13866.htm

CÍMSZÓ: Pesti Izraelita Hitközség

SZÓCIKK: Pesti Izraelita Hitközség. A főváros pesti oldalán már több mint 500 év előtt laktak zsidók (l. Pest), a török hódoltság után azonban a városi tanács megakadályozta ittlakásukat. Midőn József császár 1783. újból megnyitotta előttük Pest városának kapuit, első sorban a szomszédos Óbudáról, majd az ország többi részéről telepedtek itt le, 1800 körül több mint ezer lelket számláltak, főleg kereskedelemmel foglalkoztak s ezzel hozzájárultak az eladdig igénytelen kisváros fellendítéséhez. A még ma is fennálló Orczy-féle házban zsinagógát rendeztek be és l799. Wahrmann Izrael (1755-826) személyében rabbit választottak, kinek kezdeményezésére készült a hitközség első alapszabálya. Vásárolnak temetőt, 1805. kórházat, 1814. iskolát építenek. Wahrmann halála után Oppenheimer Simon (1751 - 851), Brill Azriél (1778-853) és Kunitzer Mózes (1774-837) rabbitanácsosok voltak a lelki vezetők, kiknek bölcsessége a vallási forrongások idejében is vissza tudta tartani az ifjú hitközséget a szélsőségektől. A konzervatív zsinagóga mellett keletkezett 1828. a haladottabb formákat kedvelő hívek részére a kultusztemplom, melyben Bach József (1784-866) töltötte be a hitszónoki tisztet. A belső megerősödés e korszakában a pesti zsidók támogatták a templomépítő ref. hitközséget és az 1830-31-iki rettenetes kolerajárvány idejében, saját szegényeiken kívül naponta 82 keresztény családot láttak el élelemmel, amiért József nádor mondott nekik köszönetet. Tíz évf. interregnum után 1836. Schwab Löb (1792-1857) lett a főrabbi, ki a zsinagóga és a kultusztemplom híveinek is egyaránt, szeretett papja és a hitközség egységességének megerősítője volt. Lelkészkedése idején a P. tagjainak száma, műveltsége és anyagi helyzete folytán az ország első hitközsége lett, melynek Ullmann Gábor, Boskowitz Löb József, Kunewalder Jónás, majd Schossberger S. W. voltak világi vezetői. Kezdeményezésére kérelmezte a hazai zsidóság az 1839-40-iki országgyűlésnél a polgárjog elnyerését (l. Emancipáció), majd a türelmi adó (l. o.) eltörlését; innen indul ki a magyarosodási mozgalom (l. Magyarító Egylet). 1841. itt alakul meg a zsidó ifjakat az ipari pályára terelő kézműves egylet. Ebben az esztendőben vette meg a hitközség tízezer pengőért a Síp-utcai székházát is. Az 1848-49-iki szabadságharcban templomi ezüst kegyszereit ajándékozza a kincstárnak, nyújt kamatmentes kölcsönt, hadi célokra gyűjtést rendez tagjai között, felszereli az önkéntes zsidó honvédeket, ruhaneműt juttat a magyar hadseregnek. A fővárost megszálló osztrák seregek kíméletlenül zsarolják a magyar ügyet támogató pesti zsidókat, Schwab főrabbit egy hazafias beszédéért heteken át fogva tartják a Neugebaudeban, majd a szabadságharc leveretése után az anyagi tönk szélére jutott hitközségre reánehezedik az abszolutizmus minden súlya. Az önkényuralom enyhülésével beállott általános gazdasági fellendülés áldásaiból a főváros zsidósága is részesedett. A jóhírű pesti zsidó kereskedők mellett elismerést nyertek a zsidó iparosok is (Posner papírgyáros, Feiwel lakatos, Streliszky fényképész). Helyreállott a hitközség pénzügyi egyensúlya, kiépült a fiúiskola, létrejött a leányiskola, megalakult a tisztviselők nyugdíjintézete. E mellett minden közjótékonysági és közművelődési munkánál jelen van a pesti zsidó. Városi kórház, evang. főiskola, kat. templom, tűz- és vízkárosultak mind támogatóra találnak a P.