12423.htm

CÍMSZÓ: Kallina

SZEMÉLYNÉV: Kallina Mór

SZÓCIKK: Kallina Mór, építész, szül. Gross-Bitteschben (Ausztria) 1844., megh. Budapesten 1913. Bár nem Magyarországon született, mégis azok közé tartozott, akik a múlt század 70-es éveiben a fejlődni kezdő főváros képének művészi kialakulásánál tevékeny részt vettek. Építészeti tanulmányait a prágai német műegyetemen végezte. 1870-ben a Pesti Izr. Hitközség Ottó Wagnert a Rombach-utcai zsinagóga tervezésével bízta meg és a terv kidolgozásánál K. segédkezett neki, majd az építkezés kivitelének vezetője lett és részleteit is ő tervezte. Így került Budapestre, ahol meg is telepedett. Nemsokára Horváth püspöknek, a Kerkápolyi-, Ráth, Mocsonyi-, gróf Bissingen-, gróf Bethlen-, gróf Bánffy-, báró Baich-családok építésze lett. Az új Országházra kiírt pályázaton együtt vett részt Ottó Wagnerrel és Steindl, valamint Hauszmann mellett, a három első díj egyikét nyerte el. Első munkái közé tartozott a Múzeum mögött levő Nemzeti Lovarda és a Szentkirályi-utcai Tornacsarnok épülete, majd a Várbeli kis evangélikus templom (1896.) és a Kerepesi-temetőben levő Thalmeyer- sírbolt. Egyik legtekintélyesebb épülete a honvédelmi minisztérium palotája Budán és a Dísztéren épült honvéd főparancsnokság palotája ugyanott. Épületeit a tiszta ízlésre valló reneszánsz-stílus jellemzi.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2423. címszó a lexikon => 447. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12423.htm

CÍMSZÓ: Kallina

SZEMÉLYNÉV: Kallina Mór

SZÓCIKK: Kallina Mór, építész, szül. Gross-Bitteschben Ausztria 1844., megh. Budapesten 1913. Bár nem Magyarországon született, mégis azok közé tartozott, akik a múlt század 70-es éveiben a fejlődni kezdő főváros képének művészi kialakulásánál tevékeny részt vettek. Építészeti tanulmányait a prágai német műegyetemen végezte. 1870-ben a Pesti Izr. Hitközség Ottó Wagnert a Rombach-utcai zsinagóga tervezésével bízta meg és a terv kidolgozásánál K. segédkezett neki, majd az építkezés kivitelének vezetője lett és részleteit is ő tervezte. Így került Budapestre, ahol meg is telepedett. Nemsokára Horváth püspöknek, a Kerkápolyi-, Ráth, Mocsonyi-, gróf Bissingen-, gróf Bethlen-, gróf Bánffy-, báró Baich-családok építésze lett. Az új Országházra kiírt pályázaton együtt vett részt Ottó Wagnerrel és Steindl, valamint Hauszmann mellett, a három első díj egyikét nyerte el. Első munkái közé tartozott a Múzeum mögött levő Nemzeti Lovarda és a Szentkirályi-utcai Tornacsarnok épülete, majd a Várbeli kis evangélikus templom 1896. és a Kerepesi-temetőben levő Thalmeyer- sírbolt. Egyik legtekintélyesebb épülete a honvédelmi minisztérium palotája Budán és a Dísztéren épült honvéd főparancsnokság palotája ugyanott. Épületeit a tiszta ízlésre valló reneszánsz-stílus jellemzi.

12423.ht

CÍMSZÓ Kallin

SZEMÉLYNÉV Kallin Mó

SZÓCIKK Kallin Mór építész szül Gross-Bitteschbe Ausztri 1844. megh Budapeste 1913 Bá ne Magyarországo született mégi azo köz tartozott aki múl száza 70-e éveibe fejlődn kezd főváro képéne művész kialakulásáná tevéken rész vettek Építészet tanulmányai prága néme műegyeteme végezte 1870-be Pest Izr Hitközsé Ott Wagner Rombach-utca zsinagóg tervezéséve bízt me é ter kidolgozásáná K segédkezet neki maj a építkezé kiviteléne vezetőj let é részletei i tervezte Íg kerül Budapestre aho me i telepedett Nemsokár Horvát püspöknek Kerkápolyi- Ráth Mocsonyi- gró Bissingen- gró Bethlen- gró Bánffy- bár Baich-családo építész lett A ú Országházr kiír pályázato együt vet rész Ott Wagnerre é Steindl valamin Hauszman mellett háro els dí egyiké nyert el Els munká köz tartozot Múzeu mögöt lev Nemzet Lovard é Szentkirályi-utca Tornacsarno épülete maj Várbel ki evangéliku templo 1896 é Kerepesi-temetőbe lev Thalmeyer sírbolt Egyi legtekintélyeseb épület honvédelm minisztériu palotáj Budá é Dísztére épül honvé főparancsnoksá palotáj ugyanott Épületei tiszt ízlésr vall reneszánsz-stílu jellemzi

