15495.htm

CÍMSZÓ: Zsidó honvédek 1848.

SZÓCIKK: "Zsidó honvédek 1848. 1848 júl. 11. az országgyűlés egyhangúlag megszavazta a kért 200,000 újoncot. Ezt a számot a honvédsereg soha sem érte el az egész szabadságharc tartama alatt, de annál nagyobb az érdeme azoknak, akik a haza hívására önként és lelkesedéssel mentek a harcba és mint félistenek küzdöttek a magyar szabadságért. Ezek között a magyar zsidók mindenütt ott voltak és hagyomány szerint Kossuth egyik beszédében azt mondta: «Huszezeren vitézül harcolnak seregünkben». Ezt a számot ugyan források hiányában nem tudjuk kimutatni, az azonban minden kétségen felül áll, hogy túl számarányukon vettek részt a zsidók a honvédség dicsőséges küzdelmében. Csupa töredékes források alapján is ki tudunk még ma is névleg mutatni : 8 őrnagyot, 30 századost, 29 főhadnagyot, 76 hadnagyot, 3 törzsorvost, 32 fő- és 21 alorvost, 108 őrmestert, 116 tizedest és 1400 közhonvédet, akik mint zsidók vettek részt a szabadságharc­ban, majd később büntetésből besoroztattak az osztrák hadseregbe. Ez a szám csak egy hányada a tényleges résztvevőknek, akikről Klapka tábornok azt írta: «Mindjárt a hadjárat kezdetén vitézül és kitüntetéssel harcoltak és' később is, egészen a háború szerencsétlen kimeneteléig és a világosi katasztrófáig)). Bizony, a 48-as zsidó honvédek, írja Görgey, a fővezér: «fegyelmezettségben, személyes bátorság és szívós kitartásban, tehát minden katonai erényben, derekasan versenyeztek többi bajtársaikkal)). És ha tényleg számuk is elég tekintélyes volt, a honvédsereg erejéhez képest nagyon számbavehető, még fontosabb volt, hogy egyéni intelligenciájuk és tanulékonyságuk folytán a máról holnapra szervezett honvédségben különösen kitűntek használhatóságra nézve: «Tény, tagadhatatlan tény, írja a honvédegyletek főtitkárja, Mikár Zsigmond, hogy a honvédségünkben volt zsidók között - a saját számarányukhoz képest - több volt a kiváló egyén, mint aránylag a más népfajokból). Ott voltak a zsidó ifjak, 15 - 16 évesek épp úgy, mint a zsidó férfiak egész a hajlott korúakig és derekasan megállották helyöket, vetélkedve mind a másvallású kortársaikkal. Nevüket és emléküket a halhatatlanság dicsősége illeti meg. (V. ö. Bernstein Béla, «:Az 1848/49-iki magyar szabadságharc és a zsidók», Budapest 1898; «Zsidó honvédek 1848/49-ben»; «Blau emlékkönyv» 1927, 90-116.1.)"


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5495. címszó a lexikon => 987. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15495.htm

CÍMSZÓ: Zsidó honvédek 1848.

SZÓCIKK: Zsidó honvédek 1848. 1848 júl. 11. az országgyűlés egyhangúlag megszavazta a kért 200,000 újoncot. Ezt a számot a honvédsereg soha sem érte el az egész szabadságharc tartama alatt, de annál nagyobb az érdeme azoknak, akik a haza hívására önként és lelkesedéssel mentek a harcba és mint félistenek küzdöttek a magyar szabadságért. Ezek között a magyar zsidók mindenütt ott voltak és hagyomány szerint Kossuth egyik beszédében azt mondta: Huszezeren vitézül harcolnak seregünkben . Ezt a számot ugyan források hiányában nem tudjuk kimutatni, az azonban minden kétségen felül áll, hogy túl számarányukon vettek részt a zsidók a honvédség dicsőséges küzdelmében. Csupa töredékes források alapján is ki tudunk még ma is névleg mutatni : 8 őrnagyot, 30 századost, 29 főhadnagyot, 76 hadnagyot, 3 törzsorvost, 32 fő- és 21 alorvost, 108 őrmestert, 116 tizedest és 1400 közhonvédet, akik mint zsidók vettek részt a szabadságharc­ban, majd később büntetésből besoroztattak az osztrák hadseregbe. Ez a szám csak egy hányada a tényleges résztvevőknek, akikről Klapka tábornok azt írta: Mindjárt a hadjárat kezdetén vitézül és kitüntetéssel harcoltak és' később is, egészen a háború szerencsétlen kimeneteléig és a világosi katasztrófáig . Bizony, a 48-as zsidó honvédek, írja Görgey, a fővezér: fegyelmezettségben, személyes bátorság és szívós kitartásban, tehát minden katonai erényben, derekasan versenyeztek többi bajtársaikkal . És ha tényleg számuk is elég tekintélyes volt, a honvédsereg erejéhez képest nagyon számbavehető, még fontosabb volt, hogy egyéni intelligenciájuk és tanulékonyságuk folytán a máról holnapra szervezett honvédségben különösen kitűntek használhatóságra nézve: Tény, tagadhatatlan tény, írja a honvédegyletek főtitkárja, Mikár Zsigmond, hogy a honvédségünkben volt zsidók között - a saját számarányukhoz képest - több volt a kiváló egyén, mint aránylag a más népfajokból . Ott voltak a zsidó ifjak, 15 - 16 évesek épp úgy, mint a zsidó férfiak egész a hajlott korúakig és derekasan megállották helyöket, vetélkedve mind a másvallású kortársaikkal. Nevüket és emléküket a halhatatlanság dicsősége illeti meg. V. ö. Bernstein Béla, :Az 1848/49-iki magyar szabadságharc és a zsidók , Budapest 1898; Zsidó honvédek 1848/49-ben ; Blau emlékkönyv 1927, 90-116.1.

