13510.htm

CÍMSZÓ: Nagykanizsa

SZÓCIKK: "valószínűleg 1700 körül. Működésének első korszakáról nem maradt fenn semmiféle írott dokumentum. Az első (halottak nyilvántartása) 1772-ből, a második 1784-ből származik, mikor a hitközség Batthyány herceg uradalmából új temetőtelket vásárolt. Az adásvevési szerződésben már megemlíti Batthány Lajos gróf, hogy a «Communitas judaeorum» azért vásárolja a telket «Quia judaeorum coemeterium jam plenum esset», ami a hitközség régi fennállása mellett bizonyít; mert 1784. még nem telhetett volna meg a temető, ha már jóval ezelőtt nem lett volna ott zsidó hitközség. Történelmének szempontjából az 1786 -ik esztendő mindenesetre a legnevezetesebb, nemcsak azért, mert szervezett hitélete alapszabályainak megalkotásával akkor kezdődött, de azért is, mert akkor nyitotta meg az úgynevezett nemzeti iskolát, amely 1809-ig működött. Jellemző, hogy az iskolanyitás jó húsz évvel előzte meg a templomépítést. De ez még nem jelenti azt, hogy a hitélet a kultúrával szemben hátrányba került. A hitközség vallásos iránya Torai Chajim Henrik (1776-92), Szántó Mayer (1831-ig működött) és Lőwy S. Izsák (1832-40) rabbik alatt már konzervatív volt. 1820-ban hozott határozat szerint kizárták a hitközségből azt, ki nem rituális (nészech) bort vásárol. 1829-ben bevezették a templomba Sulzer szerzeményeit s férfikórust szerveztek. A hitközség történetében döntő jelentőségű Löw Lipót rövid működése, aki küzdelmek árán megvalósította reformtörekvéseit. Működése a templom, az iskola, a magyarosodás és a társadalmi élet terén egyaránt jelentős. 1845-ben sémini aceresz ünnepén szólal meg először magyar-zsidó templomban orgona, melyet Strasser L. D. ajándékozott. A hitszónoklat nyelve magyar. Utódja Faszel B. Hirsch folytatja Löw Lipót liberális irányát s a kol nidrót eltörli. Kiváló szónok, buzgó lelki pásztor. Neumann Ede követi a rabbiszéken (1883-1918), aki Geiger Ábrahám istentiszteleti újításait s imakönyvét vezeti be. 1919 óta Winkler Ernő főrabbi működése alatt a hitközség vallási élete újból konzervatív irányban fejlődik a vallásos szellem s a hitoktatás erősödésével. A felekezeti emberbaráti intézmények s a szegényügy felkarolása is az újabb fejlődés eredményei. Még ma is fennálló nagytemploma építését a hitközség Batthyány Fülöp gróf támogatásával 1817.kezdi meg és azt 1821. be is fejezi. 1830 körül zsidó kórházat létesít, 1832. magyar nyelvű oktatásra berendezett elemi iskolát. A szabadságharcot megelőző évtized nem mutat fel észrevehetőbb haladást. Az ország gondja köti le a hitközséget is és a nagy feszültségben inkább csak filantropikus szervezkedésre telik a lelkesedés. Ez 1848. egészen az ország szolgálatába szegődik. A szabadságharcban kifejtett hazafias tevékenysége miatt hadisarcot vetettek ki a hitközségre és 1851. fel is oszlatták. De néhány évvel ezután újból hozzáfoghatott vallási és kulturális életének kiépítéséhez. 1866-ban megépíti saját költségén a kistemplomot, 1857. a kétosztályú kereskedelmi iskolát, 1886. a polgári és 1891. a felső kereskedelmi iskolát. Eleven mozgalmakban élte ki magát hitéleti és szociális"


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3510. címszó a lexikon => 629. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13510.htm