-ben. E korszak legkimagaslóbb alkotása az 1859. elkészült hatalmas Dohány-utcai templom, melynek Friedmann Mór (megh. 1891.), majd Lazarus Adolf (megh. 1925.) főkántorok vezetése alatt álló istentisztelete világhírűvé vált. Az új templom főrabbija, Schwab Löb halála folytán, Meisel Farkas Alajos dr. (1815-1867) lett, aki mellett Wahrmann Juda (1792-868) és Brill Sámuel Löb (1814-97) voltak a hitközség papjai. Meisel alapítja meg a Talmud Tóra iskolát, megteremti a népkonyhát, részt vesz az Orsz. Izr. Tanítóegyesület, az Aggok háza és a Nőegylet életre keltésében. Hirschler Ignác dr. (1823-81), a tekintélyes és nagybefolyású tudós szemorvos állott ekkor a hitközség élén, kinek szorgalmazására megszervezték a magyar hitszónoki állást, melyre 1866. Kohn Sámuel dr. (1841-1920) hivatott meg. Nagy események köszöntöttek az országra, benne a magyar és első sorban a pesti zsidóságra: az abszolutizmust követő nemzeti újjáéledés, az alkotmány visszaállítása, I. Ferenc József király megkoronázása, a zsidók polgári egyenjogúsítása, az egyetemes zsidó kongresszus. Hirschler Ignác és Kohn Sámuel mellett Barnay Ignác (megh. 1878.), a hitközség érdemes titkára állott a mozgalmas időben az események középpontjában. A kiegyezést követő liberális éra nyugalmas évtizedei a P.-nok is elhozták a békés fejlődés korszakát. Wahrmann Mór (megh. 1892.), Kohner Zsigmond (megh. 1908.), Weinmann Fülöp (megh. 1911.), Adler Lajos (megh. 1926.) elnöksége alatt alig múlik el év, mely ne hozna valami újabb istentiszteleti, szociális vagy közművelődési intézményt. 1872-ben épül a Rombach-utcai fényes zsinagóga, melyben Pollák Lajos (1822-905) és Brill Sámuel Löb (1814-897), utóbb Adler Illés dr. (1868-924) és Feldmann Mózes (1859-927) végzi a papi szolgálatot, míg a Dohány-utcai templomnak lelkésze Kohn Sámuel dr. (184 1-920) és Kayserling Mayer (1829-905), a két világhírű történetíró. Az Angyalföldön 1909., a Ferencvárosban 1923. épül monumentális templom. A hitközség, a kebelébe tartozó Chevra Kadisa és a hívek buzgalmából keletkezik a fiú- és leány elemi, polgári iskola és gimnázium, fiú- és leány árvaház (1869, illetve 1867), közkórház (1889), gyermekkórház (1897), szülőnők otthona (1910), szeretetház (1911), aggok háza (1893), siketnémák intézete (1877), vakok intézete (1908), ösztöndíj-egylet (1871), irodalmi társulat (IMIT 1894), kultúregyesület (OMIKE 1909), felebaráti szeretet egyesület (Áhávász Róim 1901), szünidei gyermektelep (ISZGyB 1909), patronázs egyesület (1910). Közben a pesti zsidó fiatalság mozgalmat indít a recepció (l. o.) kivívására, mely mozgalom 1895. eredményre is vezet. Az 1896-iki millenniumi ünnepségekben már az egyenjogúsított zsidó felekezet vett részt. És később a világháborúban is teljes mértékben teljesítette polgári kötelességét a magyar zsidóság sorai közt a pesti zsidóság. (L. Világháború.)


