13968.htm

CÍMSZÓ: Pozsonyi jesiva

SZÓCIKK: Pozsonyi jesiva, híres, régi talmudiskola, amely a XVIII. sz.-ban a rabbinikus tudomány európai gócpontja volt. A pozsonyi hitközség hírét és tekintélyét tőle nyerte, bárha fejlődésében megelőzte. Pozsonynak már a XI. sz.-ban voltak zsidó lakosai (l. Pozsony, Pozsonyi zsidók) és tekintélyes zsidó hitközsége már a XIII-XVI sz.-okban működött, de jesivája csak a XVIII. sz kezdetén bontotta ki egyre szélesedő kereteit Első nyomai a XV. sz.-ig vezetnek vissza. 1484 körül működtek a régi Pozsony ghettójában Feiwelmann és Libermann Juda rabbik és valószínű, hogy ők voltak az elsők, akik fiatal talmudistákat gyűjtöttek maguk körül. 1690 körül ott tanított rabbi Lipmann Jomtov, ott prédikált rabbi Mordechai Mochiach, ami a rabbinikus kultúra előrehaladottságát sejteti. A héber tudás olyan magas fokon állt ezidőben Pozsonyban, hogy asszonyok is akadtak, akik eredeti szövegében olvasták a Bibliát és a Talmudot. De intézményesen még nem fejlődhetett a talmudtudomány, a zsidóság akkori sokszor zaklatott és mindig bizonytalan élete miatt. Hiszen a hitközség is többször omlott össze ezekben az évszázadokban, a jesiva kiépítésére tehát még gondolni sem lehetett. A mohácsi vész után Mária királyné kiűzte Pozsonyból a zsidókat (l. Pozsony) és ezek csak a XVII. sz. kezdetén telepedhettek újból meg a vártelken. Ennek a sz.-nak nagy részét az újjáépítés nagy munkája kötötte le, csak az utolsó évtizedekben erősödött meg annyira a hitközség, hogy szélesebb alapra helyezhette a zsidó kultúrát, amely bontakozni már a század derekán kezdett. Pressburger Michel bész-ha-midrast építtet 1700 körül és ez a jesiva formális megnyitásának tekinthető. Utána rabbi Jockerls Wolf tanított. Hátrahagyott irataiból kitűnik, hogy az ő idejében már élénk tudományos élet lüktetett a vártelken. Rabbi Mózes Charif alatt, aki 1758-ig működött, a jesiva is fellendült. Külső körülmények is kedveztek a jesiva fejlődésének. Tömegesen vándoroltak, akkor be cseh- és osztrák zsidók és magukkal hozták a zsidó tudományok szeretetét is. Rabbi Mózes Charif híre is annyira megnövekedett már ez időben, hogy a külföld tudósai és hitközségei a hitélet kétes eseteiben ő hozzá fordultak. Utódja, rabbi Dukla Izsák alatt (1759 - 62) a jesiva már mint híres rabbiképző működött. Landau Ezékiel, prágai főrabbi ezt írja rabbi Dukláról: «Tanítványai gyarapították a tudományt és a bölcsességet ; Izrael számára nagyságokat nevelt és tanítványai között sokan vannak, akik nem csak maguk lettek híresek, de jesivát is alapítottak.». Barbi Meir (1768-1789) már egy nagy és hírneves intézetet vett át, de csak az ő tudása és tekintélye emelte a P.-át a prágai, leipnicki és nikolsburgi híres jesivák színvonalára. Magasan kiemelkedő tudósok kerültek ki az iskolájából, többek között Wahlmann Izrael pesti főrabbi,. Prossnitz Dániel és Lemberger Ábrahám. Barbi nagy szellemi örökséget hagyott hitközségének. A jesiva már olyan magas fokra fejlődött, hogy Kellin Sámuel, a Machacisz Hasékel híres szerzője el sem merte fogadni a pozsonyi rabbiállást, mert attól félt, nem elég nagy tudós ahhoz, hogy a jesiva élére kerülhessen. «Pozsonyban -jelentette ki ez a nagy, de szerény tudós - legfeljebb csak templomszolga lehetek.» R. Mesullam (Eger) Tysmenietz (1793-1801), akit az újkor legzseniálisabb talmudistájának tartanak, a Talmud interpretálását a legmagasabb fokra emelte, de az ő idejében a jesiva tekintélye mégis hanyatlott. A