13718.htm

CÍMSZÓ: Országos Izraelita Patronázs Egyesület

SZÓCIKK: Országos Izraelita Patronázs-Egyesület Neumann Ármin országgyűlési képviselő és több más zsidó közéleti férfiú buzgó kezdeményezésére lépett életbe 1910 elején. Tizennyolc évi fennállása óta kétezernél több pusztulásnak kitett gyermeket és fiatalkorút gondozott az egyesület és arra törekedett, hogy pártfogoltjait a családi otthon védelmében részesítse. Közel ötszáz gyermeket hozzátartozóik otthonában segélyezett. Az otthon nélkül szűkölködő gyermekeket, úgyszintén olyan fiatalkorúakat, akik erkölcsi fejlődésükre nézve veszélyes környezetben nevelődnek, tisztes polgári családok gondozására bízza és értük számottevő összegű tartásdíjat fizet. Az állami gyermekvédelem kötelékébe tartozó zsidó gyermekeket, akik túlnyomó számban más vallású, főképpen falusi földmíves családoknál nőnek fel, hitbeli gondozásban részesíti. Népiskolai tanulmányaik elvégzése után a fiúpártfogoltjait ipari és kereskedelmi pályákon munkás polgárokká képezteti ki. A leánygyermekeket háztartási munka végzésére, vagy gyermekgondozóul családi oltalom alá helyezi. Fennállása óta kétszázötvennél több fiút és leányt sikerült így a társadalom számára megtartania. Gondoskodott az O. a zsidó hadiárvák tekintélyes számáról is és ma is figyelemmel kíséri neveltetésüket. A kommün kitöréséig két hadiárvaházat tartott fenn Monoron és Balassagyarmaton, amelyek 50-60 hadiárvának nyújtottak hajlékot. A büntető bíróságok által feltételesen elítélt, próbára bocsátott, vagy kísérlet végett kihelyezett, valamint büntetésük kitöltése után a letartóztatási intézetekből szabadult zsidó gyermekeket és fiatalkorúakat védelmébe fogadja, vallásos erkölcsi gondozásban és felügyeletben részesíti, munkaalkalomhoz juttatja és iparkodik őket tisztességes munkásokká nevelni. A javító nevelés alatt levő, úgyszintén a fiatalkorúak fogházában, vagy az állami átmeneti otthonokban gondozott fiatalkorúakat hitbeli gondozásban részesíti. Közel 200 gyermek és fiatalkorú számára a társadalom megértő tagjaiból pártfogókat, pártfogónőket jelölt ki. akik azoknak sorsát figyelemmel kísérik. Szoros kapcsolatot tart fenn más intézetekkel is.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3718. címszó a lexikon => 667. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13718.htm

CÍMSZÓ: Országos Izraelita Patronázs Egyesület

SZÓCIKK: Országos Izraelita Patronázs-Egyesület Neumann Ármin országgyűlési képviselő és több más zsidó közéleti férfiú buzgó kezdeményezésére lépett életbe 1910 elején. Tizennyolc évi fennállása óta kétezernél több pusztulásnak kitett gyermeket és fiatalkorút gondozott az egyesület és arra törekedett, hogy pártfogoltjait a családi otthon védelmében részesítse. Közel ötszáz gyermeket hozzátartozóik otthonában segélyezett. Az otthon nélkül szűkölködő gyermekeket, úgyszintén olyan fiatalkorúakat, akik erkölcsi fejlődésükre nézve veszélyes környezetben nevelődnek, tisztes polgári családok gondozására bízza és értük számottevő összegű tartásdíjat fizet. Az állami gyermekvédelem kötelékébe tartozó zsidó gyermekeket, akik túlnyomó számban más vallású, főképpen falusi földmíves családoknál nőnek fel, hitbeli gondozásban részesíti. Népiskolai tanulmányaik elvégzése után a fiúpártfogoltjait ipari és kereskedelmi pályákon munkás polgárokká képezteti ki. A leánygyermekeket háztartási munka végzésére, vagy gyermekgondozóul családi oltalom alá helyezi. Fennállása óta kétszázötvennél több fiút és leányt sikerült így a társadalom számára megtartania. Gondoskodott az O. a zsidó hadiárvák tekintélyes számáról is és ma is figyelemmel kíséri neveltetésüket. A kommün kitöréséig két hadiárvaházat tartott fenn Monoron és Balassagyarmaton, amelyek 50-60 hadiárvának nyújtottak hajlékot. A büntető bíróságok által feltételesen elítélt, próbára bocsátott, vagy kísérlet végett kihelyezett, valamint büntetésük kitöltése után a letartóztatási intézetekből szabadult zsidó gyermekeket és fiatalkorúakat védelmébe fogadja, vallásos erkölcsi gondozásban és felügyeletben részesíti, munkaalkalomhoz juttatja és iparkodik őket tisztességes munkásokká nevelni. A javító nevelés alatt levő, úgyszintén a fiatalkorúak fogházában, vagy az állami átmeneti otthonokban gondozott fiatalkorúakat hitbeli gondozásban részesíti. Közel 200 gyermek és fiatalkorú számára a társadalom megértő tagjaiból pártfogókat, pártfogónőket jelölt ki. akik azoknak sorsát figyelemmel kísérik. Szoros kapcsolatot tart fenn más intézetekkel is.

