte: – –.
=1913/1. 125–128.

Takáts György ism.: Veress Endre gyűjt. és közread.: Básta György Levelezése és Iratai (1597–1607).
=1916/2. 274–280.

Zsinka Ferencz ism.: Veress Endre: Berzeviczy Márton.
=1916/3. 387–390.

Vida Sándor ism.: Kinkel, Johannes: Die sozialökonomischen Grundlagen der Staats- und Wirtschaftslehren von Aristoteles.
=1916/3. 382–385.

     Vidal, I. M.
Patek Ferencz ism.: Vidal, I. M.: Bullaire de l’inquisition française au XIVe siècle ...
=1917/1. 90–93.

     Viszota Gyula
Viszota Gyula: Széchenyi politikai programm-töredékeinek keletkezése és hatása.
=1916/1. 64–97. /É/.

     Vranyczany, Giorgio, báró
Ivanić József ism.: Vranyczany, Giorgio Baron: Zur Geschichte der Familie Vranyczany.
=1915/1. 125–126.

     Wagner Vilmos
Márki Sándor ism.: Wagner Vilmos: Hírszolgálat a XVII. század elején.
=1912/2. 279–282.

     Wallis, A. S. C.
Wallis, A. S. C.: Johan de Witt.
=1917/3–4. 284–333. /É/.

     Ward, A. W.
Horváth Jenő ism.: Ward, A. W. – Prothero, G. W. – Leathes, Stanley: The Cambridge Modern History. Planned by the late Lord Acton, regius professor of modern History.
=1915/4. 605–610.

     Weber Artúr
Weber Artur: Adalékok gróf Széchenyi István életéhez.
=1915/3. 423–425. /KK/.

Weber Arthur: Kuruczgúnyoló német költemény 1705-ből.
=1915/4. 582–585. /KK/.

Weber Arthur: Katona István levele gróf Eszterházy Károly püspökhöz [1787].
=1917/2. 187–189. /KK/.

Weber Arthur: Johannes von Müller bécsi életéből.
=1920/1–4. 64–75. /É/.

     Wertheimer Ede
Wertheimer Ede ism.: Böthling, Arthur: Bismarck und das päpstliche Rom. Generische Darstellung an der Hand de Quellen.
=1912/1. 125–128.

Wertheimer Ede ism.: Comte F. de Sonis: Lettres du comte et de la comtesse de Fiequelmont ŕ la comtesse Tiesenhausen.
=1912/4. 599–602.

Wertheimer Ede: Nekrológ. Thureau Dangin (1837–1913).
=1913/3. 477–479. /K/.

Wertheimer Ede: Kállay Béni kiadatlan emlékirata Bosznia annexiójáról [1877].
=1914/2. 257–266. /É/.

Wertheimer Ede: Mária Antónia királynénak állítólagos levelei.
=1914/4. 576–578. /KK/.

Wertheimer Ede: Nekrológ. Heigel Károly Tivadar (1842–1915).
=1915/3. 478–480. /K/.

Wertheimer Ede: Új adatok a magyar ó-conservativok történetéhez. 1–2.
=1915/4. 545–574.; 1916/1. 98–127. /É/.

Wertheimer Ede: Nekrológ. Friedjung Henrik (1851–1920).
=1921/1–4. 186–187. /K/.

Wertheimer Ede: Nekrológ. Fournier Ágoston (1850–1919).
=1921/1–4. 187–188. /K/.

Wertheimer Ede: Nekrológ. Daudet Ernő (1837–1921).
=1921/1–4. 188. /K/.

Wertheimer Ede: Nekrológ. Schiemann Tivadar (1847–1921).
=1921/1–4. 188–189. /K/.

Balanyi György ism.: Wertheimer, Eduard von: Bismarck im politischen Kampf.
=1930/1–4. 152–158.

     Wertner Mór
Wertner Mór: Ki volt « Bavarin bajor herceg »?
=1913/1. 98–108. /KK/.

Wertner Mór: Megjegyzések a Habsburgok nemzedékrendjéhez.
=14/2. 267–274. /KK/.

     Wilamowitz-Möllendorf, U. von
Láng Margit ism.: Wilamowitz-Möllendorf, U. von – Niese, B.: Staat und Gesellschaft der Griechen und Römer.
=1914/1. 104–107.

     Wilson, Lillian May
Pivány Jenő ism.: Wilson, Lillian May: A New-Buda-i magyar colonia.
=1914/3. 429–434.

     Wirth, A.
Vasadi Balogh György ism.: Wirth, A.: Geschichte der Türken.
=1915/3. 437–440.

     Wolf, Gustav
Szekfű Gyula ism.: Wolf, Gustav: Einführung in das Studium der neueren Geschichte.
=1912/1. 114–121.

     Zanoni, Luigi
Balanyi György ism.: Zanoni, Luigi:: Gli Umiliati nei loro rapporti con l’eresia, l’industria della lana ed i Comuni nei secoli XII e XIII, sulla scorta di documenti inediti. – Pierron, Joh. Babtist: Die katholischen Armen.
=1915/4. 593–605.

     Zavadil, Josef
Ivanić József ism.: Zavadil, Josef: Velehrady, Devin a Nitra. (Velehrad, Dévény és Nyitra. Adalék a nagy-morva birodalom fővárosa helyének megállapításához.)
=1915/2. 273–274.

     Zlatarski, V. N.
Moravcsik Gyula ism.: Zlatarski, V. N.: [Bolgár történelem].
=1929/1–4. 232–235.

     Zoványi Jenő
Imre Sándor ism.: Zoványi Jenő: Kisebb dolgozatok a protestantizmus történetének köréből. – –: Puritánus mozgalmak a magyar református egyházban.
=1916/2. 271–274.

     Zsinka Ferenc
Zsinka Ferencz ism.: Veress Endre: Berzeviczy Márton.
=1916/3. 387–390.

Zsinka Ferencz: A török történetírás forrásai.
=1918/3–4. 315–317. /K/.

[Zsinka Ferenc] Zs. F.: Nekrológ. Szilády Áron (1837–1922).
=1922/1–4. 187–190. /K/.
Tárgyszavas rész


     Academia Istropolitana
Békefi Remig ism.: Császár Mihály: Az Academia Istropolitana, Mátyás király pozsonyi egyeteme. Oklevéltárral.
=1916/4. 519.

     adó
Hóman Bálint: Az első állami egyenes adó. – Adalék az európai adótörténethez. –
=1912/2. 161–184. /É/.

Eckhart Ferencz ism.: Erdélyi László: Az első állami egyenes adó elmélete.
=1913/3. 439–442.

Patek Ferencz ism.: Áldásy Antal: Zsigmond császár koronázása és a német zsidóság megadóztatása.
=1919/1–4. 129–132.

Áldásy Antal ism.: Moresco, Mattia: Il patrimonio di S. Pietro. – Boüard, A. de: Le régime politique et les institutions de Rome ...
=1926/1–4. 219–221.

Moravcsik Gyula ism.: Dölger, Franz: Beiträge zur Geschichte der byzantinischen Finanzverwaltung besonders des 10. und 11. Jahrhunderts.
=1928/1–4. 159–161.

Miskolczy István ism.: Nina, Luigi: Le finanze pontificie nel Medioevo.
=1930/1–4. 143–145.

Gárdonyi Albert ism.: Brunner, Otto: Die Finanzen der Stadt Wien von den Aufängen bis ins XVI. Jahrhundert.
=1930/1–4. 181–183.

     Adolf, Nassaui
Patek Ferenc ism.: Samanek, Vinzenz: Studien zur Geschichte König Adolfs.
=1930/1–4. 169–172.

     Afrika
Révay József ism.: Monceaux, Paul: Histoire littéraire de l’Afrique chrétienne depuis les origines jusqu’ŕ l’invasion arabe.
=1914/1. 107–112.

Téglás Gábor ism.: Kromayer, J. – Veith, G.: Antike Schlachtfelder in Italien und Afrika.
=1915/2. 271–273.

Gárdonyi Albert ism.: Horváth Jenő: A balkáni kérdés utolsó fázisa 1895–1920. – Horváth Jenő: Modern Afrika 1915–1920. – Bonkáló Sándor: Az ukrán mozgalom története 1917–1922.
=1926/1–4. 213–214.

     A-ga-dé
Kmoskó Mihály: Az a-ga-dé-i dynastia és a sémi uralom kezdete.
=1914/3. 321–345. /É/.

     Ágoston, szent
Balanyi György ism.: Schilling, Otto: Die Staats- und Soziallehre des hl. Augustinus.
=1913/1. 113–119.

     agrárpolitika
Labényi ism.: Sebess Dénes: Die Agrarpolitik Neu-Rumäniens in Siebenbürgen.
=1926/1–4. 215–219.

     Ahmad, Mirza
Kégl Sándor: A legujabb mohammedán messiás [Mirza Ahmad].
=1912/2. 220–225. /É/.

     ajánlás
Elek Oszkár: János Zsigmond és egy olasz író [Dionigi Atanagi].
=1928/1–4. 133–138. /KK/.

     akkádok
Kmoskó Mihály: Az a-ga-dé-i dynastia és a sémi uralom kezdete.
=1914/3. 321–345. /É/.

     al-Aufi, Muhammad
Kmoskó Mihály: Muhammad al-Aufi anekdotagyűjteménye negyedik részének XVI. fejezete.
=1929/1–4. 14–54. /É/.

     Albánia
Thallóczy Lajos: Albán diaspora.
=1912/1. 1–39. /É/.

Ivanić József ism.: Thallóczy, Ludovicus – Jireček, Constantinus – Šufflay, Emilianus de: Albán Oklevéltár.
=1915/2. 274–276.

     áldozati parancs
Révay József ism.: Schoenaich, Gustav: Die Libelli und ihre Bedeutung für die Christenverfolgung des Kaisers Decius. – Meyer, Paul M.: Die Libelli aus der decianischen Christenverfolgung.
=1913/4. 594–597.

     Alfonso, I., nápolyi király
Berzeviczy Albert: Alfonso nápolyi király levele Siena ügyében.
=1912/1. 84–86. /KK/.

     alkotmánytörténet
Erdélyi László ism.: Szekfű Gyula: Serviensek és familiárisok.
=1913/2. 282–287.

Divéky Adorján: Lengyel alkotmánytörténeti művek.
=1918/1–2. 102–110. /KK/.

     államalapítás
Gárdonyi Albert ism.: Hóman Bálint – Szekfű Gyula: Magyar történet. I. és IV.
=1929/1–4. 225–230.

     államháztartás
Hóman Bálint: Az első állami egyenes adó. – Adalék az európai adótörténethez. –
=1912/2. 161–184. /É/.

Eckhart Ferencz ism.: Erdélyi László: Az első állami egyenes adó elmélete.
=1913/3. 439–442.

     államigazgatás
Szekfű Gyula: Az osztrák központi kormányszervek történetének irodalma.
=1912/2. 185–219. /É/.

Révay József ism.: Sundwall, J.: Weströmische Studien.
=1918/3–4. 273–276.

Gárdonyi Albert ism.: Hóman Bálint – Szekfű Gyula: Magyar történet. I. és IV.
=1929/1–4. 225–230.

     államjog
Balanyi György ism.: Martin, A. v.: Coluccio Salutati’s Traktat "Vom Tyrannen". – Ercole, F.: Tractatus de tyranno v. Coluccio Salutati.
=1918/3–4. 285–292.

     államszervezetek
Láng Margit ism.: Wilamowitz-Möllendorf, U. von – Niese, B.: Staat und Gesellschaft der Griechen und Römer.
=1914/1. 104–107.

Heinlein István ism.: Ehrenberg, Viktor: Neugründer des Staates.
=1928/1–4. 145–158.

     államszerződések
Szekfű Gyula ism.: Gooss, Roderich: Österreichische Staatsverträge. Fürstentum Siebenbürgen (1526–1690).
=1913/4. 621–626.

     államtan
Balanyi György ism.: Schilling, Otto: Die Staats- und Soziallehre des hl. Augustinus.
=1913/1. 113–119.

Nagy Miklós ism.: Krisztics Sándor: Nemzet és állam a keletkezés, a fejlés, viszony szempontjaiból.
=1915/3. 426–434.

Vida Sándor ism.: Kinkel, Johannes: Die sozialökonomischen Grundlagen der Staats- und Wirtschaftslehren von Aristoteles.
=1916/3. 382–385.

Munkácsi Kálmán ism.: Szekfű Gyula: A Magyar Állam Életrajza.
=1918/3–4. 267–270.

Hornyánszky Gyula: Kis- és nagyterületű állam. (Polis és hellenistikus birodalom.)
=1920/1–4. 1–47. /É/.

     Andrássy Gyula, gróf
Gróf Teleki László levele gr. Andrássy Gyulához.
=1916/1. 128–129. /KK/.

     angol történelem
Kassowitz Tivadar Bruno ism.: Meyer, Arnold Oskar: England und die katolische Kirche unter Elisabeth und den Stuarts.
=1913/4. 613–621.

     angol utazók
Fest Sándor: Két angol utazó magyarországi útleírása.
=1918/3–4. 314–315. /K/.

     angol-francia háború
Ernyey József: Adalék Zsigmond király külföldi összeköttetéseihez.
=1929/1–4. 218–224. /KK/.

     angol-francia szövetség
Horváth Jenő: Az entente cordiale diplomáciája. 1830–1834.
=1926/1–4. 148–166. /KK/.

     angol-holland háború
Wallis, A. S. C.: Johan de Witt.
=1917/3–4. 284–333. /É/.

     angol-magyar kapcsolatok
Horváth Jenő: Az angol-magyar érintkezések utolsó évszázada.
=1929/1–4. 137–156. /É/.

Horváth Jenő: Törökország semlegessége. 1848–1849. Tanulmány a magyar szabadságharc diplomáciai történelméből.
=1930/1–4. 46–96. /É/.

     Anjou Károly, I., Szicilia királya
Miskolczy István: Anjou Károly politikája a tagliacozzoi csata [1268] után.
=1913/3. 367–395. /É/.

Áldásy Antal ism.: Jordan, E.: Les origines de la domination Angevine en Italie.
=1914/3. 396–398.

Áldásy Antal ism.: Miskolczi István: Anjou Károly.
=1918/3–4. 283–284.

     Anjouk
Miskolczy István: A magyar Anjouk trónigénye Nápolyra.
=1928/1–4. 18–78. /É/.

     annexió
Wertheimer Ede: Kállay Béni kiadatlan emlékirata Bosznia annexiójáról [1877].
=1914/2. 257–266. /É/.

     Anonymus
Erdélyi László: Anonymus korának társadalmi viszonyai.
=1914/2. 191–211. /É/.

Tagányi Károly: Válasz dr. Erdélyi László megjegyzéseire.
=1914/3. 435–451. /K/.

     antant államok
Horváth Jenő: Az entente cordiale diplomáciája. 1830–1834.
=1926/1–4. 148–166. /KK/.

Horváth Jenő ism.: Az Entente államok háborús aktakiadványai.
=1930/1–4. 189–193.

     antropogeográfia
Germanus Gyula ism.: Czirbusz Géza: Anthropogeographia.
=1918/1–2. 111–113.

     antropológia
Mahler Ede ism.: Meyer, Eduard: Geschichte des Alterturms. I.
=1912/2. 244–253.

Germanus Gyula: Turanizmus és a Történelem.
=1917/3–4. 380–384. /K/.

     apostoli jog
Illés József: Egy újonnan felfedezett Szt. István-freskó a Vatikánban és a magyar király apostoli joga.
=1929/1–4. 211–218. /KK/.

     Apponyi Sándor, gróf
A magyar történettudomány halottai 1922–1925.
=1926/1–4. 234.

     aquilejai patriarkátus
Ivanić József ism.: Traversa, Eduard: Das friaulische Parlament bis zur Unterdrückung des Patriarchates von Aquileia durch Venedig.
=1913/4. 599–601.

     Arab-félsziget
Goldziher Ignácz ism.: Caetani, Leone: Studi di Storia Orientale.
=1912/1. 106–114.

     Arad vármegye
Márki Sándor ism.: Somogyi Gyula szerk.: Arad vármegye és Arad sz. kir. város monographiája.
=1915/1. 126–127.

     Aragónia
Ivanić József ism.: Libros de Tesoreria de la Casa real de Aragón. [1302–1304.]
=1913/1. 125.

     arany
Kováts Ferencz: A magyar arany világtörténeti jelentősége és kereskedelmi összeköttetéseink a nyugattal a középkorban.
=1922/1–4. 104–143. /É/.

     archeológia
Révay József: Nemzetközi archeologiai congressus Rómában.
=1913/2. 312–317. /K/.

Révay József: Ókeresztény symbolumok. 1–2.
=1914/3. 346–370.; /4. 481–516. /É/.

Láng Margit: Délitáliai leletek.
=1921/1–4. 175–181. /K/.

     Aristoteles
Vida Sándor ism.: Kinkel, Johannes: Die sozialökonomischen Grundlagen der Staats- und Wirtschaftslehren von Aristoteles.
=1916/3. 382–385.

     Árpád-ház
Gárdonyi Albert ism.: Hóman Bálint – Szekfű Gyula: Magyar történet. I. és IV.
=1929/1–4. 225–230.

     Árpád-kor
Erdélyi László: Árpádkori társadalomtörténetünk legkritikusabb kérdései. 1–6.
=1914/4. 517–561.; 1915/1. 32–50.; /2. 202–226.; /3. 334–352.; /4. 481–514.; 1916/1. 39–63. /É/.

Tagányi Károly: Felelet dr. Erdélyi Lászlónak "Árpádkori Társadalomtörténetünk Legkritikusabb kérdései"-re. 1–3.
=1916/2. 296–320.; /3. 409–448.; /4. 543–608. /K/.

     Arszlán bég
Takáts Sándor: Oroszlán basa.
=1915/1. 51–70. /É/.

     ásatások
Láng Margit: Az 1910–11. évi görögországi ásatások eredményei.
=1912/3. 473–475. /K/.

Láng Margit: Olaszországi ásatások eredményei 1910–1911-ben.
=1912/4. 633–634. /K/.

Láng Margit: A delphii ásatások legújabb eredményei.
=1913/3. 460–464. /K/.

Láng Margit: Római ásatások.
=1914/1. 156–158. /K/.

Láng Margit: Pergamoni ásatások.
=1914/4. 630–632. /K/.

Láng Margit: Syriai istenségek szentélyei az ókori Rómában.
=1915/1. 155–157. /K/.

Láng Margit: Itáliai ásatások.
=1916/4. 508–511. /KK/.

Láng Margit: Délitáliai leletek.
=1921/1–4. 175–181. /K/.

Dávid Antal: A Hammurapi-Codex forrásai.
=1922/1–4. 1–61. /É/.

     Asszíria
Mahler Ede: A kronológiai kutatás tudományos módszerei.
=1928/1–4. 1–17. /É/.

     Atanagi, Dionigi
Elek Oszkár: János Zsigmond és egy olasz író [Dionigi Atanagi].
=1928/1–4. 133–138. /KK/.

     Athén
Heinlein István: Spárta és Athén a Peisistratidák elűzésétől 462-ig. 1–4.
=1918/3–4. 161–208.; 1920/1–4. 1–63.; 1922/1–4. 62–74.; 1926/1–4. 1–47. /É/.

     Ausztria
Szekfű Gyula: Az osztrák központi kormányszervek történetének irodalma.
=1912/2. 185–219. /É/.

Czebe Gyula ism.: Lambros, Sp. P.: (Lapok a magyarországi és ausztriai makedón görögség történetéből.)
=1914/4. 588–592.

     avarok
Lukinich Imre: Az avar-görög háborúk történetéhez. 1–2.
=1914/1. 46–60.; /2. 161–190. /É/.

     Avignon
Áldásy Antal: Lovaggáütés és esküvő az avignoni pápai udvarban.
=1929/1–4. 55–74. /É/.

     Babilónia
Kmoskó Mihály: Az a-ga-dé-i dynastia és a sémi uralom kezdete.
=1914/3. 321–345. /É/.

Mahler Ede ism.: Jeremias, Alfred: Das Alte Testament im Lichte des Alten Orients. 3.
=1921/1–4. 149–162.

Dávid Antal: A Hammurapi-Codex forrásai.
=1922/1–4. 1–61. /É/.

Mahler Ede: A kronológiai kutatás tudományos módszerei.
=1928/1–4. 1–17. /É/.

     babona
Hankiss János: XVIII. századbeli franczia tudósítás magyar "vampirok"-ról.
=1920/1–4. 94–96. /K/.

     Bachmann, Adolf
Steinherz: Nekrológ. Bachmann Adolf (1849–1914).
=1916/4. 541–543. /K/.

     Bajorország
Hóman Bálint ism.: Lüttich, Rudolf: Ungarnzüge in Europa im X. Jahrhundert.
=1912/4. 592–595.

     Balkán
Thallóczy Lajos: Albán diaspora.
=1912/1. 1–39. /É/.

Niklai Péter ism.: Sosnosky, Theodor v.: Die Balkanpolitik Österreich-Ungarns seit 1866.
=1919/1–4. 136–140.

Gárdonyi Albert ism.: Horváth Jenő: A balkáni kérdés utolsó fázisa 1895–1920. – Horváth Jenő: Modern Afrika 1915–1920. – Bonkáló Sándor: Az ukrán mozgalom története 1917–1922.
=1926/1–4. 213–214.

     Ballagi Aladár
A magyar történettudomány halottai 1926–1928.
=1928/1–4. 219.

     Baranowski, Ignacy
Divéky Adorján: Nekrológ. Baranowski Ignácz (1880–1917).
=1918/3–4. 319–320. /K/.

     Bariţiu, Gheorghe
Lupaş János: Bariţiu György, az erdélyi román hírlapirodalom magalapítója.
=1915/3. 382–405. /É/.

     Basta, Giorgio
Takáts György ism.: Veress Endre gyűjt. és közread.: Básta György Levelezése és Iratai (1597–1607).
=1916/2. 274–280.

     Báthory István, somlyói, Erdély fejedelme, lengyel király
Zsinka Ferencz ism.: Veress Endre: Berzeviczy Márton.
=1916/3. 387–390.

     Bavor, cseh főúr
Wertner Mór: Ki volt „Bavarin bajor herceg”?
=1913/1. 98–108. /KK/.

     Beatrix, magyar királyné
Ortvay Tivadar ism.: Berzeviczy Albert: Aragoniai Beatrix magyar királyné életére vonatkozó okiratok. (Közreműk.: Gerevich Tibor, Jakubovich Emil.)
=1915/3. 451–453.

     Béchet, Augustin
Hankiss János: Fráter György francia életírója [Augustin Béchet].
=1928/1–4. 79–112. /É/.

     Beckensloer János, esztergomi érsek
Fraknói Vilmos: Beckensloer magyar prímás III. Frigyes német császár szolgálatában 1459–1489. 1–2.
=1917/2. 159–186.; /3–4. 259–283. /É/.

     Bécs
Molden Ernő: A XIII. német történetírói congressus Bécsben.
=1913/4. 638–640. /K/.

Gárdonyi Albert ism.: Brunner, Otto: Die Finanzen der Stadt Wien von den Aufängen bis ins XVI. Jahrhundert.
=1930/1–4. 181–183.

     bécsi kongresszus
Molden Ernő ism.: Fournier, August: Die Geheimpolizei auf dem Wiener Kongress, eine Auswahl aus ihren Papieren.
=1914/2. 284–288.

     béke
Kornis Gyula ism.: Máday Andor: A háború és béke sociologiája.
=1915/1. 119–122.

     Békefi Remig
Erdélyi László: A társadalmi osztályok Szent István államában s a Békefi-Emlékkönyv.
=1913/3. 321–366. /É/.

A magyar történettudomány halottai 1922–1925.
=1926/1–4. 234.

     Belgrád
Bodenstein Gusztáv: A belgrádi németek 1724-iki statutumának története.
=1913/1. 78–97. /É/.

     Belleau, Remy
Birkás Géza ism.: Eckhardt, Alexandre: Remy Belleau, sa vie, sa Bergerie; étude historique et critique.
=1922/1–4. 182–183.

     Bem József, tábornok
Gyalokay Jenő: Bem moldvaországi hadműveletei. (1849 július 23–25.)
=1918/3–4. 237–253. /É/.

     Beöthy Zsolt
[Angyal Dávid] A.: Nekrológ. Beöthy Zsolt (1848–1922).
=1922/1–4. 186–187. /K/.

     Berzeviczy Márton, báró
Zsinka Ferencz ism.: Veress Endre: Berzeviczy Márton.
=1916/3. 387–390.

     Besszarábia
Gagyi Jenő ism.: Moldován Gergely: Az orosz kéz Romániában.
=1915/4. 630–631.

     bibliai világkép
Mahler Ede ism.: Jeremias, Alfred: Das Alte Testament im Lichte des Alten Orients. 3.
=1921/1–4. 149–162.

     bibliográfia
Domanovszky Sándor ism.: Herre, Paul: Quellenkunde zur Weltgeschichte.
=1913/2. 288–291.

Gárdonyi Albert ism.: Fueter, Eduard: Geschichte der neueren Historiographie.
=1913/4. 605–613.