CÍMSZÓ: Nagykanizsa

SZÓCIKK: valószínűleg 1700 körül. Működésének első korszakáról nem maradt fenn semmiféle írott dokumentum. Az első halottak nyilvántartása 1772-ből, a második 1784-ből származik, mikor a hitközség Batthyány herceg uradalmából új temetőtelket vásárolt. Az adásvevési szerződésben már megemlíti Batthány Lajos gróf, hogy a Communitas judaeorum azért vásárolja a telket Quia judaeorum coemeterium jam plenum esset , ami a hitközség régi fennállása mellett bizonyít; mert 1784. még nem telhetett volna meg a temető, ha már jóval ezelőtt nem lett volna ott zsidó hitközség. Történelmének szempontjából az 1786 -ik esztendő mindenesetre a legnevezetesebb, nemcsak azért, mert szervezett hitélete alapszabályainak megalkotásával akkor kezdődött, de azért is, mert akkor nyitotta meg az úgynevezett nemzeti iskolát, amely 1809-ig működött. Jellemző, hogy az iskolanyitás jó húsz évvel előzte meg a templomépítést. De ez még nem jelenti azt, hogy a hitélet a kultúrával szemben hátrányba került. A hitközség vallásos iránya Torai Chajim Henrik 1776-92 , Szántó Mayer 1831-ig működött és Lőwy S. Izsák 1832-40 rabbik alatt már konzervatív volt. 1820-ban hozott határozat szerint kizárták a hitközségből azt, ki nem rituális nészech bort vásárol. 1829-ben bevezették a templomba Sulzer szerzeményeit s férfikórust szerveztek. A hitközség történetében döntő jelentőségű Löw Lipót rövid működése, aki küzdelmek árán megvalósította reformtörekvéseit. Működése a templom, az iskola, a magyarosodás és a társadalmi élet terén egyaránt jelentős. 1845-ben sémini aceresz ünnepén szólal meg először magyar-zsidó templomban orgona, melyet Strasser L. D. ajándékozott. A hitszónoklat nyelve magyar. Utódja Faszel B. Hirsch folytatja Löw Lipót liberális irányát s a kol nidrót eltörli. Kiváló szónok, buzgó lelki pásztor. Neumann Ede követi a rabbiszéken 1883-1918 , aki Geiger Ábrahám istentiszteleti újításait s imakönyvét vezeti be. 1919 óta Winkler Ernő főrabbi működése alatt a hitközség vallási élete újból konzervatív irányban fejlődik a vallásos szellem s a hitoktatás erősödésével. A felekezeti emberbaráti intézmények s a szegényügy felkarolása is az újabb fejlődés eredményei. Még ma is fennálló nagytemploma építését a hitközség Batthyány Fülöp gróf támogatásával 1817.kezdi meg és azt 1821. be is fejezi. 1830 körül zsidó kórházat létesít, 1832. magyar nyelvű oktatásra berendezett elemi iskolát. A szabadságharcot megelőző évtized nem mutat fel észrevehetőbb haladást. Az ország gondja köti le a hitközséget is és a nagy feszültségben inkább csak filantropikus szervezkedésre telik a lelkesedés. Ez 1848. egészen az ország szolgálatába szegődik. A szabadságharcban kifejtett hazafias tevékenysége miatt hadisarcot vetettek ki a hitközségre és 1851. fel is oszlatták. De néhány évvel ezután újból hozzáfoghatott vallási és kulturális életének kiépítéséhez. 1866-ban megépíti saját költségén a kistemplomot, 1857. a kétosztályú kereskedelmi iskolát, 1886. a polgári és 1891. a felső kereskedelmi iskolát. Eleven mozgalmakban élte ki magát hitéleti és szociális