zsidók gazdagabb része ugyanis kisóvárgott már a jesiva egyoldalú kiképzéséből és világi műveltségre is törekedett. Emiatt aztán az a sajátságos helyzet alakult ki, hogy a jesiva tanulói sokkal inkább idegenekből, mint bennszülött zsidó ifakból rekrutálódott. Az idegenből való beözönlésnek pedig az volt az oka, hogy ugyanekkor lecsökkent a cseh- és morvaországi jesivák tekintélye is és a talmudtanulók Pozsonyba törekedtek, amelynek jesivája még mindig tekintélyesebb volt, mint az otthoniak. A profán tudományok iránt növekedő érdeklődés kultúrharccal fenyegetett, amely mégis csak a Chaszam Szófer (Schreiber Mózes) (l. o.) alatt tört ki, de a zsidó kultúra és a jesiva győzelmével végződött. 1820-ban a hitközség balszárnya modern iskolát alapított a Chaszam Szófer tiltakozása ellenére. A balpárt a bécsi Rothschild és a Biedermannok támogatásában részesült és a kormány 1827. bezáratta a jesivát és további működését betiltotta. De Bettelheim Mózes hitközségi elnök a Chaszam Szófer mellett küzdött és közbenjárására a jesiva újból megnyílhatott. Ez a közbenjárása állítólag 20,000 forintjába került. E győzelem után annyira megszilárdult a jesiva, hogy hallgatóinak száma koronként 400-ra emelkedett és olyan tudósokat nevelt, akik szigorúan ragaszkodtak a hagyományokhoz és a zsidó tudománnyal együtt a zsidó ethikát is terjesztették. 1839-ben meghalt a nagy rabbi és fia Benjámin Wolf (Keszav Szófer) vette át a hitközség és a jesiva vezetését. Akkor már a pesti zsidóság magához ragadta a magyarországi zsidóság vezérségét és egy magyar rabbiiskola alapítását tűzte ki céljául. Az orthodoxia fokozott erőfeszítése sem tudta már megakadályozni a budapesti szeminárium megalakulását. A pozsonyi hitközség elnöke, Pappenheim Kálmán azzal akarta ellensúlyozni a haladók törekvését, hogy Pozsonyban egy orthodox rabbiszemináriumot akart létesíteni Hildesheimer vezetése alatt. Már nagy telket is vásárolt e célra, terve azonban a chásszideus rabbik ellenakciója folytán meghiúsult. A jesiva ezentúl is csak aTalmud tanításával foglalkozott. A kormány aztán a pozsonyi jesivának is megadta az államilag elismert rabbiképző címét és jogát. A Keszav Szófer 1872. történt halála után két pártra szakadt a pozsonyi hitközség. Az orthodox párt az elhunyt rabbi fiát, P. Szimche Bunemet (Sévet Szófer), választotta meg rabbijává. Nagytudású, jellemes férfi volt és működésének első évtizedében a jesiva még virágzott és még mindig 200-300 tanuló tanult Pozsonyban. Ő is erélyesen ellenezte a jesiva modernizálását célzó törekvéseket és a jesiva hallgatói csak önképzőkörökben gyakorolták a magyar, német és héber szónoklatot. Ezek az önképzőkörök meglepő eredményeket értek el. Kiváló hitszónokok nőttek ki «az autodidakták főiskolájából». Majd az állam is elrendelte, hogy legalább négy középiskolát végezzenek a rabbinövendékek és azóta orth. hitközségekben is csak olyan rabbi funkcionálhat, aki a négy középfokú iskola elvégzését bizonyítvánnyal igazolja. A Sévet Szófer 1906. halt meg. Utána fia, Akiba következett, aki a jesivát a régi elvek alapján vezeti. A világháború után a változott viszonyok következtében a jesiva sokat vesztett. A növendékek száma 100-ra szállt le és a lüktető tudományos élet, mely az önképzőkörökben uralkodott, nem tarthatta meg régi színvonalát.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3968. címszó a lexikon => 720. s köv. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13968.htm