Hóman Bálint ism.: Hellebrant Árpád: A magyar történeti irodalom 1912, 1913, 1914 és 1915-ben.
=1918/1–2. 113–114.

Horváth Jenő: A legújabb kor történetének újabb irodalma. 1918–1925.
=1926/1–4. 166–196. /KK/.

     biológiai ritmuselmélet
Dékány István ism.: Spengler történelemelmélete.
=1922/1–4. 165–175.

     birodalmi oklevéltan
Szentpétery Imre ism.: Bresslau, Harry: Handbuch der Urkundenlehre für Deutschland und Italien. I.
=1913/1. 109–113.

     birodalmi tanács
Károlyi Árpád: Id. Szőgyény Marich László emlékiratai.
=1917/3–4. 334–342. /É/.

Divéky Adorján ism.: Smolka, Stanisław: Smolka Ferencz naplója 1848–1849-ből nejéhez írt levelekben.
=1917/3–4. 359–361.

Károlyi Árpád: Id. Szőgyény-Marich László országbíró emlékiratai.
=1918/1–2. 53–64. /É/.

     birtoklapok
Sztehlo Zoltán: A telekkönyvekről a görög papyrusok alapján.
=1921/1–4. 143–148. /KK/.

     Bismarck, Otto Eduard Leopold, herceg, kancellár
Wertheimer Ede ism.: Böthling, Arthur: Bismarck und das päpstliche Rom. Generische Darstellung an der Hand de Quellen.
=1912/1. 125–128.

Sebes Gyula ism.: Hesselbarth, Hermann: Drei psychologische Fragen zur spanischen Throncandidatur Leopolds von Hohenzollern.
=1917/1. 95–99.

Balanyi György: A római kérdés szerepe a hármasszövetség megkötésében.
=1928/1–4. 113–132. /É/.

Balanyi György ism.: Wertheimer, Eduard von: Bismarck im politischen Kampf.
=1930/1–4. 152–158.

     Bizánc
Darkó Jenő ism.: Diehl, Charles: Manuel d’art byzantin.
=1912/2. 253–264.

Miskolczy Gyula: Adatok Leonikos Chalkondyles életrajzához [1430?–1490?].
=1913/2. 198–214. /É/.

Dercsényi Móricz ism.: Lampros, Spyridon P.: [A görög nemzet története.]
=1913/3. 425–439.

Miskolczi Gyula ism.: Darkó Jenő: A magyarokra vonatkozó népnevek a bizánczi íróknál.
=1914/3. 387–396.

Molden Ernő: Adalék a keleti kérdés történetéhez.
=1914/4. 562–575. /É/.

Miskolczy Gyula ism.: Scherer Ferencz: Komnénos Manuel bizanczi császár (1143–1180.) világuralmi törekvései.
=1915/3. 442–445.

Áldásy Antal ism.: Chalandon, Ferdinand: Histoire de la premičre croisade jusq’uŕ l’élection de Godefroi de Bouillon.
=1926/1–4. 200–201.

Moravcsik Gyula ism.: Fuchs, Friedrich: Die höheren Schulen von Konstantinopel im Mittelarten.
=1928/1–4. 158–159.

Moravcsik Gyula ism.: Dölger, Franz: Beiträge zur Geschichte der byzantinischen Finanzverwaltung besonders des 10. und 11. Jahrhunderts.
=1928/1–4. 159–161.

Moravcsik Gyula ism.: Muráti Frigyes: [Nándorfehérvár ostroma, 1456].
=1928/1–4. 165–166.

Moravcsik Gyula ism.: Heisenberg, A.: Das Wesen der byzantinischen Kultur und ihre Bedeutung für die Gegenwart. – Heisenberg, A.: Ungarn und Byzanz.
=1929/1–4. 236–237.

Moravcsik Gyula ism.: Dvornik, F.: Les Slaves, Byzance et Rome au IXe sičcle.
=1929/1–4. 237–240.

Moravcsik Gyula ism.: Vasiljev, A. A.: [Gótok a Krím félszigeten].
=1929/1–4. 240–243.

Moravcsik Gyula ism.: Uspenskij, F. I.: [A bizánci birodalom története].
=1929/1–4. 244–249.

     Bocskai-szabadságharc
Ernyey József ism.: Die böhmischen Landtagsverhandlungen und Landtagsbeschlüsse vom Jahre 1526 an bis auf die Neuzeit. Herausg. vom königl. böhm. Landesarchive, XI. Die Landtage des J. 1605. Herausgegeben von Kamil Krofta. I.
=1914/4. 581–585.

Takáts György ism.: Veress Endre gyűjt. és közread.: Básta György Levelezése és Iratai (1597–1607).
=1916/2. 274–280.

Gárdonyi Albert ism.: Hóman Bálint – Szekfű Gyula: Magyar történet. I. és IV.
=1929/1–4. 225–230.

     bolgár történelem
Moravcsik Gyula ism.: Zlatarski, V. N.: [Bolgár történelem].
=1929/1–4. 232–235.

     Boncz Ödön
A magyar történettudomány halottai 1926–1928.
=1928/1–4. 219.

     Bonfini, Antonio
Tóth László ism.: Amadio, Giulio: La vita e l’opera di Antonio Bonfini. – Amadio, Giulio: Due Orazione de Antonio Bonfini.
=1930/1–4. 167–169.

     Borcsiczky Béla
Mályusz Elemér: Nekrológ. Borcsiczky Béla (1891–1914).
=1921/1–4. 181. /K/.

     Borovszky Samu
Áldásy Antal: Nekrológ. Borovszky Samu (1860–1912).
=1912/3. 480. /K/.

     Bosznia
Wertheimer Ede: Kállay Béni kiadatlan emlékirata Bosznia annexiójáról [1877].
=1914/2. 257–266. /É/.

Ivanić József ism.: Bašagić, Safvet: Bosnyákok és herczegóczok az izlám irodalmában.
=1915/2. 281–283.

Thallóczy Lajos: Bosznia, mint Mátyás király foglalmánya.
=1915/4. 515–544. /É./

Horváth Jenő ism.: Fay, Bradshaw Sidney: The Origins of the World War. II.
=1929/1–4. 261–266.

     brédai béke
Wallis, A. S. C.: Johan de Witt.
=1917/3–4. 284–333. /É./

     Brüsszel
Horváth Jenő: Az V. nemzetközi történelmi kongresszus. Bruxelles, 1923 ápr. 8–15.
=1926/1–4. 139–145. /KK./

     Buda felszabadítása
Gálos Rezső ism.: Buchner, Eberhard: Das Neueste von gestern.
=1916/4. 520–523.

Szittyay Dénes: A simancasi spanyol állami levéltár magyar vonatkozású anyaga.
=1922/1–4. 152–163. /KK/.

     budai basák
Takáts Sándor: A budai basákról.
=1912/1. 40–73. /É/.

Takáts Sándor: Oroszlán basa.
=1915/1. 51–70. /É/.

     Budapesti Hírlap
Történészek nyilatkozata az 1914-iki április 29-iki Budapesti Hírlapból és Az Újságból. [Szekfű Gyula: A száműzött Rákóczi c. munkájának vitája.]
=1914/3. 424–429.

     bullárium
Patek Ferencz ism.: Vidal, I. M.: Bullaire de l’inquisition française au XIVe siècle ...
=1917/1. 90–93.

     Bunyitay Vince
Gagyi Jenő: Nekrológ. Bunyitay Vincze (1837–1915).
=1915/3. 475–476. /K/.

     bűnbánó ima
Ivanics József ism.: Könyvek a Manichaeismusról. Cumont, Franz: La cosmogonie Manichéenne. – Chuastuanit. A manicheusok bűnbánó imája.
=1913/2. 272–281.

     büntetéspénz
Kiss Albin ism.: Löhr, J. A. C.: Methodische-kritische Beiträge zur Geschichte der Sittlichkeit des Klerus, besonders der Erzdiözese.
=1915/3. 448–451.

     Calixtus, III., ellenpápa
Tóth László: Magyar volt-e III. Calixtus ellenpápa?
=1930/1–4. 31–45. /É/.

     Carlyle, Thomas
Szentpétery Imre ism.: Ströle, A.: Thomas Carlyle’s Anschauung vom Forschritt in der Geschichte.
=1913/3. 442–445.

     cenzúra
Gragger Róbert: II. József a felvilágosodás irodalmáról.
=1912/1. 86–92. /KK/.

Lábán Antal: Egy „Hazafias dal” meg egy „Hiszekegy” 1824-ből.
=1918/3–4. 254–266. /KK/.

     Chalkondyles, Leonikos
Miskolczy Gyula: Adatok Leonikos Chalkondyles életrajzához [1430?–1490?].
=1913/2. 198–214. /É/.

     címerek
Gárdonyi Albert ism.: Illés József: A magyar címer és a királyi cím története 1804-től kezdve.
=1919/1–4. 133–136.

     civilizáció
Hornyánszky Gyula: Kis- és nagyterületű állam. (Polis és hellenistikus birodalom.)
=1920/1–4. 1–47. /É/.

     Clements, Simon
Kropf Lajos: Clements Simon utazása hazánkban 1715-ben.
=1921/1–4. 118–142. /É/.

     Code Napoleon
Handelsmann Marczell: Napoleon és Lengyelország.
=1913/3. 396–414. /É/.

     Corvin János
Thallóczy Lajos: Bosznia, mint Mátyás király foglalmánya.
=1915/4. 515–544. /É/.

     Crispi, Francesco
Kropf Lajos: Kossuth és Mazzini 1853-ban.
=1913/2. 265–271. /KK/.

     család
Vida Sándor ism.: Kinkel, Johannes: Die sozialökonomischen Grundlagen der Staats- und Wirtschaftslehren von Aristoteles.
=1916/3. 382–385.

     családjog
Hóman Bálint ism.: Tagányi Károly: A hazai élő jogszokások gyűjtéséről. I. A családjog és öröklési jog köréből.
=1922/1–4. 175–180.

     családtörténet
Ivanić József ism.: Vranyczany, Giorgio Baron: Zur Geschichte der Familie Vranyczany.
=1915/1. 125–126.

Madzsar Imre ism.: Éble Gábor: A nagykárolyi gróf Károlyi-család leszármazása a leányági ivadékok feltüntetésével.
=1915/3. 440–442.

     csalás
Weber Arthur: Johannes von Müller bécsi életéből.
=1920/1–4. 64–75. /É/.

     Csanád vármegye
Győry Tibor ism.: Bálint Nagy István: Kolerajárványok Csanád vármegyében. Előszó: Magyary-Kossa Gyula.
=1929/1–4. 249–251.

     császári hatalom
Balanyi György ism.: Hauck, D. Albert: Deutschland und die päpstliche Weltherrschaft.
=1914/2. 279–282.

     császárság
Balanyi György: Magyar vonatkozások Gerhoh reichersbergi prépost műveiben.
=1915/2. 181–201. /É/.

     csaták
Heinlein István: A marathoni csatáról.
=1912/4. 528–556. /É/.

Gróf Andrássy Gyula a pákozdi csatáról.
=1912/4. 587–589. /KK/.

Márki Sándor: A senlac-hastingsi csata [1066].
=1913/1. 59–77. /É/.

Rombauer Róbert Gyula: Grant Ulysses [1822–1885]. Emlékiratai nyomán.
=1913/2. 253–262. /É/.

Miskolczy István: Anjou Károly politikája a tagliacozzoi csata [1268] után.
=1913/3. 367–395. /É/.

Téglás Gábor ism.: Kromayer, J. – Veith, G.: Antike Schlachtfelder in Italien und Afrika.
=1915/2. 271–273.

Balogh Albin ism.: Delbrück, Hans: Geschichte der Kriegskunst im Rahmen der politischen Geschichte.
=1916/1. 130–132.

     Csehország
Ernyey József ism.: Die böhmischen Landtagsverhandlungen und Landtagsbeschlüsse vom Jahre 1526 an bis auf die Neuzeit. Herausg. vom königl. böhm. Landesarchive, XI. Die Landtage des J. 1605. Herausgegeben von Kamil Krofta. I.
=1914/4. 581–585.

Ernyei József ism.: Jenšovský, B.: A szász választófejedelem politikája Csehországban II. Rudolf uralkodásának végső éveiben.
=1917/2. 195–198.

Tóth Zoltán ism.: Tóth-Szabó Pál: A cseh-huszita mozgalmak és uralom története Magyarországon.
=1921/1–4. 165–170.

     csillagászat
Mahler Ede: A kronológiai kutatás tudományos módszerei.
=1928/1–4. 1–17. /É/.

     Czobor Márk Ádám, gróf
Győry Árpád: A Czobor-Strahlenheim párbaj története.
=1916/3. 366–378. /É/.

     Dacia
Téglás Gábor: Kazarow magyarázata Zalmoxisról, a hazánk földjén is gyakori thrák lovas istenségről.
=1913/2. 263–265. /KK/.

     Dalmácia
Thallóczy Lajos közli: Karácson Imre: Dalmáczia és Horvátország dogeja.
=1912/2. 236–237. /KK/.

     Dangin, Thureau
Wertheimer Ede: Nekrológ. Thureau Dangin (1837–1913).
=1913/3. 477–479. /K/.

     Dante, Alighieri
Kaposi József ism.: Toynbee, Paget: Dante Alighieri.
=1912/2. 265–268.

Császár Elemér ism.: Kaposi József: Dante Magyarországon.
=1912/4. 595–599.

     Danton, Georges
Neumann Jenő ism.: Mathiez, Albert: Autour de Danton.
=1928/1–4. 166–170.

Neumann Jenő ism.: Barthou, Louis: Le neuf thermidor.
=1930/1–4. 158–161.

     Darius, I., perzsa király
Szidarovszky János: I. [Darius] Dárajavaus feliratai.
=1926/1–4. 48–91. /É/.

     Daudet, Ernest
Wertheimer Ede: Nekrológ. Daudet Ernő (1837–1921).
=1921/1–4. 188. /K/.

     de Witt, Johan
Wallis, A. S. C.: Johan de Witt.
=1917/3–4. 284–333. /É/.

     Decius edictuma
Révay József ism.: Schoenaich, Gustav: Die Libelli und ihre Bedeutung für die Christenverfolgung des Kaisers Decius. – Meyer, Paul M.: Die Libelli aus der decianischen Christenverfolgung.
=1913/4. 594–597.

     Delphi
Láng Margit: A delphii ásatások legújabb eredményei.
=1913/3. 460–464. /K/.

     Dessewffy Emil, gróf
Wertheimer Ede: Új adatok a magyar ó-conservativok történetéhez. 1–2.
=1915/4. 545–574.; 1916/1. 98–127. /É/.

     Dévény
Ivanić József ism.: Zavadil, Josef: Velehrady, Děvin a Nitra. (Velehrad, Dévény és Nyitra. Adalék a nagy-morva birodalom fővárosa helyének megállapításához.)
=1915/2. 273–274.

     diaszpóra
Thallóczy Lajos: Albán diaspora.
=1912/1. 1–39. /É/.

     Dilthey, Wilhelm
Kornis Gyula: Dilthey történetelmélete.
=1912/4. 481–527. /É/.

     diplomácia
Fraknói Vilmos: Mátyás király és a Hohenzollernek diplomatiai érintkezése. 1–2.
=1914/1. 61–99.; /2. 212–256. /É/.

Fraknói Vilmos: Az 1472-iki zerbsti szövetség. (Helyreigazítás.)
=1915/1. 115–118. /KK/.

Lukács Károly ism.: Dupuis, Charles: Le principe d’équilibre et le concert européen de la paix de Westphalie ŕ l’acte d’Algesiraz. –Tardieu, André: La France et les Alliances. Lutte pour l’équilibre.
=1915/1. 1222–125.

Zsinka Ferencz ism.: Veress Endre: Berzeviczy Márton.
=1916/3. 387–390.

Patek Ferencz ism.: Scheffler János: VIII. Sándor pápa és a bécsi udvar. (1689–1691.)
=1918/3–4. 292.

Horváth Jenő: Az entente cordiale diplomáciája. 1830–1834.
=1926/1–4. 148–166. /KK/.

Gárdonyi Albert ism.: Horváth Jenő: A balkáni kérdés utolsó fázisa 1895–1920. – Horváth Jenő: Modern Afrika 1915–1920. – Bonkáló Sándor: Az ukrán mozgalom története 1917–1922.
=1926/1–4. 213–214.

Balanyi György ism.: Rheindorf, Kurt: Die Schwarze-Meer-(Pontus)-Frage vom Pariser Frieden von 1856 bis zum Abschluss der Londoner Konferenz von 1871.
=1928/1–4. 170–173.

Balanyi György ism.: Granfelt, Helge: Das Dreibundsystem 1879–1916.
=1928/1–4. 174–177.

Horváth Jenő: Az angol-magyar érintkezések utolsó évszázada.
=1929/1–4. 137–156. /É/.

Ernyey József: Adalék Zsigmond király külföldi összeköttetéseihez.
=1929/1–4. 218–224. /KK/.

Balanyi György: Montecorvinoi János.
=1930/1–4. 1–30. /É/.

Horváth Jenő: Törökország semlegessége. 1848–1849. Tanulmány a magyar szabadságharc diplomáciai történelméből.
=1930/1–4. 46–96. /É/.

Miskolczy István ism.: Cutolo, Alessandro: "L’affaire du collier" nelle lettere di un diplomatico napoletano.
=1930/1–4. 151–152.

     diplomatika
Eckhart Ferencz: A diplomatikai kritika és a hazai okleveles anyag.
=1912/4. 557–586. /É/.

Szentpétery Imre ism.: Bresslau, Harry: Handbuch der Urkundenlehre für Deutschland und Italien. I.
=1913/1. 109–113.

Gárdonyi Albert: Scipione Maffei (1675–1755), a tudományos paleographia megalapítója.
=1916/1. 1–38. /É/.

[Áldásy Antal] –y. ism.: Miscellanea Francesco Ehrle.
=1926/1–4. 221–223.

     dísztárgyak
Láng Margit: Délitáliai leletek.
=1921/1–4. 175–181. /K/.

     dominikánusok
Patek Ferencz ism.: Szarka Gyula: Váczi domokos konvent története.
=1914/3. 406–407.

Lukcsics József ism.: Pfeiffer, Nikolaus: Die ungarische Dominikanerordensprovinz von ihrer Gründung.
=1914/4. 579–581.

Balanyi György ism.: Bondatti, G.: Gioachinismo e fracescanismo nel dugento.
=1926/1–4. 202–205.

Balanyi György ism.: Lemmens, Leonhard: Geschichte der Franziskaner-missionen.
=1930/1–4. 146–149.

     Don Carlos
Károlyi Árpád: Don Carlos.
=1918/3–4. 209–236. /É/.

     donatizmus
Révay József ism.: Monceaux, Paul: Histoire littéraire de l’Afrique chrétienne depuis les origines jusqu’ŕ l’invasion arabe.
=1914/1. 107–112.

     Dove, Alfred
Molden Ernő: Nekrológ. Dove Alfréd (1844–1916).
=1917/1. 122–123. /K/.

     dózse
Thallóczy Lajos közli: Karácson Imre: Dalmáczia és Horvátország dogeja.
=1912/2. 236–237. /KK/.

     Döbrentei Gábor
Fest Sándor: Wakefield tervezett magyar históriája.
=1919/1–4. 123–124. /KK/.

     Dsihâd
Osztern Salamon Pál: A „Szent Háború” (Dsihâd) a mohammedán jog szempontjából. (Egy fejezet az iszlám államtanából.)
=1916/2. 185–228. /É/.

     Dudich András
Juhász Kálmán: Dudich András tanulóévei.
=1926/1–4. 103–119. /É/.

     Duka Tivadar
Schmidt József ism.: Stein Aurél: Duka Tivadar emlékezete [1825–1908].
=1917/1. 99–101.

     egyenes adó
Hóman Bálint: Az első állami egyenes adó. – Adalék az európai adótörténethez. –
=1912/2. 161–184. /É/.

Eckhart Ferencz ism.: Erdélyi László: Az első állami egyenes adó elmélete.
=1913/3. 439–442.

     egyensúly
Lukács Károly ism.: Dupuis, Charles: Le principe d’équilibre et le concert européen de la paix de Westphalie ŕ l’acte d’Algesiraz. –Tardieu, André: La France et les Alliances. Lutte pour l’équilibre.
=1915/1. 1222–125.

     Egyesült Államok
Rombauer Róbert Gyula: Grant Ulysses [1822–1885]. Emlékiratai nyomán.
=1913/2. 253–262. /É/.

Pivány Jenő ism.: Wilson, Lillian May: A New-Buda-i magyar colonia.
=1914/3. 429–434.

Márki Sándor ism.: Pivány, Eugene: Hungarians int he American civil war.
=1914/4. 595–598.

Schiff Péter: Lincoln Ábrahám. (1809-1865.)
=1918/1–2. 65–92. /É/

Czeke Marianne: Wilson, mint történetíró.
=1919/1–4. 1–51. /É/.

     egyetemek
Moravcsik Gyula ism.: Fuchs, Friedrich: Die höheren Schulen von Konstantinopel im Mittelarten.
=1928/1–4. 158–159.

     egyházi büntetés
Kiss Albin ism.: Löhr, J. A. C.: Methodische-kritische Beiträge zur Geschichte der Sittlichkeit des Klerus, besonders der Erzdiözese.
=1915/3. 448–451.

     egyházi hatalom
Balanyi György ism.: Hauck, D. Albert: Deutschland und die päpstliche Weltherrschaft.
=1914/2. 279–282.

     egyházi tilalmak
Kiss Albin ism.: Krehbiel, Edward: The interdict, its history and its operation with especial attention to the time of Pope Innocent III.
=1913/1. 119–124.

     egyházjog
Nagy Miklós ism.: Hanuy Ferencz: A jegyesség- és házasságkötési forma kifejlődése a Ne temere decretumig.
=1913/4. 626–629.

Reiner János ism.: Ploskál-Tempis Rudolf: A magyar királyi kegyúri jog fejlődése és jellege.
=1920/1–4. 76–93.

Tóth László: Humbertus de Romanis reformtervei a pápaválasztásról.
=1926/1–4. 92–102. /É/.

     egyháztörténet
Révay József ism.: Monceaux, Paul: Histoire littéraire de l’Afrique chrétienne depuis les origines jusqu’ŕ l’invasion arabe.
=1914/1. 107–112.

Hóman Bálint ism.: Kassowitz Tivadar Bruno: Szellemi áramlatok a XVI. század derekén, különös tekintettel az ellenreformatióra.
=1914/2. 277–279.

Patek Ferencz ism.: Szarka Gyula: Váczi domokos konvent története.
=1914/3. 406–407.

Lukcsics József ism.: Pfeiffer, Nikolaus: Die ungarische Dominikanerordensprovinz von ihrer Gründung.
=1914/4. 579–581.

Patek Ferencz ism.: Velics László: Vázlatok a magyar jezsuiták multjából (1560–1690).
=1914/4. 585–588.

Balanyi György: Magyar vonatkozások Gerhoh reichersbergi prépost műveiben.
=1915/2. 181–201. /É/.

Gagyi Jenő: Az orosz román érintkezések történetéből.
=1915/2. 262–267. /KK/.

     Egyiptom
Sztehlo Zoltán: A telekkönyvekről a görög papyrusok alapján.
=1921/1–4. 143–148. /KK/.

Mahler Ede ism.: Jeremias, Alfred: Das Alte Testament im Lichte des Alten Orients. 3.
=1921/1–4. 149–162.

Mahler Ede: A kronológiai kutatás tudományos módszerei.
=1928/1–4. 1–17. /É/.

Mahler Ede: A Magyar Nemzeti Múzeum két történelmi fontosságú egyiptomi kőemléke.
=1929/1–4. 1–13., 2 fénykép. /É/.

     Ehrle, Francesco
[Áldásy Antal] –y. ism.: Miscellanea Francesco Ehrle.
=1926/1–4. 221–223.

     életrajzok
Kropf Lajos ism.: Sandeman, G. A. C.: Metternich with ten illustrations.
=1912/3. 446–448.

Miskolczy Gyula: Adatok Leonikos Chalkondyles életrajzához [1430?–1490?].
=1913/2. 198–214. /É/.

Hankiss János: Fráter György francia életírója [Augustin Béchet].
=1928/1–4. 79–112. /É/.

     ellenpápák
Tóth László: Magyar volt-e III. Calixtus ellenpápa?
=1930/1–4. 31–45. /É/.

     ellenreformáció
Hóman Bálint ism.: Kassowitz Tivadar Bruno: Szellemi áramlatok a XVI. század derekén, különös tekintettel az ellenreformatióra.
=1914/2. 277–279.

     Elő-Ázsia
Goldziher Ignácz ism.: Caetani, Leone: Studi di Storia Orientale.
=1912/1. 106–114.

Goldziher Ignácz ism.: Lukach, Harry Charles: The Fringe of the East.
=1913/4. 601–605.

     emancipáció
Neumann Jenő ism.: Anchel, Robert: Napoleon et les juifs.
=1930/1–4. 162–167.

     emigráció
Hankiss János: Victor Hugo és a magyar emigráció.
=1926/1–4. 120–138. /É/.

     emlékbeszédek
Károlyi Árpád Huber Alfonzról.
=1914/2. 274–276. /KK/.