13718.ht

CÍMSZÓ Országo Izraelit Patronáz Egyesüle

SZÓCIKK Országo Izraelit Patronázs-Egyesüle Neuman Ármi országgyűlés képvisel é töb má zsid közélet férfi buzg kezdeményezésér lépet életb 191 elején Tizennyol év fennállás ót kétezerné töb pusztulásna kitet gyermeke é fiatalkorú gondozot a egyesüle é arr törekedett hog pártfogoltjai család ottho védelmébe részesítse Köze ötszá gyermeke hozzátartozói otthonába segélyezett A ottho nélkü szűkölköd gyermekeket úgyszinté olya fiatalkorúakat aki erkölcs fejlődésükr nézv veszélye környezetbe nevelődnek tiszte polgár családo gondozásár bízz é értü számottev összeg tartásdíja fizet A állam gyermekvédele kötelékéb tartoz zsid gyermekeket aki túlnyom számba má vallású főképpe falus földmíve családokná nőne fel hitbel gondozásba részesíti Népiskola tanulmányai elvégzés utá fiúpártfogoltjai ipar é kereskedelm pályáko munká polgárokk képeztet ki leánygyermekeke háztartás munk végzésére vag gyermekgondozóu család oltalo al helyezi Fennállás ót kétszázötvenné töb fiú é leány sikerül íg társadalo számár megtartania Gondoskodot a O zsid hadiárvá tekintélye számáró i é m i figyelemme kísér neveltetésüket kommü kitöréséi ké hadiárvaháza tartot fen Monoro é Balassagyarmaton amelye 50-6 hadiárvána nyújtotta hajlékot büntet bíróságo álta feltételese elítélt próbár bocsátott vag kísérle véget kihelyezett valamin büntetésü kitöltés utá letartóztatás intézetekbő szabadul zsid gyermekeke é fiatalkorúaka védelméb fogadja valláso erkölcs gondozásba é felügyeletbe részesíti munkaalkalomho juttatj é iparkodi őke tisztessége munkásokk nevelni javít nevelé alat levő úgyszinté fiatalkorúa fogházában vag a állam átmenet otthonokba gondozot fiatalkorúaka hitbel gondozásba részesíti Köze 20 gyerme é fiatalkor számár társadalo megért tagjaibó pártfogókat pártfogónőke jelöl ki aki azokna sorsá figyelemme kísérik Szoro kapcsolato tar fen má intézetekke is

13718.h

CÍMSZ Ország Izraeli Patroná Egyesül

SZÓCIK Ország Izraeli Patronázs-Egyesül Neuma Árm országgyűlé képvise tö m zsi közéle férf buz kezdeményezésé lépe élet 19 elejé Tizennyo é fennállá ó kétezern tö pusztulásn kite gyermek fiatalkor gondozo egyesül ar törekedet ho pártfogoltja csalá otth védelméb részesíts Köz ötsz gyermek hozzátartozó otthonáb segélyezet otth nélk szűkölkö gyermekeke úgyszint oly fiatalkorúaka ak erkölc fejlődésük néz veszély környezetb nevelődne tiszt polgá család gondozásá bíz ért számotte össze tartásdíj fize álla gyermekvédel köteléké tarto zsi gyermekeke ak túlnyo számb m vallás főképp falu földmív családokn nőn fe hitbe gondozásb részesít Népiskol tanulmánya elvégzé ut fiúpártfogoltja ipa kereskedel pályák munk polgárok képezte k leánygyermekek háztartá mun végzésér va gyermekgondozó csalá oltal a helyez Fennállá ó kétszázötvenn tö fi leán sikerü í társadal számá megtartani Gondoskodo zsi hadiárv tekintély számár figyelemm kísé neveltetésüke komm kitörésé k hadiárvaház tarto fe Monor Balassagyarmato amely 50- hadiárván nyújtott hajléko bünte bíróság ált feltételes elítél próbá bocsátot va kísérl vége kihelyezet valami büntetés kitölté ut letartóztatá intézetekb szabadu zsi gyermekek fiatalkorúak védelmé fogadj vallás erkölc gondozásb felügyeletb részesít munkaalkalomh juttat iparkod ők tisztesség munkások neveln javí nevel ala lev úgyszint fiatalkorú fogházába va álla átmene otthonokb gondozo fiatalkorúak hitbe gondozásb részesít Köz 2 gyerm fiatalko számá társadal megér tagjaib pártfogóka pártfogónők jelö k ak azokn sors figyelemm kíséri Szor kapcsolat ta fe m intézetekk i

13718.