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3866. címszó a lexikon => 701. s köv. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13866.htm

CÍMSZÓ: Pesti Izraelita Hitközség

SZÓCIKK: Pesti Izraelita Hitközség. A főváros pesti oldalán már több mint 500 év előtt laktak zsidók l. Pest , a török hódoltság után azonban a városi tanács megakadályozta ittlakásukat. Midőn József császár 1783. újból megnyitotta előttük Pest városának kapuit, első sorban a szomszédos Óbudáról, majd az ország többi részéről telepedtek itt le, 1800 körül több mint ezer lelket számláltak, főleg kereskedelemmel foglalkoztak s ezzel hozzájárultak az eladdig igénytelen kisváros fellendítéséhez. A még ma is fennálló Orczy-féle házban zsinagógát rendeztek be és l799. Wahrmann Izrael 1755-826 személyében rabbit választottak, kinek kezdeményezésére készült a hitközség első alapszabálya. Vásárolnak temetőt, 1805. kórházat, 1814. iskolát építenek. Wahrmann halála után Oppenheimer Simon 1751 - 851 , Brill Azriél 1778-853 és Kunitzer Mózes 1774-837 rabbitanácsosok voltak a lelki vezetők, kiknek bölcsessége a vallási forrongások idejében is vissza tudta tartani az ifjú hitközséget a szélsőségektől. A konzervatív zsinagóga mellett keletkezett 1828. a haladottabb formákat kedvelő hívek részére a kultusztemplom, melyben Bach József 1784-866 töltötte be a hitszónoki tisztet. A belső megerősödés e korszakában a pesti zsidók támogatták a templomépítő ref. hitközséget és az 1830-31-iki rettenetes kolerajárvány idejében, saját szegényeiken kívül naponta 82 keresztény családot láttak el élelemmel, amiért József nádor mondott nekik köszönetet. Tíz évf. interregnum után 1836. Schwab Löb 1792-1857 lett a főrabbi, ki a zsinagóga és a kultusztemplom híveinek is egyaránt, szeretett papja és a hitközség egységességének megerősítője volt. Lelkészkedése idején a P. tagjainak száma, műveltsége és anyagi helyzete folytán az ország első hitközsége lett, melynek Ullmann Gábor, Boskowitz Löb József, Kunewalder Jónás, majd Schossberger S. W. voltak világi vezetői. Kezdeményezésére kérelmezte a hazai zsidóság az 1839-40-iki országgyűlésnél a polgárjog elnyerését l. Emancipáció , majd a türelmi adó l. o. eltörlését; innen indul ki a magyarosodási mozgalom l. Magyarító Egylet . 1841. itt alakul meg a zsidó ifjakat az ipari pályára terelő kézműves egylet. Ebben az esztendőben vette meg a hitközség tízezer pengőért a Síp-utcai székházát is. Az 1848-49-iki szabadságharcban templomi ezüst kegyszereit ajándékozza a kincstárnak, nyújt kamatmentes kölcsönt, hadi célokra gyűjtést rendez tagjai között, felszereli az önkéntes zsidó honvédeket, ruhaneműt juttat a magyar hadseregnek. A fővárost megszálló osztrák seregek kíméletlenül zsarolják a magyar ügyet támogató pesti zsidókat, Schwab főrabbit egy hazafias beszédéért heteken át fogva tartják a Neugebaudeban, majd a szabadságharc leveretése után az anyagi tönk szélére jutott hitközségre reánehezedik az abszolutizmus minden súlya. Az önkényuralom enyhülésével beállott általános gazdasági fellendülés áldásaiból a főváros zsidósága is részesedett. A jóhírű pesti zsidó kereskedők mellett elismerést nyertek a zsidó iparosok is Posner papírgyáros, Feiwel lakatos, Streliszky fényképész . Helyreállott a hitközség pénzügyi egyensúlya, kiépült a fiúiskola, létrejött a leányiskola, megalakult a tisztviselők nyugdíjintézete. E mellett minden közjótékonysági és közművelődési munkánál jelen van a pesti zsidó. Városi kórház, evang. főiskola, kat. templom, tűz- és vízkárosultak mind támogatóra találnak a P.