Schmidt József ism.: Stein Aurél: Duka Tivadar emlékezete [1825–1908].
=1917/1. 99–101.

IB. ism.: Kováts Gyula: Hajnik Imre rendes tag emlékezete (1840–1902).
=1917/2. 198–200.

     emlékiratok
Gragger Róbert: Egy német Gil Blas Magyarországon.
=1912/3. 421–428. /KK/.

Rombauer Róbert Gyula: Grant Ulysses [1822–1885]. Emlékiratai nyomán.
=1913/2. 253–262. /É/.

Wertheimer Ede: Kállay Béni kiadatlan emlékirata Bosznia annexiójáról [1877].
=1914/2. 257–266. /É/.

Wertheimer Ede: Új adatok a magyar ó-conservativok történetéhez. 1–2.
=1915/4. 545–574.; 1916/1. 98–127. /É/.

Károlyi Árpád: Id. Szőgyény Marich László emlékiratai.
=1917/3–4. 334–342. /É/.

Morvay Győző ism.: Huttkay Lipót bev., jegyz. ell. és közread: Bonaparte Napoleon Emlékirata.
=1917/3–4. 355–359.

Károlyi Árpád: Id. Szőgyény-Marich László országbíró emlékiratai.
=1918/1–2. 53–64. /É/.

     emlékkönyvek
Sörös Pongrácz ism.: Emlékkönyv Fejérpataky László életének hatvanadik ... évfordulója ünnepére.
=1918/1–2. 123–127.

     energetika
Hornyánszky Gyula ism.: Ostwald, Wilhelm: Energetische Grundlagen der Kulturwissenschaft.
=1912/2. 242–244.

     Eötvös József, báró
Görög Imre: Kossuth Lajos és báró Eötvös József nemzetiségi politikája a szabadságharcz után.
=1913/4. 542–575. /É/.

Görög Imre: Tisztelt Szerkesztő Úr! [Kiegészítés Kossuth Lajos és báró Eötvös József nemzetiségi politikájához és a szerkesztő [Angyal Dávid] válasza.]
=1914/1. 158–160. /K/.

Andrássy Gyula, gróf: Báró Eötvös József és a német szövetség politikája.
=1915/3. 406–416. /É/.

     epika
Birkás Géza ism.: Bédier, Joseph: Les légendes épiques.
=1915/3. 445–448.

     építészettörténet
Láng Margit: A delphii ásatások legújabb eredményei.
=1913/3. 460–464. /K/.

     Erdély
Szekfű Gyula ism.: Veress Endre: Fontes Rerum Transylvanicarum. I. Erdélyi jezsuiták levelezése és iratai a Báthoryak korából. I. 1571–1583. Gyűjtötte: – –.
=1913/1. 125–128.

Szekfű Gyula ism.: Gooss, Roderich: Österreichische Staatsverträge. Fürstentum Siebenbürgen (1526–1690).
=1913/4. 621–626.

Szkunzevics Kornél közli: Iszakov, Vasziljevics Nyikolajev: Emlékiratok. [Az 1849-es erdélyi orosz hadjáratról.] 1–3.
=1914/4. 616–629.; 1915/1. 146–154.; /2. 304–315.

Gyalokay Jenő: Az erdélyi hadsereg az oroszok betörése idején. (1849 jun. 19–20.)
=1915/1. 71–114. /É/.

Lupaş János: Bariţiu György, az erdélyi román hírlapirodalom magalapítója.
=1915/3. 382–405. /É/.

Gagyi Jenő ism.: Moldován Gergely: Az orosz kéz Romániában.
=1915/4. 630–631.

Labényi ism.: Sebess Dénes: Die Agrarpolitik Neu-Rumäniens in Siebenbürgen.
=1926/1–4. 215–219.

     erdőgazdaság
Labényi ism.: Sebess Dénes: Die Agrarpolitik Neu-Rumäniens in Siebenbürgen.
=1926/1–4. 215–219.

     eretnekség
Balanyi György ism.: Zanoni, Luigi:: Gli Umiliati nei loro rapporti con l’eresia, l’industria della lana ed i Comuni nei secoli XII e XIII, sulla scorta di documenti inediti. – Pierron, Joh. Babtist: Die katholischen Armen.
=1915/4. 593–605.

     erkölcs
Holik Flóris ism.: Siklóssy László: A magyar középkor erkölcse.
=1922/1–4. 180–182.

Miskolczy István ism.: Marczetti Ferrante, Giulio: Donne belle d’Italia.
=1930/1–4. 145–146.

     Erzsébet I., angol királynő
Kassowitz Tivadar Bruno ism.: Meyer, Arnold Oskar: England und die katolische Kirche unter Elisabeth und den Stuarts.
=1913/4. 613–621.

     Erzsébet-tudományegyetem
Békefi Remig ism.: Császár Mihály: Az Academia Istropolitana, Mátyás király pozsonyi egyeteme. Oklevéltárral.
=1916/4. 519.

     esküvő
Áldásy Antal: Lovaggáütés és esküvő az avignoni pápai udvarban.
=1929/1–4. 55–74. /É/.

     Esterházy Károly, gróf, püspök
Weber Arthur: Katona István levele gróf Eszterházy Károly püspökhöz [1787].
=1917/2. 187–189. /KK/.

     Esterházy Miklós, gróf, nádor
Gárdonyi Albert ism.: Esterházy Miklós nádor iratai. I. Kormányzattörténeti iratok. Az 1642. évi országgyűlés időszaka.
=1930/1–4. 172–176.

     Esztergom
Tóth László ism.: Schünemann, Konrad: Die Entstehung des Städtewesens in Südosteuropa.
=1930/1–4. 184–189.

     etnológia
Germanus Gyula: Turanizmus és a Történelem.
=1917/3–4. 380–384. /K/.

Miskolczi Gyula: A kúnok ethnikumához.
=1918/1–2. 23–52. /É/.

     familiárisok
Erdélyi László ism.: Szekfű Gyula: Serviensek és familiárisok.
=1913/2. 282–287.

     februári pátens
Károlyi Árpád: Id. Szőgyény-Marich László országbíró emlékiratai.
=1918/1–2. 53–64. /É/.

     fegyverletétel
Szkunzevics Kornél közli: Iszakov, Vasziljevics Nyikolajev: Emlékiratok. [Az 1849-es erdélyi orosz hadjáratról.] 1–3.
=1914/4. 616–629.; 1915/1. 146–154.; /2. 304–315.

     Fejérpataky László
Sörös Pongrácz ism.: Emlékkönyv Fejérpataky László életének hatvanadik ... évfordulója ünnepére.
=1918/1–2. 123–127.

A magyar történettudomány halottai 1922–1925.
=1926/1–4. 234.

     fejlődéstörténet
Mahler Ede ism.: Meyer, Eduard: Geschichte des Alterturms. I.
=1912/2. 244–253.

     Fekete-tenger
Balanyi György ism.: Rheindorf, Kurt: Die Schwarze-Meer-(Pontus)-Frage vom Pariser Frieden von 1856 bis zum Abschluss der Londoner Konferenz von 1871.
=1928/1–4. 170–173.

     feliratok
Szidarovszky János: I. [Darius] Dárajavaus feliratai.
=1926/1–4. 48–91. /É/.

     felvilágosodás
Gragger Róbert: II. József a felvilágosodás irodalmáról.
=1912/1. 86–92. /KK/.

     Ferenc Ferdinánd főherceg, trónörökös
Balanyi György ism.: Mitis, Oskar Freiherr von: Das Leben des Kronprinzen Rudolf. – Sosnosky, Theodor von: Franz Ferdinand der Erzherzog-Thronfolger.
=1929/1–4. 256–261.

     Ferenc József, I., magyar király
Wertheimer Ede ism.: Comte F. de Sonis: Lettres du comte et de la comtesse de Fiequelmont ŕ la comtesse Tiesenhausen.
=1912/4. 599–602.

Berzeviczy Albert: Gyászbeszéd. I. Ferencz József (1830–1916).
=1917/1. 1–4.

     ferencesek
Balanyi György ism.: Zanoni, Luigi:: Gli Umiliati nei loro rapporti con l’eresia, l’industria della lana ed i Comuni nei secoli XII e XIII, sulla scorta di documenti inediti. – Pierron, Joh. Babtist: Die katholischen Armen.
=1915/4. 593–605.

Balanyi György ism.: Bondatti, G.: Gioachinismo e fracescanismo nel dugento.
=1926/1–4. 202–205.

Balanyi György ism.: Lemmens, Leonard: Testimonia Minora Saeculi de S. Francisco Assisiensi.
=/1928/1–4. 163–164.

Balanyi György: Montecorvinoi János.
=1930/1–4. 1–30. /É/.

Balanyi György ism.: Lemmens, Leonhard: Geschichte der Franziskaner-missionen.
=1930/1–4. 146–149.

     Ferenc, szent, assisi
Balanyi György ism.: Assisi Szent Ferencz Virágoskertje. – Fioretti. – Ford. és jegyz. ell.: Kaposi József.
=1917/2. 190–195.

Kaposy József ism.: Sacrum Commercium. Szent Ferencz menyegzője a Szegénység Úrnőjével. Ford. és bev.: Balanyi György.
=1921/1–4. 163–165.

Balanyi György ism.: Lazzeri, Zefirin: La Leggenda dei tre compagni.
=1926/1–4. 205–209.

Miskolczy István ism.: Balanyi György: Assisi Szent Ferenc.
=1928/1–4. 161–163.

Balanyi György ism.: Lemmens, Leonard: Testimonia Minora Saeculi de S. Francisco Assisiensi.
=/1928/1–4. 163–164.

     Ferrara
Lukcsics Pál: Várdai István ferrarai diák levelei (1448–1449).
=1929/1–4. 124–136. /É/.

     Fiequelmont, Dolly, grófné
Wertheimer Ede ism.: Comte F. de Sonis: Lettres du comte et de la comtesse de Fiequelmont ŕ la comtesse Tiesenhausen.
=1912/4. 599–602.

     filozófia
[Áldásy Antal] –y. ism.: Miscellanea Francesco Ehrle.
=1926/1–4. 221–223.

     Fioretti-fordítás
Balanyi György ism.: Assisi Szent Ferencz Virágoskertje. – Fioretti. – Ford. és jegyz. ell.: Kaposi József.
=1917/2. 190–195.

     forráskritika
Szekfű Gyula: A Hódoltságkorabeli Török Történtírók. (Kútfőkritikai tanulmány.) 1–2.
=1916/3. 321–353.; /4. 449–479. /É/.

     forráskutatás
Zsinka Ferencz: A török történetírás forrásai.
=1918/3–4. 315–317. /K/.

     Fournier, August
Wertheimer Ede: Nekrológ. Fournier Ágoston (1850–1919).
=1921/1–4. 187–188. /K/.

     főiskolák
Moravcsik Gyula ism.: Fuchs, Friedrich: Die höheren Schulen von Konstantinopel im Mittelarten.
=1928/1–4. 158–159.

     földrajz
Kmoskó Mihály: Muhammad al-Aufi anekdotagyűjteménye negyedik részének XVI. fejezete.
=1929/1–4. 14–54. /É/.

     Fraknói Vilmos
A magyar történettudomány halottai 1922–1925.
=1926/1–4. 234.

     francia forradalom
Neumann Jenő ism.: Mathiez, Albert: Autour de Danton.
=1928/1–4. 166–170.

Neumann Jenő ism.: Martin, Gaston: La franc-maçonnerie française et la préparation de la révolution.
=1929/1–4. 251–256.

Neumann Jenő ism.: Barthou, Louis: Le neuf thermidor.
=1930/1–4. 158–161.

     francia inkvizíció
Patek Ferencz ism.: Vidal, I. M.: Bullaire de l’inquisition française au XIVe siècle ...
=1917/1. 90–93.

     francia irodalom
Birkás Géza ism.: Bédier, Joseph: Les légendes épiques.
=1915/3. 445–448.

     francia uralom
Áldásy Antal ism.: Jordan, E.: Les origines de la domination Angevine en Italie.
=1914/3. 396–398.

     francia-magyar kapcsolatok
Hankiss János: Victor Hugo és a magyar emigráció.
=1926/1–4. 120–138. /É/.

     Franciaország
Karl Lajos ism.: Hanotaux, Gabriel: Jeanne d’Arc. [1436–1457.]
=1912/2. 272–276.

Szentpétery Imre ism.: Roca, Émile: Le règne de Richelieu (1617–1642).
=1912/2. 277–279.

Nagy Miklós ism.: Tecklenburg, Adolf: Die Entwicklung des Wahlrechts in Frankreich seit 1789.
=1912/2. 282–286.

Elek Oszkár ism.: Langlois, Ch. V.: La société française au XIIIe sičcle.
=1916/1. 132–133.

Nagy József: Taine műve a jelenkori Franciaország kialakulásáról.
=1917/1. 5–35. /É/.

Borcsiczky Béla: Richelieu és a párisi parlament küzdelme. (1624–1642.)
=1921/1–4. 85–117. /É/.

     frankok története
Keller Imre: Gergely: Historia Francorum.
=1915/2.161–180. /É/.

     Fráter György, bíboros, esztergomi érsek
Hankiss János: Fráter György francia életírója [Augustin Béchet].
=1928/1–4. 79–112. /É/.

     freskó
Illés József: Egy újonnan felfedezett Szt. István-freskó a Vatikánban és a magyar király apostoli joga.
=1929/1–4. 211–218. /KK/.

     Friedjung, Henrik
Wertheimer Ede: Nekrológ. Friedjung Henrik (1851–1920).
=1921/1–4. 186–187. /K/.

     Frigyes, III., német császár
Fraknói Vilmos: Beckensloer magyar prímás III. Frigyes német császár szolgálatában 1459–1489. 1–2.
=1917/2. 159–186.; /3–4. 259–283. /É/.

     Fulcher, Chartresi
Márki Sándor: Chartresi Fulcher.
=1915/4. 575–582. /KK/.

     Fülöp, II., spanyol király
Károlyi Árpád: Don Carlos.
=1918/3–4. 209–236. /É/.

     Galeotto Martio
Lukcsics Pál: Janus Pannonius humanista ismeretlen levele Velencéből.
=1928/1–4. 143–144. /KK/.

     Galícia
Baumgarten Miklós: Adalék az orosz-magyar összeköttetések történetéhez.
=1930/1–4. 97–101. /KK/.

     Gallia
Révay József ism.: Sundwall, J.: Weströmische Studien.
=1918/3–4. 273–276.

     gazdaság
Vida Sándor ism.: Kinkel, Johannes: Die sozialökonomischen Grundlagen der Staats- und Wirtschaftslehren von Aristoteles.
=1916/3. 382–385.

     gazdaságtörténet
Földes Béla közli: Gazdaságtörténeti adalék. [Őrlési jegyzék Pozsonyból, 1831.]
=1922/1–4. 163–164. /KK/.

Gárdonyi Albert ism.: Brunner, Otto: Die Finanzen der Stadt Wien von den Aufängen bis ins XVI. Jahrhundert.
=1930/1–4. 181–183.

     Gerecze Péter
Éber László: Nekrológ. Gerecze Péter (1856–1914).
=1915/2. 319–320. /K/.

     Géresi Kálmán
Nagy Gyula: Nekrológ. Géresi Kálmán (1841–1921).
=1921/1–4. 182–184. /K/.

     Gergely, VII., pápa
Balanyi György: Magyar vonatkozások Gerhoh reichersbergi prépost műveiben.
=1915/2. 181–201. /É/.

     Géza, II., magyar király
Baumgarten Miklós: Adalék az orosz-magyar összeköttetések történetéhez.
=1930/1–4. 97–101. /KK/.

     Goldziher Ignác
Dávid Antal: Nekrológ. Goldziher Ignácz (1851–1921).
=1922/1–4. 190–193. /K/.

     gótók
Moravcsik Gyula ism.: Vasiljev, A. A.: [Gótok a Krím félszigeten].
=1929/1–4. 240–243.

     görög állami szervezetek
Láng Margit ism.: Wilamowitz-Möllendorf, U. von – Niese, B.: Staat und Gesellschaft der Griechen und Römer.
=1914/1. 104–107.

     görög birodalom
Áldásy Antal ism.: Chalandon, Ferdinand: Histoire de la premičre croisade jusq’uŕ l’élection de Godefroi de Bouillon.
=1926/1–4. 200–201.

     görög felvilágosodás
Heinlein István ism.: Hornyánszky Gyula: A görög felvilágosodás tudománya. Hippokrates.
=1912/1. 93–106.

     görög nők
Láng Margit: A görög nő jogi és társadalmi helyzete az ókorban.
=1913/4. 494–509. /É/.

     görög nyelvtörténet
Moravcsik Gyula ism.: Dölger, Franz: Beiträge zur Geschichte der byzantinischen Finanzverwaltung besonders des 10. und 11. Jahrhunderts.
=1928/1–4. 159–161.

     görög oklevelek
-i.: Corpus der griechischen Urkunden des Mittelalters und der Neueren Zeit.
=1914/2. 319–320. /K/.

     görög történelem
Heinlein István: Görög történeti problémák. 1–2.
=1913/1. 31–58.; /2. 161–197. /É/.

Dercsényi Móricz ism.: Lampros, Spyridon P.: [A görög nemzet története.]
=1913/3. 425–439.

     görög történetírás
Kallós Ede: Történeti hypostasis.
=1912/2. 226–235. /É/.

     görög-perzsa viszály
Heinlein István: Ionia gazdasági hanyatlása és az ion lázadás.
=1913/4. 481–493 /É/.

     Görögkeleti egyház
Bellaagh Aladár: Voltak-e a magyarok a görög keleti egyház hívei a X. században?
=1914/2. 315–319. /K/.

Gagyi Jenő: Az orosz román érintkezések történetéből.
=1915/2. 262–267. /KK/.

     Görögország
Láng Margit: Az 1910–11. évi görögországi ásatások eredményei.
=1912/3. 473–475. /K/.

     görögök
Lukinich Imre: Az avar-görög háborúk történetéhez. 1–2.
=1914/1. 46–60.; /2. 161–190. /É/.

Czebe Gyula ism.: Lambros, Sp. P.: (Lapok a magyarországi és ausztriai makedón görögség történetéből.)
=1914/4. 588–592.

Vida Sándor ism.: Kinkel, Johannes: Die sozialökonomischen Grundlagen der Staats- und Wirtschaftslehren von Aristoteles.
=1916/3. 382–385.

     Graf, Arturo
Elek Artúr: Nekrológ. Arturo Graf (1848–1913).
=1913/4. 636–638. /K/.

     Grant, Ulysses Simpson
Rombauer Róbert Gyula: Grant Ulysses [1822–1885]. Emlékiratai nyomán.
=1913/2. 253–262. /É/.

     gúnyversek
Weber Arthur: Kuruczgúnyoló német költemény 1705-ből.
=1915/4. 582–585. /KK/.

     gyapjúipar
Balanyi György ism.: Zanoni, Luigi:: Gli Umiliati nei loro rapporti con l’eresia, l’industria della lana ed i Comuni nei secoli XII e XIII, sulla scorta di documenti inediti. – Pierron, Joh. Babtist: Die katholischen Armen.
=1915/4. 593–605.

     Gyárfás István Tihamér
Éber László: Nekrológ. Gyárfás István Tihamér (1863–1916).
=1917/2. 222–223. /K/.

     gyászbeszéd
Berzeviczy Albert: Gyászbeszéd. I. Ferencz József (1830–1916).
=1917/1. 1–4.

     gyászhír
Gyászhír. IV. Károly.
=1922/1–4. 186. /K/.

     gyógyítás
Kropf Lajos ism.: Crawfurd, Raymond: The King’s Evil.
=1914/1. 119–122.

Balogh Albin: Hozzászólás Kropf Lajos Crawfurd-ismertetéséhez.
=1914/3. 451–452. /K/.

Kropf Lajos: A magyar királyok és a sárgaság gyógyítása. (Válasz Balogh Albin levelére.)
=1914/4. 633–634. /K/.

     háború
Kornis Gyula ism.: Máday Andor: A háború és béke sociologiája.
=1915/1. 119–122.

     háborús felelősség
Horváth Jenő ism.: Fay, Bradshaw Sidney: The Origins of the World War. II.
=1929/1–4. 261–266.

Horváth Jenő: A háborús felelősség kérdése. Az első évtized kutatásainak eredményei 1920–1930.
=1930/1–4. 114–142. /KK/.

     Habsburg Birodalom
Molden Ernő: Adalék a keleti kérdés történetéhez.
=1914/4. 562–575. /É/.

     Habsburgok
Wertner Mór: Megjegyzések a Habsburgok nemzedékrendjéhez.
=14/2. 267–274. /KK/.

     hadi utak
Finály Gábor: Mestrianae pannoniai község helye.
=1916/4. 480–489. /É/.

     hadtörténet
Márki Sándor: A senlac-hastingsi csata [1066].
=1913/1. 59–77. /É/.

Rombauer Róbert Gyula: Grant Ulysses [1822–1885]. Emlékiratai nyomán.
=1913/2. 253–262. /É/.

Lukinich Imre: Az avar-görög háborúk történetéhez. 1–2.
=1914/1. 46–60.; /2. 161–190. /É/.

Gyalokay Jenő: Az erdélyi hadsereg az oroszok betörése idején. (1849 jun. 19–20.)
=1915/1. 71–114. /É/.

Téglás Gábor ism.: Kromayer, J. – Veith, G.: Antike Schlachtfelder in Italien und Afrika.
=1915/2. 271–273.

Balogh Albin ism.: Delbrück, Hans: Geschichte der Kriegskunst im Rahmen der politischen Geschichte.
=1916/1. 130–132.

Tokaji Lajos: A lövészárok Caesar korában.
=1918/1–2. 93–102. /KK/.

     Hajnik Imre
IB. ism.: Kováts Gyula: Hajnik Imre rendes tag emlékezete (1840–1902).
=1917/2. 198–200.

     halálozási adatok
A magyar történettudomány halottai 1922–1925.
=1926/1–4. 234.

A magyar történettudomány halottai 1926–1928.
=1928/1–4. 219.

A magyar történettudomány halottai 1929-ben.
=1929/1–4. 278.

     halálozási hely
Holub József ism.: Guglia, Eugen: Die Geburts-, Sterbe- und Grabstätten der römisch-deutschen Kaiser und Könige.
=1917/1. 93–94.

     hamisított levelek
Wertheimer Ede: Mária Antónia királynénak állítólagos levelei.
=1914/4. 576–578. /KK/.

     Hammurabi Codex
Dávid Antal: A Hammurapi Codex rendszere és az Itéletek könyve.
=1916/2. 161–184. /É/.

Dávid Antal: A Hammurapi-Codex forrásai.
=1922/1–4. 1–61. /É/.

     Hampel József
Hekler Antal: Nekrológ. Hampel József (1849–1913).
=1913/3. 475–477. /K/.

     Haraszti Gyula
[Nagy Gyula] N. Gy.: Nekrológ. Haraszti Gyula (1858–1921).
=1921/1–4. 184. /K/.

     hármas szövetség
Balanyi György: A római kérdés szerepe a hármasszövetség megkötésében.
=1928/1–4. 113–132. /É/.

Horváth Jenő ism.: Fay, Bradshaw Sidney: The Origins of the World War. II.
=1929/1–4. 261–266.

     harmincadvám
Eckhart Ferencz ism.: Domanovszky Sándor: A harminczadvám eredete.
=1918/1–2. 121–122.

     Hastings
Márki Sándor: A senlac-hastingsi csata [1066].
=1913/1. 59–77. /É/.

     házasságkötés
Nagy Miklós ism.: Hanuy Ferencz: A jegyesség- és házasságkötési forma kifejlődése a Ne temere decretumig.
=1913/4. 626–629.

     Heigel, Karl Theodor
Wertheimer Ede: Nekrológ. Heigel Károly Tivadar (1842–1915).
=1915/3. 478–480. /K/.

     Heinrich Gusztáv
A magyar történettudomány halottai 1922–1925.
=1926/1–4. 234.

     Hellebrant Árpád
A magyar történettudomány halottai 1922–1925.
=1926/1–4. 234.

     helyrajz
Finály Gábor: Mestrianae pannoniai község helye.
=1916/4. 480–489. /É/.

     Hercegovina
Ivanić József ism.: Bašagić, Safvet: Bosnyákok és herczegóczok az izlám irodalmában.
=1915/2. 281–283.

     Herodotos
Heinlein István: A marathoni csatáról.
=1912/4. 528–556. /É/.

     Hippokrates
Heinlein István ism.: Hornyánszky Gyula: A görög felvilágosodás tudománya. Hippokrates.
=1912/1. 93–106.

     hírlapírás
Vas György: Kossuth Lajos hírlapi czikkei. [Kritika Kossuth Lajos Iratainak XII. és XIII. kötetéről.]
=1913/3. 415–421. /KK/.

Lupaş János: Bariţiu György, az erdélyi román hírlapirodalom magalapítója.
=1915/3. 382–405. /É/.

     hírszolgálat
Márki Sándor ism.: Wagner Vilmos: Hírszolgálat a XVII. század elején.
=1912/2. 279–282.

     hiteles helyek
Eckhart Ferencz bécsi felolvasása.
=1914/2. 320. /K/.

