13551.htm

CÍMSZÓ: Názir

SZÓCIKK: Názir (h.), aki Istennek szánt megtartóztató életre maga tett fogadalmat, vagy akit ilyen életre a szülei szántak Istennek tett fogadalommal. A N. tartózkodik a bor élvezetétől és haját, szakállát nem nyíratja. Ilyen N. volt Sámuel is, még pedig Channa, az édesanyja fogadalmából. Erről ezt írja a Biblia: Channa pedig keseredett szívvel könyörgött az Úrnak és sírt keservesen. És fogadást tett, ezt mondván: Seregeknek ura, ha megtekinted a te leányodnak nyomorúságát és én rólam megemlékezel és el nem felejtkeznél a Te szolgálóleányodról, hanem adnál neki fiúmagzatot, akkor én őtet teljes életében az Úrnak szentelem és soha beretva az ő fejére nem száll. (Sám. I. 10-11.) A N.-ok sem a bibliai korban, sem később nem szervezkedtek összetartozó rendbe, még a Jézus korában élt esszénusok sem tekinthetők nazireus rendű fogadalma soknak, jóllehet, hogy nazireus önmegtartóztatásban éltek. Kétségtelen azonban, hogy a szerzetesi élet első csirája a N.-ból bontakozott ki.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3551. címszó a lexikon => 640. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13551.htm

CÍMSZÓ: Názir

SZÓCIKK: Názir h. , aki Istennek szánt megtartóztató életre maga tett fogadalmat, vagy akit ilyen életre a szülei szántak Istennek tett fogadalommal. A N. tartózkodik a bor élvezetétől és haját, szakállát nem nyíratja. Ilyen N. volt Sámuel is, még pedig Channa, az édesanyja fogadalmából. Erről ezt írja a Biblia: Channa pedig keseredett szívvel könyörgött az Úrnak és sírt keservesen. És fogadást tett, ezt mondván: Seregeknek ura, ha megtekinted a te leányodnak nyomorúságát és én rólam megemlékezel és el nem felejtkeznél a Te szolgálóleányodról, hanem adnál neki fiúmagzatot, akkor én őtet teljes életében az Úrnak szentelem és soha beretva az ő fejére nem száll. Sám. I. 10-11. A N.-ok sem a bibliai korban, sem később nem szervezkedtek összetartozó rendbe, még a Jézus korában élt esszénusok sem tekinthetők nazireus rendű fogadalma soknak, jóllehet, hogy nazireus önmegtartóztatásban éltek. Kétségtelen azonban, hogy a szerzetesi élet első csirája a N.-ból bontakozott ki.

13551.ht

CÍMSZÓ Názi

SZÓCIKK Názi h ak Istenne szán megtartóztat életr mag tet fogadalmat vag aki ilye életr szüle szánta Istenne tet fogadalommal N tartózkodi bo élvezetétő é haját szakállá ne nyíratja Ilye N vol Sámue is mé pedi Channa a édesanyj fogadalmából Errő ez írj Biblia Chann pedi keseredet szívve könyörgöt a Úrna é sír keservesen É fogadás tett ez mondván Seregekne ura h megtekinte t leányodna nyomorúságá é é róla megemlékeze é e ne felejtkezné T szolgálóleányodról hane adná nek fiúmagzatot akko é őte telje életébe a Úrna szentele é soh beretv a fejér ne száll Sám I 10-11 N.-o se biblia korban se későb ne szervezkedte összetartoz rendbe mé Jézu korába él esszénuso se tekinthető nazireu rend fogadalm soknak jóllehet hog nazireu önmegtartóztatásba éltek Kétségtele azonban hog szerzetes éle els csiráj N.-bó bontakozot ki

13551.h

CÍMSZ Náz

SZÓCIK Náz a Istenn szá megtartózta élet ma te fogadalma va ak ily élet szül szánt Istenn te fogadalomma tartózkod b élvezetét hajá szakáll n nyíratj Ily vo Sámu i m ped Chann édesany fogadalmábó Err e ír Bibli Chan ped keserede szívv könyörgö Úrn sí keservese fogadá tet e mondvá Seregekn ur megtekint leányodn nyomorúság ról megemlékez n felejtkezn szolgálóleányodró han adn ne fiúmagzato akk őt telj életéb Úrn szentel so beret fejé n szál Sá 10-1 N.- s bibli korba s késő n szervezkedt összetarto rendb m Jéz koráb é esszénus s tekinthet nazire ren fogadal sokna jóllehe ho nazire önmegtartóztatásb élte Kétségtel azonba ho szerzete él el csirá N.-b bontakozo k

13551.

CÍMS Ná

SZÓCI Ná Isten sz megtartózt éle m t fogadalm v a il éle szü szán Isten t fogadalomm tartózko élvezeté haj szakál nyírat Il v Sám pe Chan édesan fogadalmáb Er í Bibl Cha pe kesered szív könyörg Úr s keserves fogad te mondv Seregek u megtekin leányod nyomorúsá ró megemléke felejtkez szolgálóleányodr ha ad n fiúmagzat ak ő tel életé Úr szente s bere fej szá S 10- N. bibl korb kés szervezked összetart rend Jé korá esszénu tekinthe nazir re fogada sokn jólleh h nazir önmegtartóztatás élt Kétségte azonb h szerzet é e csir N.- bontakoz

13551

CÍM N

SZÓC N Iste s megtartóz él fogadal i él sz szá Iste fogadalom tartózk élvezet ha szaká nyíra I Sá p Cha édesa fogadalmá E Bib Ch p kesere szí könyör Ú keserve foga t mond Serege megteki leányo nyomorús r megemlék felejtke szolgálóleányod h a fiúmagza a te élet Ú szent ber fe sz 10 N bib kor ké szervezke összetar ren J kor esszén tekinth nazi r fogad sok jólle nazi önmegtartóztatá él Kétségt azon szerze csi N. bontako

1355SZÓ Ist megtartó é fogada é s sz Ist fogadalo tartóz élveze h szak nyír S Ch édes fogadalm Bi C keser sz könyö keserv fog mon Sereg megtek leány nyomorú megemlé felejtk szolgálóleányo fiúmagz t éle szen be f s 1 bi ko k szervezk összeta re ko esszé tekint naz foga so jóll naz önmegtartóztat é Kétség azo szerz cs N bontak