14041.htm

CÍMSZÓ: Ranschburg

SZEMÉLYNÉV: Ranschburg Pál

SZÓCIKK: "Ranschburg, 1. Pál, orvostanár, szül. Győrben 1870 jan. 3. Atyja R. Salamon győri főrabbi volt. Egyetemi tanulmányait Budapesten és Lipcsében, Wundtnál végezte. 1899-ben megalapította az első magyar pszichofizikai laboratóriumot. 1916 óta a Poliklinika idegosztályának főorvosa, 1918. rk. egyetemi tanár lett. Mint kísérleti pszichológus és gyermekpszichiátor európai nevet szerzett; az általa készített szellemi működést vizsgáló készülék, a mnemometer világszerte használatos. Mint gyógypedagógus is nagyarányú működést fejt ki és a budai ilynemű középfokú iskola az ő vezetése alatt működik. 1923 óta egészségügyi főtanácsos. Rendkívül nagyszámú szakfolyóirat munkatársa bel- és külföldön. Önállóan megjelent nagyobb munkái: A fejfájásról (1897); Lelki gyógymódok (1900); A kretinizmus kór- és gyógytana(1905); A szellemi működések fizikája (1908); A lelki élet abnormitásai (1908, mindkettő a Műveltség Könyvtárában); A gyermeki elme (1908); Pszichológiai tanulmányok (1 - II., 1914); Az emberi elme (1923); Ideggyógyászat (1926 a Müller-féle Klinikai recipekönyvben); Neue Beitrage zur Pszychologie des hysterischen Geisteszustandes (1897); Das Kranke Gedachtnis (1911): Die Leseschwache und Rechenschwache (1916); Die Heilerfolge der Nervennaht (1918); azonkívül R. írta az Encyclopádisches Handbueh der Heilpadagogik pszichológiai részét."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4041. címszó a lexikon => 732. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14041.htm

CÍMSZÓ: Ranschburg

SZEMÉLYNÉV: Ranschburg Pál

SZÓCIKK: Ranschburg, 1. Pál, orvostanár, szül. Győrben 1870 jan. 3. Atyja R. Salamon győri főrabbi volt. Egyetemi tanulmányait Budapesten és Lipcsében, Wundtnál végezte. 1899-ben megalapította az első magyar pszichofizikai laboratóriumot. 1916 óta a Poliklinika idegosztályának főorvosa, 1918. rk. egyetemi tanár lett. Mint kísérleti pszichológus és gyermekpszichiátor európai nevet szerzett; az általa készített szellemi működést vizsgáló készülék, a mnemometer világszerte használatos. Mint gyógypedagógus is nagyarányú működést fejt ki és a budai ilynemű középfokú iskola az ő vezetése alatt működik. 1923 óta egészségügyi főtanácsos. Rendkívül nagyszámú szakfolyóirat munkatársa bel- és külföldön. Önállóan megjelent nagyobb munkái: A fejfájásról 1897 ; Lelki gyógymódok 1900 ; A kretinizmus kór- és gyógytana 1905 ; A szellemi működések fizikája 1908 ; A lelki élet abnormitásai 1908, mindkettő a Műveltség Könyvtárában ; A gyermeki elme 1908 ; Pszichológiai tanulmányok 1 - II., 1914 ; Az emberi elme 1923 ; Ideggyógyászat 1926 a Müller-féle Klinikai recipekönyvben ; Neue Beitrage zur Pszychologie des hysterischen Geisteszustandes 1897 ; Das Kranke Gedachtnis 1911 : Die Leseschwache und Rechenschwache 1916 ; Die Heilerfolge der Nervennaht 1918 ; azonkívül R. írta az Encyclopádisches Handbueh der Heilpadagogik pszichológiai részét.

14041.ht

CÍMSZÓ Ranschbur

SZEMÉLYNÉV Ranschbur Pá

SZÓCIKK Ranschburg 1 Pál orvostanár szül Győrbe 187 jan 3 Atyj R Salamo győr főrabb volt Egyetem tanulmányai Budapeste é Lipcsében Wundtná végezte 1899-be megalapított a els magya pszichofizika laboratóriumot 191 ót Poliklinik idegosztályána főorvosa 1918 rk egyetem taná lett Min kísérlet pszichológu é gyermekpszichiáto európa neve szerzett a által készítet szellem működés vizsgál készülék mnemomete világszert használatos Min gyógypedagógu i nagyarány működés fej k é buda ilynem középfok iskol a vezetés alat működik 192 ót egészségügy főtanácsos Rendkívü nagyszám szakfolyóira munkatárs bel é külföldön Önállóa megjelen nagyob munkái fejfájásró 189 Lelk gyógymódo 190 kretinizmu kór é gyógytan 190 szellem működése fizikáj 190 lelk éle abnormitása 1908 mindkett Műveltsé Könyvtárába gyermek elm 190 Pszichológia tanulmányo II. 191 A ember elm 192 Ideggyógyásza 192 Müller-fél Klinika recipekönyvbe Neu Beitrag zu Pszychologi de hysterische Geisteszustande 189 Da Krank Gedachtni 191 Di Leseschwach un Rechenschwach 191 Di Heilerfolg de Nervennah 191 azonkívü R írt a Encyclopádische Handbue de Heilpadagogi pszichológia részét