Hóman Bálint ism.: [Eckhart Ferenc] Eckhart, Franz: Die glaubwürdigen Orte Ungarns im Mittelalter.
=1915/4. 586–590.

     hittérítés
Moravcsik Gyula ism.: Dvornik, F.: Les Slaves, Byzance et Rome au IXe sičcle.
=1929/1–4. 237–240.

Balanyi György: Montecorvinoi János.
=1930/1–4. 1–30. /É/.

     Hodgkin, Thomas
Áldásy Antal: Nekrológ. Thomas Hodgkin (1831–1913).
=1913/3. 479–480. /K/.

     Hohenzollern-ház
Fraknói Vilmos: Mátyás király és a Hohenzollernek diplomatiai érintkezése. 1–2.
=1914/1. 61–99.; /2. 212–256. /É/.

Fraknói Vilmos: Az 1472-iki zerbsti szövetség. (Helyreigazítás.)
=1915/1. 115–118. /KK/.

Sebes Gyula ism.: Hesselbarth, Hermann: Drei psychologische Fragen zur spanischen Throncandidatur Leopolds von Hohenzollern.
=1917/1. 95–99.

     Hollandia
Wallis, A. S. C.: Johan de Witt.
=1917/3–4. 284–333. /É/.

Antal Géza ism.: Japikse, N.: Die Stellung Hollands im Weltkrieg politisch und wirtschaftlich.
=1921/1–4. 170–174.

     Horváth Jenő, rónai
Ujhelyi Péter: Nekrológ. Rónai Horváth Jenő (1852–1915).
=1915/3. 473–475. /K/.

     Horvátország
Thallóczy Lajos közli: Karácson Imre: Dalmáczia és Horvátország dogeja.
=1912/2. 236–237. /KK/.

     hősköltemények
Birkás Géza ism.: Bédier, Joseph: Les légendes épiques.
=1915/3. 445–448.

     Huber, Alfonz
Károlyi Árpád Huber Alfonzról.
=1914/2. 274–276. /KK/.

     Hugo, Victor
Hankiss János: Victor Hugo és a magyar emigráció.
=1926/1–4. 120–138. /É/.

     Humbertus de Romanis
Tóth László: Humbertus de Romanis reformtervei a pápaválasztásról.
=1926/1–4. 92–102. /É/.

     humiliatusok
Balanyi György ism.: Zanoni, Luigi:: Gli Umiliati nei loro rapporti con l’eresia, l’industria della lana ed i Comuni nei secoli XII e XIII, sulla scorta di documenti inediti. – Pierron, Joh. Babtist: Die katholischen Armen.
=1915/4. 593–605.

     hun krónika
Madzsar Imre: A hún krónika szerzője.
=1922/1–4. 75–103. /É/.

     Hunyadi János, kormányzó
Oszvald Arisztid: Hunyadi János ifjúsága. 1–3.
=1916/3. 354–365.; /4. 490–507.; 1917/1. 36–77. /É/.

Moravcsik Gyula ism.: Muráti Frigyes: [Nándorfehérvár ostroma, 1456].
=1928/1–4. 165–166.

     huszitizmus
Tóth Zoltán ism.: Tóth-Szabó Pál: A cseh-huszita mozgalmak és uralom története Magyarországon.
=1921/1–4. 165–170.

     időszámítás
Venetianer Lajos ism.: Mahler, Ede: Handbuch der jüdischen Chronologie.
=1918/1–2. 114–120.

Mahler Ede ism.: Jeremias, Alfred: Das Alte Testament im Lichte des Alten Orients. 3.
=1921/1–4. 149–162.

Balanyi György ism.: Székely István: Krisztus születésének éve és a keresztény időszámítás.
=1926/1–4. 197–199.

     Ignác, szent, loyolai
Komárik István ism.: Jablonkay Gábor: Loyolai Sz. Ignácz Jézus-Társasága alapítójának Élete és Működése.
=1922/1–4. 183–185.

     Ince, III., pápa
Kiss Albin ism.: Krehbiel, Edward: The interdict, its history and its operation with especial attention to the time of Pope Innocent III.
=1913/1. 119–124.

Balanyi György ism.: Hauck, D. Albert: Deutschland und die päpstliche Weltherrschaft.
=1914/2. 279–282.

Patek Ferencz ism.: Baethgen, Friedrich: Die Regentschaft Papst Innozenz III. im Königreich Sizilien.
=1915/4. 590–592.

     India
Balanyi György: Montecorvinoi János.
=1930/1–4. 1–30. /É/.

     inkvizítor-bíróságok
Patek Ferencz ism.: Vidal, I. M.: Bullaire de l’inquisition française au XIVe siècle ...
=1917/1. 90–93.

     Ionia
Heinlein István: Ionia gazdasági hanyatlása és az ion lázadás.
=1913/4. 481–493. /É/.

     Iowa állam
Pivány Jenő ism.: Wilson, Lillian May: A New-Buda-i magyar colonia.
=1914/3. 429–434.

     ipar
Áldásy Antal: Adalékok az ipar és kereskedelem történetéhez Zsigmond király idejében.
=1928/1–4. 139–143. /KK/.

     írástörténet
Gárdonyi Albert: Scipione Maffei (1675–1755), a tudományos paleographia megalapítója.
=1916/1. 1–38. /É/.

Patek Ferencz: A középkori írástörténet egy új eleméről.
=1922/1–4. 144–151. /KK/.

     irodalmi kritika
[Mitrovanov, Pavel] Mitrofanoff Pál: Lermontov.
=1912/3. 392–420. /É/.

     irodalomtörténet
Kaposi József ism.: Toynbee, Paget: Dante Alighieri.
=1912/2. 265–268.

Császár Elemér ism.: Kaposi József: Dante Magyarországon.
=1912/4. 595–599.

Gárdonyi Albert ism.: Fueter, Eduard: Geschichte der neueren Historiographie.
=1913/4. 605–613.

Ivanić József ism.: Bašagić, Safvet: Bosnyákok és herczegóczok az izlám irodalmában.
=1915/2. 281–283.

[Juhász Kálmán] J. K. ism.: Bathó István: Kéry János [1638–1685] élete és művei.
=1916/4. 512–515.

Birkás Géza ism.: Eckhardt, Alexandre: Remy Belleau, sa vie, sa Bergerie; étude historique et critique.
=1922/1–4. 182–183.

Juhász Kálmán: Dudich András tanulóévei.
=1926/1–4. 103–119. /É/.

Elek oszkár: János Zsigmond és egy olasz író [Dionigi Atanagi].
=1928/1–4. 133–138. /KK/.

     István herceg
Fraknói Vilmos: IV. Béla állítólagos sziciliai királysága.
=1915/2. 261–262. /KK/.

     István I., szent, magyar király
Madzsar Imre: Szent István törvényei és a Lex Bajuvariorum.
=1921/1–4. 48–75. /É/.

Illés József: Egy újonnan felfedezett Szt. István-freskó a Vatikánban és a magyar király apostoli joga.
=1929/1–4. 211–218. /KK/.

     iszlám
Goldziher Ignácz ism.: Caetani, Leone: Studi di Storia Orientale.
=1912/1. 106–114.

Osztern Salamon Pál ism.: Goldziher Ignácz: Előadások az iszlámról.
=1914/1. 112–118.

Goldziher Ignácz ism.: Arnold, T. W.: The preaching of Islam, a History of the Propagation of the Muslim Faith.
=1914/3. 384–386.

Ivanić József ism.: Bašagić, Safvet: Bosnyákok és herczegóczok az izlám irodalmában.
=1915/2. 281–283.

Osztern Salamon Pál: A „Szent Háború” (Dsihâd) a mohammedán jog szempontjából. (Egy fejezet az iszlám államtanából.)
=1916/2. 185–228. /É/.

     Itália
Téglás Gábor ism.: Kromayer, J. – Veith, G.: Antike Schlachtfelder in Italien und Afrika.
=1915/2. 271–273.

Láng Margit: Itáliai ásatások.
=1916/4. 508–511. /KK/.

Révay József ism.: Hörle, G. H.: Frühmittelalterliche Mönchs- und Klerikerbildung in Italien.
=1918/3–4. 276–278.

Láng Margit: Délitáliai leletek.
=1921/1–4. 175–181. /K/.

Pálfy Ilona, H.: Itáliai vagy keleti politika? (Vita a középkori német császárpolitika körül.)
=1930/1–4. 101–114. /KK/.

Miskolczy István ism.: Marczetti Ferrante, Giulio: Donne belle d’Italia.
=1930/1–4. 145–146.

     Ítéletek Könyve
Dávid Antal: A Hammurapi Codex rendszere és az Itéletek könyve.
=1916/2. 161–184. /É/.

     János Zsigmon, magyar király
Elek Oszkár: János Zsigmond és egy olasz író [Dionigi Atanagi].
=1928/1–4. 133–138. /KK/.

     Janus Pannonius
Lukcsics Pál: Janus Pannonius humanista ismeretlen levele Velencéből.
=1928/1–4. 143–144. /KK/.

     Jeanne d’Arc
Karl Lajos ism.: Hanotaux, Gabriel: Jeanne d’Arc. [1436–1457.]
=1912/2. 272–276.

     Jellasics, horvát bán
Szabó László ism.: Hartley, M.: The man who saved Austria.
=1917/3–4. 361–362.

     jeruzsálemi királyság
Márki Sándor: Chartresi Fulcher.
=1915/4. 575–582. /KK/.

     jezsuiták
Szekfű Gyula ism.: Veress Endre: Fontes Rerum Transylvanicarum. I. Erdélyi jezsuiták levelezése és iratai a Báthoryak korából. I. 1571–1583. Gyűjtötte: – –.
=1913/1. 125–128.

Patek Ferencz ism.: Velics László: Vázlatok a magyar jezsuiták multjából (1560–1690).
=1914/4. 585–588.

Komárik István ism.: Jablonkay Gábor: Loyolai Sz. Ignácz Jézus-Társasága alapítójának Élete és Működése.
=1922/1–4. 183–185.

     Jireček, Konstantin
Szegedy Rezső: Nekrológ. Jiriček Konstantin (1854–1918).
=1918/1–2. 152–156. /K/.

     joachimizmus
Balanyi György ism.: Bondatti, G.: Gioachinismo e fracescanismo nel dugento.
=1926/1–4. 202–205.

     jogsértés
Holub József: Magyar vonatkozású represszáliák.
=1919/1–4. 52–78. /É/.

     jogszokások
Hóman Bálint ism.: Tagányi Károly: A hazai élő jogszokások gyűjtéséről. I. A családjog és öröklési jog köréből.
=1922/1–4. 175–180.

     jogtörténet
Illés József ism.: Landsberg, E.: Geschichte der deutschen Rechtwissenschaft. III.
=1912/3. 437–446.

Tagányi Károly: Vármegyéink eredetének kérdése. 1– . [A folytatás nem jelent meg.]
=1913/4. 510–541. /É/.

Nagy Miklós ism.: Hanuy Ferencz: A jegyesség- és házasságkötési forma kifejlődése a Ne temere decretumig.
=1913/4. 626–629.

Hóman Bálint ism.: [Eckhart Ferenc] Eckhart, Franz: Die glaubwürdigen Orte Ungarns im Mittelalter.
=1915/4. 586–590.

Osztern Salamon Pál: A "Szent Háború" (Dsihâd) a mohammedán jog szempontjából. (Egy fejezet az iszlám államtanából.)
=1916/2. 185–228. /É/.

Reiner János ism.: Ploskál-Tempis Rudolf: A magyar királyi kegyúri jog fejlődése és jellege.
=1920/1–4. 76–93.

     Johanna, szent
Karl Lajos ism.: Hanotaux, Gabriel: Jeanne d’Arc. [1436–1457.]
=1912/2. 272–276.

     József főherceg, nádor
Gyalokay Jenő: József főherceg-nádor kiadatlan levele.
=1926/1–4. 145–148. /KK/.

[Gárdonyi Albert] G. A. ism.: Domanovszky Sándor kiad.: József nádor iratai.
=1926/1–4. 211–212.

     József, II., magyar király
Gragger Róbert: II. József a felvilágosodás irodalmáról.
=1912/1. 86–92. /KK/.

     Julius Caesar, római császár
Tokaji Lajos: A lövészárok Caesar korában.
=1918/1–2. 93–102. /KK/.

     kalandozások
Hóman Bálint ism.: Lüttich, Rudolf: Ungarnzüge in Europa im X. Jahrhundert.
=1912/4. 592–595.

     Kállay Béni
Wertheimer Ede: Kállay Béni kiadatlan emlékirata Bosznia annexiójáról [1877].
=1914/2. 257–266. /É/.

     kálvinizmus
Thury Etele ism.: Loesche, Georg: Kálvin hatása és a kálvinismus Európa keleti országaiban. Ford. és függeléket írta: S. Szabó József.;
=1914/1. 123–130.

     kancellária
Gárdonyi Albert ism.: Illés József: A magyar címer és a királyi cím története 1804-től kezdve.
=1919/1–4. 133–136.

     káptalani iskolák
Perepatits István ism.: Békefi Remig: A népoktatás története Magyarországon 1540-ig. – Békefi Remig: A káptalani iskolák története Magyarországon 1540-ig.
=1912/3. 432–437.

     káptalanok
Hóman Bálint ism.: [Eckhart Ferenc] Eckhart, Franz: Die glaubwürdigen Orte Ungarns im Mittelalter.
=1915/4. 586–590.

     Karácsonyi János
A magyar történettudomány halottai 1929-ben.
=1929/1–4. 278.

     Kármán Mór
Fogarasi Béla: Nekrológ. Kármán Mór (1843–1915).
=1916/3. 403–405. /K/.

     karmeliták
Lukács Károly ism.: Fülöpp Cyrill: Királyi herczegnő a kolostorban (1770–1787).
=1914/4. 592–594.

     Károly Róbert, magyar király
Dabrowsky János: Lokietek Ulászló és Magyarország 1300–1315-ben.
=1921/1–4. 76–84. /É/.

     Károlyi család, nagykárolyi, gróf
Madzsar Imre ism.: Éble Gábor: A nagykárolyi gróf Károlyi-család leszármazása a leányági ivadékok feltüntetésével.
=1915/3. 440–442.

     Károly, IV., magyar király
Gyászhír. IV. Károly.
=1922/1–4. 186. /K/.

     Kassowitz Tivadar Brúnó
[Hóman Bálint] – t. –: Nekrológ. Kassowitz Tivadar Bruno (1880–1914).
=1914/3. 480.

     katolikus egyház
Lukcsics József ism.: Tocco, Felice: La quistione della povertŕ nel secolo XIV.
=1912/2. 268–272.

Kassowitz Tivadar Bruno ism.: Meyer, Arnold Oskar: England und die katolische Kirche unter Elisabeth und den Stuarts.
=1913/4. 613–621.

Temesi Győző ism.: Szentkláray Jenő: A latin egyház Szerbiában és a nándorfejérvári kath. püspökség.
=1919/1–4. 132–133.

     Katona István
Weber Arthur: Katona István levele gróf Eszterházy Károly püspökhöz [1787].
=1917/2. 187–189. /KK/.

     Kaukázus
Hóman Bálint ism.: Altunian, G.: Die Mongolen und ihre Eroberungen in kaukasischen und kleinasiatischen Ländern im XIII. Jahrhundert.
=1913/4. 597–599.

     Kégl Sándor
[Nagy Gyula] N. Gy.: Nekrológ. Kégl Sándor (1862–1920).
=1921/1–4. 184–185. /K/.

     kegyúri jog
Reiner János ism.: Ploskál-Tempis Rudolf: A magyar királyi kegyúri jog fejlődése és jellege.
=1920/1–4. 76–93.

Illés József: Egy újonnan felfedezett Szt. István-freskó a Vatikánban és a magyar király apostoli joga.
=1929/1–4. 211–218. /KK/.

     Kelet-Európa
Thury Etele ism.: Loesche, Georg: Kálvin hatása és a kálvinismus Európa keleti országaiban. Ford. és függeléket írta: S. Szabó József.;
=1914/1. 123–130.

     keleti expanzió
Pálfy Ilona, H.: Itáliai vagy keleti politika? (Vita a középkori német császárpolitika körül.)
=1930/1–4. 101–114. /KK/.

     képzőművészet
Éber László ism.: Szendrei József – Szentiványi Gyula: Magyar képzőművészek lexikona.
=1918/1–2. 129–130.

     kereskedelem
Heinlein István: Ionia gazdasági hanyatlása és az ion lázadás.
=1913/4. 481–493. /É/.

Ivanić József ism.: Traversa, Eduard: Das friaulische Parlament bis zur Unterdrückung des Patriarchates von Aquileia durch Venedig.
=1913/4. 599–601.

Czebe Gyula ism.: Lambros, Sp. P.: (Lapok a magyarországi és ausztriai makedón görögség történetéből.)
=1914/4. 588–592.

Vida Sándor ism.: Kinkel, Johannes: Die sozialökonomischen Grundlagen der Staats- und Wirtschaftslehren von Aristoteles.
=1916/3. 382–385.

Kováts Ferencz: A magyar arany világtörténeti jelentősége és kereskedelmi összeköttetéseink a nyugattal a középkorban.
=1922/1–4. 104–143. /É/.

Áldásy Antal: Adalékok az ipar és kereskedelem történetéhez Zsigmond király idejében.
=1928/1–4. 139–143. /KK/.

Gárdonyi Albert ism.: Brunner, Otto: Die Finanzen der Stadt Wien von den Aufängen bis ins XVI. Jahrhundert.
=1930/1–4. 181–183.

Tóth László ism.: Schünemann, Konrad: Die Entstehung des Städtewesens in Südosteuropa.
=1930/1–4. 184–189.

     Keresztély, II., választófejedelem
Ernyei József ism.: Jenšovský, B.: A szász választófejedelem politikája Csehországban II. Rudolf uralkodásának végső éveiben.
=1917/2. 195–198.

     keresztény időszámítás
Balanyi György ism.: Székely István: Krisztus születésének éve és a keresztény időszámítás.
=1926/1–4. 197–199.

     kereszténység
Révay József ism.: Clemen, Carl: Der Einfluss der Mysterienreligionen auf das älteste Christentum.
=1918/1–2. 120–121.

Székely István ism.: Révay József: Nero fáklyái. Tanulmányok a kereszténység első századaihoz.
=1918/3–4. 270–273.

Révay József ism.: Bihlmeyer, Karl: Die "syrischen" Kaiser zu Rom (211–35) und das Christentum.
=1919/1–4. 126–129.

Moravcsik Gyula ism.: Dvornik, F.: Les Slaves, Byzance et Rome au IXe sičcle.
=1929/1–4. 237–240.

     keresztes hadjáratok
Márki Sándor: Chartresi Fulcher.
=1915/4. 575–582. /KK/.

Áldásy Antal ism.: Chalandon, Ferdinand: Histoire de la premičre croisade jusq’uŕ l’élection de Godefroi de Bouillon.
=1926/1–4. 200–201.

     Kéry János, ipolykéri, gróf
[Juhász Kálmán] J. K. ism.: Bathó István: Kéry János [1638–1685] élete és művei.
=1916/4. 512–515.

     Ketrzyński, Wojciech
Divéky Adorján: Nekrológ. Ketrzyński Wojciech (1838–1918).
=1918/3–4. 317–319. /K/.

     kettős szövetség
Csóka Lajos: A német külpolitika irányfejlődése a XIX. század 70-es éveiben.
=1929/1–4. 157–210. /É/.

     Kézai Krónika
Madzsar Imre: A hún krónika szerzője.
=1922/1–4. 75–103. /É/.

     kézrátétel
Kropf Lajos ism.: Crawfurd, Raymond: The King’s Evil.
=1914/1. 119–122.

Balogh Albin: Hozzászólás Kropf Lajos Crawfurd-ismertetéséhez.
=1914/3. 451–452. /K/.

Kropf Lajos: A magyar királyok és a sárgaság gyógyítása. (Válasz Balogh Albin levelére.)
=1914/4. 633–634. /K/.

     kiállítás
Hampel József: A római császárság emlékeinek bemutatása Rómában.
=1912/2. 321–356. /É/.

     kiegyezés
Szekfű Gyula: Az osztrák központi kormányszervek történetének irodalma.
=1912/2. 185–219. /É/.

     kiközösítés
Kiss Albin ism.: Krehbiel, Edward: The interdict, its history and its operation with especial attention to the time of Pope Innocent III.
=1913/1. 119–124.

     Kína
Reményi Antal: A legrégibb Kína.
=1913/1. 1–30. /É/.

Balanyi György: Montecorvinoi János.
=1930/1–4. 1–30. /É/.

     kincstári hivatal
Ivanić József ism.: Libros de Tesoreria de la Casa real de Aragón. [1302–1304.]
=1913/1. 125.

     Király János
A magyar történettudomány halottai 1929-ben.
=1929/1–4. 278.

     királyi cím
Gárdonyi Albert ism.: Illés József: A magyar címer és a királyi cím története 1804-től kezdve.
=1919/1–4. 133–136.

     királyi szokások
Kropf Lajos ism.: Crawfurd, Raymond: The King’s Evil.
=1914/1. 119–122.

Balogh Albin: Hozzászólás Kropf Lajos Crawfurd-ismertetéséhez.
=1914/3. 451–452. /K/.

Kropf Lajos: A magyar királyok és a sárgaság gyógyítása. (Válasz Balogh Albin levelére.)
=1914/4. 633–634. /K/.

     Kis-Ázsia
Hóman Bálint ism.: Altunian, G.: Die Mongolen und ihre Eroberungen in kaukasischen und kleinasiatischen Ländern im XIII. Jahrhundert.
=1913/4. 597–599.

     kolduló rendek
Balanyi György ism.: Zanoni, Luigi:: Gli Umiliati nei loro rapporti con l’eresia, l’industria della lana ed i Comuni nei secoli XII e XIII, sulla scorta di documenti inediti. – Pierron, Joh. Babtist: Die katholischen Armen.
=1915/4. 593–605.

Balanyi György ism.: Bondatti, G.: Gioachinismo e fracescanismo nel dugento.
=1926/1–4. 202–205.

Balanyi György ism.: Lemmens, Leonhard: Geschichte der Franziskaner-missionen.
=1930/1–4. 146–149.

     kolerajárvány
Győry Tibor ism.: Bálint Nagy István: Kolerajárványok Csanád vármegyében. Előszó: Magyary-Kossa Gyula.
=1929/1–4. 249–251.

     Komnenos, Manuel, bizánci császár
Miskolczy Gyula ism.: Scherer Ferencz: Komnénos Manuel bizanczi császár (1143–1180.) világuralmi törekvései.
=1915/3. 442–445.

     kongresszusok
Révay József: Nemzetközi archeologiai congressus Rómában.
=1913/2. 312–317. /K/.

Mahler Ede: A leideni nemzetközi vallástörténeti congressus.
=1913/2. 317–319. /K/.

Angyal Dávid: Jelentés a londoni történeti congressusról.
=1913/3. 464–475. /K/.

Molden Ernő: A XIII. német történetírói congressus Bécsben.
=1913/4. 638–640. /K/.

     Kont Ignác
[Angyal Dávid] A. D.: Nekrológ. Kont Ignácz (1856–1912).
=1913/2. 320. /K/.

     konzervatívok
Wertheimer Ede: Új adatok a magyar ó-conservativok történetéhez. 1–2.
=1915/4. 545–574.; 1916/1. 98–127. /É/.

     kormányzattörténet
Gárdonyi Albert ism.: Esterházy Miklós nádor iratai. I. Kormányzattörténeti iratok. Az 1642. évi országgyűlés időszaka.
=1930/1–4. 172–176.

     Korzon, Tadeusz
Divéky Adorján: Nekrológ. Korzon Tádé (1839–1919?).
=1919/1–4. 159–160. /K/.

     Koser, Reinhold
Bauer Vilmos: Nekrológ. Koser Reinhold (1852–1914).
=1914/4. 640. /K/.

     Kossuth Lajos
Kropf Lajos: Kossuth és Mazzini 1853-ban.
=1913/2. 265–271. /KK/.

Vas György: Kossuth Lajos hírlapi czikkei. [Kritika Kossuth Lajos Iratainak XII. és XIII. kötetéről.]
=1913/3. 415–421. /KK/.

Görög Imre: Kossuth Lajos és báró Eötvös József nemzetiségi politikája a szabadságharcz után.
=1913/4. 542–575. /É/.

Görög Imre: Tisztelt Szerkesztő Úr! [Kiegészítés Kossuth Lajos és báró Eötvös József nemzetiségi politikájához és a szerkesztő [Angyal Dávid] válasza.]
=1914/1. 158–160. /K/.