CÍMSZÓ: Pozsonyi jesiva

SZÓCIKK: Pozsonyi jesiva, híres, régi talmudiskola, amely a XVIII. sz.-ban a rabbinikus tudomány európai gócpontja volt. A pozsonyi hitközség hírét és tekintélyét tőle nyerte, bárha fejlődésében megelőzte. Pozsonynak már a XI. sz.-ban voltak zsidó lakosai l. Pozsony, Pozsonyi zsidók és tekintélyes zsidó hitközsége már a XIII-XVI sz.-okban működött, de jesivája csak a XVIII. sz kezdetén bontotta ki egyre szélesedő kereteit Első nyomai a XV. sz.-ig vezetnek vissza. 1484 körül működtek a régi Pozsony ghettójában Feiwelmann és Libermann Juda rabbik és valószínű, hogy ők voltak az elsők, akik fiatal talmudistákat gyűjtöttek maguk körül. 1690 körül ott tanított rabbi Lipmann Jomtov, ott prédikált rabbi Mordechai Mochiach, ami a rabbinikus kultúra előrehaladottságát sejteti. A héber tudás olyan magas fokon állt ezidőben Pozsonyban, hogy asszonyok is akadtak, akik eredeti szövegében olvasták a Bibliát és a Talmudot. De intézményesen még nem fejlődhetett a talmudtudomány, a zsidóság akkori sokszor zaklatott és mindig bizonytalan élete miatt. Hiszen a hitközség is többször omlott össze ezekben az évszázadokban, a jesiva kiépítésére tehát még gondolni sem lehetett. A mohácsi vész után Mária királyné kiűzte Pozsonyból a zsidókat l. Pozsony és ezek csak a XVII. sz. kezdetén telepedhettek újból meg a vártelken. Ennek a sz.-nak nagy részét az újjáépítés nagy munkája kötötte le, csak az utolsó évtizedekben erősödött meg annyira a hitközség, hogy szélesebb alapra helyezhette a zsidó kultúrát, amely bontakozni már a század derekán kezdett. Pressburger Michel bész-ha-midrast építtet 1700 körül és ez a jesiva formális megnyitásának tekinthető. Utána rabbi Jockerls Wolf tanított. Hátrahagyott irataiból kitűnik, hogy az ő idejében már élénk tudományos élet lüktetett a vártelken. Rabbi Mózes Charif alatt, aki 1758-ig működött, a jesiva is fellendült. Külső körülmények is kedveztek a jesiva fejlődésének. Tömegesen vándoroltak, akkor be cseh- és osztrák zsidók és magukkal hozták a zsidó tudományok szeretetét is. Rabbi Mózes Charif híre is annyira megnövekedett már ez időben, hogy a külföld tudósai és hitközségei a hitélet kétes eseteiben ő hozzá fordultak. Utódja, rabbi Dukla Izsák alatt 1759 - 62 a jesiva már mint híres rabbiképző működött. Landau Ezékiel, prágai főrabbi ezt írja rabbi Dukláról: Tanítványai gyarapították a tudományt és a bölcsességet ; Izrael számára nagyságokat nevelt és tanítványai között sokan vannak, akik nem csak maguk lettek híresek, de jesivát is alapítottak. . Barbi Meir 1768-1789 már egy nagy és hírneves intézetet vett át, de csak az ő tudása és tekintélye emelte a P.-át a prágai, leipnicki és nikolsburgi híres jesivák színvonalára. Magasan kiemelkedő tudósok kerültek ki az iskolájából, többek között Wahlmann Izrael pesti főrabbi,. Prossnitz Dániel és Lemberger Ábrahám. Barbi nagy szellemi örökséget hagyott hitközségének. A jesiva már olyan magas fokra fejlődött, hogy Kellin Sámuel, a Machacisz Hasékel híres szerzője el sem merte fogadni a pozsonyi rabbiállást, mert attól félt, nem elég nagy tudós ahhoz, hogy a jesiva élére kerülhessen. Pozsonyban -jelentette ki ez a nagy, de szerény tudós - legfeljebb csak templomszolga lehetek. R. Mesullam Eger Tysmenietz 1793-1801 , akit az újkor legzseniálisabb talmudistájának tartanak, a Talmud interpretálását a legmagasabb