15495.ht

CÍMSZÓ Zsid honvéde 1848

SZÓCIKK Zsid honvéde 1848 184 júl 11 a országgyűlé egyhangúla megszavazt kér 200,00 újoncot Ez számo honvédsere soh se ért e a egés szabadsághar tartam alatt d anná nagyob a érdem azoknak aki haz hívásár önkén é lelkesedésse mente harcb é min félistene küzdötte magya szabadságért Eze közöt magya zsidó mindenüt ot volta é hagyomán szerin Kossut egyi beszédébe az mondta Huszezere vitézü harcolna seregünkbe Ez számo ugya forráso hiányába ne tudju kimutatni a azonba minde kétsége felü áll hog tú számarányuko vette rész zsidó honvédsé dicsősége küzdelmében Csup töredéke forráso alapjá i k tudun mé m i névle mutatn őrnagyot 3 századost 2 főhadnagyot 7 hadnagyot törzsorvost 3 fő é 2 alorvost 10 őrmestert 11 tizedes é 140 közhonvédet aki min zsidó vette rész szabadságharc­ban maj későb büntetésbő besoroztatta a osztrá hadseregbe E szá csa eg hányad ténylege résztvevőknek akikrő Klapk táborno az írta Mindjár hadjára kezdeté vitézü é kitüntetésse harcolta és későb is egésze hábor szerencsétle kimeneteléi é világos katasztrófái Bizony 48-a zsid honvédek írj Görgey fővezér fegyelmezettségben személye bátorsá é szívó kitartásban tehá minde katona erényben derekasa versenyezte több bajtársaikka É h tényle számu i elé tekintélye volt honvédsere erejéhe képes nagyo számbavehető mé fontosab volt hog egyén intelligenciáju é tanulékonyságu folytá máró holnapr szervezet honvédségbe különöse kitűnte használhatóságr nézve Tény tagadhatatla tény írj honvédegylete főtitkárja Miká Zsigmond hog honvédségünkbe vol zsidó közöt sajá számarányukho képes töb vol kivál egyén min arányla má népfajokbó Ot volta zsid ifjak 1 1 évese ép úgy min zsid férfia egés hajlot korúaki é derekasa megállottá helyöket vetélkedv min másvallás kortársaikkal Nevüke é emléküke halhatatlansá dicsőség illet meg V ö Bernstei Béla :A 1848/49-ik magya szabadsághar é zsidó Budapes 1898 Zsid honvéde 1848/49-be Bla emlékköny 1927 90-116.1

15495.h

CÍMSZ Zsi honvéd 184

SZÓCIK Zsi honvéd 184 18 jú 1 országgyűl egyhangúl megszavaz ké 200,0 újonco E szám honvédser so s ér egé szabadságha tarta alat ann nagyo érde azokna ak ha hívásá önké lelkesedéss ment harc mi félisten küzdött magy szabadságér Ez közö magy zsid mindenü o volt hagyomá szeri Kossu egy beszédéb a mondt Huszezer vitéz harcoln seregünkb E szám ugy forrás hiányáb n tudj kimutatn azonb mind kétség fel ál ho t számarányuk vett rés zsid honvéds dicsőség küzdelmébe Csu töredék forrás alapj tudu m névl mutat őrnagyo százados főhadnagyo hadnagyo törzsorvos f alorvos 1 őrmester 1 tizede 14 közhonvéde ak mi zsid vett rés szabadságharc­ba ma késő büntetésb besoroztatt osztr hadseregb sz cs e hánya tényleg résztvevőkne akikr Klap táborn a írt Mindjá hadjár kezdet vitéz kitüntetéss harcolt é késő i egész hábo szerencsétl kimenetelé világo katasztrófá Bizon 48- zsi honvéde ír Görge fővezé fegyelmezettségbe személy bátors szív kitartásba teh mind katon erénybe derekas versenyezt töb bajtársaikk tényl szám el tekintély vol honvédser erejéh képe nagy számbavehet m fontosa vol ho egyé intelligenciáj tanulékonyság folyt már holnap szerveze honvédségb különös kitűnt használhatóság nézv Tén tagadhatatl tén ír honvédegylet főtitkárj Mik Zsigmon ho honvédségünkb vo zsid közö saj számarányukh képe tö vo kivá egyé mi arányl m népfajokb O volt zsi ifja éves é úg mi zsi férfi egé hajlo korúak derekas megállott helyöke vetélked mi másvallá kortársaikka Nevük emlékük halhatatlans dicsősé ille me Bernste Bél : 1848/49-i magy szabadságha zsid Budape 189 Zsi honvéd 1848/49-b Bl emlékkön 192 90-116.