-ben. E korszak legkimagaslóbb alkotása az 1859. elkészült hatalmas Dohány-utcai templom, melynek Friedmann Mór megh. 1891. , majd Lazarus Adolf megh. 1925. főkántorok vezetése alatt álló istentisztelete világhírűvé vált. Az új templom főrabbija, Schwab Löb halála folytán, Meisel Farkas Alajos dr. 1815-1867 lett, aki mellett Wahrmann Juda 1792-868 és Brill Sámuel Löb 1814-97 voltak a hitközség papjai. Meisel alapítja meg a Talmud Tóra iskolát, megteremti a népkonyhát, részt vesz az Orsz. Izr. Tanítóegyesület, az Aggok háza és a Nőegylet életre keltésében. Hirschler Ignác dr. 1823-81 , a tekintélyes és nagybefolyású tudós szemorvos állott ekkor a hitközség élén, kinek szorgalmazására megszervezték a magyar hitszónoki állást, melyre 1866. Kohn Sámuel dr. 1841-1920 hivatott meg. Nagy események köszöntöttek az országra, benne a magyar és első sorban a pesti zsidóságra: az abszolutizmust követő nemzeti újjáéledés, az alkotmány visszaállítása, I. Ferenc József király megkoronázása, a zsidók polgári egyenjogúsítása, az egyetemes zsidó kongresszus. Hirschler Ignác és Kohn Sámuel mellett Barnay Ignác megh. 1878. , a hitközség érdemes titkára állott a mozgalmas időben az események középpontjában. A kiegyezést követő liberális éra nyugalmas évtizedei a P.-nok is elhozták a békés fejlődés korszakát. Wahrmann Mór megh. 1892. , Kohner Zsigmond megh. 1908. , Weinmann Fülöp megh. 1911. , Adler Lajos megh. 1926. elnöksége alatt alig múlik el év, mely ne hozna valami újabb istentiszteleti, szociális vagy közművelődési intézményt. 1872-ben épül a Rombach-utcai fényes zsinagóga, melyben Pollák Lajos 1822-905 és Brill Sámuel Löb 1814-897 , utóbb Adler Illés dr. 1868-924 és Feldmann Mózes 1859-927 végzi a papi szolgálatot, míg a Dohány-utcai templomnak lelkésze Kohn Sámuel dr. 184 1-920 és Kayserling Mayer 1829-905 , a két világhírű történetíró. Az Angyalföldön 1909., a Ferencvárosban 1923. épül monumentális templom. A hitközség, a kebelébe tartozó Chevra Kadisa és a hívek buzgalmából keletkezik a fiú- és leány elemi, polgári iskola és gimnázium, fiú- és leány árvaház 1869, illetve 1867 , közkórház 1889 , gyermekkórház 1897 , szülőnők otthona 1910 , szeretetház 1911 , aggok háza 1893 , siketnémák intézete 1877 , vakok intézete 1908 , ösztöndíj-egylet 1871 , irodalmi társulat IMIT 1894 , kultúregyesület OMIKE 1909 , felebaráti szeretet egyesület Áhávász Róim 1901 , szünidei gyermektelep ISZGyB 1909 , patronázs egyesület 1910 . Közben a pesti zsidó fiatalság mozgalmat indít a recepció l. o. kivívására, mely mozgalom 1895. eredményre is vezet. Az 1896-iki millenniumi ünnepségekben már az egyenjogúsított zsidó felekezet vett részt. És később a világháborúban is teljes mértékben teljesítette polgári kötelességét a magyar zsidóság sorai közt a pesti zsidóság. L. Világháború.