13510.ht

CÍMSZÓ Nagykanizs

SZÓCIKK valószínűle 170 körül Működéséne els korszakáró ne marad fen semmifél írot dokumentum A els halotta nyilvántartás 1772-ből másodi 1784-bő származik miko hitközsé Batthyán herce uradalmábó ú temetőtelke vásárolt A adásvevés szerződésbe má megemlít Batthán Lajo gróf hog Communita judaeoru azér vásárolj telke Qui judaeoru coemeteriu ja plenu esse am hitközsé rég fennállás mellet bizonyít mer 1784 mé ne telhetet voln me temető h má jóva ezelőt ne let voln ot zsid hitközség Történelméne szempontjábó a 178 -i esztend mindenesetr legnevezetesebb nemcsa azért mer szervezet hitélet alapszabályaina megalkotásáva akko kezdődött d azér is mer akko nyitott me a úgynevezet nemzet iskolát amel 1809-i működött Jellemző hog a iskolanyitá j hús évve előzt me templomépítést D e mé ne jelent azt hog hitéle kultúráva szembe hátrányb került hitközsé valláso irány Tora Chaji Henri 1776-9 Szánt Maye 1831-i működöt é Lőw S Izsá 1832-4 rabbi alat má konzervatí volt 1820-ba hozot határoza szerin kizártá hitközségbő azt k ne rituáli nészec bor vásárol 1829-be bevezetté templomb Sulze szerzeményei férfikórus szerveztek hitközsé történetébe dönt jelentőség Lö Lipó rövi működése ak küzdelme árá megvalósított reformtörekvéseit Működés templom a iskola magyarosodá é társadalm éle teré egyarán jelentős 1845-be sémin aceres ünnepé szóla me előszö magyar-zsid templomba orgona melye Strasse L D ajándékozott hitszónokla nyelv magyar Utódj Fasze B Hirsc folytatj Lö Lipó liberáli irányá ko nidró eltörli Kivál szónok buzg lelk pásztor Neuman Ed követ rabbiszéke 1883-191 ak Geige Ábrahá istentisztelet újításai imakönyvé vezet be 191 ót Winkle Ern főrabb működés alat hitközsé vallás élet újbó konzervatí irányba fejlődi valláso szelle hitoktatá erősödésével felekezet emberbarát intézménye szegényüg felkarolás i a újab fejlődé eredményei Mé m i fennáll nagytemplom építésé hitközsé Batthyán Fülö gró támogatásáva 1817.kezd me é az 1821 b i fejezi 183 körü zsid kórháza létesít 1832 magya nyelv oktatásr berendezet elem iskolát szabadságharco megelőz évtize ne muta fe észrevehetőb haladást A orszá gondj köt l hitközsége i é nag feszültségbe inkáb csa filantropiku szervezkedésr teli lelkesedés E 1848 egésze a orszá szolgálatáb szegődik szabadságharcba kifejtet hazafia tevékenység miat hadisarco vetette k hitközségr é 1851 fe i oszlatták D néhán évve ezutá újbó hozzáfoghatot vallás é kulturáli életéne kiépítéséhez 1866-ba megépít sajá költségé kistemplomot 1857 kétosztály kereskedelm iskolát 1886 polgár é 1891 fels kereskedelm iskolát Eleve mozgalmakba élt k magá hitélet é szociáli