CÍMS Orszá Izrael Patron Egyesü

SZÓCI Orszá Izrael Patronázs-Egyesü Neum Ár országgyűl képvis t zs közél fér bu kezdeményezés lép éle 1 elej Tizenny fennáll kétezer t pusztulás kit gyerme fiatalko gondoz egyesü a törekede h pártfogoltj csal ott védelmé részesít Kö öts gyerme hozzátartoz otthoná segélyeze ott nél szűkölk gyermekek úgyszin ol fiatalkorúak a erköl fejlődésü né veszél környezet nevelődn tisz polg csalá gondozás bí ér számott össz tartásdí fiz áll gyermekvéde kötelék tart zs gyermekek a túlny szám vallá főkép fal földmí családok nő f hitb gondozás részesí Népisko tanulmány elvégz u fiúpártfogoltj ip kereskede pályá mun polgáro képezt leánygyermeke háztart mu végzésé v gyermekgondoz csal olta helye Fennáll kétszázötven t f leá siker társada szám megtartan Gondoskod zs hadiár tekintél számá figyelem kís neveltetésük kom kitörés hadiárvahá tart f Mono Balassagyarmat amel 50 hadiárvá nyújtot hajlék bünt bírósá ál feltétele elíté prób bocsáto v kísér vég kihelyeze valam bünteté kitölt u letartóztat intézetek szabad zs gyermeke fiatalkorúa védelm fogad vallá erköl gondozás felügyelet részesí munkaalkalom jutta iparko ő tisztessé munkáso nevel jav neve al le úgyszin fiatalkor fogházáb v áll átmen otthonok gondoz fiatalkorúa hitb gondozás részesí Kö gyer fiatalk szám társada megé tagjai pártfogók pártfogónő jel a azok sor figyelem kísér Szo kapcsola t f intézetek

13718

CÍM Orsz Izrae Patro Egyes

SZÓC Orsz Izrae Patronázs-Egyes Neu Á országgyű képvi z közé fé b kezdeményezé lé él ele Tizenn fennál kéteze pusztulá ki gyerm fiatalk gondo egyes töreked pártfogolt csa ot védelm részesí K öt gyerm hozzátarto otthon segélyez ot né szűköl gyermeke úgyszi o fiatalkorúa erkö fejlődés n veszé környeze nevelőd tis pol csal gondozá b é számot öss tartásd fi ál gyermekvéd kötelé tar z gyermeke túln szá vall főké fa földm családo n hit gondozá részes Népisk tanulmán elvég fiúpártfogolt i keresked pály mu polgár képez leánygyermek háztar m végzés gyermekgondo csa olt hely Fennál kétszázötve le sike társad szá megtarta Gondosko z hadiá tekinté szám figyele kí neveltetésü ko kitöré hadiárvah tar Mon Balassagyarma ame 5 hadiárv nyújto hajlé bün bírós á feltétel elít pró bocsát kísé vé kihelyez vala büntet kitöl letartózta intézete szaba z gyermek fiatalkorú védel foga vall erkö gondozá felügyele részes munkaalkalo jutt ipark tisztess munkás neve ja nev a l úgyszi fiatalko fogházá ál átme otthono gondo fiatalkorú hit gondozá részes K gye fiatal szá társad meg tagja pártfogó pártfogón je azo so figyele kísé Sz kapcsol intézete

1371

CÍ Ors Izra Patr Egye

SZÓ Ors Izra Patronázs-Egye Ne országgy képv köz f kezdeményez l é el Tizen fenná kétez pusztul k gyer fiatal gond egye töreke pártfogol cs o védel részes ö gyer hozzátart ottho segélye o n szűkö gyermek úgysz fiatalkorú erk fejlődé vesz környez nevelő ti po csa gondoz számo ös tartás f á gyermekvé kötel ta gyermek túl sz val fők f föld család hi gondoz része Népis tanulmá elvé fiúpártfogol kereske pál m polgá képe leánygyerme házta végzé gyermekgond cs ol hel Fenná kétszázötv l sik társa sz megtart Gondosk hadi tekint szá figyel k neveltetés k kitör hadiárva ta Mo Balassagyarm am hadiár nyújt hajl bü bíró feltéte elí pr bocsá kís v kihelye val bünte kitö letartózt intézet szab gyerme fiatalkor véde fog val erk gondoz felügyel része munkaalkal jut ipar tisztes munká nev j ne úgysz fiatalk fogház á átm otthon gond fiatalkor hi gondoz része gy fiata sz társa me tagj pártfog pártfogó j az s figyel kís S kapcso intézet