fokra emelte, de az ő idejében a jesiva tekintélye mégis hanyatlott. A zsidók gazdagabb része ugyanis kisóvárgott már a jesiva egyoldalú kiképzéséből és világi műveltségre is törekedett. Emiatt aztán az a sajátságos helyzet alakult ki, hogy a jesiva tanulói sokkal inkább idegenekből, mint bennszülött zsidó ifakból rekrutálódott. Az idegenből való beözönlésnek pedig az volt az oka, hogy ugyanekkor lecsökkent a cseh- és morvaországi jesivák tekintélye is és a talmudtanulók Pozsonyba törekedtek, amelynek jesivája még mindig tekintélyesebb volt, mint az otthoniak. A profán tudományok iránt növekedő érdeklődés kultúrharccal fenyegetett, amely mégis csak a Chaszam Szófer Schreiber Mózes l. o. alatt tört ki, de a zsidó kultúra és a jesiva győzelmével végződött. 1820-ban a hitközség balszárnya modern iskolát alapított a Chaszam Szófer tiltakozása ellenére. A balpárt a bécsi Rothschild és a Biedermannok támogatásában részesült és a kormány 1827. bezáratta a jesivát és további működését betiltotta. De Bettelheim Mózes hitközségi elnök a Chaszam Szófer mellett küzdött és közbenjárására a jesiva újból megnyílhatott. Ez a közbenjárása állítólag 20,000 forintjába került. E győzelem után annyira megszilárdult a jesiva, hogy hallgatóinak száma koronként 400-ra emelkedett és olyan tudósokat nevelt, akik szigorúan ragaszkodtak a hagyományokhoz és a zsidó tudománnyal együtt a zsidó ethikát is terjesztették. 1839-ben meghalt a nagy rabbi és fia Benjámin Wolf Keszav Szófer vette át a hitközség és a jesiva vezetését. Akkor már a pesti zsidóság magához ragadta a magyarországi zsidóság vezérségét és egy magyar rabbiiskola alapítását tűzte ki céljául. Az orthodoxia fokozott erőfeszítése sem tudta már megakadályozni a budapesti szeminárium megalakulását. A pozsonyi hitközség elnöke, Pappenheim Kálmán azzal akarta ellensúlyozni a haladók törekvését, hogy Pozsonyban egy orthodox rabbiszemináriumot akart létesíteni Hildesheimer vezetése alatt. Már nagy telket is vásárolt e célra, terve azonban a chásszideus rabbik ellenakciója folytán meghiúsult. A jesiva ezentúl is csak aTalmud tanításával foglalkozott. A kormány aztán a pozsonyi jesivának is megadta az államilag elismert rabbiképző címét és jogát. A Keszav Szófer 1872. történt halála után két pártra szakadt a pozsonyi hitközség. Az orthodox párt az elhunyt rabbi fiát, P. Szimche Bunemet Sévet Szófer , választotta meg rabbijává. Nagytudású, jellemes férfi volt és működésének első évtizedében a jesiva még virágzott és még mindig 200-300 tanuló tanult Pozsonyban. Ő is erélyesen ellenezte a jesiva modernizálását célzó törekvéseket és a jesiva hallgatói csak önképzőkörökben gyakorolták a magyar, német és héber szónoklatot. Ezek az önképzőkörök meglepő eredményeket értek el. Kiváló hitszónokok nőttek ki az autodidakták főiskolájából . Majd az állam is elrendelte, hogy legalább négy középiskolát végezzenek a rabbinövendékek és azóta orth. hitközségekben is csak olyan rabbi funkcionálhat, aki a négy középfokú iskola elvégzését bizonyítvánnyal igazolja. A Sévet Szófer 1906. halt meg. Utána fia, Akiba következett, aki a jesivát a régi elvek alapján vezeti. A világháború után a változott viszonyok következtében a jesiva sokat vesztett. A növendékek száma 100-ra szállt le és a lüktető tudományos élet, mely az önképzőkörökben uralkodott, nem tarthatta meg régi színvonalát.