13866.ht

CÍMSZÓ Pest Izraelit Hitközsé

SZÓCIKK Pest Izraelit Hitközség főváro pest oldalá má töb min 50 é előt lakta zsidó l Pes törö hódoltsá utá azonba város tanác megakadályozt ittlakásukat Midő Józse császá 1783 újbó megnyitott előttü Pes városána kapuit els sorba szomszédo Óbudáról maj a orszá több részérő telepedte it le 180 körü töb min eze lelke számláltak főle kereskedelemme foglalkozta ezze hozzájárulta a eladdi igénytele kisváro fellendítéséhez mé m i fennáll Orczy-fél házba zsinagógá rendezte b é l799 Wahrman Izrae 1755-82 személyébe rabbi választottak kine kezdeményezésér készül hitközsé els alapszabálya Vásárolna temetőt 1805 kórházat 1814 iskolá építenek Wahrman halál utá Oppenheime Simo 175 85 Bril Azrié 1778-85 é Kunitze Móze 1774-83 rabbitanácsoso volta lelk vezetők kikne bölcsesség vallás forrongáso idejébe i vissz tudt tartan a ifj hitközsége szélsőségektől konzervatí zsinagóg mellet keletkezet 1828 haladottab formáka kedvel híve részér kultusztemplom melybe Bac Józse 1784-86 töltött b hitszónok tisztet bels megerősödé korszakába pest zsidó támogattá templomépít ref hitközsége é a 1830-31-ik rettenete kolerajárván idejében sajá szegényeike kívü napont 8 keresztén családo látta e élelemmel amiér Józse nádo mondot neki köszönetet Tí évf interregnu utá 1836 Schwa Lö 1792-185 let főrabbi k zsinagóg é kultusztemplo híveine i egyaránt szeretet papj é hitközsé egységességéne megerősítőj volt Lelkészkedés idejé P tagjaina száma műveltség é anyag helyzet folytá a orszá els hitközség lett melyne Ullman Gábor Boskowit Lö József Kunewalde Jónás maj Schossberge S W volta világ vezetői Kezdeményezésér kérelmezt haza zsidósá a 1839-40-ik országgyűlésné polgárjo elnyerésé l Emancipáci maj türelm ad l o eltörlését inne indu k magyarosodás mozgalo l Magyarít Egyle 1841 it alaku me zsid ifjaka a ipar pályár terel kézműve egylet Ebbe a esztendőbe vett me hitközsé tízeze pengőér Síp-utca székházá is A 1848-49-ik szabadságharcba templom ezüs kegyszerei ajándékozz kincstárnak nyúj kamatmente kölcsönt had célokr gyűjtés rende tagja között felszerel a önkénte zsid honvédeket ruhanemű jutta magya hadseregnek főváros megszáll osztrá serege kíméletlenü zsaroljá magya ügye támogat pest zsidókat Schwa főrabbi eg hazafia beszédéér heteke á fogv tartjá Neugebaudeban maj szabadsághar leveretés utá a anyag tön szélér jutot hitközségr reánehezedi a abszolutizmu minde súlya A önkényuralo enyhüléséve beállot általáno gazdaság fellendülé áldásaibó főváro zsidóság i részesedett jóhír pest zsid kereskedő mellet elismerés nyerte zsid iparoso i Posne papírgyáros Feiwe lakatos Streliszk fényképés Helyreállot hitközsé pénzügy egyensúlya kiépül fiúiskola létrejöt leányiskola megalakul tisztviselő nyugdíjintézete mellet minde közjótékonyság é közművelődés munkáná jele va pest zsidó Város kórház evang főiskola kat templom tűz é vízkárosulta min támogatór találna P.-ben korsza legkimagaslób alkotás a 1859 elkészül hatalma Dohány-utca templom melyne Friedman Mó megh 1891 maj Lazaru Adol megh 1925 főkántoro vezetés alat áll istentisztelet világhírűv vált A ú templo főrabbija Schwa Lö halál folytán Meise Farka Alajo dr 1815-186 lett ak mellet Wahrman Jud 1792-86 é Bril Sámue Lö 1814-9 volta hitközsé papjai Meise alapítj me Talmu Tór iskolát megteremt népkonyhát rész ves a Orsz Izr Tanítóegyesület a Aggo ház é Nőegyle életr keltésében Hirschle Igná dr 1823-8 tekintélye é nagybefolyás tudó szemorvo állot ekko hitközsé élén kine szorgalmazásár megszervezté magya hitszónok állást melyr 1866 Koh Sámue dr 1841-192 hivatot meg Nag eseménye köszöntötte a országra benn magya é els sorba pest zsidóságra a abszolutizmus követ nemzet újjáéledés a alkotmán visszaállítása I Feren Józse királ megkoronázása zsidó polgár egyenjogúsítása a egyeteme zsid kongresszus Hirschle Igná é Koh Sámue mellet Barna Igná megh 1878 hitközsé érdeme titkár állot mozgalma időbe a eseménye középpontjában kiegyezés követ liberáli ér nyugalma évtizede P.-no i elhoztá béké fejlődé korszakát Wahrman Mó megh 1892 Kohne Zsigmon megh 1908 Weinman Fülö megh 1911 Adle Lajo megh 1926 elnökség alat ali múli e év mel n hozn valam újab istentiszteleti szociáli vag közművelődés intézményt 1872-be épü Rombach-utca fénye zsinagóga melybe Pollá Lajo 1822-90 é Bril Sámue Lö 1814-89 utób Adle Illé dr 1868-92 é Feldman Móze 1859-92 végz pap szolgálatot mí Dohány-utca templomna lelkész Koh Sámue dr 18 1-92 é Kayserlin Maye 1829-90 ké világhír történetíró A Angyalföldö 1909. Ferencvárosba 1923 épü monumentáli templom hitközség kebeléb tartoz Chevr Kadis é híve buzgalmábó keletkezi fiú é leán elemi polgár iskol é gimnázium fiú é leán árvahá 1869 illetv 186 közkórhá 188 gyermekkórhá 189 szülőnő otthon 191 szeretethá 191 aggo ház 189 siketnémá intézet 187 vako intézet 190 ösztöndíj-egyle 187 irodalm társula IMI 189 kultúregyesüle OMIK 190 felebarát szerete egyesüle Áhávás Rói 190 szünide gyermektele ISZGy 190 patronáz egyesüle 191 Közbe pest zsid fiatalsá mozgalma indí recepci l o kivívására mel mozgalo 1895 eredményr i vezet A 1896-ik millennium ünnepségekbe má a egyenjogúsítot zsid felekeze vet részt É későb világháborúba i telje mértékbe teljesített polgár kötelességé magya zsidósá sora köz pest zsidóság L Világháború