13510.h

CÍMSZ Nagykaniz

SZÓCIK valószínűl 17 körü Működésén el korszakár n mara fe semmifé íro dokumentu el halott nyilvántartá 1772-bő másod 1784-b származi mik hitközs Batthyá herc uradalmáb temetőtelk vásárol adásvevé szerződésb m megemlí Batthá Laj gró ho Communit judaeor azé vásárol telk Qu judaeor coemeteri j plen ess a hitközs ré fennállá melle bizonyí me 178 m n telhete vol m temet m jóv ezelő n le vol o zsi hitközsé Történelmén szempontjáb 17 - eszten mindeneset legnevezeteseb nemcs azér me szerveze hitéle alapszabályain megalkotásáv akk kezdődöt azé i me akk nyitot m úgyneveze nemze iskolá ame 1809- működöt Jellemz ho iskolanyit hú évv előz m templomépítés m n jelen az ho hitél kultúráv szemb hátrány kerül hitközs vallás irán Tor Chaj Henr 1776- Szán May 1831- működö Lő Izs 1832- rabb ala m konzervat vol 1820-b hozo határoz szeri kizárt hitközségb az n rituál nésze bo vásáro 1829-b bevezett templom Sulz szerzeménye férfikóru szervezte hitközs történetéb dön jelentősé L Lip röv működés a küzdelm ár megvalósítot reformtörekvései Működé templo iskol magyarosod társadal él ter egyará jelentő 1845-b sémi acere ünnep szól m elősz magyar-zsi templomb orgon mely Strass ajándékozot hitszónokl nyel magya Utód Fasz Hirs folytat L Lip liberál irány k nidr eltörl Kivá szóno buz lel pászto Neuma E köve rabbiszék 1883-19 a Geig Ábrah istentisztele újítása imakönyv veze b 19 ó Winkl Er főrab működé ala hitközs vallá éle újb konzervat irányb fejlőd vallás szell hitoktat erősödéséve felekeze emberbará intézmény szegényü felkarolá úja fejlőd eredménye M fennál nagytemplo építés hitközs Batthyá Fül gr támogatásáv 1817.kez m a 182 fejez 18 kör zsi kórház létesí 183 magy nyel oktatás berendeze ele iskolá szabadságharc megelő évtiz n mut f észrevehető haladás orsz gond kö hitközség na feszültségb inká cs filantropik szervezkedés tel lelkesedé 184 egész orsz szolgálatá szegődi szabadságharcb kifejte hazafi tevékenysé mia hadisarc vetett hitközség 185 f oszlattá néhá évv ezut újb hozzáfoghato vallá kulturál életén kiépítéséhe 1866-b megépí saj költség kistemplomo 185 kétosztál kereskedel iskolá 188 polgá 189 fel kereskedel iskolá Elev mozgalmakb él mag hitéle szociál

13510.

CÍMS Nagykani

SZÓCI valószínű 1 kör Működésé e korszaká mar f semmif ír dokument e halot nyilvántart 1772-b máso 1784- származ mi hitköz Batthy her uradalmá temetőtel vásáro adásvev szerződés megeml Batth La gr h Communi judaeo az vásáro tel Q judaeo coemeter ple es hitköz r fennáll mell bizony m 17 telhet vo teme jó ezel l vo zs hitközs Történelmé szempontjá 1 eszte mindenese legnevezetese nemc azé m szervez hitél alapszabályai megalkotásá ak kezdődö az m ak nyito úgynevez nemz iskol am 1809 működö Jellem h iskolanyi h év elő templomépíté jele a h hité kultúrá szem hátrán kerü hitköz vallá irá To Cha Hen 1776 Szá Ma 1831 működ L Iz 1832 rab al konzerva vo 1820- hoz határo szer kizár hitközség a rituá nész b vásár 1829- bevezet templo Sul szerzemény férfikór szervezt hitköz történeté dö jelentős Li rö működé küzdel á megvalósíto reformtörekvése Működ templ isko magyaroso társada é te egyar jelent 1845- sém acer ünne szó elős magyar-zs templom orgo mel Stras ajándékozo hitszónok nye magy Utó Fas Hir folyta Li liberá irán nid eltör Kiv szón bu le pászt Neum köv rabbiszé 1883-1 Gei Ábra istentisztel újítás imaköny vez 1 Wink E főra működ al hitköz vall él új konzerva irány fejlő vallá szel hitokta erősödésév felekez emberbar intézmén szegény felkarol új fejlő eredmény fenná nagytempl építé hitköz Batthy Fü g támogatásá 1817.ke 18 feje 1 kö zs kórhá létes 18 mag nye oktatá berendez el iskol szabadsághar megel évti mu észrevehet haladá ors gon k hitközsé n feszültség ink c filantropi szervezkedé te lelkesed 18 egés ors szolgálat szegőd szabadságharc kifejt hazaf tevékenys mi hadisar vetet hitközsé 18 oszlatt néh év ezu új hozzáfoghat vall kulturá életé kiépítéséh 1866- megép sa költsé kistemplom 18 kétosztá kereskede iskol 18 polg 18 fe kereskede iskol Ele mozgalmak é ma hitél szociá