12423.h

CÍMSZ Kalli

SZEMÉLYNÉ Kalli M

SZÓCIK Kalli Mó építés szü Gross-Bitteschb Ausztr 1844 meg Budapest 191 B n Magyarország születet még az kö tartozot ak mú száz 70- éveib fejlőd kez fővár képén művés kialakulásán tevéke rés vette Építésze tanulmánya prág ném műegyetem végezt 1870-b Pes Iz Hitközs Ot Wagne Rombach-utc zsinagó tervezésév bíz m te kidolgozásán segédkeze nek ma építkez kivitelén vezető le részlete tervezt Í kerü Budapestr ah m telepedet Nemsoká Horvá püspökne Kerkápolyi Rát Mocsonyi gr Bissingen gr Bethlen gr Bánffy bá Baich-család építés let Országház kií pályázat együ ve rés Ot Wagnerr Steind valami Hauszma mellet hár el d egyik nyer e El munk kö tartozo Múze mögö le Nemze Lovar Szentkirályi-utc Tornacsarn épület ma Várbe k evangélik templ 189 Kerepesi-temetőb le Thalmeye sírbol Egy legtekintélyese épüle honvédel minisztéri palotá Bud Dísztér épü honv főparancsnoks palotá ugyanot Épülete tisz ízlés val reneszánsz-stíl jellemz

12423.

CÍMS Kall

SZEMÉLYN Kall

SZÓCI Kall M építé sz Gross-Bittesch Auszt 184 me Budapes 19 Magyarorszá születe mé a k tartozo a m szá 70 évei fejlő ke fővá képé művé kialakulásá tevék ré vett Építész tanulmány prá né műegyete végez 1870- Pe I Hitköz O Wagn Rombach-ut zsinag tervezésé bí t kidolgozásá segédkez ne m építke kivitelé vezet l részlet tervez ker Budapest a telepede Nemsok Horv püspökn Kerkápoly Rá Mocsony g Bissinge g Bethle g Bánff b Baich-csalá építé le Országhá ki pályáza egy v ré O Wagner Stein valam Hauszm melle há e egyi nye E mun k tartoz Múz mög l Nemz Lova Szentkirályi-ut Tornacsar épüle m Várb evangéli temp 18 Kerepesi-temető l Thalmey sírbo Eg legtekintélyes épül honvéde minisztér palot Bu Díszté ép hon főparancsnok palot ugyano Épület tis ízlé va reneszánsz-stí jellem

12423

CÍM Kal

SZEMÉLY Kal

SZÓC Kal épít s Gross-Bittesc Ausz 18 m Budape 1 Magyarorsz szület m tartoz sz 7 éve fejl k főv kép műv kialakulás tevé r vet Építés tanulmán pr n műegyet vége 1870 P Hitkö Wag Rombach-u zsina tervezés b kidolgozás segédke n építk kivitel veze részle terve ke Budapes teleped Nemso Hor püspök Kerkápol R Mocson Bissing Bethl Bánf Baich-csal épít l Országh k pályáz eg r Wagne Stei vala Hausz mell h egy ny mu tarto Mú mö Nem Lov Szentkirályi-u Tornacsa épül Vár evangél tem 1 Kerepesi-temet Thalme sírb E legtekintélye épü honvéd miniszté palo B Díszt é ho főparancsno palo ugyan Épüle ti ízl v reneszánsz-st jelle

1242

CÍ Ka

SZEMÉL Ka

SZÓ Ka épí Gross-Bittes Aus 1 Budap Magyarors szüle tarto s év fej fő ké mű kialakulá tev ve Építé tanulmá p műegye vég 187 Hitk Wa Rombach- zsin tervezé kidolgozá segédk épít kivite vez részl terv k Budape telepe Nems Ho püspö Kerkápo Mocso Bissin Beth Bán Baich-csa épí Ország pályá e Wagn Ste val Haus mel eg n m tart M m Ne Lo Szentkirályi- Tornacs épü Vá evangé te Kerepesi-teme Thalm sír legtekintély ép honvé miniszt pal Dísz h főparancsn pal ugya Épül t íz reneszánsz-s jell