13968.ht

CÍMSZÓ Pozsony jesiv

SZÓCIKK Pozsony jesiva híres rég talmudiskola amel XVIII sz.-ba rabbiniku tudomán európa gócpontj volt pozsony hitközsé híré é tekintélyé től nyerte bárh fejlődésébe megelőzte Pozsonyna má XI sz.-ba volta zsid lakosa l Pozsony Pozsony zsidó é tekintélye zsid hitközség má XIII-XV sz.-okba működött d jesiváj csa XVIII s kezdeté bontott k egyr szélesed keretei Els nyoma XV sz.-i vezetne vissza 148 körü működte rég Pozson ghettójába Feiwelman é Liberman Jud rabbi é valószínű hog ő volta a elsők aki fiata talmudistáka gyűjtötte magu körül 169 körü ot tanítot rabb Lipman Jomtov ot prédikál rabb Mordecha Mochiach am rabbiniku kultúr előrehaladottságá sejteti hébe tudá olya maga foko áll ezidőbe Pozsonyban hog asszonyo i akadtak aki eredet szövegébe olvastá Bibliá é Talmudot D intézményese mé ne fejlődhetet talmudtudomány zsidósá akkor sokszo zaklatot é mindi bizonytala élet miatt Hisze hitközsé i többszö omlot össz ezekbe a évszázadokban jesiv kiépítésér tehá mé gondoln se lehetett mohács vés utá Mári királyn kiűzt Pozsonybó zsidóka l Pozson é eze csa XVII sz kezdeté telepedhette újbó me vártelken Enne sz.-na nag részé a újjáépíté nag munkáj kötött le csa a utols évtizedekbe erősödöt me annyir hitközség hog széleseb alapr helyezhett zsid kultúrát amel bontakozn má száza dereká kezdett Pressburge Miche bész-ha-midras építte 170 körü é e jesiv formáli megnyitásána tekinthető Után rabb Jockerl Wol tanított Hátrahagyot irataibó kitűnik hog a idejébe má élén tudományo éle lüktetet vártelken Rabb Móze Chari alatt ak 1758-i működött jesiv i fellendült Küls körülménye i kedvezte jesiv fejlődésének Tömegese vándoroltak akko b cseh é osztrá zsidó é magukka hoztá zsid tudományo szereteté is Rabb Móze Chari hír i annyir megnövekedet má e időben hog külföl tudósa é hitközsége hitéle kéte eseteibe hozz fordultak Utódja rabb Dukl Izsá alat 175 6 jesiv má min híre rabbiképz működött Landa Ezékiel prága főrabb ez írj rabb Dukláról Tanítványa gyarapítottá tudomány é bölcsessége Izrae számár nagyságoka nevel é tanítványa közöt soka vannak aki ne csa magu lette híresek d jesivá i alapítottak Barb Mei 1768-178 má eg nag é hírneve intézete vet át d csa a tudás é tekintély emelt P.-á prágai leipnick é nikolsburg híre jesivá színvonalára Magasa kiemelked tudóso kerülte k a iskolájából többe közöt Wahlman Izrae pest főrabbi, Prossnit Dánie é Lemberge Ábrahám Barb nag szellem öröksége hagyot hitközségének jesiv má olya maga fokr fejlődött hog Kelli Sámuel Machacis Haséke híre szerzőj e se mert fogadn pozsony rabbiállást mer attó félt ne elé nag tudó ahhoz hog jesiv élér kerülhessen Pozsonyba -jelentett k e nagy d szerén tudó legfeljeb csa templomszolg lehetek R Mesulla Ege Tysmeniet 1793-180 aki a újko legzseniálisab talmudistájána tartanak Talmu interpretálásá legmagasab fokr emelte d a idejébe jesiv tekintély mégi hanyatlott zsidó gazdagab rész ugyani kisóvárgot má jesiv egyoldal kiképzésébő é világ műveltségr i törekedett Emiat aztá a sajátságo helyze alakul ki hog jesiv tanuló sokka inkáb idegenekből min bennszülöt zsid ifakbó rekrutálódott A idegenbő val beözönlésne pedi a vol a oka hog ugyanekko lecsökken cseh é morvaország jesivá tekintély i é talmudtanuló Pozsonyb törekedtek amelyne jesiváj mé mindi tekintélyeseb volt min a otthoniak profá tudományo irán növeked érdeklődé kultúrharcca fenyegetett amel mégi csa Chasza Szófe Schreibe Móze l o alat tör ki d zsid kultúr é jesiv győzelméve végződött 1820-ba hitközsé balszárny moder iskolá alapítot Chasza Szófe tiltakozás ellenére balpár bécs Rothschil é Biedermanno támogatásába részesül é kormán 1827 bezáratt jesivá é tovább működésé betiltotta D Bettelhei Móze hitközség elnö Chasza Szófe mellet küzdöt é közbenjárásár jesiv újbó megnyílhatott E közbenjárás állítóla 20,00 forintjáb került győzele utá annyir megszilárdul jesiva hog hallgatóina szám koronkén 400-r emelkedet é olya tudósoka nevelt aki szigorúa ragaszkodta hagyományokho é zsid tudománnya együt zsid ethiká i terjesztették 1839-be meghal nag rabb é fi Benjámi Wol Kesza Szófe vett á hitközsé é jesiv vezetését Akko má pest zsidósá magáho ragadt magyarország zsidósá vezérségé é eg magya rabbiiskol alapításá tűzt k céljául A orthodoxi fokozot erőfeszítés se tudt má megakadályozn budapest szemináriu megalakulását pozsony hitközsé elnöke Pappenhei Kálmá azza akart ellensúlyozn haladó törekvését hog Pozsonyba eg orthodo rabbiszemináriumo akar létesíten Hildesheime vezetés alatt Má nag telke i vásárol célra terv azonba chásszideu rabbi ellenakciój folytá meghiúsult jesiv ezentú i csa aTalmu tanításáva foglalkozott kormán aztá pozsony jesivána i megadt a államila elismer rabbiképz címé é jogát Kesza Szófe 1872 történ halál utá ké pártr szakad pozsony hitközség A orthodo pár a elhuny rabb fiát P Szimch Buneme Séve Szófe választott me rabbijává Nagytudású jelleme férf vol é működéséne els évtizedébe jesiv mé virágzot é mé mindi 200-30 tanul tanul Pozsonyban i erélyese ellenezt jesiv modernizálásá célz törekvéseke é jesiv hallgató csa önképzőkörökbe gyakoroltá magyar néme é hébe szónoklatot Eze a önképzőkörö meglep eredményeke érte el Kivál hitszónoko nőtte k a autodidaktá főiskolájábó Maj a álla i elrendelte hog legaláb nég középiskolá végezzene rabbinövendéke é azót orth hitközségekbe i csa olya rabb funkcionálhat ak nég középfok iskol elvégzésé bizonyítvánnya igazolja Séve Szófe 1906 hal meg Után fia Akib következett ak jesivá rég elve alapjá vezeti világhábor utá változot viszonyo következtébe jesiv soka vesztett növendéke szám 100-r száll l é lüktet tudományo élet mel a önképzőkörökbe uralkodott ne tarthatt me rég színvonalát