13510

CÍM Nagykan

SZÓC valószín kö Működés korszak ma semmi í dokumen halo nyilvántar 1772- más 1784 szárma m hitkö Batth he uradalm temetőte vásár adásve szerződé megem Batt L g Commun judae a vásár te judae coemete pl e hitkö fennál mel bizon 1 telhe v tem j eze v z hitköz Történelm szempontj eszt mindenes legnevezetes nem az szerve hité alapszabálya megalkotás a kezdőd a a nyit úgyneve nem isko a 180 működ Jelle iskolany é el templomépít jel hit kultúr sze hátrá ker hitkö vall ir T Ch He 177 Sz M 183 műkö I 183 ra a konzerv v 1820 ho határ sze kizá hitközsé ritu nés vásá 1829 beveze templ Su szerzemén férfikó szervez hitkö történet d jelentő L r működ küzde megvalósít reformtörekvés Műkö temp isk magyaros társad t egya jelen 1845 sé ace ünn sz elő magyar-z templo org me Stra ajándékoz hitszóno ny mag Ut Fa Hi folyt L liber irá ni eltö Ki szó b l pász Neu kö rabbisz 1883- Ge Ábr istentiszte újítá imakön ve Win főr műkö a hitkö val é ú konzerv irán fejl vall sze hitokt erősödésé feleke emberba intézmé szegén felkaro ú fejl eredmén fenn nagytemp épít hitkö Batth F támogatás 1817.k 1 fej k z kórh léte 1 ma ny oktat berende e isko szabadságha mege évt m észrevehe halad or go hitközs feszültsé in filantrop szervezked t lelkese 1 egé or szolgála szegő szabadsághar kifej haza tevékeny m hadisa vete hitközs 1 oszlat né é ez ú hozzáfogha val kultur élet kiépítésé 1866 megé s költs kistemplo 1 kétoszt keresked isko 1 pol 1 f keresked isko El mozgalma m hité szoci

1351

CÍ Nagyka

SZÓ valószí k Működé korsza m semm dokume hal nyilvánta 1772 má 178 szárm hitk Batt h uradal temetőt vásá adásv szerződ mege Bat Commu juda vásá t juda coemet p hitk fenná me bizo telh te ez hitkö Történel szempont esz mindene legnevezete ne a szerv hit alapszabály megalkotá kezdő nyi úgynev ne isk 18 műkö Jell iskolan e templomépí je hi kultú sz hátr ke hitk val i C H 17 S 18 műk 18 r konzer 182 h hatá sz kiz hitközs rit né vás 182 bevez temp S szerzemé férfik szerve hitk történe jelent műkö küzd megvalósí reformtörekvé Műk tem is magyaro társa egy jele 184 s ac ün s el magyar- templ or m Str ajándéko hitszón n ma U F H foly libe ir n elt K sz pás Ne k rabbis 1883 G Áb istentiszt újít imakö v Wi fő műk hitk va konzer irá fej val sz hitok erősödés felek emberb intézm szegé felkar fej eredmé fen nagytem épí hitk Batt támogatá 1817. fe kór lét m n okta berend isk szabadságh meg év észreveh hala o g hitköz feszülts i filantro szervezke lelkes eg o szolgál szeg szabadságha kife haz tevéken hadis vet hitköz oszla n e hozzáfogh va kultu éle kiépítés 186 meg költ kistempl kétosz kereske isk po kereske isk E mozgalm hit szoc