14041.h

CÍMSZ Ranschbu

SZEMÉLYNÉ Ranschbu P

SZÓCIK Ranschbur Pá orvostaná szü Győrb 18 ja Aty Salam győ főrab vol Egyete tanulmánya Budapest Lipcsébe Wundtn végezt 1899-b megalapítot el magy pszichofizik laboratóriumo 19 ó Poliklini idegosztályán főorvos 191 r egyete tan let Mi kísérle pszichológ gyermekpszichiát európ nev szerzet álta készíte szelle működé vizsgá készülé mnemomet világszer használato Mi gyógypedagóg nagyarán működé fe bud ilyne középfo isko vezeté ala működi 19 ó egészségüg főtanácso Rendkív nagyszá szakfolyóir munkatár be külföldö Önálló megjele nagyo munká fejfájásr 18 Lel gyógymód 19 kretinizm kó gyógyta 19 szelle működés fiziká 19 lel él abnormitás 190 mindket Művelts Könyvtáráb gyerme el 19 Pszichológi tanulmány II 19 embe el 19 Ideggyógyász 19 Müller-fé Klinik recipekönyvb Ne Beitra z Pszycholog d hysterisch Geisteszustand 18 D Kran Gedachtn 19 D Leseschwac u Rechenschwac 19 D Heilerfol d Nervenna 19 azonkív ír Encyclopádisch Handbu d Heilpadagog pszichológi részé

14041.

CÍMS Ranschb

SZEMÉLYN Ranschb

SZÓCI Ranschbu P orvostan sz Győr 1 j At Sala gy főra vo Egyet tanulmány Budapes Lipcséb Wundt végez 1899- megalapíto e mag pszichofizi laboratórium 1 Poliklin idegosztályá főorvo 19 egyet ta le M kísérl pszicholó gyermekpszichiá euró ne szerze ált készít szell működ vizsg készül mnemome világsze használat M gyógypedagó nagyará működ f bu ilyn középf isk vezet al működ 1 egészségü főtanács Rendkí nagysz szakfolyói munkatá b külföld Önáll megjel nagy munk fejfájás 1 Le gyógymó 1 kretiniz k gyógyt 1 szell működé fizik 1 le é abnormitá 19 mindke Művelt Könyvtárá gyerm e 1 Pszichológ tanulmán I 1 emb e 1 Ideggyógyás 1 Müller-f Klini recipekönyv N Beitr Pszycholo hysterisc Geisteszustan 1 Kra Gedacht 1 Leseschwa Rechenschwa 1 Heilerfo Nervenn 1 azonkí í Encyclopádisc Handb Heilpadago pszichológ rész

14041

CÍM Ransch

SZEMÉLY Ransch

SZÓC Ranschb orvosta s Győ A Sal g főr v Egye tanulmán Budape Lipcsé Wund vége 1899 megalapít ma pszichofiz laboratóriu Polikli idegosztály főorv 1 egye t l kísér pszichol gyermekpszichi eur n szerz ál készí szel műkö vizs készü mnemom világsz használa gyógypedag nagyar műkö b ily közép is veze a műkö egészség főtanác Rendk nagys szakfolyó munkat külföl Önál megje nag mun fejfájá L gyógym kretini gyógy szel működ fizi l abnormit 1 mindk Művel Könyvtár gyer Pszicholó tanulmá em Ideggyógyá Müller- Klin recipeköny Beit Pszychol hysteris Geisteszusta Kr Gedach Leseschw Rechenschw Heilerf Nerven azonk Encyclopádis Hand Heilpadag pszicholó rés

1404

CÍ Ransc

SZEMÉL Ransc

SZÓ Ransch orvost Gy Sa fő Egy tanulmá Budap Lipcs Wun vég 189 megalapí m pszichofi laboratóri Polikl idegosztál főor egy kísé pszicho gyermekpszich eu szer á kész sze műk viz kész mnemo világs használ gyógypeda nagya műk il közé i vez műk egészsé főtaná Rend nagy szakfoly munka külfö Öná megj na mu fejfáj gyógy kretin gyóg sze műkö fiz abnormi mind Műve Könyvtá gye Pszichol tanulm e Ideggyógy Müller Kli recipekön Bei Pszycho hysteri Geisteszust K Gedac Lesesch Rechensch Heiler Nerve azon Encyclopádi Han Heilpada pszichol ré