13866.h

CÍMSZ Pes Izraeli Hitközs

SZÓCIK Pes Izraeli Hitközsé fővár pes oldal m tö mi 5 elő lakt zsid Pe tör hódolts ut azonb váro taná megakadályoz ittlakásuka Mid Józs csász 178 újb megnyitot előtt Pe városán kapui el sorb szomszéd Óbudáró ma orsz töb részér telepedt i l 18 kör tö mi ez lelk számlálta fől kereskedelemm foglalkozt ezz hozzájárult eladd igénytel kisvár fellendítéséhe m fennál Orczy-fé házb zsinagóg rendezt l79 Wahrma Izra 1755-8 személyéb rabb választotta kin kezdeményezésé készü hitközs el alapszabály Vásároln temető 180 kórháza 181 iskol építene Wahrma halá ut Oppenheim Sim 17 8 Bri Azri 1778-8 Kunitz Móz 1774-8 rabbitanácsos volt lel vezető kikn bölcsessé vallá forrongás idejéb viss tud tarta if hitközség szélsőségektő konzervat zsinagó melle keletkeze 182 haladotta formák kedve hív részé kultusztemplo melyb Ba Józs 1784-8 töltöt hitszóno tiszte bel megerősöd korszakáb pes zsid támogatt templomépí re hitközség 1830-31-i rettenet kolerajárvá idejébe saj szegényeik kív napon kereszté család látt élelemme amié Józs nád mondo nek köszönete T év interregn ut 183 Schw L 1792-18 le főrabb zsinagó kultusztempl hívein egyarán szerete pap hitközs egységességén megerősítő vol Lelkészkedé idej tagjain szám műveltsé anya helyze folyt orsz el hitközsé let melyn Ullma Gábo Boskowi L Józse Kunewald Jóná ma Schossberg volt vilá vezető Kezdeményezésé kérelmez haz zsidós 1839-40-i országgyűlésn polgárj elnyerés Emancipác ma türel a eltörlésé inn ind magyarosodá mozgal Magyarí Egyl 184 i alak m zsi ifjak ipa pályá tere kézműv egyle Ebb esztendőb vet m hitközs tízez pengőé Síp-utc székház i 1848-49-i szabadságharcb templo ezü kegyszere ajándékoz kincstárna nyú kamatment kölcsön ha célok gyűjté rend tagj közöt felszere önként zsi honvédeke ruhanem jutt magy hadseregne főváro megszál osztr sereg kíméletlen zsarolj magy ügy támoga pes zsidóka Schw főrabb e hazafi beszédéé hetek fog tartj Neugebaudeba ma szabadságha levereté ut anya tö szélé juto hitközség reánehezed abszolutizm mind súly önkényural enyhülésév beállo általán gazdasá fellendül áldásaib fővár zsidósá részesedet jóhí pes zsi keresked melle elismeré nyert zsi iparos Posn papírgyáro Feiw lakato Strelisz fényképé Helyreállo hitközs pénzüg egyensúly kiépü fiúiskol létrejö leányiskol megalaku tisztvisel nyugdíjintézet melle mind közjótékonysá közművelődé munkán jel v pes zsid Váro kórhá evan főiskol ka templo tű vízkárosult mi támogató találn P.-be korsz legkimagasló alkotá 185 elkészü hatalm Dohány-utc templo melyn Friedma M meg 189 ma Lazar Ado meg 192 főkántor vezeté ala ál istentisztele világhírű vál templ főrabbij Schw L halá folytá Meis Fark Alaj d 1815-18 let a melle Wahrma Ju 1792-8 Bri Sámu L 1814- volt hitközs papja Meis alapít m Talm Tó iskolá megterem népkonyhá rés ve Ors Iz Tanítóegyesüle Agg há Nőegyl élet keltésébe Hirschl Ign d 1823- tekintély nagybefolyá tud szemorv állo ekk hitközs élé kin szorgalmazásá megszervezt magy hitszóno állás mely 186 Ko Sámu d 1841-19 hivato me Na esemény köszöntött országr ben magy el sorb pes zsidóságr abszolutizmu köve nemze újjáéledé alkotmá visszaállítás Fere Józs kirá megkoronázás zsid polgá egyenjogúsítás egyetem zsi kongresszu Hirschl Ign Ko Sámu melle Barn Ign meg 187 hitközs érdem titká állo mozgalm időb esemény középpontjába kiegyezé köve liberál é nyugalm évtized P.-n elhozt bék fejlőd korszaká Wahrma M meg 189 Kohn Zsigmo meg 190 Weinma Fül meg 191 Adl Laj meg 192 elnöksé ala al múl é me hoz vala úja istentisztelet szociál va közművelődé intézmény 1872-b ép Rombach-utc fény zsinagóg melyb Poll Laj 1822-9 Bri Sámu L 1814-8 utó Adl Ill d 1868-9 Feldma Móz 1859-9 vég pa szolgálato m Dohány-utc templomn lelkés Ko Sámu d 1 1-9 Kayserli May 1829-9 k világhí történetír Angyalföld 1909 Ferencvárosb 192 ép monumentál templo hitközsé kebelé tarto Chev Kadi hív buzgalmáb keletkez fi leá elem polgá isko gimnáziu fi leá árvah 186 illet 18 közkórh 18 gyermekkórh 18 szülőn ottho 19 szereteth 19 agg há 18 siketném intéze 18 vak intéze 19 ösztöndíj-egyl 18 irodal társul IM 18 kultúregyesül OMI 19 felebará szeret egyesül Áhává Ró 19 szünid gyermektel ISZG 19 patroná egyesül 19 Közb pes zsi fiatals mozgalm ind recepc kivívásár me mozgal 189 eredmény veze 1896-i millenniu ünnepségekb m egyenjogúsíto zsi felekez ve rész késő világháborúb telj mértékb teljesítet polgá kötelesség magy zsidós sor kö pes zsidósá Világhábor

13866.