Kropf Lajos: Kossuth Lajos és a szent korona.
=1914/3. 376–380. /KK/.

     kőemlékek
Mahler Ede: A Magyar Nemzeti Múzeum két történelmi fontosságú egyiptomi kőemléke.
=1929/1–4. 1–13., 2 fénykép. /É/.

     költészet
Birkás Géza ism.: Eckhardt, Alexandre: Remy Belleau, sa vie, sa Bergerie; étude historique et critique.
=1922/1–4. 182–183.

     könyvnyomtatás
Gulyás Pál ism.: Steinhoffer Károly: A könyv története. I.
=1915/3. 435–437.

     könyvtár
[Áldásy Antal] –y. ism.: Miscellanea Francesco Ehrle.
=1926/1–4. 221–223.

     követjelentés
Veress Endre: Rorario Jeromos magyarországi pápai követ jelentése [Buda, 1539].
=1912/2. 237–241. /KK/.

     közegészségügy
Győry Tibor ism.: Bálint Nagy István: Kolerajárványok Csanád vármegyében. Előszó: Magyary-Kossa Gyula.
=1929/1–4. 249–251.

     középosztály
Vida Sándor ism.: Kinkel, Johannes: Die sozialökonomischen Grundlagen der Staats- und Wirtschaftslehren von Aristoteles.
=1916/3. 382–385.

     közigazgatás
Bodenstein Gusztáv: A belgrádi németek 1724-iki statutumának története.
=1913/1. 78–97. /É/.

Erdélyi László ism.: Szekfű Gyula: Serviensek és familiárisok.
=1913/2. 282–287.

Károlyi Árpád: Id. Szőgyény Marich László emlékiratai.
=1917/3–4. 334–342. /É/.

Károlyi Árpád: Id. Szőgyény-Marich László országbíró emlékiratai.
=1918/1–2. 53–64. /É/.

Moravcsik Gyula ism.: Dölger, Franz: Beiträge zur Geschichte der byzantinischen Finanzverwaltung besonders des 10. und 11. Jahrhunderts.
=1928/1–4. 159–161.

     közjog
Szekfű Gyula: Az osztrák központi kormányszervek történetének irodalma.
=1912/2. 185–219. /É/.

Illés József ism.: Pasteiner Iván: A magyar politika-tudomány.
=1915/2. 268–271.

Gárdonyi Albert ism.: Illés József: A magyar címer és a királyi cím története 1804-től kezdve.
=1919/1–4. 133–136.

     Krakkó
Divéky Adorján: A krakói Tudományos Akadémia működése 1912–13-ban.
=1914/4. 638–640. /K/.

     Krím-félsziget
Moravcsik Gyula ism.: Vasiljev, A. A.: [Gótok a Krím félszigeten].
=1929/1–4. 240–243.

     Krisztus születési éve
Balanyi György ism.: Székely István: Krisztus születésének éve és a keresztény időszámítás.
=1926/1–4. 197–199.

     krónikák
Ernyey József ism.: Hodinka Antal: Az orosz évkönyvek magyar vonatkozásai.
=1918/3–4. 279–282.

Madzsar Imre: A hún krónika szerzője.
=1922/1–4. 75–103. /É/.

Balanyi György ism.: Lemmens, Leonard: Testimonia Minora Saeculi de S. Francisco Assisiensi.
=/1928/1–4. 163–164.

     kronológia
Mahler Ede: A kronológiai kutatás tudományos módszerei.
=1928/1–4. 1–17. /É/.

     Krzyzanowski, Stanislaw
Divéky Adorján: Nekrológ. Krzyzanowski Szaniszló (1865–1917).
=1917/2. 223–224. /K/.

     kultúra
Hornyánszky Gyula ism.: Ostwald, Wilhelm: Energetische Grundlagen der Kulturwissenschaft.
=1912/2. 242–244.

Hampel József: A római császárság emlékeinek bemutatása Rómában.
=1912/2. 321–356. /É/.

Szemere Samu: A renaissance culturája.
=1913/2. 215–252. /É/.

Révay József ism.: Hörle, G. H.: Frühmittelalterliche Mönchs- und Klerikerbildung in Italien.
=1918/3–4. 276–278.

Hornyánszky Gyula: Kis- és nagyterületű állam. (Polis és hellenistikus birodalom.)
=1920/1–4. 1–47. /É/.

Patek Ferencz: A középkori írástörténet egy új eleméről.
=1922/1–4. 144–151. /KK/.

Moravcsik Gyula ism.: Heisenberg, A.: Das Wesen der byzantinischen Kultur und ihre Bedeutung für die Gegenwart. – Heisenberg, A.: Ungarn und Byzanz.
=1929/1–4. 236–237.

Miskolczy István ism.: Marczetti Ferrante, Giulio: Donne belle d’Italia.
=1930/1–4. 145–146.

     Kulturkampf
Wertheimer Ede ism.: Böthling, Arthur: Bismarck und das päpstliche Rom. Generische Darstellung an der Hand de Quellen.
=1912/1. 125–128.

     kultúrtörténet
Mahler Ede ism.: Meyer, Eduard: Geschichte des Alterturms. I.
=1912/2. 244–253.

Gálos Rezső ism.: Buchner, Eberhard: Das Neueste von gestern.
=1916/4. 520–523.

Török Pál ism.: Huizinga, J.: Wege der Kulturgeschichte.
=1930/1–4. 176–178.

     kúnok
Miskolczi Gyula: A kúnok ethnikumához.
=1918/1–2. 23–52. /É/.

     kurucok
Weber Arthur: Kuruczgúnyoló német költemény 1705-ből.
=1915/4. 582–585. /KK/.

     kurzus-tabellák
Eckhart Ferencz ism.: Göller, Emil: Vatikanische Quellen zur Geschichte der päpslichen Hof- und Finanzverwaltung 1316–1378.
=1912/3. 429–432.

     Kübeck, Carl Friedrich, báró
Huszár Imre: Kübeck Károly Frigyes naplói.
=1912/3. 357–391. /É/.

     külpolitika
Andrássy Gyula, gróf: Báró Eötvös József és a német szövetség politikája.
=1915/3. 406–416. /É/.

Balanyi György: Olaszország külpolitikájának irányai 1870 óta.
=1919/1–4. 79–122. /É/.

Szittyay Dénes: A simancasi spanyol állami levéltár magyar vonatkozású anyaga.
=1922/1–4. 152–163. /KK/.

Csóka Lajos: A német külpolitika irányfejlődése a XIX. század 70-es éveiben.
=1929/1–4. 157–210. /É/.

     Lamprecht, Karl
Auner Mihály: Nekrológ. Lamprecht Károly (1856–1915).
=1915/4. 638–640. /K/.

     Lang, Andrew
Kropf Lajos: Nekrológ. Andrew Lang (1844–1912).
=1913/1. 157–160.

     Lang, Karl Heinrich von
Gragger Róbert: Egy német Gil Blas Magyarországon.
=1912/3. 421–428. /KK/.

     László (Nápolyi), nápolyi király
Miskolczy István ism.: Cutolo, Alessandro: Maria d’Enghien.
=1930/1–4. 150–151.

     Lavisse, Ernest
m.: Nekrológ. Ernest Lavisse (1842–1922).
=1922/1–4. 194–195. /K/.

     lázadás
Heinlein István: Ionia gazdasági hanyatlása és az ion lázadás.
=1913/4. 481–493. /É/.

     legendák
Balanyi György ism.: Lazzeri, Zefirin: La Leggenda dei tre compagni.
=1926/1–4. 205–209.

Balanyi György ism.: Lemmens, Leonard: Testimonia Minora Saeculi de S. Francisco Assisiensi.
=/1928/1–4. 163–164.

     Leiden
Mahler Ede: A leideni nemzetközi vallástörténeti congressus.
=1913/2. 317–319. /K/.

     lengyel nemesség
Kossányi Béla: A lengyel nemesi társadalom megalakulása.
=1916/2. 229–261. /É/.

     lengyel-magyar kapcsolatok
Divéky Adorján ism.: Dabrowski, Jan: (Łokietek korából. Tanulmányok a lengyel-magyar érintkezések köréből a XIV. sz.-ban. I.)
=1917/1. 88–90.

Dabrowsky János: Lokietek Ulászló és Magyarország 1300–1315-ben.
=1921/1–4. 76–84. /É/.

     Lengyelország
Kropf Lajos ism.: Bain, Nisbet: The last King of Poland and his Contemporaries.
=1912/1. 121–125.

Handelsmann Marczell: Napoleon és Lengyelország.
=1913/3. 396–414. /É/.

Zsinka Ferencz ism.: Veress Endre: Berzeviczy Márton.
=1916/3. 387–390.

Dabrowski János: Lengyel történettudományi szemle. [Könyvismertetések.]
=1917/1. 83–86. /KK/.

Divéky Adorján: Lengyel alkotmánytörténeti művek.
=1918/1–2. 102–110. /KK/.

     Lermontov, Mihail Jurjevics
[Mitrovanov, Pavel] Mitrofanoff Pál: Lermontov.
=1912/3. 392–420. /É/.

     Leroy-Beaulieu, Anatole
Kont Ignácz: Nekrológ. Anatole Leroy-Beaulieu (1842–1912).
=1912/4. 634–636. /K/.

     levelek
Berzeviczy Albert: Alfonso nápolyi király levele Siena ügyében.
=1912/1. 84–86. /KK/.

Wertheimer Ede ism.: Comte F. de Sonis: Lettres du comte et de la comtesse de Fiequelmont ŕ la comtesse Tiesenhausen.
=1912/4. 599–602.

Szekfű Gyula ism.: Veress Endre: Fontes Rerum Transylvanicarum. I. Erdélyi jezsuiták levelezése és iratai a Báthoryak korából. I. 1571–1583. Gyűjtötte: – –.
=1913/1. 125–128.

Kropf Lajos: Kossuth Lajos és a szent korona.
=1914/3. 376–380. /KK/.

Wertheimer Ede: Mária Antónia királynénak állítólagos levelei.
=1914/4. 576–578. /KK/.

Gróf Teleki László levele gr. Andrássy Gyulához.
=1916/1. 128–129. /KK/.

Takáts György ism.: Veress Endre gyűjt. és közread.: Básta György Levelezése és Iratai (1597–1607).
=1916/2. 274–280.

Weber Arthur: Katona István levele gróf Eszterházy Károly püspökhöz [1787].
=1917/2. 187–189. /KK/.

Divéky Adorján ism.: Smolka, Stanisław: Smolka Ferencz naplója 1848–1849-ből nejéhez írt levelekben.
=1917/3–4. 359–361.

Fest Sándor: Wakefield tervezett magyar históriája.
=1919/1–4. 123–124. /KK/.

Weber Arthur: Johannes von Müller bécsi életéből.
=1920/1–4. 64–75. /É/.

Szittyay Dénes: A simancasi spanyol állami levéltár magyar vonatkozású anyaga.
=1922/1–4. 152–163. /KK/.

Juhász Kálmán: Dudich András tanulóévei.
=1926/1–4. 103–119. /É/.

Gyalokay Jenő: József főherceg-nádor kiadatlan levele.
=1926/1–4. 145–148. /KK/.

Lukcsics Pál: Janus Pannonius humanista ismeretlen levele Velencéből.
=1928/1–4. 143–144. /KK/.

Balanyi György ism.: Lemmens, Leonard: Testimonia Minora Saeculi de S. Francisco Assisiensi.
=/1928/1–4. 163–164.

Lukcsics Pál: Várdai István ferrarai diák levelei (1448–1449).
=1929/1–4. 124–136. /É/.

Miskolczy István ism.: Cutolo, Alessandro: "L’affaire du collier" nelle lettere di un diplomatico napoletano.
=1930/1–4. 151–152.

     levéltár
[Áldásy Antal] –y. ism.: Miscellanea Francesco Ehrle.
=1926/1–4. 221–223.

     Lex Bajuvariorum
Madzsar Imre: Szent István törvényei és a Lex Bajuvariorum.
=1921/1–4. 48–75. /É/.

     libellus
Révay József ism.: Schoenaich, Gustav: Die Libelli und ihre Bedeutung für die Christenverfolgung des Kaisers Decius. – Meyer, Paul M.: Die Libelli aus der decianischen Christenverfolgung.
=1913/4. 594–597.

     Lincoln, Abraham, amerikai elnök
Schiff Péter: Lincoln Ábrahám. (1809–1865.)
=1918/1–2. 65–92. /É/.

     Lipót herceg
Sebes Gyula ism.: Hesselbarth, Hermann: Drei psychologische Fragen zur spanischen Throncandidatur Leopolds von Hohenzollern.
=1917/1. 95–99.

     Locri
Láng Margit: Délitáliai leletek.
=1921/1–4. 175–181. /K/.

     London
Angyal Dávid: Jelentés a londoni történeti congressusról.
=1913/3. 464–475. /K/.

     lovagrendek
Krollmann Károly: A német lovagrend porosz államának bukása.
=1912/1. 73–83. /É/.

Áldásy Antal: Lovaggáütés és esküvő az avignoni pápai udvarban.
=1929/1–4. 55–74. /É/.

     lövészárok
Tokaji Lajos: A lövészárok Caesar korában.
=1918/1–2. 93–102. /KK/.

     Lujza hercegnő
Lukács Károly ism.: Fülöpp Cyrill: Királyi herczegnő a kolostorban (1770–1787).
=1914/4. 592–594.

     Luntz, Ivo
Szekfű Gyula: Nekrológ. Luntz Ivo [1881–1914].
=1915/1. 158–160.

     luxemburgi nagyhercegség
Patek Ferenc ism.: Samanek, Vinzenz: Studien zur Geschichte König Adolfs.
=1930/1–4. 169–172.

     Łokietek, lengyel király
Divéky Adorján ism.: Dabrowski, Jan: (Łokietek korából. Tanulmányok a lengyel-magyar érintkezések köréből a XIV. sz.-ban. I.)
=1917/1. 88–90.

     Lydia
Heinlein István: Ionia gazdasági hanyatlása és az ion lázadás.
=1913/4. 481–493. /É/.

     Lykurgos
Heinlein István ism.: Ehrenberg, Viktor: Neugründer des Staates.
=1928/1–4. 145–158.

     lyoni zsinat, II.
Tóth László: Humbertus de Romanis reformtervei a pápaválasztásról.
=1926/1–4. 92–102. /É/.

     Maffei, Scipione
Gárdonyi Albert: Scipione Maffei (1675–1755), a tudományos paleographia megalapítója.
=1916/1. 1–38. /É/.

     magánjog
Hóman Bálint ism.: Tagányi Károly: A hazai élő jogszokások gyűjtéséről. I. A családjog és öröklési jog köréből.
=1922/1–4. 175–180.

     magyar kolónia
Pivány Jenő ism.: Wilson, Lillian May: A New-Buda-i magyar colonia.
=1914/3. 429–434.

     magyar-bizánci kapcsolatok
Moravcsik Gyula ism.: Heisenberg, A.: Das Wesen der byzantinischen Kultur und ihre Bedeutung für die Gegenwart. – Heisenberg, A.: Ungarn und Byzanz.
=1929/1–4. 236–237.

     magyarok népnevei
Hóman Bálint: A magyar nép neve a középkori latinságban. 1–3.
=1917/2. 129–158.; /3–4. 240–258.; 1918/1–2. 1–22. /É/.

     Makay Dezső
A magyar történettudomány halottai 1926–1928.
=1928/1–4. 219.

     malomipar
Földes Béla közli: Gazdaságtörténeti adalék. [Őrlési jegyzék Pozsonyból, 1831.]
=1922/1–4. 163–164. /KK/.

     Mangold Lajos
[Angyal Dávid] A. D.: Nekrológ. Mangold Lajos (1850–1912).
=1912/4. 639–640. /K/.

     manicheizmus
Ivanics József ism.: Könyvek a Manichaeismusról. Cumont, Franz: La cosmogonie Manichéenne. – Chuastuanit. A manicheusok bűnbánó imája.
=1913/2. 272–281.

     marathoni csata
Heinlein István: A marathoni csatáról.
=1912/4. 528–556. /É/.

     Maria Antoinette, francia királyné
Wertheimer Ede: Mária Antónia királynénak állítólagos levelei.
=1914/4. 576–578. /KK/.

     Mária hercegnő
Miskolczy István: Mária hercegnő, Nagy Lajos jegyese.
=1929/1–4. 75–95. /É/.

     Mária királyné
Ortvay Tivadar: Egy magyar királyné emlékének nyomozása a külföldön.
=1913/4. 576–593. /KK/.

     Márki Sándor
A magyar történettudomány halottai 1922–1925.
=1926/1–4. 234.

     Mátyás, I., magyar király
Fraknói Vilmos: Mátyás király és a Hohenzollernek diplomatiai érintkezése. 1–2.
=1914/1. 61–99.; /2. 212–256. /É/.

Fraknói Vilmos: Az 1472-iki zerbsti szövetség. (Helyreigazítás.)
=1915/1. 115–118. /KK/.

Thallóczy Lajos: Bosznia, mint Mátyás király foglalmánya.
=1915/4. 515–544. /É/.

Békefi Remig ism.: Császár Mihály: Az Academia Istropolitana, Mátyás király pozsonyi egyeteme. Oklevéltárral.
=1916/4. 519.

Fraknói Vilmos: Beckensloer magyar prímás III. Frigyes német császár szolgálatában 1459–1489. 1–2.
=1917/2. 159–186.; /3–4. 259–283. /É/.

     Mayer Béla
A magyar történettudomány halottai 1922–1925.
=1926/1–4. 234.

     Mazzini, Giuseppe
Kropf Lajos: Kossuth és Mazzini 1853-ban.
=1913/2. 265–271. /KK/.

     McCarthy, Justin
Kropf Lajos: Nekrológ. Justin McCarthy (1830–1912).
=1912/4. 636–639. /K/.

     messiás
Kégl Sándor: A legujabb mohammedán messiás [Mirza Ahmad].
=1912/2. 220–225. /É/.

     Mestrianae
Finály Gábor: Mestrianae pannoniai község helye.
=1916/4. 480–489. /É/.

     Metternich, Klemens Lothar Wenzel von, herceg
Kropf Lajos ism.: Sandeman, G. A. C.: Metternich with ten illustrations.
=1912/3. 446–448.

Bleyer Jakab: Metternich és Zichy Julia grófnő.
=1914/3. 371–375. /É/.

     Mezopotámia
Kmoskó Mihály: Az a-ga-dé-i dynastia és a sémi uralom kezdete.
=1914/3. 321–345. /É/.

     Mika Sándor
Domanovszky Sándor: Nekrológ. Mika Sándor (1859–1912).
=1912/3. 477–479. /K/.

     milánói felkelés
Kropf Lajos: Kossuth és Mazzini 1853-ban.
=1913/2. 265–271. /KK/.

     Miltiades
Heinlein István: Miltiades pere.
=1915/1. 1–31. /É/.

     misztikus kultuszok
Révay József ism.: Clemen, Carl: Der Einfluss der Mysterienreligionen auf das älteste Christentum.
=1918/1–2. 120–121.

     Mithra-kultusz
Révay József ism.: Kluge, Theodor: Der Mithra-kult. – Wolff, Georg: Über Mithrasdienst und Mithreen.
=1912/4. 590–592.

     mohamedán jog
Osztern Salamon Pál: A "Szent Háború" (Dsihâd) a mohammedán jog szempontjából. (Egy fejezet az iszlám államtanából.)
=1916/2. 185–228. /É/.

     mohamedánok
Kégl Sándor: A legujabb mohammedán messiás [Mirza Ahmad].
=1912/2. 220–225. /É/.

     Moldvaország
Gyalokay Jenő: Bem moldvaországi hadműveletei. (1849 július 23–25.)
=1918/3–4. 237–253. /É/.

     Mommsen, Theodor
Geréb József: Miért nem írta meg Mommsen római történetének negyedik kötetét?
=1918/3–4. 310–313. /K/.

     mongol hódítás
Hóman Bálint ism.: Altunian, G.: Die Mongolen und ihre Eroberungen in kaukasischen und kleinasiatischen Ländern im XIII. Jahrhundert.
=1913/4. 597–599.

     Monod, Gabriel
Kont Ignácz: Nekrológ. Gabriel Monod (1844–1912).
=1912/3. 475–477. /K/.

     Montecorvino, Giovanni da
Balanyi György: Montecorvinoi János.
=1930/1–4. 1–30. /É/.

     Montenaro, Maria, hercegnő
Miskolczy István ism.: Cutolo, Alessandro: Maria d’Enghien.
=1930/1–4. 150–151.

     Morus, Thomas (Szent Tamás)
Vajda György: Morus Tamás a magyar tudományos irodalomban.
=1916/3. 379–381. /KK/.

     morva birodalom
Ivanić József ism.: Zavadil, Josef: Velehrady, Děvin a Nitra. (Velehrad, Dévény és Nyitra. Adalék a nagy-morva birodalom fővárosa helyének megállapításához.)
=1915/2. 273–274.

     Müller, Johannes von
Weber Arthur: Johannes von Müller bécsi életéből.
=1920/1–4. 64–75. /É/.

     művelődéstörténet
Gárdonyi Albert ism.: Fueter, Eduard: Geschichte der neueren Historiographie.
=1913/4. 605–613.

Ivanić József ism.: Bašagić, Safvet: Bosnyákok és herczegóczok az izlám irodalmában.
=1915/2. 281–283.

Patek Ferencz: A középkori írástörténet egy új eleméről.
=1922/1–4. 144–151. /KK/.

Moravcsik Gyula ism.: Fuchs, Friedrich: Die höheren Schulen von Konstantinopel im Mittelarten.
=1928/1–4. 158–159.

     műveltség
Révay József ism.: Hörle, G. H.: Frühmittelalterliche Mönchs- und Klerikerbildung in Italien.
=1918/3–4. 276–278.

     művészet
Szemere Samu: A renaissance culturája.
=1913/2. 215–252. /É/.

Éber László ism.: Szendrei József – Szentiványi Gyula: Magyar képzőművészek lexikona.
=1918/1–2. 129–130.

     művészettörténet
Darkó Jenő ism.: Diehl, Charles: Manuel d’art byzantin.
=1912/2. 253–264.

Láng Margit: A berlini régiségtár legújabb műremeke.
=1917/1. 126–128. /K/.

Auner Mihály: Altai-Irán és a népvándorlás.
=1917/3–4. 343–353. /KK/.

     Nagy Géza
–ÉN.: Nekrológ. Nagy Géza (1855–1915).
=1915/3. 477–478. /K/.

     Nagy Gyula
A magyar történettudomány halottai 1922–1925.
=1926/1–4. 234.

     Nagy Lajos, magyar király
Miskolczy István: Mária hercegnő, Nagy Lajos jegyese.
=1929/1–4. 75–95. /É/.

Monti, Gennaro Maria: Nagy Lajos magyar király törvényhozási intézkedései a nápolyi királyságban.
=1929/1–4. 96–123. /É/.

     Nagyvárad elfoglalása
[Juhász Kálmán] J. K. ism.: Bathó István: Kéry János [1638–1685] élete és művei.
=1916/4. 512–515.

     Nándorfehérvár
Temesi Győző ism.: Szentkláray Jenő: A latin egyház Szerbiában és a nándorfejérvári kath. püspökség.
=1919/1–4. 132–133.

Moravcsik Gyula ism.: Muráti Frigyes: [Nándorfehérvár ostroma, 1456].
=1928/1–4. 165–166.

     naplók
Huszár Imre: Kübeck Károly Frigyes naplói.
=1912/3. 357–391. /É/.

Divéky Adorján ism.: Smolka, Stanisław: Smolka Ferencz naplója 1848–1849-ből nejéhez írt levelekben.
=1917/3–4. 359–361.

Ernyey József ism.: Pessina, Thomas: Memorabilia ab anno 1665 usque ad ann. 1680.
=1918/1–2. 127–129.

[Gárdonyi Albert] G. A. ism.: Domanovszky Sándor kiad.: József nádor iratai.
=1926/1–4. 211–212.

     Napóleon, I., francia császár
Handelsmann Marczell: Napoleon és Lengyelország.
=1913/3. 396–414. /É/.

Morvay Győző ism.: Huttkay Lipót bev., jegyz. ell. és közread: Bonaparte Napoleon Emlékirata.
=1917/3–4. 355–359.

Neumann Jenő ism.: Anchel, Robert: Napoleon et les juifs.
=1930/1–4. 162–167.

     Nápoly
Miskolczy István: A magyar Anjouk trónigénye Nápolyra.
=1928/1–4. 18–78. /É/.

Miskolczy István ism.: Cutolo, Alessandro: "L’affaire du collier" nelle lettere di un diplomatico napoletano.
=1930/1–4. 151–152.

     nápolyi hadjárat
Miskolczy István: Mária hercegnő, Nagy Lajos jegyese.
=1929/1–4. 75–95. /É/.

     nápolyi királyság
Monti, Gennaro Maria: Nagy Lajos magyar király törvényhozási intézkedései a nápolyi királyságban.
=1929/1–4. 96–123. /É/.

Miskolczy István ism.: Cutolo, Alessandro: Maria d’Enghien.
=1930/1–4. 150–151.

     Ne temere decretum
Nagy Miklós ism.: Hanuy Ferencz: A jegyesség- és házasságkötési forma kifejlődése a Ne temere decretumig.
=1913/4. 626–629.

     nekrológ
Kont Ignácz: Nekrológ. Gabriel Monod (1844–1912).
=1912/3. 475–477. /K/.