13968.h

CÍMSZ Pozson jesi

SZÓCIK Pozson jesiv híre ré talmudiskol ame XVII sz.-b rabbinik tudomá európ gócpont vol pozson hitközs hír tekintély tő nyert bár fejlődéséb megelőzt Pozsonyn m X sz.-b volt zsi lakos Pozson Pozson zsid tekintély zsi hitközsé m XIII-X sz.-okb működöt jesivá cs XVII kezdet bontot egy szélese kerete El nyom X sz.- vezetn vissz 14 kör működt ré Pozso ghettójáb Feiwelma Liberma Ju rabb valószín ho volt első ak fiat talmudisták gyűjtött mag körü 16 kör o taníto rab Lipma Jomto o prédiká rab Mordech Mochiac a rabbinik kultú előrehaladottság sejtet héb tud oly mag fok ál ezidőb Pozsonyba ho asszony akadta ak erede szövegéb olvast Bibli Talmudo intézményes m n fejlődhete talmudtudomán zsidós akko soksz zaklato mind bizonytal éle miat Hisz hitközs többsz omlo öss ezekb évszázadokba jesi kiépítésé teh m gondol s lehetet mohác vé ut Már király kiűz Pozsonyb zsidók Pozso ez cs XVI s kezdet telepedhett újb m vártelke Enn sz.-n na rész újjáépít na munká kötöt l cs utol évtizedekb erősödö m annyi hitközsé ho szélese alap helyezhet zsi kultúrá ame bontakoz m száz derek kezdet Pressburg Mich bész-ha-midra építt 17 kör jesi formál megnyitásán tekinthet Utá rab Jocker Wo tanítot Hátrahagyo irataib kitűni ho idejéb m élé tudomány él lüktete vártelke Rab Móz Char alat a 1758- működöt jesi fellendül Kül körülmény kedvezt jesi fejlődéséne Tömeges vándorolta akk cse osztr zsid magukk hozt zsi tudomány szeretet i Rab Móz Char hí annyi megnövekede m időbe ho külfö tudós hitközség hitél két eseteib hoz fordulta Utódj rab Duk Izs ala 17 jesi m mi hír rabbikép működöt Land Ezékie prág főrab e ír rab Dukláró Tanítvány gyarapított tudomán bölcsesség Izra számá nagyságok neve tanítvány közö sok vanna ak n cs mag lett hírese jesiv alapította Bar Me 1768-17 m e na hírnev intézet ve á cs tudá tekintél emel P.- prága leipnic nikolsbur hír jesiv színvonalár Magas kiemelke tudós került iskolájábó több közö Wahlma Izra pes főrabbi Prossni Dáni Lemberg Ábrahá Bar na szelle örökség hagyo hitközségéne jesi m oly mag fok fejlődöt ho Kell Sámue Machaci Hasék hír szerző s mer fogad pozson rabbiállás me att fél n el na tud ahho ho jesi élé kerülhesse Pozsonyb -jelentet nag szeré tud legfelje cs templomszol lehete Mesull Eg Tysmenie 1793-18 ak újk legzseniálisa talmudistáján tartana Talm interpretálás legmagasa fok emelt idejéb jesi tekintél még hanyatlot zsid gazdaga rés ugyan kisóvárgo m jesi egyolda kiképzéséb vilá műveltség törekedet Emia azt sajátság helyz alaku k ho jesi tanul sokk inká idegenekbő mi bennszülö zsi ifakb rekrutálódot idegenb va beözönlésn ped vo ok ho ugyanekk lecsökke cse morvaorszá jesiv tekintél talmudtanul Pozsony törekedte amelyn jesivá m mind tekintélyese vol mi otthonia prof tudomány irá növeke érdeklőd kultúrharcc fenyegetet ame még cs Chasz Szóf Schreib Móz ala tö k zsi kultú jesi győzelmév végződöt 1820-b hitközs balszárn mode iskol alapíto Chasz Szóf tiltakozá ellenér balpá béc Rothschi Biedermann támogatásáb részesü kormá 182 bezárat jesiv továb működés betiltott Bettelhe Móz hitközsé eln Chasz Szóf melle küzdö közbenjárásá jesi újb megnyílhatot közbenjárá állítól 20,0 forintjá kerül győzel ut annyi megszilárdu jesiv ho hallgatóin szá koronké 400- emelkede oly tudósok nevel ak szigorú ragaszkodt hagyományokh zsi tudománny együ zsi ethik terjesztetté 1839-b megha na rab f Benjám Wo Kesz Szóf vet hitközs jesi vezetésé Akk m pes zsidós magáh ragad magyarorszá zsidós vezérség e magy rabbiisko alapítás tűz céljáu orthodox fokozo erőfeszíté s tud m megakadályoz budapes szeminári megalakulásá pozson hitközs elnök Pappenhe Kálm azz akar ellensúlyoz halad törekvésé ho Pozsonyb e orthod rabbiszeminárium aka létesíte Hildesheim vezeté alat M na telk vásáro célr ter azonb chásszide rabb ellenakció folyt meghiúsul jesi ezent cs aTalm tanításáv foglalkozot kormá azt pozson jesiván megad államil elisme rabbikép cím jogá Kesz Szóf 187 törté halá ut k párt szaka pozson hitközsé orthod pá elhun rab fiá Szimc Bunem Sév Szóf választot m rabbijáv Nagytudás jellem fér vo működésén el évtizedéb jesi m virágzo m mind 200-3 tanu tanu Pozsonyba erélyes ellenez jesi modernizálás cél törekvések jesi hallgat cs önképzőkörökb gyakorolt magya ném héb szónoklato Ez önképzőkör megle eredmények ért e Kivá hitszónok nőtt autodidakt főiskolájáb Ma áll elrendelt ho legalá né középiskol végezzen rabbinövendék azó ort hitközségekb cs oly rab funkcionálha a né középfo isko elvégzés bizonyítvánny igazolj Sév Szóf 190 ha me Utá fi Aki következet a jesiv ré elv alapj vezet világhábo ut változo viszony következtéb jesi sok vesztet növendék szá 100- szál lükte tudomány éle me önképzőkörökb uralkodot n tarthat m ré színvonalá

13968.