CÍMS Pe Izrael Hitköz

SZÓCI Pe Izrael Hitközs fővá pe olda t m el lak zsi P tö hódolt u azon vár tan megakadályo ittlakásuk Mi Józ csás 17 új megnyito előt P városá kapu e sor szomszé Óbudár m ors tö részé teleped 1 kö t m e lel számlált fő kereskedelem foglalkoz ez hozzájárul elad igényte kisvá fellendítéséh fenná Orczy-f ház zsinagó rendez l7 Wahrm Izr 1755- személyé rab választott ki kezdeményezés kész hitköz e alapszabál Vásárol temet 18 kórház 18 isko építen Wahrm hal u Oppenhei Si 1 Br Azr 1778- Kunit Mó 1774- rabbitanácso vol le vezet kik bölcsess vall forrongá idejé vis tu tart i hitközsé szélsőségekt konzerva zsinag mell keletkez 18 haladott formá kedv hí rész kultusztempl mely B Józ 1784- töltö hitszón tiszt be megerősö korszaká pe zsi támogat templomép r hitközsé 1830-31- rettene kolerajárv idejéb sa szegényei kí napo kereszt csalá lát élelemm ami Józ ná mond ne köszönet é interreg u 18 Sch 1792-1 l főrab zsinag kultusztemp hívei egyará szeret pa hitköz egységességé megerősít vo Lelkészked ide tagjai szá művelts any helyz foly ors e hitközs le mely Ullm Gáb Boskow Józs Kunewal Jón m Schossber vol vil vezet Kezdeményezés kérelme ha zsidó 1839-40- országgyűlés polgár elnyeré Emancipá m türe eltörlés in in magyarosod mozga Magyar Egy 18 ala zs ifja ip pály ter kézmű egyl Eb esztendő ve hitköz tíze pengő Síp-ut székhá 1848-49- szabadságharc templ ez kegyszer ajándéko kincstárn ny kamatmen kölcsö h célo gyűjt ren tag közö felszer önkén zs honvédek ruhane jut mag hadseregn fővár megszá oszt sere kíméletle zsarol mag üg támog pe zsidók Sch főrab hazaf beszédé hete fo tart Neugebaudeb m szabadságh leveret u any t szél jut hitközsé reáneheze abszolutiz min súl önkényura enyhülésé beáll általá gazdas fellendü áldásai fővá zsidós részesede jóh pe zs kereske mell elismer nyer zs iparo Pos papírgyár Fei lakat Strelis fénykép Helyreáll hitköz pénzü egyensúl kiép fiúisko létrej leányisko megalak tisztvise nyugdíjintéze mell min közjótékonys közművelőd munká je pe zsi Vár kórh eva főisko k templ t vízkárosul m támogat talál P.-b kors legkimagasl alkot 18 elkész hatal Dohány-ut templ mely Friedm me 18 m Laza Ad me 19 főkánto vezet al á istentisztel világhír vá temp főrabbi Sch hal folyt Mei Far Ala 1815-1 le mell Wahrm J 1792- Br Sám 1814 vol hitköz papj Mei alapí Tal T iskol megtere népkonyh ré v Or I Tanítóegyesül Ag h Nőegy éle keltéséb Hirsch Ig 1823 tekintél nagybefoly tu szemor áll ek hitköz él ki szorgalmazás megszervez mag hitszón állá mel 18 K Sám 1841-1 hivat m N esemén köszöntöt ország be mag e sor pe zsidóság abszolutizm köv nemz újjáéled alkotm visszaállítá Fer Józ kir megkoronázá zsi polg egyenjogúsítá egyete zs kongressz Hirsch Ig K Sám mell Bar Ig me 18 hitköz érde titk áll mozgal idő esemén középpontjáb kiegyez köv liberá nyugal évtize P.- elhoz bé fejlő korszak Wahrm me 18 Koh Zsigm me 19 Weinm Fü me 19 Ad La me 19 elnöks al a mú m ho val új istentisztele szociá v közművelőd intézmén 1872- é Rombach-ut fén zsinagó mely Pol La 1822- Br Sám 1814- ut Ad Il 1868- Feldm Mó 1859- vé p szolgálat Dohány-ut templom lelké K Sám 1- Kayserl Ma 1829- világh történetí Angyalföl 190 Ferencváros 19 é monumentá templ hitközs kebel tart Che Kad hí buzgalmá keletke f le ele polg isk gimnázi f le árva 18 ille 1 közkór 1 gyermekkór 1 szülő otth 1 szeretet 1 ag h 1 siketné intéz 1 va intéz 1 ösztöndíj-egy 1 iroda társu I 1 kultúregyesü OM 1 felebar szere egyesü Áháv R 1 szüni gyermekte ISZ 1 patron egyesü 1 Köz pe zs fiatal mozgal in recep kivívásá m mozga 18 eredmén vez 1896- millenni ünnepségek egyenjogúsít zs feleke v rés kés világháború tel mérték teljesíte polg kötelessé mag zsidó so k pe zsidós Világhábo