Domanovszky Sándor: Nekrológ. Mika Sándor (1859–1912).
=1912/3. 477–479. /K/.

Áldásy Antal: Nekrológ. Borovszky Samu (1860–1912).
=1912/3. 480. /K/.

Kont Ignácz: Nekrológ. Anatole Leroy-Beaulieu (1842–1912).
=1912/4. 634–636. /K/.

Kropf Lajos: Nekrológ. Justin McCarthy (1830–1912).
=1912/4. 636–639. /K/.

[Angyal Dávid] A. D.: Nekrológ. Mangold Lajos (1850–1912).
=1912/4. 639–640. /K/.

Kropf Lajos: Nekrológ. Andrew Lang (1844–1912).
=1913/1. 157–160.

[Angyal Dávid] A. D.: Nekrológ. Kont Ignácz (1856–1912).
=1913/2. 320. /K/.

Hekler Antal: Nekrológ. Hampel József (1849–1913).
=1913/3. 475–477. /K/.

Wertheimer Ede: Nekrológ. Thureau Dangin (1837–1913).
=1913/3. 477–479. /K/.

Áldásy Antal: Nekrológ. Thomas Hodgkin (1831–1913).
=1913/3. 479–480. /K/.

Lukinich Imre: Nekrológ. Id. Szinnyei József (1830–1913).
=1913/4. 633. /K/.

Mészáros Gyula: Nekrológ. Vámbéry Ármin (1831–1913).
=1913/4. 634–636. /K/.

Elek Artúr: Nekrológ. Arturo Graf (1848–1913).
=1913/4. 636–638. /K/.

[Hóman Bálint] – t. –: Nekrológ. Kassowitz Tivadar Bruno (1880–1914).
=1914/3. 480.

Bauer Vilmos: Nekrológ. Koser Reinhold (1852–1914).
=1914/4. 640. /K/.

[Angyal Dávid] A. D.: Nekrológ. Sárói Szabó Lajos [1870–1914].
=1915/1. 157.

[Angyal Dávid] A. D.: Nekrológ. Nosziczi Thurzó Kálmán [1876–1914].
=1915/1. 157–158.

Szekfű Gyula: Nekrológ. Luntz Ivo [1881–1914].
=1915/1. 158–160.

Harsányi Pál: Nekrológ. Réthy László (1851–1914).
=1915/2. 318–319. /K/.

Éber László: Nekrológ. Gerecze Péter (1856–1914).
=1915/2. 319–320. /K/.

Heinlein István: Nekrológ. Pöhlmann Róbert (1852–1914).
=1915/3. 417–423. /KK/.

Ujhelyi Péter: Nekrológ. Rónai Horváth Jenő (1852–1915).
=1915/3. 473–475. /K/.

Gagyi Jenő: Nekrológ. Bunyitay Vincze (1837–1915).
=1915/3. 475–476. /K/.

–ÉN.: Nekrológ. Nagy Géza (1855–1915).
=1915/3. 477–478. /K/.

Wertheimer Ede: Nekrológ. Heigel Károly Tivadar (1842–1915).
=1915/3. 478–480. /K/.

Auner Mihály: Nekrológ. Lamprecht Károly (1856–1915).
=1915/4. 638–640. /K/.

Erdélyi László: Nekrológ. Vaszary Kolos (1832–1915).
=1916/1. 156–160. /K/.

Fogarasi Béla: Nekrológ. Kármán Mór (1843–1915).
=1916/3. 403–405. /K/.

Szegedy Rezső: Nekrológ. Smičiklas Tádé (1843–1914).
=1916/3. 405–409. /K/.

Ortvay Tivadar: Nekrológ. Téglás Gábor (1848–1916).
=1916/4. 539–540. /K/.

[Angyal Dávid] A. D.: Nekrológ. Ortvay Tivadar (1843–1916).
=1916/4. 540–541. /K/.

Steinherz: Nekrológ. Bachmann Adolf (1849–1914).
=1916/4. 541–543. /K/.

Sufflay Milán: Nekrológ. Thallóczy Lajos (1857–1916).
=1917/1. 119–121. /K/.

Molden Ernő: Nekrológ. Dove Alfréd (1844–1916).
=1917/1. 122–123. /K/.

Szegedy Rezső: Nekrológ. Novaković Stojan (1842–1915).
=1917/1. 124–126. /K/.

Éber László: Nekrológ. Gyárfás István Tihamér (1863–1916).
=1917/2. 222–223. /K/.

Divéky Adorján: Nekrológ. KrzyŸanowski Szaniszló (1865–1917).
=1917/2. 223–224. /K/.

Szegedy Rezső: Nekrológ. Jiriček Konstantin (1854–1918).
=1918/1–2. 152–156. /K/.

Radó Antal: Nekrológ. Pasquale Villari (1827–1917).
=1918/1–2. 156–158. /K/.

Divéky Adorján: Nekrológ. Ketrzyński Wojciech (1838–1918).
=1918/3–4. 317–319. /K/.

Divéky Adorján: Nekrológ. Baranowski Ignácz (1880–1917).
=1918/3–4. 319–320. /K/.

[Angyal Dávid] A.: Nekrológ. Gróf Tisza István (1861–1918).
=1919/1–4. 156–157. /K/.

[Áldásy Antal] Á. A.: Nekrológ. Sörös Pongrácz (1873–1919).
=1919/1–4. 157–159. /K/.

Divéky Adorján: Nekrológ. Korzon Tádé (1839–1919?).
=1919/1–4. 159–160. /K/.

Mályusz Elemér: Nekrológ. Borcsiczky Béla (1891–1914).
=1921/1–4. 181. /K/.

Nagy Gyula: Nekrológ. Géresi Kálmán (1841–1921).
=1921/1–4. 182–184. /K/.

[Nagy Gyula] N. Gy.: Nekrológ. Haraszti Gyula (1858–1921).
=1921/1–4. 184. /K/.

[Nagy Gyula] N. Gy.: Nekrológ. Kégl Sándor (1862–1920).
=1921/1–4. 184–185. /K/.

[Holub József] hj.: Nekrológ. Riedl Frigyes (1856–1921).
=1921/1–4. 185–186. /K/.

[Holub József] hj.: Nekrológ. Wertner Mór (1849–1921).
=1921/1–4. 186. /K/.

Wertheimer Ede: Nekrológ. Friedjung Henrik (1851–1920).
=1921/1–4. 186–187. /K/.

Wertheimer Ede: Nekrológ. Fournier Ágoston (1850–1919).
=1921/1–4. 187–188. /K/.

Wertheimer Ede: Nekrológ. Daudet Ernő (1837–1921).
=1921/1–4. 188. /K/.

Wertheimer Ede: Nekrológ. Schiemann Tivadar (1847–1921).
=1921/1–4. 188–189. /K/.

[Angyal Dávid] A.: Nekrológ. Beöthy Zsolt (1848–1922).
=1922/1–4. 186–187. /K/.

[Zsinka Ferenc] Zs. F.: Nekrológ. Szilády Áron (1837–1922).
=1922/1–4. 187–190. /K/.

Dávid Antal: Nekrológ. Goldziher Ignácz (1851–1921).
=1922/1–4. 190–193. /K/.

Bajza József: Nekrológ. Szegedy Rezső (1873–1922).
=/1922/1–4. 193–194. /K/.

m.: Nekrológ. Ernest Lavisse (1842–1922).
=1922/1–4. 194–195. /K/.

–jn–: Nekrológ. Michael Tangl (?–?). – Julius v. Pflugk-Hartung (1848–1919). – Gustav Winter (1846–1922).
=1922/1–4. 195–196. /K/.

     Nelson, Horatio, admirális
Rózsa Dezső: Nelson magyar földön.
=1918/1–2. 158–160. /K/.

     nemesség
Kossányi Béla: A lengyel nemesi társadalom megalakulása.
=1916/2. 229–261. /É/.

Áldásy Antal ism.: Moresco, Mattia: Il patrimonio di S. Pietro. – Boüard, A. de: Le régime politique et les institutions de Rome ...
=1926/1–4. 219–221.

     német császárság
Pálfy Ilona, H.: Itáliai vagy keleti politika? (Vita a középkori német császárpolitika körül.)
=1930/1–4. 101–114. /KK/.

     német egység
Balanyi György ism.: Wertheimer, Eduard von: Bismarck im politischen Kampf.
=1930/1–4. 152–158.

     német jogtudomány
Illés József ism.: Landsberg, E.: Geschichte der deutschen Rechtwissenschaft. III.
=1912/3. 437–446.

     német lovagrend
Krollmann Károly: A német lovagrend porosz államának bukása.
=1912/1. 73–83. /É/.

     német parasztság
Seltmann Rezső ism.: Gerdes, Heinrich: Geschichte des deutschen Bauernstandes.
=1914/3. 403–406.

     német szövetség
Andrássy Gyula, gróf: Báró Eötvös József és a német szövetség politikája.
=1915/3. 406–416. /É/.

     német történelemtanítás
Miskolczy István ism.: Kende, Oskar: Handbuch für den Geschichtslehrer.
=1929/1–4. 230–232.

     Németalföld
Ortvay Tivadar: Egy magyar királyné emlékének nyomozása a külföldön.
=1913/4. 576–593. /KK/.

     németek
Bodenstein Gusztáv: A belgrádi németek 1724-iki statutumának története.
=1913/1. 78–97. /É/.

     Németország
Szentpétery Imre ism.: Bresslau, Harry: Handbuch der Urkundenlehre für Deutschland und Italien. I.
=1913/1. 109–113.

Patek Ferencz ism.: Áldásy Antal: Zsigmond császár koronázása és a német zsidóság megadóztatása.
=1919/1–4. 129–132.

Balanyi György: A római kérdés szerepe a hármasszövetség megkötésében.
=1928/1–4. 113–132. /É/.

Csóka Lajos: A német külpolitika irányfejlődése a XIX. század 70-es éveiben.
=1929/1–4. 157–210. /É/.

Török Pál ism.: Zehn Jahre Versailles.
=1930/1–4. 179–181.

     nemzedékrend
Wertner Mór: Megjegyzések a Habsburgok nemzedékrendjéhez.
=14/2. 267–274. /KK/.

     nemzet
Nagy Miklós ism.: Krisztics Sándor: Nemzet és állam a keletkezés, a fejlés, viszony szempontjaiból.
=1915/3. 426–434.

     nemzeti állam
Nagy Miklós ism: Jászi Oszkár: A nemzeti államok kialakulása és a nemzetiségi kérdés.
=1914/1. 1–45. /É/.

     nemzetiség
Görög Imre: Kossuth Lajos és báró Eötvös József nemzetiségi politikája a szabadságharcz után.
=1913/4. 542–575. /É/.

Nagy Miklós ism: Jászi Oszkár: A nemzeti államok kialakulása és a nemzetiségi kérdés.
=1914/1. 1–45. /É/.

Görög Imre: Tisztelt Szerkesztő Úr! [Kiegészítés Kossuth Lajos és báró Eötvös József nemzetiségi politikájához és a szerkesztő [Angyal Dávid] válasza.]
=1914/1. 158–160. /K/.

Gagyi Jenő ism.: Steier Lajos: A tót kérdés. I. A tót nemzetiségi mozgalom fejlődésének története.
=1916/4. 515–519.

     nemzetközi jog
Holub József: Magyar vonatkozású represszáliák.
=1919/1–4. 52–78. /É/.

Balanyi György ism.: Granfelt, Helge: Das Dreibundsystem 1879–1916.
=1928/1–4. 174–177.

     nép
Nagy Miklós ism.: Krisztics Sándor: Nemzet és állam a keletkezés, a fejlés, viszony szempontjaiból.
=1915/3. 426–434.

     népnevek
Miskolczi Gyula ism.: Darkó Jenő: A magyarokra vonatkozó népnevek a bizánczi íróknál.
=1914/3. 387–396.

Hóman Bálint: A magyar nép neve a középkori latinságban. 1–3.
=1917/2. 129–158.; /3–4. 240–258.; 1918/1–2. 1–22. /É/.

     népoktatás
Perepatits István ism.: Békefi Remig: A népoktatás története Magyarországon 1540-ig. – Békefi Remig: A káptalani iskolák története Magyarországon 1540-ig.
=1912/3. 432–437.

     népvándorlás
Auner Mihály: Altai-Irán és a népvándorlás.
=1917/3–4. 343–353. /KK/.

Miskolczi Gyula: A kúnok ethnikumához.
=1918/1–2. 23–52. /É/.

Gárdonyi Albert ism.: Hóman Bálint – Szekfű Gyula: Magyar történet. I. és IV.
=1929/1–4. 225–230.

Moravcsik Gyula ism.: Vasiljev, A. A.: [Gótok a Krím félszigeten].
=1929/1–4. 240–243.

     Néró, római császár
Székely István ism.: Révay József: Nero fáklyái. Tanulmányok a kereszténység eszázadaihoz.
=1918/3–4. 270–273.

Révay József ism.: Barbagallo, Corrado: La catastrofe di Nerone.
=1919/1–4. 125–126.

     neveléstörténet
Eckhart Ferencz ism.: Fináczy Ernő: A középkori nevelés története.
=1915/2. 277–280.

     New-Buda
Pivány Jenő ism.: Wilson, Lillian May: A New-Buda-i magyar colonia.
=1914/3. 429–434.

     Novaković, Stojan
Szegedy Rezső: Nekrológ. Novaković Stojan (1842–1915).
=1917/1. 124–126. /K/.

     nők helyzete
Láng Margit: A görög nő jogi és társadalmi helyzete az ókorban.
=1913/4. 494–509. /É/.

     nők történelmi szerepe
Miskolczy István ism.: Marczetti Ferrante, Giulio: Donne belle d’Italia.
=1930/1–4. 145–146.

     numizmatika
László József: Nyugati pénznemek hazánkban a XIII. században. 1–2.
=1915/2. 227–260.; /3. 353–381. /É/.

     nyelvemlékek
Ernyey József ism.: Hodinka Antal: Az orosz évkönyvek magyar vonatkozásai.
=1918/3–4. 279–282.

     nyelvi osztályozás
Germanus Gyula: Turanizmus és a Történelem.
=1917/3–4. 380–384. /K/.

     Nyitra
Ivanić József ism.: Zavadil, Josef: Velehrady, Děvin a Nitra. (Velehrad, Dévény és Nyitra. Adalék a nagy-morva birodalom fővárosa helyének megállapításához.)
=1915/2. 273–274.

     nyomdászattörténet
Gulyás Pál ism.: Steinhoffer Károly: A könyv története. I.
=1915/3. 435–437.

     Odescalchi Artúr, herceg
A magyar történettudomány halottai 1922–1925.
=1926/1–4. 234.

     ókeresztény szimbólumok
Révay József: Ókeresztény symbolumok. 1–2.
=1914/3. 346–370.; /4. 481–516. /É/.

     oklevelek
Eckhart Ferencz: A diplomatikai kritika és a hazai okleveles anyag.
=1912/4. 557–586. /É/.

-i.: Corpus der griechischen Urkunden des Mittelalters und der Neueren Zeit.
=1914/2. 319–320. /K/.

Ivanić József ism.: Thallóczy, Ludovicus – Jireček, Constantinus – Šufflay, Emilianus de: Albán Oklevéltár.
=1915/2. 274–276.

Ortvay Tivadar ism.: Berzeviczy Albert: Aragoniai Beatrix magyar királyné életére vonatkozó okiratok. (Közreműk.: Gerevich Tibor, Jakubovich Emil.)
=1915/3. 451–453.

Hóman Bálint ism.: [Eckhart Ferenc] Eckhart, Franz: Die glaubwürdigen Orte Ungarns im Mittelalter.
=1915/4. 586–590.

Szentpétery Imre ism.: Grotefend, H.: Taschenbuch der Zeitrechnung des deutschen Mittelalters und der Neuzeit.
=1917/1. 94–95.

Tóth Zoltán ism.: Tóth-Szabó Pál: A cseh-huszita mozgalmak és uralom története Magyarországon.
=1921/1–4. 165–170.

[Áldásy Antal] –y. –l. ism.: Lukinich Imre: A szatmári béke története és okirattára.
=1926/1–4. 209–211.

Áldásy Antal ism.: Moresco, Mattia: Il patrimonio di S. Pietro. – Boüard, A. de: Le régime politique et les institutions de Rome ...
=1926/1–4. 219–221.

Áldásy Antal: Adalékok az ipar és kereskedelem történetéhez Zsigmond király idejében.
=1928/1–4. 139–143. /KK/.

Moravcsik Gyula ism.: Dölger, Franz: Beiträge zur Geschichte der byzantinischen Finanzverwaltung besonders des 10. und 11. Jahrhunderts.
=1928/1–4. 159–161.

Balanyi György ism.: Lemmens, Leonard: Testimonia Minora Saeculi de S. Francisco Assisiensi.
=/1928/1–4. 163–164.

Monti, Gennaro Maria: Nagy Lajos magyar király törvényhozási intézkedései a nápolyi királyságban.
=1929/1–4. 96–123. /É/.

Miskolczy István ism.: Cutolo, Alessandro: Maria d’Enghien.
=1930/1–4. 150–151.

Patek Ferenc ism.: Samanek, Vinzenz: Studien zur Geschichte König Adolfs.
=1930/1–4. 169–172.

Tóth László ism.: Schünemann, Konrad: Die Entstehung des Städtewesens in Südosteuropa.
=1930/1–4. 184–189.

     okmányok
[Gárdonyi Albert] G. A. ism.: Domanovszky Sándor kiad.: József nádor iratai.
=1926/1–4. 211–212.

Horváth Jenő ism.: Az Entente államok háborús aktakiadványai.
=1930/1–4. 189–193.

     oktatásügy
Moravcsik Gyula ism.: Fuchs, Friedrich: Die höheren Schulen von Konstantinopel im Mittelarten.
=1928/1–4. 158–159.

     októberi diploma
Károlyi Árpád: Id. Szőgyény-Marich László országbíró emlékiratai.
=1918/1–2. 53–64. /É/.

     olasz államok
Áldásy Antal ism.: Jordan, E.: Les origines de la domination Angevine en Italie.
=1914/3. 396–398.

     olasz költészet
Elek Oszkár: János Zsigmond és egy olasz író [Dionigi Atanagi].
=1928/1–4. 133–138. /KK/.

     Olaszország
Láng Margit: Olaszországi ásatások eredményei 1910–1911-ben.
=1912/4. 633–634. /K/.

Balanyi György: Olaszország külpolitikájának irányai 1870 óta.
=1919/1–4. 79–122. /É/.

Balanyi György: A római kérdés szerepe a hármasszövetség megkötésében.
=1928/1–4. 113–132. /É/.

     Oráviai-ház
Wallis, A. S. C.: Johan de Witt.
=1917/3–4. 284–333. /É/.

     orosz birodalom
Molden Ernő: Adalék a keleti kérdés történetéhez.
=1914/4. 562–575. /É/.

     orosz hadjárat
Szkunzevics Kornél közli: Iszakov, Vasziljevics Nyikolajev: Emlékiratok. [Az 1849-es erdélyi orosz hadjáratról.] 1–3.
=1914/4. 616–629.; 1915/1. 146–154.; /2. 304–315.

Gyalokay Jenő: Az erdélyi hadsereg az oroszok betörése idején. (1849 jun. 19–20.)
=1915/1. 71–114. /É/.

Horváth Jenő: Törökország semlegessége. 1848–1849. Tanulmány a magyar szabadságharc diplomáciai történelméből.
=1930/1–4. 46–96. /É/.

     orosz hódítások
Gagyi Jenő ism.: Moldován Gergely: Az orosz kéz Romániában.
=1915/4. 630–631.

     orosz irodalom
[Mitrovanov, Pavel] Mitrofanoff Pál: Lermontov.
=1912/3. 392–420. /É/.

     orosz történetírás
Ernyey József ism.: Hodinka Antal: Az orosz évkönyvek magyar vonatkozásai.
=1918/3–4. 279–282.

     orosz-magyar kapcsolatok
Baumgarten Miklós: Adalék az orosz-magyar összeköttetések történetéhez.

     orosz-román kapcsolatok
Gagyi Jenő: Az orosz román érintkezések történetéből.
=1915/2. 262–267. /KK/.

     Ortvay Tivadar
[Angyal Dávid] A. D.: Nekrológ. Ortvay Tivadar (1843–1916).
=1916/4. 540–541. /K/.

     orvostudomány
Heinlein István ism.: Hornyánszky Gyula: A görög felvilágosodás tudománya. Hippokrates.
=1912/1. 93–106.

     osztrák államszerződések
Szekfű Gyula ism.: Gooss, Roderich: Österreichische Staatsverträge. Fürstentum Siebenbürgen (1526–1690).
=1913/4. 621–626.

     Osztrák-Magyar Monarchia
Niklai Péter ism.: Sosnosky, Theodor v.: Die Balkanpolitik Österreich-Ungarns seit 1866.
=1919/1–4. 136–140.

     osztrák-magyar-román szerződés
Gagyi Jenő: Az osztrák-magyar-oláh titkos szerződés története. [1880.]
=1916/2. 262–264. /KK/.

     Ótestamentum
Mahler Ede ism.: Jeremias, Alfred: Das Alte Testament im Lichte des Alten Orients. 3.
=1921/1–4. 149–162.

     önrendelkezési jog
Balanyi György ism.: Granfelt, Helge: Das Dreibundsystem 1879–1916.
=1928/1–4. 174–177.

     őrlés
Földes Béla közli: Gazdaságtörténeti adalék. [Őrlési jegyzék Pozsonyból, 1831.]
=1922/1–4. 163–164. /KK/.

     öröklési jog
Hóman Bálint ism.: Tagányi Károly: A hazai élő jogszokások gyűjtéséről. I. A családjog és öröklési jog köréből.
=1922/1–4. 175–180.

     örökösödés
Fraknói Vilmos: IV. Béla állítólagos sziciliai királysága.
=1915/2. 261–262. /KK/.

Miskolczy István: A magyar Anjouk trónigénye Nápolyra.
=1928/1–4. 18–78. /É/.

     őshaza
Gárdonyi Albert ism.: Hóman Bálint – Szekfű Gyula: Magyar történet. I. és IV.
=1929/1–4. 225–230.

     pákozdi csata
Gróf Andrássy Gyula a pákozdi csatáról.
=1912/4. 587–589. /KK/.

     paleográfia
Gárdonyi Albert: Scipione Maffei (1675–1755), a tudományos paleographia megalapítója.
=1916/1. 1–38. /É/.

[Áldásy Antal] –y. ism.: Miscellanea Francesco Ehrle.
=1926/1–4. 221–223.

     Pannónia
Téglás Gábor: Kazarow magyarázata Zalmoxisról, a hazánk földjén is gyakori thrák lovas istenségről.
=1913/2. 263–265. /KK/.

Finály Gábor: Mestrianae pannoniai község helye.
=1916/4. 480–489. /É/.

     pánszlávizmus
Niklai Péter ism.: Sosnosky, Theodor v.: Die Balkanpolitik Österreich-Ungarns seit 1866.
=1919/1–4. 136–140.

     pápai hivatalok
Eckhart Ferencz ism.: Göller, Emil: Vatikanische Quellen zur Geschichte der päpslichen Hof- und Finanzverwaltung 1316–1378.
=1912/3. 429–432.

     pápai követ
Veress Endre: Rorario Jeromos magyarországi pápai követ jelentése [Buda, 1539].
=1912/2. 237–241. /KK/.

     pápai oklevéltan
Szentpétery Imre ism.: Bresslau, Harry: Handbuch der Urkundenlehre für Deutschland und Italien. I.
=1913/1. 109–113.

     pápai udvar
Patek Ferencz ism.: Scheffler János: VIII. Sándor pápa és a bécsi udvar. (1689–1691.)
=1918/3–4. 292.

Áldásy Antal: Lovaggáütés és esküvő az avignoni pápai udvarban.
=1929/1–4. 55–74. /É/.

     pápaság
Miskolczy István: Anjou Károly politikája a tagliacozzoi csata [1268] után.
=1913/3. 367–395. /É/.

Áldásy Antal ism.: Jordan, E.: Les origines de la domination Angevine en Italie.
=1914/3. 396–398.

Balanyi György: Magyar vonatkozások Gerhoh reichersbergi prépost műveiben.
=1915/2. 181–201. /É/.

Áldásy Antal ism.: Miskolczi István: Anjou Károly.
=1918/3–4. 283–284.

Áldásy Antal ism.: Moresco, Mattia: Il patrimonio di S. Pietro. – Boüard, A. de: Le régime politique et les institutions de Rome ...
=1926/1–4. 219–221.

Miskolczy István: A magyar Anjouk trónigénye Nápolyra.
=1928/1–4. 18–78. /É/.

Tóth László: Magyar volt-e III. Calixtus ellenpápa?
=1930/1–4. 31–45. /É/.