CÍMS Pozso jes

SZÓCI Pozso jesi hír r talmudisko am XVI sz.- rabbini tudom euró gócpon vo pozso hitköz hí tekintél t nyer bá fejlődésé megelőz Pozsony sz.- vol zs lako Pozso Pozso zsi tekintél zs hitközs XIII- sz.-ok működö jesiv c XVI kezde bonto eg széles keret E nyo sz. vezet viss 1 kö működ r Pozs ghettójá Feiwelm Liberm J rab valószí h vol els a fia talmudistá gyűjtöt ma kör 1 kö tanít ra Lipm Jomt prédik ra Mordec Mochia rabbini kult előrehaladottsá sejte hé tu ol ma fo á ezidő Pozsonyb h asszon akadt a ered szövegé olvas Bibl Talmud intézménye fejlődhet talmudtudomá zsidó akk soks zaklat min bizonyta él mia His hitköz többs oml ös ezek évszázadokb jes kiépítés te gondo lehete mohá v u Má királ kiű Pozsony zsidó Pozs e c XV kezde telepedhet új vártelk En sz.- n rés újjáépí n munk kötö c uto évtizedek erősöd anny hitközs h széles ala helyezhe zs kultúr am bontako szá dere kezde Pressbur Mic bész-ha-midr épít 1 kö jes formá megnyitásá tekinthe Ut ra Jocke W taníto Hátrahagy iratai kitűn h idejé él tudomán é lüktet vártelk Ra Mó Cha ala 1758 működö jes fellendü Kü körülmén kedvez jes fejlődésén Tömege vándorolt ak cs oszt zsi maguk hoz zs tudomán szerete Ra Mó Cha h anny megnöveked időb h külf tudó hitközsé hité ké esetei ho fordult Utód ra Du Iz al 1 jes m hí rabbiké működö Lan Ezéki prá főra í ra Duklár Tanítván gyarapítot tudomá bölcsessé Izr szám nagyságo nev tanítván köz so vann a c ma let híres jesi alapított Ba M 1768-1 n hírne intéze v c tud tekinté eme P. prág leipni nikolsbu hí jesi színvonalá Maga kiemelk tudó kerül iskolájáb töb köz Wahlm Izr pe főrabb Prossn Dán Lember Ábrah Ba n szell öröksé hagy hitközségén jes ol ma fo fejlődö h Kel Sámu Machac Hasé hí szerz me foga pozso rabbiállá m at fé e n tu ahh h jes él kerülhess Pozsony -jelente na szer tu legfelj c templomszo lehet Mesul E Tysmeni 1793-1 a új legzseniális talmudistájá tartan Tal interpretálá legmagas fo emel idejé jes tekinté mé hanyatlo zsi gazdag ré ugya kisóvárg jes egyold kiképzésé vil műveltsé törekede Emi az sajátsá hely alak h jes tanu sok ink idegenekb m bennszül zs ifak rekrutálódo idegen v beözönlés pe v o h ugyanek lecsökk cs morvaorsz jesi tekinté talmudtanu Pozson törekedt amely jesiv min tekintélyes vo m otthoni pro tudomán ir növek érdeklő kultúrharc fenyegete am mé c Chas Szó Schrei Mó al t zs kult jes győzelmé végződö 1820- hitköz balszár mod isko alapít Chas Szó tiltakoz ellené balp bé Rothsch Biederman támogatásá részes korm 18 bezára jesi tová működé betiltot Bettelh Mó hitközs el Chas Szó mell küzd közbenjárás jes új megnyílhato közbenjár állító 20, forintj kerü győze u anny megszilárd jesi h hallgatói sz koronk 400 emelked ol tudóso neve a szigor ragaszkod hagyományok zs tudománn egy zs ethi terjesztett 1839- megh n ra Benjá W Kes Szó ve hitköz jes vezetés Ak pe zsidó magá raga magyarorsz zsidó vezérsé mag rabbiisk alapítá tű céljá orthodo fokoz erőfeszít tu megakadályo budape szeminár megalakulás pozso hitköz elnö Pappenh Kál az aka ellensúlyo hala törekvés h Pozsony ortho rabbiszemináriu ak létesít Hildeshei vezet ala n tel vásár cél te azon chásszid rab ellenakci foly meghiúsu jes ezen c aTal tanításá foglalkozo korm az pozso jesivá mega állami elism rabbiké cí jog Kes Szó 18 tört hal u pár szak pozso hitközs ortho p elhu ra fi Szim Bune Sé Szó választo rabbijá Nagytudá jelle fé v működésé e évtizedé jes virágz min 200- tan tan Pozsonyb erélye ellene jes modernizálá cé törekvése jes hallga c önképzőkörök gyakorol magy né hé szónoklat E önképzőkö megl eredménye ér Kiv hitszóno nőt autodidak főiskolájá M ál elrendel h legal n középisko végezze rabbinövendé az or hitközségek c ol ra funkcionálh n középf isk elvégzé bizonyítvánn igazol Sé Szó 19 h m Ut f Ak következe jesi r el alap veze világháb u változ viszon következté jes so veszte növendé sz 100 szá lükt tudomán él m önképzőkörök uralkodo tartha r színvonal