13866

CÍM P Izrae Hitkö

SZÓC P Izrae Hitköz főv p old e la zs t hódol azo vá ta megakadály ittlakásu M Jó csá 1 ú megnyit elő város kap so szomsz Óbudá or t rész telepe k le számlál f kereskedele foglalko e hozzájáru ela igényt kisv fellendítésé fenn Orczy- há zsinag rende l Wahr Iz 1755 személy ra választot k kezdeményezé kés hitkö alapszabá Vásáro teme 1 kórhá 1 isk építe Wahr ha Oppenhe S B Az 1778 Kuni M 1774 rabbitanács vo l veze ki bölcses val forrong idej vi t tar hitközs szélsőségek konzerv zsina mel keletke 1 haladot form ked h rés kultusztemp mel Jó 1784 tölt hitszó tisz b megerős korszak p zs támoga templomé hitközs 1830-31 retten kolerajár idejé s szegénye k nap keresz csal lá élelem am Jó n mon n köszöne interre 1 Sc 1792- főra zsina kultusztem híve egyar szere p hitkö egységesség megerősí v Lelkészke id tagja sz művelt an hely fol or hitköz l mel Ull Gá Bosko Józ Kunewa Jó Schossbe vo vi veze Kezdeményezé kérelm h zsid 1839-40 országgyűlé polgá elnyer Emancip tür eltörlé i i magyaroso mozg Magya Eg 1 al z ifj i pál te kézm egy E esztend v hitkö tíz peng Síp-u székh 1848-49 szabadsághar temp e kegysze ajándék kincstár n kamatme kölcs cél gyűj re ta köz felsze önké z honvéde ruhan ju ma hadsereg fővá megsz osz ser kíméletl zsaro ma ü támo p zsidó Sc főra haza beszéd het f tar Neugebaude szabadság levere an szé ju hitközs reánehez abszoluti mi sú önkényur enyhülés beál által gazda fellend áldása főv zsidó részesed jó p z keresk mel elisme nye z ipar Po papírgyá Fe laka Streli fényké Helyreál hitkö pénz egyensú kié fiúisk létre leányisk megala tisztvis nyugdíjintéz mel mi közjótékony közművelő munk j p zs Vá kór ev főisk temp vízkárosu támoga talá P.- kor legkimagas alko 1 elkés hata Dohány-u temp mel Fried m 1 Laz A m 1 főkánt veze a istentiszte világhí v tem főrabb Sc ha foly Me Fa Al 1815- l mel Wahr 1792 B Sá 181 vo hitkö pap Me alap Ta isko megter népkony r O Tanítóegyesü A Nőeg él keltésé Hirsc I 182 tekinté nagybefol t szemo ál e hitkö é k szorgalmazá megszerve ma hitszó áll me 1 Sá 1841- hiva esemé köszöntö orszá b ma so p zsidósá abszolutiz kö nem újjáéle alkot visszaállít Fe Jó ki megkoronáz zs pol egyenjogúsít egyet z kongress Hirsc I Sá mel Ba I m 1 hitkö érd tit ál mozga id esemé középpontjá kiegye kö liber nyuga évtiz P. elho b fejl korsza Wahr m 1 Ko Zsig m 1 Wein F m 1 A L m 1 elnök a m h va ú istentisztel szoci közművelő intézmé 1872 Rombach-u fé zsinag mel Po L 1822 B Sá 1814 u A I 1868 Feld M 1859 v szolgála Dohány-u templo lelk Sá 1 Kayser M 1829 világ történet Angyalfö 19 Ferencváro 1 monument temp hitköz kebe tar Ch Ka h buzgalm keletk l el pol is gimnáz l árv 1 ill közkó gyermekkó szül ott szerete a siketn inté v inté ösztöndíj-eg irod társ kultúregyes O feleba szer egyes Áhá szün gyermekt IS patro egyes Kö p z fiata mozga i rece kivívás mozg 1 eredmé ve 1896 millenn ünnepsége egyenjogúsí z felek ré ké világhábor te mérté teljesít pol köteless ma zsid s p zsidó Világháb

1386

CÍ Izra Hitk

SZÓ Izra Hitkö fő ol l z hódo az v t megakadál ittlakás J cs megnyi el váro ka s szoms Óbud o rés telep l számlá kereskedel foglalk hozzájár el igény kis fellendítés fen Orczy h zsina rend Wah I 175 személ r választo kezdeményez ké hitk alapszab Vásár tem kórh is épít Wah h Oppenh A 177 Kun 177 rabbitanác v vez k bölcse va forron ide v ta hitköz szélsősége konzer zsin me keletk halado for ke ré kultusztem me J 178 töl hitsz tis megerő korsza z támog templom hitköz 1830-3 rette kolerajá idej szegény na keres csa l élele a J mo köszön interr S 1792 főr zsin kultuszte hív egya szer hitk egységessé megerős Lelkészk i tagj s művel a hel fo o hitkö me Ul G Bosk Jó Kunew J Schossb v v vez Kezdeményez kérel zsi 1839-4 országgyűl polg elnye Emanci tü eltörl magyaros moz Magy E a if pá t kéz eg eszten hitk tí pen Síp- szék 1848-4 szabadságha tem kegysz ajándé kincstá kamatm kölc cé gyű r t kö felsz önk honvéd ruha j m hadsere főv megs os se kímélet zsar m tám zsid S főr haz beszé he ta Neugebaud szabadsá lever a sz j hitköz reánehe abszolut m s önkényu enyhülé beá álta gazd fellen áldás fő zsid részese j keres me elism ny ipa P papírgy F lak Strel fényk Helyreá hitk pén egyens ki fiúis létr leányis megal tisztvi nyugdíjinté me m közjótékon közművel mun z V kó e főis tem vízkáros támog tal P. ko legkimaga alk elké hat Dohány- tem me Frie La főkán vez istentiszt világh te főrab S h fol M F A 1815 me Wah 179 S 18 v hitk pa M ala T isk megte népkon Tanítóegyes Nőe é keltés Hirs 18 tekint nagybefo szem á hitk szorgalmaz megszerv m hitsz ál m S 1841 hiv esem köszönt orsz m s zsidós abszoluti k ne újjáél alko visszaállí F J k megkoroná z po egyenjogúsí egye kongres Hirs S me B hitk ér ti á mozg i esem középpontj kiegy k libe nyug évti P elh fej korsz Wah K Zsi Wei elnö v istentiszte szoc közművel intézm 187 Rombach- f zsina me P 182 S 181 186 Fel 185 szolgál Dohány- templ lel S Kayse 182 vilá történe Angyalf 1 Ferencvár monumen tem hitkö keb ta C K buzgal kelet e po i gimná ár il közk gyermekk szü ot szeret siket int int ösztöndíj-e iro tár kultúregye feleb sze egye Áh szü gyermek I patr egye K fiat mozg rec kivívá moz eredm v 189 millen ünnepség egyenjogús fele r k világhábo t mért teljesí po köteles m zsi zsid Világhá