Miskolczy István ism.: Nina, Luigi: Le finanze pontificie nel Medioevo.
=1930/1–4. 143–145.

     pápaválasztás
Tóth László: Humbertus de Romanis reformtervei a pápaválasztásról.
=1926/1–4. 92–102. /É/.

     papi nevelés
Révay József ism.: Hörle, G. H.: Frühmittelalterliche Mönchs- und Klerikerbildung in Italien.
=1918/3–4. 276–278.

     papyrológia
Sztehlo Zoltán: A telekkönyvekről a görög papyrusok alapján.
=1921/1–4. 143–148. /KK/.

     parasztmozgalmak
Seltmann Rezső ism.: Gerdes, Heinrich: Geschichte des deutschen Bauernstandes.
=1914/3. 403–406.

     parlamenti hatalom
Borcsiczky Béla: Richelieu és a párisi parlament küzdelme. (1624–1642.)
=1921/1–4. 85–117. /É/.

     Pasteiner Gyula
A magyar történettudomány halottai 1922–1925.
=1926/1–4. 234.

     patrimónium
Áldásy Antal ism.: Moresco, Mattia: Il patrimonio di S. Pietro. – Boüard, A. de: Le régime politique et les institutions de Rome ...
=1926/1–4. 219–221.

Miskolczy István ism.: Nina, Luigi: Le finanze pontificie nel Medioevo.
=1930/1–4. 143–145.

     peisistratidák
Heinlein István: Spárta és Athén a Peisistratidák elűzésétől 462-ig. 1–4.
=1918/3–4. 161–208.; 1920/1–4. 1–63.; 1922/1–4. 62–74.; 1926/1–4. 1–47. /É/.

     peloponnesosi szövetség
Heinlein István ism.: Ehrenberg, Viktor: Neugründer des Staates.
=1928/1–4. 145–158.

     pénztörténet
László József: Nyugati pénznemek hazánkban a XIII. században. 1–2.
=1915/2. 227–260.; /3. 353–381. /É/.

     pénzügy
Eckhart Ferencz ism.: Göller, Emil: Vatikanische Quellen zur Geschichte der päpslichen Hof- und Finanzverwaltung 1316–1378.
=1912/3. 429–432.

Ivanić József ism.: Libros de Tesoreria de la Casa real de Aragón. [1302–1304.]
=1913/1. 125.

Patek Ferencz ism.: Schmidt, Otto: Die Reichseinnahmen Ruprechts v. d. Pfalz.
=1916/1. 134–136.

Révay József ism.: Sundwall, J.: Weströmische Studien.
=1918/3–4. 273–276.

Patek Ferencz ism.: Áldásy Antal: Zsigmond császár koronázása és a német zsidóság megadóztatása.
=1919/1–4. 129–132.

Áldásy Antal ism.: Moresco, Mattia: Il patrimonio di S. Pietro. – Boüard, A. de: Le régime politique et les institutions de Rome ...
=1926/1–4. 219–221.

Áldásy Antal: Adalékok az ipar és kereskedelem történetéhez Zsigmond király idejében.
=1928/1–4. 139–143. /KK/.

Moravcsik Gyula ism.: Dölger, Franz: Beiträge zur Geschichte der byzantinischen Finanzverwaltung besonders des 10. und 11. Jahrhunderts.
=1928/1–4. 159–161.

Miskolczy István ism.: Nina, Luigi: Le finanze pontificie nel Medioevo.
=1930/1–4. 143–145.

     perek
Heinlein István: Miltiades pere.
=1915/1. 1–31. /É/.

     Pergamon
Láng Margit: Pergamoni ásatások.
=1914/4. 630–632. /K/.

     perzsa birodalom
Szidarovszky János: I. [Darius] Dárajavaus feliratai.
=1926/1–4. 48–91. /É/.

     Pessina, Thomas
Ernyey József ism.: Pessina, Thomas: Memorabilia ab anno 1665 usque ad ann. 1680.
=1918/1–2. 127–129.

     Pflugk-Harttung, Julius von
–jn–: Nekrológ. Michael Tangl (?–?). – Julius v. Pflugk-Hartung (1848–1919). – Gustav Winter (1846–1922).
=1922/1–4. 195–196. /K/.

     Pio, Luigo
Miskolczy István ism.: Cutolo, Alessandro: "L’affaire du collier" nelle lettere di un diplomatico napoletano.
=1930/1–4. 151–152.

     polgárháború
Márki Sándor ism.: Pivány, Eugene: Hungarians in the American civil war.
=1914
=4. 595–598.

     polgári jog
Láng Margit: A görög nő jogi és társadalmi helyzete az ókorban.
=1913/4. 494–509. /É/.

Láng Margit: A római nő jogi és társadalmi helyzete az ókorban.
=1915/3. 321–333. /É/.

     politika
Lukács Károly ism.: Dupuis, Charles: Le principe d’équilibre et le concert européen de la paix de Westphalie ŕ l’acte d’Algesiraz. –Tardieu, André: La France et les Alliances. Lutte pour l’équilibre.
=1915/1. 1222–125.

Illés József ism.: Pasteiner Iván: A magyar politika-tudomány.
=1915/2. 268–271.

Viszota Gyula: Széchenyi politikai programm-töredékeinek keletkezése és hatása.
=1916/1. 64–97. /É/.

Seltmann Rezső ism.: Diether, Otto: Leopold Ranke als Politiker.
=1916/2. 265–270.

Miskolczy István ism.: Marczetti Ferrante, Giulio: Donne belle d’Italia.
=1930/1–4. 145–146.

Gárdonyi Albert ism.: Esterházy Miklós nádor iratai. I. Kormányzattörténeti iratok. Az 1642. évi országgyűlés időszaka.
=1930/1–4. 172–176.

     politológia
Réz Mihály: A politikai tudomány és Széchenyi.
=1917/3–4. 225–239. /É/.

     pontusi kérdés
Balanyi György ism.: Rheindorf, Kurt: Die Schwarze-Meer-(Pontus)-Frage vom Pariser Frieden von 1856 bis zum Abschluss der Londoner Konferenz von 1871.
=1928/1–4. 170–173.

     Poroszország
Krollmann Károly: A német lovagrend porosz államának bukása.
=1912/1. 73–83. /É/.

     Poyntz, Sydnam
Fest Sándor: Sydnam Poyntz angol katona kalandjai Magyarországon (1626).
=1914/1. 100–103. /KK/.

     Pozsony
Békefi Remig ism.: Császár Mihály: Az Academia Istropolitana, Mátyás király pozsonyi egyeteme. Oklevéltárral.
=1916/4. 519.

Földes Béla közli: Gazdaságtörténeti adalék. [Őrlési jegyzék Pozsonyból, 1831.]
=1922/1–4. 163–164. /KK/.

     Pöhlmann, Robert
Heinlein István: Nekrológ. Pöhlmann Róbert (1852–1914).
=1915/3. 417–423. /KK/.

     protestánsok
Kassowitz Tivadar Bruno ism.: Meyer, Arnold Oskar: England und die katolische Kirche unter Elisabeth und den Stuarts.
=1913/4. 613–621.

     protestantizmus
Imre Sándor ism.: Zoványi Jenő: Kisebb dolgozatok a protestantizmus történetének köréből. – –: Puritánus mozgalmak a magyar református egyházban.
=1916/2. 271–274.

     puritánus mozgalmak
Imre Sándor ism.: Zoványi Jenő: Kisebb dolgozatok a protestantizmus történetének köréből. – –: Puritánus mozgalmak a magyar református egyházban.
=1916/2. 271–274.

     Rákóczi Ferenc, II., Erdély fejedelme
Történészek nyilatkozata az 1914-iki április 29-iki Budapesti Hírlapból és Az Újságból. [Szekfű Gyula: A száműzött Rákóczi c. munkájának vitája.]
=1914/3. 424–429.

Szekfű Gyula: Újabb válasz birálóimnak [Márki Sándornak és Ballagi Aladárnak].
=1914/3. 452–480. /K/.

Márki Sándor: Szekfű úr újabb válaszára.
=1914/4. 634–635. /K/.

Szekfű Gyula: Megjegyzések Márki nyilatkozatára.
=1914/4. 635–637. /K/.

Szittyay Dénes: A simancasi spanyol állami levéltár magyar vonatkozású anyaga.
=1922/1–4. 152–163. /KK/.

     Rákóczi-szabadságharc
[Áldásy Antal] –y. –l. ism.: Lukinich Imre: A szatmári béke története és okirattára.
=1926/1–4. 209–211.

     Ranke, Leopold
Seltmann Rezső ism.: Diether, Otto: Leopold Ranke als Politiker.
=1916/2. 265–270.

     reformáció
Kiss Albin ism.: Löhr, J. A. C.: Methodische-kritische Beiträge zur Geschichte der Sittlichkeit des Klerus, besonders der Erzdiözese.
=1915/3. 448–451.

Tóth Zoltán ism.: Tóth-Szabó Pál: A cseh-huszita mozgalmak és uralom története Magyarországon.
=1921/1–4. 165–170.

Gárdonyi Albert ism.: Hóman Bálint – Szekfű Gyula: Magyar történet. I. és IV.
=1929/1–4. 225–230.

     református egyház
Imre Sándor ism.: Zoványi Jenő: Kisebb dolgozatok a protestantizmus történetének köréből. – –: Puritánus mozgalmak a magyar református egyházban.
=1916/2. 271–274.

     reformkor
Viszota Gyula: Széchenyi politikai programm-töredékeinek keletkezése és hatása.
=1916/1. 64–97. /É/.

     régensség
Patek Ferencz ism.: Baethgen, Friedrich: Die Regentschaft Papst Innozenz III. im Königreich Sizilien.
=1915/4. 590–592.

     regeszták
Patek Ferenc ism.: Samanek, Vinzenz: Studien zur Geschichte König Adolfs.
=1930/1–4. 169–172.

     reneszánsz
Szemere Samu: A renaissance culturája.
=1913/2. 215–252. /É/.

Birkás Géza ism.: Eckhardt, Alexandre: Remy Belleau, sa vie, sa Bergerie; étude historique et critique.
=1922/1–4. 182–183.

     represszáliák
Holub József: Magyar vonatkozású represszáliák.
=1919/1–4. 52–78. /É/.

     Réthy László
Harsányi Pál: Nekrológ. Réthy László (1851–1914).
=1915/2. 318–319. /K/.

     Richelieu, Armand Jean du Plessig, herceg, bíboros
Szentpétery Imre ism.: Roca, Émile: Le règne de Richelieu (1617–1642).
=1912/2. 277–279.

Borcsiczky Béla: Richelieu és a párisi parlament küzdelme. (1624–1642.)
=1921/1–4. 85–117. /É/.

     Riedl Frigyes
[Holub József] hj.: Nekrológ. Riedl Frigyes (1856–1921).
=1921/1–4. 185–186. /K/.

     Robespierre, Maximilien Marie Isidor
Neumann Jenő ism.: Barthou, Louis: Le neuf thermidor.
=1930/1–4. 158–161.

     Rohan kardinális
Miskolczy István ism.: Cutolo, Alessandro: "L’affaire du collier" nelle lettere di un diplomatico napoletano.
=1930/1–4. 151–152.

     Róma
Révay József: Nemzetközi archeologiai congressus Rómában.
=1913/2. 312–317. /K/.

Láng Margit: Római ásatások.
=1914/1. 156–158. /K/.

Láng Margit: Syriai istenségek szentélyei az ókori Rómában.
=1915/1. 155–157. /K/.

Áldásy Antal ism.: Moresco, Mattia: Il patrimonio di S. Pietro. – Boüard, A. de: Le régime politique et les institutions de Rome ...
=1926/1–4. 219–221.

     római birodalom
Hampel József: A római császárság emlékeinek bemutatása Rómában.
=1912/2. 321–356. /É/.

Láng Margit ism.: Wilamowitz-Möllendorf, U. von – Niese, B.: Staat und Gesellschaft der Griechen und Römer.
=1914/1. 104–107.

Finály Gábor: Mestrianae pannoniai község helye.
=1916/4. 480–489. /É/.

Székely István ism.: Révay József: Nero fáklyái. Tanulmányok a kereszténység első századaihoz.
=1918/3–4. 270–273.

Révay József ism.: Sundwall, J.: Weströmische Studien.
=1918/3–4. 273–276.

Geréb József: Miért nem írta meg Mommsen római történetének negyedik kötetét?
=1918/3–4. 310–313. /K/.

Révay József ism.: Barbagallo, Corrado: La catastrofe di Nerone.
=1919/1–4. 125–126.

Révay József ism.: Bihlmeyer, Karl: Die "syrischen" Kaiser zu Rom (211–35) und das Christentum.
=1919/1–4. 126–129.

     római istenségek
Téglás Gábor ism.: Domaszewski, Alfred von: Abhandlungen zur römischer Religion.
=1913/3. 422–425.

     római jog
Sztehlo Zoltán: A telekkönyvekről a görög papyrusok alapján.
=1921/1–4. 143–148. /KK/.

     római nők
Láng Margit: A római nő jogi és társadalmi helyzete az ókorban.
=1915/3. 321–333. /É/.

     román hírlapirodalom
Lupaş János: Bariţiu György, az erdélyi román hírlapirodalom magalapítója.
=1915/3. 382–405. /É/.

     Románia
Gagyi Jenő ism.: Moldován Gergely: Az orosz kéz Romániában.
=1915/4. 630–631.

     Rorario, Jeromos
Veress Endre: Rorario Jeromos magyarországi pápai követ jelentése [Buda, 1539].
=1912/2. 237–241. /KK/.

     röpiratok
Lábán Antal: Egy "Hazafias dal" meg egy "Hiszekegy" 1824-ből.
=1918/3–4. 254–266. /KK/.

     Rudolf főherceg, trónörökös
Balanyi György ism.: Mitis, Oskar Freiherr von: Das Leben des Kronprinzen Rudolf. – Sosnosky, Theodor von: Franz Ferdinand der Erzherzog-Thronfolger.
=1929/1–4. 256–261.

     Rudolf, II., német-római császár
Ernyei József ism.: Jenšovský, B.: A szász választófejedelem politikája Csehországban II. Rudolf uralkodásának végső éveiben.
=1917/2. 195–198.

     Ruprecht, Klem, német király
Patek Ferencz ism.: Schmidt, Otto: Die Reichseinnahmen Ruprechts v. d. Pfalz.
=1916/1. 134–136.

     Sacrum Commercium
Kaposy József ism.: Sacrum Commercium. Szent Ferencz menyegzője a Szegénység Úrnőjével. Ford. és bev.: Balanyi György.
=1921/1–4. 163–165.

     Saint-Denis
Lukács Károly ism.: Fülöpp Cyrill: Királyi herczegnő a kolostorban (1770–1787).
= 1914/4. 592–594

     Sajtótörténet
Márki Sándor ism.: Wagner Vilmos: Hírszolgálat a XVII. Század elején.
=1912/2. 279–282.

     Sándor, VIII., pápa
Patek Ferencz ism.: Scheffler János: VIII. Sándor pápa és a bécsi udvar. (1689–1691.)
=1918/3–4. 292.

     Sárói Szabó Lajos
[Angyal Dávid] A. D.: Nekrológ. Sárói Szabó Lajos [1870–1914].
=1915/1. 157.

     Schiemann, Theodor
Wertheimer Ede: Nekrológ. Schiemann Tivadar (1847–1921).
=1921/1–4. 188–189. /K/.

     Schlegel, Friedrich
Bleyer Jakab: Metternich és Zichy Julia grófnő.
=1914/3. 371–375. /É/.

     sémi uralom
Kmoskó Mihály: Az a-ga-dé-i dynastia és a sémi uralom kezdete.
=1914/3. 321–345. /É/.

     semlegesség
Horváth Jenő: Törökország semlegessége. 1848–1849. Tanulmány a magyar szabadságharc diplomáciai történelméből.
=1930/1–4. 46–96. /É/.

     Senlac
Márki Sándor: A senlac-hastingsi csata [1066].
=1913/1. 59–77. /É/.

     Sesonk trónörökös
Mahler Ede: A Magyar Nemzeti Múzeum két történelmi fontosságú egyiptomi kőemléke.
=1929/1–4. 1–13., 2 fénykép. /É/.

     Siena
Berzeviczy Albert: Alfonso nápolyi király levele Siena ügyében.
=1912/1. 84–86. /KK/.

     Simancas
Szittyay Dénes: A simancasi spanyol állami levéltár magyar vonatkozású anyaga.
=1922/1–4. 152–163. /KK/.

     sírsztéla
Mahler Ede: A Magyar Nemzeti Múzeum két történelmi fontosságú egyiptomi kőemléke.
=1929/1–4. 1–13., 2 fénykép. /É/.

     Smičiklas, Tádé
Szegedy Rezső: Nekrológ. Smičiklas Tádé (1843–1914).
=1916/3. 405–409. /K/.

     Smolka, Franciszek
Divéky Adorján ism.: Smolka, Stanisław: Smolka Ferencz naplója 1848–1849-ből nejéhez írt levelekben.
=1917/3–4. 359–361.

     Soós Elemér
A magyar történettudomány halottai 1929-ben.
=1929/1–4. 278.

     Sopron ostroma
Weber Arthur: Kuruczgúnyoló német költemény 1705-ből.
=1915/4. 582–585. /KK/.

     Sörös Pongrác
[Áldásy Antal] Á. A.: Nekrológ. Sörös Pongrácz (1873–1919).
=1919/1–4. 157–159. /K/.

     spanyol trónutódlás
Sebes Gyula ism.: Hesselbarth, Hermann: Drei psychologische Fragen zur spanischen Throncandidatur Leopolds von Hohenzollern.
=1917/1. 95–99.

     Spárta
Heinlein István: Spárta és Athén a Peisistratidák elűzésétől 462-ig. 1–4.
=1918/3–4. 161–208.; 1920/1–4. 1–63.; 1922/1–4. 62–74.; 1926/1–4. 1–47. /É/.

Heinlein István ism.: Ehrenberg, Viktor: Neugründer des Staates.
=1928/1–4. 145–158.

     Spengler, Oswald
Dékány István ism.: Spengler történelemelmélete.
=1922/1–4. 165–175.

     Stillman, W. J.
Kropf Lajos: Kossuth Lajos és a szent korona.
=1914/3. 376–380. /KK/.

     Strahlenheim, Henning von
Győry Árpád: A Czobor-Strahlenheim párbaj története.
=1916/3. 366–378. /É/.

     Sutton, Robert
Fest Sándor: Simonyi Ernő közli: Sutton angol követ levele Zrinyi Ilona temetéséről [1703].
=1917/1. 87. /KK/.

     szabadkőművesség
Neumann Jenő ism.: Martin, Gaston: La franc-maçonnerie française et la préparation de la révolution.
=1929/1–4. 251–256.

     szabadságharc, 1848/1849
Szkunzevics Kornél közli: Iszakov, Vasziljevics Nyikolajev: Emlékiratok. [Az 1849-es erdélyi orosz hadjáratról.] 1–3.
=1914/4. 616–629.; 1915/1. 146–154.; /2. 304–315.

Gyalokay Jenő: Az erdélyi hadsereg az oroszok betörése idején. (1849 jun. 19–20.)
=1915/1. 71–114. /É/.

Gyalokay Jenő: Bem moldvaországi hadműveletei. (1849 július 23–25.)
=1918/3–4. 237–253. /É/.

Horváth Jenő: Törökország semlegessége. 1848–1849. Tanulmány a magyar szabadságharc diplomáciai történelméből.
=1930/1–4. 46–96. /É/.

     Szabó Lajos, sárói
[Angyal Dávid] A. D.: Nekrológ. Sárói Szabó Lajos [1870–1914].
=1915/1. 157.

     számadáskönyvek
Ivanić József ism.: Libros de Tesoreria de la Casa real de Aragón. [1302–1304.]
=1913/1. 125.

Békefi Remig ism.: Divéky Adorján: Zsigmond lengyel herczeg budai számadásai. (1500–1502, 1505.)
=1916/3. 386–387.

Áldásy Antal: Lovaggáütés és esküvő az avignoni pápai udvarban.
=1929/1–4. 55–74. /É/.

Gárdonyi Albert ism.: Brunner, Otto: Die Finanzen der Stadt Wien von den Aufängen bis ins XVI. Jahrhundert.
=1930/1–4. 181–183.

     Szaniszló Ágoston, II., lengyel király
Kropf Lajos ism.: Bain, Nisbet: The last King of Poland and his Contemporaries.
=1912/1. 121–125.

     szatmári béke
[Áldásy Antal] –y. –l. ism.: Lukinich Imre: A szatmári béke története és okirattára.
=1926/1–4. 209–211.

     Széchenyi István, gróf
Weber Artur: Adalékok gróf Széchenyi István életéhez.
=1915/3. 423–425. /KK/.

Viszota Gyula: Széchenyi politikai programm-töredékeinek keletkezése és hatása.
=1916/1. 64–97. /É/.

Réz Mihály: A politikai tudomány és Széchenyi.
=1917/3–4. 225–239. /É/.

     Szegedy Rezső
Bajza József: Nekrológ. Szegedy Rezső (1873–1922).
=/1922/1–4. 193–194. /K/.

     szegénység
Lukcsics József ism.: Tocco, Felice: La quistione della povertŕ nel secolo XIV.
=1912/2. 268–272.

Balanyi György ism.: Zanoni, Luigi:: Gli Umiliati nei loro rapporti con l’eresia, l’industria della lana ed i Comuni nei secoli XII e XIII, sulla scorta di documenti inediti. – Pierron, Joh. Babtist: Die katholischen Armen.
=1915/4. 593–605.

Kaposy József ism.: Sacrum Commercium. Szent Ferencz menyegzője a Szegénység Úrnőjével. Ford. és bev.: Balanyi György.
=1921/1–4. 163–165.

Miskolczy István ism.: Balanyi György: Assisi Szent Ferenc.
=1928/1–4. 161–163.

     Szekfű Gyula
Történészek nyilatkozata az 1914-iki április 29-iki Budapesti Hírlapból és Az Újságból. [Szekfű Gyula: A száműzött Rákóczi c. munkájának vitája.]
=1914/3. 424–429.

     szellemtudományok
Kornis Gyula: Dilthey történetelmélete.
=1912/4. 481–527. /É/.

     Szendrei János
A magyar történettudomány halottai 1926–1928.
=1928/1–4. 219.

     szent háború
Osztern Salamon Pál: A "Szent Háború" (Dsihâd) a mohammedán jog szempontjából. (Egy fejezet az iszlám államtanából.)
=1916/2. 185–228. /É/.

     Szent Korona
Kropf Lajos: Kossuth Lajos és a szent korona.
=1914/3. 376–380. /KK/.

     Szent Szövetség
Horváth Jenő: Az entente cordiale diplomáciája. 1830–1834.
=1926/1–4. 148–166. /KK/.

     szentélyek
Láng Margit: Syriai istenségek szentélyei az ókori Rómában.
=1915/1. 155–157. /K/.

     Szentkláray Jenő
A magyar történettudomány halottai 1922–1925.
=1926/1–4. 234.

     Szerbia
Ivanić József ism.: Jireček, Konstantin: Geschichte der Serben. I.
=1914/2. 282–284.

Temesi Győző ism.: Szentkláray Jenő: A latin egyház Szerbiában és a nándorfejérvári kath. püspökség.
=1919/1–4. 132–133.

Niklai Péter ism.: Sosnosky, Theodor v.: Die Balkanpolitik Österreich-Ungarns seit 1866.
=1919/1–4. 136–140.

     Szeremley Sámuel
A magyar történettudomány halottai 1922–1925.
=1926/1–4. 234.

     szerviensek
Erdélyi László ism.: Szekfű Gyula: Serviensek és familiárisok.
=1913/2. 282–287.

     szerződések
Gagyi Jenő: Az osztrák-magyar-oláh titkos szerződés története. [1880.]
=1916/2. 262–264. /KK/.

     Szicilia
Kropf Lajos: Kossuth és Mazzini 1853-ban.
=1913/2. 265–271. /KK/.

Miskolczy István: Anjou Károly politikája a tagliacozzoi csata [1268] után.
=1913/3. 367–395. /É/.

Fraknói Vilmos: IV. Béla állítólagos sziciliai királysága.
=1915/2. 261–262. /KK/.

Patek Ferencz ism.: Baethgen, Friedrich: Die Regentschaft Papst Innozenz III. im Königreich Sizilien.
=1915/4. 590–592.

     Szilády Áron
[Zsinka Ferenc] Zs. F.: Nekrológ. Szilády Áron (1837–1922).
=1922/1–4. 187–190. /K/.

     szimbolikus ábrázolások
Révay József: Ókeresztény symbolumok. 1–2.
=1914/3. 346–370.; /4. 481–516. /É/.

     Szinnyei József, id.
Lukinich Imre: Nekrológ. Id. Szinnyei József (1830–1913).
=1913/4. 633. /K/.

     szíriai istenségek
Láng Margit: Syriai istenségek szentélyei az ókori Rómában.
=1915/1. 155–157. /K/.

     szíriai kultusz
Révay József ism.: Bihlmeyer, Karl: Die "syrischen" Kaiser zu Rom (211–35) und das Christentum.
=1919/1–4. 126–129.

     szláv-bizánci kapcsolatok
Moravcsik Gyula ism.: Dvornik, F.: Les Slaves, Byzance et Rome au IXe sičcle.
=1929/1–4. 237–240.

     szlovákok
Gagyi Jenő ism.: Steier Lajos: A tót kérdés. I. A tót nemzetiségi mozgalom fejlődésének története.
=1916/4. 515–519.

     szobrászat
Láng Margit: A berlini régiségtár legújabb műremeke.
=1917/1. 126–128. /K/.