15495.

CÍMS Zs honvé 18

SZÓCI Zs honvé 18 1 j országgyű egyhangú megszava k 200, újonc szá honvédse s é eg szabadságh tart ala an nagy érd azokn a h hívás önk lelkesedés men har m féliste küzdöt mag szabadságé E köz mag zsi minden vol hagyom szer Koss eg beszédé mond Huszeze vité harcol seregünk szá ug forrá hiányá tud kimutat azon min kétsé fe á h számarányu vet ré zsi honvéd dicsősé küzdelméb Cs töredé forrá alap tud név muta őrnagy százado főhadnagy hadnagy törzsorvo alorvo őrmeste tized 1 közhonvéd a m zsi vet ré szabadságharc­b m kés büntetés besoroztat oszt hadsereg s c hány tényle résztvevőkn akik Kla tábor ír Mindj hadjá kezde vité kitüntetés harcol kés egés háb szerencsét kimenetel világ katasztróf Bizo 48 zs honvéd í Görg fővez fegyelmezettségb személ bátor szí kitartásb te min kato erényb dereka versenyez tö bajtársaik tény szá e tekintél vo honvédse erejé kép nag számbavehe fontos vo h egy intelligenciá tanulékonysá foly má holna szervez honvédség különö kitűn használhatósá néz Té tagadhatat té í honvédegyle főtitkár Mi Zsigmo h honvédségünk v zsi köz sa számarányuk kép t v kiv egy m arány népfajok vol zs ifj éve ú m zs férf eg hajl korúa dereka megállot helyök vetélke m másvall kortársaikk Nevü emlékü halhatatlan dicsős ill m Bernst Bé 1848/49- mag szabadságh zsi Budap 18 Zs honvé 1848/49- B emlékkö 19 90-116

15495

CÍM Z honv 1

SZÓC Z honv 1 országgy egyhang megszav 200 újon sz honvéds e szabadság tar al a nag ér azok hívá ön lelkesedé me ha félist küzdö ma szabadság kö ma zs minde vo hagyo sze Kos e beszéd mon Huszez vit harco seregün sz u forr hiány tu kimuta azo mi kéts f számarány ve r zs honvé dicsős küzdelmé C töred forr ala tu né mut őrnag század főhadnag hadnag törzsorv alorv őrmest tize közhonvé zs ve r szabadságharc­ ké bünteté besorozta osz hadsere hán tényl résztvevők aki Kl tábo í Mind hadj kezd vit kitünteté harco ké egé há szerencsé kimenete vilá katasztró Biz 4 z honvé Gör főve fegyelmezettség szemé báto sz kitartás t mi kat erény derek versenye t bajtársai tén sz tekinté v honvéds erej ké na számbaveh fonto v eg intelligenci tanulékonys fol m holn szerve honvédsé külön kitű használhatós né T tagadhata t honvédegyl főtitká M Zsigm honvédségün zs kö s számarányu ké ki eg arán népfajo vo z if év z fér e haj korú derek megállo helyö vetélk másval kortársaik Nev emlék halhatatla dicső il Berns B 1848/49 ma szabadság zs Buda 1 Z honv 1848/49 emlékk 1 90-11

1549

CÍ hon

SZÓ hon országg egyhan megsza 20 újo s honvéd szabadsá ta a na é azo hív ö lelkesed m h félis küzd m szabadsá k m z mind v hagy sz Ko beszé mo Husze vi harc seregü s for hián t kimut az m két számarán v z honv dicső küzdelm töre for al t n mu őrna száza főhadna hadna törzsor alor őrmes tiz közhonv z v szabadsághar k büntet besorozt os hadser há tény résztvevő ak K táb Min had kez vi kitüntet harc k eg h szerencs kimenet vil katasztr Bi honv Gö főv fegyelmezettsé szem bát s kitartá m ka erén dere verseny bajtársa té s tekint honvéd ere k n számbave font e intelligenc tanulékony fo hol szerv honvéds külö kit használható n tagadhat honvédegy főtitk Zsig honvédségü z k számarány k k e ará népfaj v i é fé ha kor dere megáll hely vetél másva kortársai Ne emlé halhatatl dics i Bern 1848/4 m szabadsá z Bud hon 1848/4 emlék 90-1