12787.htm

CÍMSZÓ: Kramer

SZEMÉLYNÉV: Kramer Miksa

SZÓCIKK: Kramer Miksa, a Pesti Chevra Kadisa alelnöke, szül. Kisgyarmaton (Hont m.) 1852 okt. 19. Iskolái elvégzése után kereskedő lett, majd bankpályára lépett és a Fővárosi Kereskedelmi Hitelintézetnek volt 40 éven át a vezérigazgatója. Sokáig volt a Belváros előljáróhelyettese, majd ugyancsak a IV. ker. képviseletében 31 évig mint törvényhatósági bizottsági tag működött. A főváros politikai életében egykor nagy szerepet játszó Saskörnek alelnöke volt. A felekezeti életben tevékeny részt vesz, mint a Pesti Chevra Kadisa alelnöke és az Aggok Házának elnöke.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2787. címszó a lexikon => 514. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12787.htm

CÍMSZÓ: Kramer

SZEMÉLYNÉV: Kramer Miksa

SZÓCIKK: Kramer Miksa, a Pesti Chevra Kadisa alelnöke, szül. Kisgyarmaton Hont m. 1852 okt. 19. Iskolái elvégzése után kereskedő lett, majd bankpályára lépett és a Fővárosi Kereskedelmi Hitelintézetnek volt 40 éven át a vezérigazgatója. Sokáig volt a Belváros előljáróhelyettese, majd ugyancsak a IV. ker. képviseletében 31 évig mint törvényhatósági bizottsági tag működött. A főváros politikai életében egykor nagy szerepet játszó Saskörnek alelnöke volt. A felekezeti életben tevékeny részt vesz, mint a Pesti Chevra Kadisa alelnöke és az Aggok Házának elnöke.

12787.ht

CÍMSZÓ Krame

SZEMÉLYNÉV Krame Miks

SZÓCIKK Krame Miksa Pest Chevr Kadis alelnöke szül Kisgyarmato Hon m 185 okt 19 Iskolá elvégzés utá keresked lett maj bankpályár lépet é Főváros Kereskedelm Hitelintézetne vol 4 éve á vezérigazgatója Sokái vol Belváro előljáróhelyettese maj ugyancsa IV ker képviseletébe 3 évi min törvényhatóság bizottság ta működött főváro politika életébe egyko nag szerepe játsz Saskörne alelnök volt felekezet életbe tevéken rész vesz min Pest Chevr Kadis alelnök é a Aggo Házána elnöke

12787.h

CÍMSZ Kram

SZEMÉLYNÉ Kram Mik

SZÓCIK Kram Miks Pes Chev Kadi alelnök szü Kisgyarmat Ho 18 ok 1 Iskol elvégzé ut kereske let ma bankpályá lépe Főváro Kereskedel Hitelintézetn vo év vezérigazgatój Soká vo Belvár előljáróhelyettes ma ugyancs I ke képviseletéb év mi törvényhatósá bizottsá t működöt fővár politik életéb egyk na szerep játs Saskörn alelnö vol felekeze életb tevéke rés ves mi Pes Chev Kadi alelnö Agg Házán elnök

12787.

CÍMS Kra

SZEMÉLYN Kra Mi

SZÓCI Kra Mik Pe Che Kad alelnö sz Kisgyarma H 1 o Isko elvégz u keresk le m bankpály lép Fővár Kereskede Hitelintézet v é vezérigazgató Sok v Belvá előljáróhelyette m ugyanc k képviseleté é m törvényhatós bizotts működö fővá politi életé egy n szere ját Saskör aleln vo felekez élet tevék ré ve m Pe Che Kad aleln Ag Házá elnö

12787

CÍM Kr

SZEMÉLY Kr M

SZÓC Kr Mi P Ch Ka aleln s Kisgyarm Isk elvég keres l bankpál lé Fővá Keresked Hitelintéze vezérigazgat So Belv előljáróhelyett ugyan képviselet törvényható bizott működ főv polit élet eg szer já Saskö alel v feleke éle tevé r v P Ch Ka alel A Ház eln

1278

CÍ K

SZEMÉL K

SZÓ K M C K alel Kisgyar Is elvé kere bankpá l Főv Kereske Hitelintéz vezérigazga S Bel előljáróhelyet ugya képvisele törvényhat bizot műkö fő poli éle e sze j Sask ale felek él tev C K ale Há el