Mahler Ede: A Magyar Nemzeti Múzeum két történelmi fontosságú egyiptomi kőemléke.
=1929/1–4. 1–13., 2 fénykép. /É/.

     szociológia
Kornis Gyula ism.: Máday Andor: A háború és béke sociologiája.
=1915/1. 119–122.

Fogarasi Béla ism.: Durkheim, Émile: A sociologia módszere. Ford.: Balla Antal.
=1917/3–4. 354–355.

     Szőgyény Marich László, id.
Károlyi Árpád: Id. Szőgyény Marich László emlékiratai.
=1917/3–4. 334–342. /É/.

Károlyi Árpád: Id. Szőgyény-Marich László országbíró emlékiratai.
=1918/1–2. 53–64. /É/.

     szövetségek
Fraknói Vilmos: Mátyás király és a Hohenzollernek diplomatiai érintkezése. 1–2.
=1914/1. 61–99.; /2. 212–256. /É/.

Fraknói Vilmos: Az 1472-iki zerbsti szövetség. (Helyreigazítás.)
=1915/1. 115–118. /KK/.

Lukács Károly ism.: Dupuis, Charles: Le principe d’équilibre et le concert européen de la paix de Westphalie ŕ l’acte d’Algesiraz. –Tardieu, André: La France et les Alliances. Lutte pour l’équilibre.
=1915/1. 1222–125.

Andrássy Gyula, gróf: Báró Eötvös József és a német szövetség politikája.
=1915/3. 406–416. /É/.

Horváth Jenő: Az entente cordiale diplomáciája. 1830–1834.
=1926/1–4. 148–166. /KK/.

Balanyi György: A római kérdés szerepe a hármasszövetség megkötésében.
=1928/1–4. 113–132. /É/.

Heinlein István ism.: Ehrenberg, Viktor: Neugründer des Staates.
=1928/1–4. 145–158.

Csóka Lajos: A német külpolitika irányfejlődése a XIX. század 70-es éveiben.
=1929/1–4. 157–210. /É/.

Horváth Jenő ism.: Fay, Bradshaw Sidney: The Origins of the World War. II.
=1929/1–4. 261–266.

Horváth Jenő ism.: Az Entente államok háborús aktakiadványai.
=1930/1–4. 189–193.

     Szuza
Dávid Antal: A Hammurapi-Codex forrásai.
=1922/1–4. 1–61. /É/.

     születési hely
Holub József ism.: Guglia, Eugen: Die Geburts-, Sterbe- und Grabstätten der römisch-deutschen Kaiser und Könige.
=1917/1. 93–94.

     Tagányi Károly
A magyar történettudomány halottai 1922–1925.
=1926/1–4. 234.

     tagliacozzoi csata
Miskolczy István: Anjou Károly politikája a tagliacozzoi csata [1268] után.
=1913/3. 367–395. /É/.

     Tangl, Michael
–jn–: Nekrológ. Michael Tangl (?–?). – Julius v. Pflugk-Hartung (1848–1919). – Gustav Winter (1846–1922).
=1922/1–4. 195–196. /K/.

     társadalmi viszonyok
Erdélyi László: A társadalmi osztályok Szent István államában s a Békefi-Emlékkönyv.
=1913/3. 321–366. /É/.

Láng Margit: A görög nő jogi és társadalmi helyzete az ókorban.
=1913/4. 494–509. /É/.

Láng Margit ism.: Wilamowitz-Möllendorf, U. von – Niese, B.: Staat und Gesellschaft der Griechen und Römer.
=1914/1. 104–107.

Erdélyi László: Anonymus korának társadalmi viszonyai.
=1914/2. 191–211. /É/.

Tagányi Károly: Válasz dr. Erdélyi László megjegyzéseire.
=1914/3. 435–451. /K/.

Láng Margit: A római nő jogi és társadalmi helyzete az ókorban.
=1915/3. 321–333. /É/.

     társadalomtan
Balanyi György ism.: Schilling, Otto: Die Staats- und Soziallehre des hl. Augustinus.
=1913/1. 113–119.

     társadalomtörténet
Erdélyi László: Árpádkori társadalomtörténetünk legkritikusabb kérdései. 1–6.
=1914/4. 517–561.; 1915/1. 32–50.; /2. 202–226.; /3. 334–352.; /4. 481–514.; 1916/1. 39–63. /É/.

Elek Oszkár ism.: Langlois, Ch. V.: La société française au XIIIe siècle.
=1916/1. 132–133.

Tagányi Károly: Felelet dr. Erdélyi Lászlónak „Árpádkori Társadalomtörténetünk Legkritikusabb kérdései”-re. 1–3.
=1916/2. 296–320.; /3. 409–448.; /4. 543–608. /K/.

Gárdonyi Albert ism.: Brunner, Otto: Die Finanzen der Stadt Wien von den Aufängen bis ins XVI. Jahrhundert.
=1930/1–4. 181–183.

     Téglás Gábor
Ortvay Tivadar: Nekrológ. Téglás Gábor (1848–1916).
=1916/4. 539–540. /K/.

     Teleki László, gróf
Gróf Teleki László levele gr. Andrássy Gyulához.
=1916/1. 128–129. /KK/.

     telekkönyvek
Sztehlo Zoltán: A telekkönyvekről a görög papyrusok alapján.
=1921/1–4. 143–148. /KK/.

     településtörténet
Tóth László ism.: Schünemann, Konrad: Die Entstehung des Städtewesens in Südosteuropa.
=1930/1–4. 184–189.

     temetkezési hely
Holub József ism.: Guglia, Eugen: Die Geburts-, Sterbe- und Grabstätten der römisch-deutschen Kaiser und Könige.
=1917/1. 93–94.

     tengeri ütközet
Rózsa Dezső: Nelson magyar földön.
=1918/1–2. 158–160. /K/.

     teológia
[Áldásy Antal] –y. ism.: Miscellanea Francesco Ehrle.
=1926/1–4. 221–223.

     természetjog
Balanyi György ism.: Martin, A. v.: Coluccio Salutati’s Traktat "Vom Tyrannen". – Ercole, F.: Tractatus de tyranno v. Coluccio Salutati.
=1918/3–4. 285–292.

     Thallóczy Lajos
Sufflay Milán: Nekrológ. Thallóczy Lajos (1857–1916).
=1917/1. 119–121. /K/.

     thermidori forradalom
Neumann Jenő ism.: Barthou, Louis: Le neuf thermidor.
=1930/1–4. 158–161.

     Thurzó Kálmán, nosziczi
[Angyal Dávid] A. D.: Nekrológ. Nosziczi Thurzó Kálmán [1876–1914].
=1915/1. 157–158.

     Thutmosis, III., egyiptomi király
Mahler Ede: A Magyar Nemzeti Múzeum két történelmi fontosságú egyiptomi kőemléke.
=1929/1–4. 1–13., 2 fénykép. /É/.

     Tiesenhausen grófnő
Wertheimer Ede ism.: Comte F. de Sonis: Lettres du comte et de la comtesse de Fiequelmont ŕ la comtesse Tiesenhausen.
=1912/4. 599–602.

     Timon Ákos
A magyar történettudomány halottai 1922–1925.
=1926/1–4. 234.

     Tisza István, gróf
[Angyal Dávid] A.: Nekrológ. Gróf Tisza István (1861–1918).
=1919/1–4. 156–157. /K/.

     titkosrendőrség
Molden Ernő ism.: Fournier, August: Die Geheimpolizei auf dem Wiener Kongress, eine Auswahl aus ihren Papieren.
=1914/2. 284–288.

Lábán Antal: Egy "Hazafias dal" meg egy "Hiszekegy" 1824-ből.
=1918/3–4. 254–266. /KK/.

     török birodalom
Kropf Lajos ism.: Lezze, Donado da: Historia Turchescha (1300–1514).
=1914/3. 398–403.

Molden Ernő: Adalék a keleti kérdés történetéhez.
=1914/4. 562–575. /É/.

     török hódoltság
Takáts Sándor: A budai basákról.
=1912/1. 40–73. /É/.

Szekfű Gyula: A Hódoltságkorabeli Török Történtírók. (Kútfőkritikai tanulmány.) 1–2.
=1916/3. 321–353.; /4. 449–479. /É/.

Szittyay Dénes: A simancasi spanyol állami levéltár magyar vonatkozású anyaga.
=1922/1–4. 152–163. /KK/.

Gárdonyi Albert ism.: Hóman Bálint – Szekfű Gyula: Magyar történet. I. és IV.
=1929/1–4. 225–230.

     török történelem
Zsinka Ferencz: A török történetírás forrásai.
=1918/3–4. 315–317. /K/.

     török történetírók
Szekfű Gyula: A Hódoltságkorabeli Török Történtírók. (Kútfőkritikai tanulmány.) 1–2.
=1916/3. 321–353.; /4. 449–479. /É/.

     Törökország
Vasadi Balogh György ism.: Wirth, A.: Geschichte der Türken.
=1915/3. 437–440.

Horváth Jenő: Törökország semlegessége. 1848–1849. Tanulmány a magyar szabadságharc diplomáciai történelméből.
=1930/1–4. 46–96. /É/.

     törökök kiűzése
Patek Ferencz ism.: Scheffler János: VIII. Sándor pápa és a bécsi udvar. (1689–1691.)
=1918/3–4. 292.

     történelem
[Áldásy Antal] –y. ism.: Miscellanea Francesco Ehrle.
=1926/1–4. 221–223.

Kmoskó Mihály: Muhammad al-Aufi anekdotagyűjteménye negyedik részének XVI. fejezete.
=1929/1–4. 14–54. /É/.

     történelemelmélet
Szentpétery Imre ism.: Ströle, A.: Thomas Carlyle’s Anschauung vom Forschritt in der Geschichte.
=1913/3. 442–445.

Dékány István ism.: Spengler történelemelmélete.
=1922/1–4. 165–175.

     történelemtanítás
Miskolczy István ism.: Kende, Oskar: Handbuch für den Geschichtslehrer.
=1929/1–4. 230–232.

     történelmi földrajz
Germanus Gyula: Turanizmus és a Történelem.
=1917/3–4. 380–384. /K/.

Germanus Gyula ism.: Czirbusz Géza: Anthropogeographia.
=1918/1–2. 111–113.

     történelmi kongresszus
Horváth Jenő: Az V. nemzetközi történelmi kongresszus. Bruxelles, 1923 ápr. 8–15.
=1926/1–4. 139–145. /KK/.

     történetfilozófia
Kornis Gyula: Dilthey történetelmélete.
=1912/4. 481–527. /É/.

Niklai Péter ism.: Lindner, Theodor: Geschichtsphilosophie.
=1914/3. 381–384.

     történeti források
Miskolczi Gyula ism.: Darkó Jenő: A magyarokra vonatkozó népnevek a bizánczi íróknál.
=1914/3. 387–396.

     történeti hypostasis
Kallós Ede: Történeti hypostasis.
=1912/2. 226–235. /É/.

     történeti irodalom
Hóman Bálint ism.: Hellebrant Árpád: A magyar történeti irodalom 1912, 1913, 1914 és 1915-ben.
=1918/1–2. 113–114.

Horváth Jenő: A legújabb kor történetének újabb irodalma. 1918–1925.
=1926/1–4. 166–196. /KK/.

     történeti kongresszus
Angyal Dávid: Jelentés a londoni történeti congressusról.
=1913/3. 464–475. /K/.

Molden Ernő: A XIII. német történetírói congressus Bécsben.
=1913/4. 638–640. /K/.

     történeti problémák
Heinlein István: Görög történeti problémák. 1–2.
=1913/1. 31–58.; /2. 161–197. /É/.

     történetírás
Gárdonyi Albert ism.: Fueter, Eduard: Geschichte der neueren Historiographie.
=1913/4. 605–613.

Geréb József: Miért nem írta meg Mommsen római történetének negyedik kötetét?
=1918/3–4. 310–313. /K/.

Zsinka Ferencz: A török történetírás forrásai.
=1918/3–4. 315–317. /K/.

     történettudomány
Szekfű Gyula ism.: Wolf, Gustav: Einführung in das Studium der neueren Geschichte.
=1912/1. 114–121.

Dabrowski János: Lengyel történettudományi szemle. [Könyvismertetések.]
=1917/1. 83–86. /KK/.

     törvények
Madzsar Imre: Szent István törvényei és a Lex Bajuvariorum.
=1921/1–4. 48–75. /É/.

Dávid Antal: A Hammurapi-Codex forrásai.
=1922/1–4. 1–61. /É/.

     törvényhozás
Dávid Antal: A Hammurapi Codex rendszere és az Itéletek könyve.
=1916/2. 161–184. /É/.

Heinlein István ism.: Ehrenberg, Viktor: Neugründer des Staates.
=1928/1–4. 145–158.

Monti, Gennaro Maria: Nagy Lajos magyar király törvényhozási intézkedései a nápolyi királyságban.
=1929/1–4. 96–123. /É/.

     tridenti zsinat
Hóman Bálint ism.: Kassowitz Tivadar Bruno: Szellemi áramlatok a XVI. század derekén, különös tekintettel az ellenreformatióra.
=1914/2. 277–279.

     trónigény
Miskolczy István: A magyar Anjouk trónigénye Nápolyra.
=1928/1–4. 18–78. /É/.

     tudomány
Szemere Samu: A renaissance culturája.
=1913/2. 215–252. /É/.

     Tudományos Akadémia
Divéky Adorján: A krakói Tudományos Akadémia működése 1912–13-ban.
=1914/4. 638–640. /K/.

     turanizmus
Germanus Gyula: Turanizmus és a Történelem.
=1917/3–4. 380–384. /K/.

     Újság, Az -
Történészek nyilatkozata az 1914-iki április 29-iki Budapesti Hírlapból és Az Újságból. [Szekfű Gyula: A száműzött Rákóczi c. munkájának vitája.]
=1914/3. 424–429.

     ukrán mozgalom
Gárdonyi Albert ism.: Horváth Jenő: A balkáni kérdés utolsó fázisa 1895–1920. – Horváth Jenő: Modern Afrika 1915–1920. – Bonkáló Sándor: Az ukrán mozgalom története 1917–1922.
=1926/1–4. 213–214.

     Ulászló, Łokietek, lengyel király
Dabrowsky János: Lokietek Ulászló és Magyarország 1300–1315-ben.
=1921/1–4. 76–84. /É/.

     uralkodók
Holub József ism.: Guglia, Eugen: Die Geburts-, Sterbe- und Grabstätten der römisch-deutschen Kaiser und Könige.
=1917/1. 93–94.

     útleírás
Ortvay Tivadar: Egy magyar királyné emlékének nyomozása a külföldön.
=1913/4. 576–593. /KK/.

Goldziher Ignácz ism.: Lukach, Harry Charles: The Fringe of the East.
=1913/4. 601–605.

Fest Sándor: Sydnam Poyntz angol katona kalandjai Magyarországon (1626).
=1914/1. 100–103. /KK/.

Fest Sándor: Két angol utazó magyarországi útleírása.
=1918/3–4. 314–315. /K/.

Kropf Lajos: Clements Simon utazása hazánkban 1715-ben.
=1921/1–4. 118–142. /É/.

Balanyi György: Montecorvinoi János.
=1930/1–4. 1–30. /É/.

     Vác
Patek Ferencz ism.: Szarka Gyula: Váczi domokos konvent története.
=1914/3. 406–407.

     választójog
Nagy Miklós ism.: Tecklenburg, Adolf: Die Entwicklung des Wahlrechts in Frankreich seit 1789.
=1912/2. 282–286.

     vallástörténet
Mahler Ede: A leideni nemzetközi vallástörténeti congressus.
=1913/2. 317–319. /K/.

Téglás Gábor ism.: Domaszewski, Alfred von: Abhandlungen zur römischer Religion.
=1913/3. 422–425.

Osztern Salamon Pál ism.: Goldziher Ignácz: Előadások az iszlámról.
=1914/1. 112–118.

Révay József: Ókeresztény symbolumok. 1–2.
=1914/3. 346–370.; /4. 481–516. /É/.

Goldziher Ignácz ism.: Arnold, T. W.: The preaching of Islam, a History of the Propagation of the Muslim Faith.
=1914/3. 384–386.

Révay József ism.: Bihlmeyer, Karl: Die "syrischen" Kaiser zu Rom (211–35) und das Christentum.
=1919/1–4. 126–129.

Tóth Zoltán ism.: Tóth-Szabó Pál: A cseh-huszita mozgalmak és uralom története Magyarországon.
=1921/1–4. 165–170.

     Vámbéry Ármin
Mészáros Gyula: Nekrológ. Vámbéry Ármin (1831–1913).
=1913/4. 634–636. /K/.

     vámjövedelem
Eckhart Ferencz ism.: Domanovszky Sándor: A harminczadvám eredete.
=1918/1–2. 121–122.

     vámpírok
Hankiss János: XVIII. századbeli franczia tudósítás magyar "vampirok"-ról.
=1920/1–4. 94–96. /K/.

     Várdai István
Lukcsics Pál: Várdai István ferrarai diák levelei (1448–1449).
=1929/1–4. 124–136. /É/.

     vármegyék
Tagányi Károly: Vármegyéink eredetének kérdése. 1– . [A folytatás nem jelent meg.]
=1913/4. 510–541. /É/.

     városformák
Tóth László ism.: Schünemann, Konrad: Die Entstehung des Städtewesens in Südosteuropa.
=1930/1–4. 184–189.

     városigazgatás
Bodenstein Gusztáv: A belgrádi németek 1724-iki statutumának története.
=1913/1. 78–97. /É/.

Áldásy Antal ism.: Moresco, Mattia: Il patrimonio di S. Pietro. – Boüard, A. de: Le régime politique et les institutions de Rome ...
=1926/1–4. 219–221.

Tóth László ism.: Schünemann, Konrad: Die Entstehung des Städtewesens in Südosteuropa.
=1930/1–4. 184–189.

     várostörténet
Gárdonyi Albert ism.: Brunner, Otto: Die Finanzen der Stadt Wien von den Aufängen bis ins XVI. Jahrhundert.
=1930/1–4. 181–183.

     Vaszary Kolos, bíboros, hercegprímás
Erdélyi László: Nekrológ. Vaszary Kolos (1832–1915).
=1916/1. 156–160. /K/.

     Vatikán
Wertheimer Ede ism.: Böthling, Arthur: Bismarck und das päpstliche Rom. Generische Darstellung an der Hand de Quellen.
=1912/1. 125–128.

Eckhart Ferencz ism.: Göller, Emil: Vatikanische Quellen zur Geschichte der päpslichen Hof- und Finanzverwaltung 1316–1378.
=1912/3. 429–432.

Balanyi György: A római kérdés szerepe a hármasszövetség megkötésében.
=1928/1–4. 113–132. /É/.

Illés József: Egy újonnan felfedezett Szt. István-freskó a Vatikánban és a magyar király apostoli joga.
=1929/1–4. 211–218. /KK/.

     Velehrad
Ivanić József ism.: Zavadil, Josef: Velehrady, Děvin a Nitra. (Velehrad, Dévény és Nyitra. Adalék a nagy-morva birodalom fővárosa helyének megállapításához.)
=1915/2. 273–274.

     Velence
Thallóczy Lajos közli: Karácson Imre: Dalmáczia és Horvátország dogeja.
=1912/2. 236–237. /KK/.

     versaillesi szerződés
Török Pál ism.: Zehn Jahre Versailles.
=1930/1–4. 179–181.

     világháború
Antal Géza ism.: Japikse, N.: Die Stellung Hollands im Weltkrieg politisch und wirtschaftlich.
=1921/1–4. 170–174.

Balanyi György ism.: Granfelt, Helge: Das Dreibundsystem 1879–1916.
=1928/1–4. 174–177.

Balanyi György ism.: Mitis, Oskar Freiherr von: Das Leben des Kronprinzen Rudolf. – Sosnosky, Theodor von: Franz Ferdinand der Erzherzog-Thronfolger.
=1929/1–4. 256–261.

Horváth Jenő ism.: Fay, Bradshaw Sidney: The Origins of the World War. II.
=1929/1–4. 261–266.

Horváth Jenő: A háborús felelősség kérdése. Az első évtized kutatásainak eredményei 1920–1930.
=1930/1–4. 114–142. /KK/.

Török Pál ism.: Zehn Jahre Versailles.
=1930/1–4. 179–181.

Horváth Jenő ism.: Az Entente államok háborús aktakiadványai.
=1930/1–4. 189–193.

     Világos
Szkunzevics Kornél közli: Iszakov, Vasziljevics Nyikolajev: Emlékiratok. [Az 1849-es erdélyi orosz hadjáratról.] 1–3.
=1914/4. 616–629.; 1915/1. 146–154.; /2. 304–315.

     világtörténelem
Domanovszky Sándor ism.: Herre, Paul: Quellenkunde zur Weltgeschichte.
=1913/2. 288–291.

Osztern Salamon Pál ism.: Goldziher Ignácz: Előadások az iszlámról.
=1914/1. 112–118.

Horváth Jenő ism.: Ward, A. W. – Prothero, G. W. – Leathes, Stanley: The Cambridge Modern History. Planned by the late Lord Acton, regius professor of modern History.
=1915/4. 605–610.

Keller Imre: Középkori krónikások.
=1917/1. 78–83. /KK/.

     Villari, Pasquale
Radó Antal: Nekrológ. Pasquale Villari (1827–1917).
=1918/1–2. 156–158. /K/.

     Vranyczany család, báró
Ivanić József ism.: Vranyczany, Giorgio Baron: Zur Geschichte der Familie Vranyczany.
=1915/1. 125–126.

     Wakefield, Eduard
Fest Sándor: Wakefield tervezett magyar históriája.
=1919/1–4. 123–124. /KK/.

     Wertner Mór
[Holub József] hj.: Nekrológ. Wertner Mór (1849–1921).
=1921/1–4. 186. /K/.

     Wilson, Thomas Woodrow, amerikai elnök
Czeke Marianne: Wilson, mint történetíró.
=1919/1–4. 1–51. /É/.

     Winter, Gustav
–jn–: Nekrológ. Michael Tangl (?–?). – Julius v. Pflugk-Hartung (1848–1919). – Gustav Winter (1846–1922).
=1922/1–4. 195–196. /K/.

     Zalmoxis
Téglás Gábor: Kazarow magyarázata Zalmoxisról, a hazánk földjén is gyakori thrák lovas istenségről.
=1913/2. 263–265. /KK/.

     zerbsti szövetség
Fraknói Vilmos: Mátyás király és a Hohenzollernek diplomatiai érintkezése. 1–2.
=1914/1. 61–99.; /2. 212–256. /É/.

Fraknói Vilmos: Az 1472-iki zerbsti szövetség. (Helyreigazítás.)
=1915/1. 115–118. /KK/.

     Zichy Károlyné grófné sz. gróf Festetics Júlia
Bleyer Jakab: Metternich és Zichy Julia grófnő.
=1914/3. 371–375. /É/.

     Zichy Nándor, gróf
A magyar történettudomány halottai 1922–1925.
=1926/1–4. 234.

     Zrinyi Ilona, gróf
Fest Sándor: Simonyi Ernő közli: Sutton angol követ levele Zrinyi Ilona temetéséről [1703].
=1917/1. 87. /KK/.

     zsarnokelmélet
Balanyi György ism.: Martin, A. v.: Coluccio Salutati’s Traktat "Vom Tyrannen". – Ercole, F.: Tractatus de tyranno v. Coluccio Salutati.
=1918/3–4. 285–292.

     zsidó időszámítás
Venetianer Lajos ism.: Mahler, Ede: Handbuch der jüdischen Chronologie.
=1918/1–2. 114–120.

     zsidók
Patek Ferencz ism.: Áldásy Antal: Zsigmond császár koronázása és a német zsidóság megadóztatása.
=1919/1–4. 129–132.

Neumann Jenő ism.: Anchel, Robert: Napoleon et les juifs.
=1930/1–4. 162–167.

     Zsigmond, lengyel herceg
Békefi Remig ism.: Divéky Adorján: Zsigmond lengyel herczeg budai számadásai. (1500–1502, 1505.)
=1916/3. 386–387.

     Zsigmond, magyar király és német-római császár
Patek Ferencz ism.: Áldásy Antal: Zsigmond császár koronázása és a német zsidóság megadóztatása.
=1919/1–4. 129–132.

Áldásy Antal: Adalékok az ipar és kereskedelem történetéhez Zsigmond király idejében.
=1928/1–4. 139–143. /KK/.

Ernyey József: Adalék Zsigmond király külföldi összeköttetéseihez.
=1929/1–4. 218–224. /KK/.

     Zsilinszky Mihály
A magyar történettudomány halottai 1922–1925.
=1926/1–4. 234.
A digitális verzió változatlan formában, szabadon terjeszthető!
©  Hernádi László Mihály, 2000, 2006
()

Az elektronikus változatot készítette:
Ambrus Attila József
()


PTE Központi Könyvtár – Pécs, 2006. március 27.
http://www.lib.pte.hu
A teljes repertórium kinyomtatható
(162 oldal)