13968

CÍM Pozs je

SZÓC Pozs jes hí talmudisk a XV sz. rabbin tudo eur gócpo v pozs hitkö h tekinté nye b fejlődés megelő Pozson sz. vo z lak Pozs Pozs zs tekinté z hitköz XIII sz.-o működ jesi XV kezd bont e széle kere ny sz veze vis k műkö Poz ghettój Feiwel Liber ra valósz vo el fi talmudist gyűjtö m kö k taní r Lip Jom prédi r Morde Mochi rabbin kul előrehaladotts sejt h t o m f ezid Pozsony asszo akad ere szöveg olva Bib Talmu intézmény fejlődhe talmudtudom zsid ak sok zakla mi bizonyt é mi Hi hitkö több om ö eze évszázadok je kiépíté t gond lehet moh M kirá ki Pozson zsid Poz X kezd telepedhe ú vártel E sz. ré újjáép mun köt ut évtizede erősö ann hitköz széle al helyezh z kultú a bontak sz der kezd Pressbu Mi bész-ha-mid épí k je form megnyitás tekinth U r Jock tanít Hátrahag irata kitű idej é tudomá lükte vártel R M Ch al 175 működ je fellend K körülmé kedve je fejlődésé Tömeg vándorol a c osz zs magu ho z tudomá szeret R M Ch ann megnöveke idő kül tud hitközs hit k esete h fordul Utó r D I a je h rabbik működ La Ezék pr főr r Duklá Tanítvá gyarapíto tudom bölcsess Iz szá nagyság ne tanítvá kö s van m le híre jes alapítot B 1768- hírn intéz tu tekint em P prá leipn nikolsb h jes színvonal Mag kiemel tud kerü iskolájá tö kö Wahl Iz p főrab Pross Dá Lembe Ábra B szel öröks hag hitközségé je o m f fejlőd Ke Sám Macha Has h szer m fog pozs rabbiáll a f t ah je é kerülhes Pozson -jelent n sze t legfel templomsz lehe Mesu Tysmen 1793- ú legzseniáli talmudistáj tarta Ta interpretál legmaga f eme idej je tekint m hanyatl zs gazda r ugy kisóvár je egyol kiképzés vi művelts töreked Em a sajáts hel ala je tan so in idegenek bennszü z ifa rekrutálód idege beözönlé p ugyane lecsök c morvaors jes tekint talmudtan Pozso töreked amel jesi mi tekintélye v otthon pr tudomá i növe érdekl kultúrhar fenyeget a m Cha Sz Schre M a z kul je győzelm végződ 1820 hitkö balszá mo isk alapí Cha Sz tiltako ellen bal b Rothsc Biederma támogatás része kor 1 bezár jes tov működ betilto Bettel M hitköz e Cha Sz mel küz közbenjárá je ú megnyílhat közbenjá állít 20 forint ker győz ann megszilár jes hallgató s koron 40 emelke o tudós nev szigo ragaszko hagyományo z tudomán eg z eth terjesztet 1839 meg r Benj Ke Sz v hitkö je vezeté A p zsid mag rag magyarors zsid vezérs ma rabbiis alapít t célj orthod foko erőfeszí t megakadály budap szeminá megalakulá pozs hitkö eln Pappen Ká a ak ellensúly hal törekvé Pozson orth rabbiszeminári a létesí Hildeshe veze al te vásá cé t azo chásszi ra ellenakc fol meghiús je eze aTa tanítás foglalkoz kor a pozs jesiv meg állam elis rabbik c jo Ke Sz 1 tör ha pá sza pozs hitköz orth elh r f Szi Bun S Sz választ rabbij Nagytud jell f működés évtized je virág mi 200 ta ta Pozsony erély ellen je modernizál c törekvés je hallg önképzőkörö gyakoro mag n h szónokla önképzők meg eredmény é Ki hitszón nő autodida főiskoláj á elrende lega középisk végezz rabbinövend a o hitközsége o r funkcionál közép is elvégz bizonyítván igazo S Sz 1 U A következ jes e ala vez világhá válto viszo következt je s veszt növend s 10 sz lük tudomá é önképzőkörö uralkod tarth színvona

1396

CÍ Poz j

SZÓ Poz je h talmudis X sz rabbi tud eu gócp poz hitk tekint ny fejlődé megel Pozso sz v la Poz Poz z tekint hitkö XII sz.- műkö jes X kez bon szél ker n s vez vi műk Po ghettó Feiwe Libe r valós v e f talmudis gyűjt k tan Li Jo préd Mord Moch rabbi ku előrehaladott sej ezi Pozson assz aka er szöve olv Bi Talm intézmén fejlődh talmudtudo zsi a so zakl m bizony m H hitk töb o ez évszázado j kiépít gon lehe mo kir k Pozso zsi Po kez telepedh várte sz r újjáé mu kö u évtized erős an hitkö szél a helyez kult bonta s de kez Pressb M bész-ha-mi ép j for megnyitá tekint Joc taní Hátraha irat kit ide tudom lükt várte C a 17 műkö j fellen körülm kedv j fejlődés Töme vándoro os z mag h tudom szere C an megnövek id kü tu hitköz hi eset fordu Ut j rabbi műkö L Ezé p fő Dukl Tanítv gyarapít tudo bölcses I sz nagysá n tanítv k va l hír je alapíto 1768 hír inté t tekin e pr leip nikols je színvona Ma kieme tu ker iskoláj t k Wah I főra Pros D Lemb Ábr sze örök ha hitközség j fejlő K Sá Mach Ha sze fo poz rabbiál a j kerülhe Pozso -jelen sz legfe temploms leh Mes Tysme 1793 legzseniál talmudistá tart T interpretá legmag em ide j tekin hanyat z gazd ug kisóvá j egyo kiképzé v művelt töreke E saját he al j ta s i idegene bennsz if rekrutáló ideg beözönl ugyan lecsö morvaor je tekin talmudta Pozs töreke ame jes m tekintély ottho p tudom növ érdek kultúrha fenyege Ch S Schr ku j győzel végző 182 hitk balsz m is alap Ch S tiltak elle ba Roths Biederm támogatá rész ko bezá je to műkö betilt Bette hitkö Ch S me kü közbenjár j megnyílha közbenj állí 2 forin ke győ an megszilá je hallgat koro 4 emelk tudó ne szig ragaszk hagyomány tudomá e et terjeszte 183 me Ben K S hitk j vezet zsi ma ra magyaror zsi vezér m rabbii alapí cél ortho fok erőfesz megakadál buda szemin megalakul poz hitk el Pappe K a ellensúl ha törekv Pozso ort rabbiszeminár létes Hildesh vez a t vás c az chássz r ellenak fo meghiú j ez aT tanítá foglalko ko poz jesi me álla eli rabbi j K S tö h p sz poz hitkö ort el Sz Bu S válasz rabbi Nagytu jel működé évtize j virá m 20 t t Pozson erél elle j modernizá törekvé j hall önképzőkör gyakor ma szónokl önképző me eredmén K hitszó n autodid főiskolá elrend leg középis végez rabbinöven hitközség funkcioná közé i elvég bizonyítvá igaz S követke je al ve világh vált visz következ j vesz növen 1 s lü tudom önképzőkör uralko tart színvon